Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za malformaciju glave i vrata« Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava

NN 64/2021 (9.6.2021.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za malformaciju glave i vrata« Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1229

Ministarstvo zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), postupajući po zahtjevu Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za malformaciju glave i vrata«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za malformaciju glave i vrata«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za malformaciju glave i vrata« Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/05

Urbroj: 534-07-2-2/6-21-11

Zagreb, 28. svibnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.