Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN 64/2021 (9.6.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Ministarstvo poljoprivrede

1227

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU REGISTRACIJE FARMI

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (»Narodne novine«, br. 96/15, 101/18 i 44/19) u članku 3. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

»(b) farme svinja, bez obzira na broj životinja;«

Članak 2.

U članku 7. stavci 3. do 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/31

Urbroj: 525-14/0847-21-5

Zagreb, 31. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.