Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatologiju« Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava

NN 64/2021 (9.6.2021.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatologiju« Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1230

Ministarstvo zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), postupajući po zahtjevu Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatologiju«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatologiju«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatologiju« Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/04

Urbroj: 534-07-2-2/6-21-12

Zagreb, 28. svibnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.