Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

NN 64/2021 (9.6.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1223

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07 – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – Odluka USRH i 131/17.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU ZA STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (»Narodne novine«, broj 76/2019), u članku 3. stavku 1. podstavku 2. točka a) briše se.

Dosadašnja točka b) postaje točka a).

U dosadašnjoj točki b) koja postaje točka a) riječi: »(odnose se na studente poslijediplomskih studija)« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/00017

Urbroj: 533-07-21-0001

Zagreb, 26. svibnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.