Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni državni službenici imenovani u povjerenstvo za upravni nadzor u zdravstvenoj djelatnosti

NN 64/2021 (9.6.2021.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni državni službenici imenovani u povjerenstvo za upravni nadzor u zdravstvenoj djelatnosti

Ministarstvo zdravstva

1228

Na temelju članka 223. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 147/20), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI DRŽAVNI SLUŽBENICI IMENOVANI U POVJERENSTVO ZA UPRAVNI NADZOR U ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni državni službenici koji provode upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitošću rada i postupanja komora i drugih pravnih osoba koje imaju javne ovlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba koji imaju javne ovlasti u zdravstvenoj djelatnosti u povjerenim im poslovima državne uprave, a imenuje ih ministar zdravstva u Povjerenstvo za upravni nadzor.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Upravni nadzor provode ovlašteni državni službenici imenovani u Povjerenstvo za upravni nadzor ministarstva nadležnog za zdravstvo.

II. UVJETI ZA PROVOĐENJE UPRAVNOG NADZORA

Članak 3.

Upravni nadzor može provoditi državni službenik koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit II. razine.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/17

Urbroj: 534-07-1-1/2-21-5

Zagreb, 31. svibnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.