Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3546/2020 od 13. svibnja 2021.

NN 64/2021 (9.6.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3546/2020 od 13. svibnja 2021.

Ustavni sud Republike Hrvatske

1233

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo BUDAPESTI INGATLAN d.o.o., Zagreb, koje zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, na sjednici održanoj 13. svibnja 2021. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Rev-503/21 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od deset (10) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02.), podnositelju ustavne tužbe BUDAPESTI INGATLAN d.o.o., Zagreb, Trpanjska 47, određuje se primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 15.200,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Trgovačko društvo BUDAPESTI INGATLAN d.o.o., Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, podnijelo je 23. srpnja 2020., ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci, Stalnoj službi u Malom Lošinju (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem P-2986/2017, povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja predsjednika Općinskog suda u Rijeci broj: Su Gzp I-115/2015 od 28. prosinca 2015. i rješenja sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Rijeci broj: Su-Gzp I-92/17 od 2. veljače 2018.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka, na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) Ustavnom sudu dostavljen je spis prvostupanjskog suda broj: P-2986/17 (ranije: P-3348/15, P-217/12).

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Podnositelj je 5. lipnja 2012. podnio prvostupanjskom sudu tužbu protiv 1. tuženika Dušana Majkića i 2. tuženika Hypo Alpe Adria Bank, radi utvrđenja ništetnosti ugovora i nevaljalosti uknjižbi, brisanja uknjižbi te uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja (brisovna tužba).

Ročište održano je 4. listopada 2012.

Na ročištu održanom 7. prosinca 2012. saslušan je svjedok.

Podnescima od 13. ožujka 2013., 29. travnja 2013., 24. listopada 2013. i 10. siječnja 2014. podnositelj požuruje zakazivanje ročišta.

Iduće ročište održano je 20. lipnja 2014. na kojem su saslušane parnične stranke.

Rasprava određena za 29. rujna 2014. odgođena je na zahtjev punomoćnika stranaka, a rasprava određena za 18. prosinca 2014. odgođena je zbog dostave poziva svjedoku putem sudskog dostavljača.

Nakon toga na ročištu održanom 17. veljače 2015. saslušan je svjedok.

Podnescima od 16. ožujka 2015. i 3. travnja 2015. podnositelj požuruje postupanje suda.

Na ročištu održanom 16. prosinca 2015. glavna rasprava je zaključena.

Rješenjem predsjednika Općinskog suda u Rijeci broj: Su Gzp I-115/2015 od 28. prosinca 2015. usvojen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je sucu koji je bio zadužen za predmet broj: P-3348/15 (ranije broj: P-217/12) naloženo donošenje odluke u roku od tri (3) mjeseca.

Na ročištu održanom 29. siječnja 2016. sud je objavio presudu broj: P-3348/15 kojom je djelomično usvojen i djelomično odbijen tužbeni zahtjev podnositelja.

Protiv navedene presude podnositelj je 15. veljače 2016. izjavio žalbu, a 1. tuženik je 16. veljače 2016. izjavio žalbu.

Dopisom Županijskog suda u Velikoj Gorici od 9. studenoga 2016. spis je remisorno vraćen prvostupanjskom sudu radi ispravka presude u uvodnom dijelu navođenjem punog naziva podnositelja (organizacijski oblik tvrtke d.o.o.).

Rješenjem prvostupanjskog suda od 23. studenoga 2016. ispravljena je prvostupanjska presuda od 29. siječnja 2016., te je spis dostavljen Županijskom sudu u Velikoj Gorici 15. ožujka 2017. radi odlučivanja o žalbama.

Presudom i rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-1269/2016-11 od 18. listopada 2017. djelomično je potvrđena prvostupanjska presuda u točkama I., II. i III. i dio točke IV. izreke, preinačena je u dijelu točke IV. izreke na način da je odbijen zahtjev podnositelja za naknadu troškova parničnog postupka u odnosu na 1. tuženika., te je ukinuta u točkama V. i VI. izreke i u tom dijelu predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Podnositelj 5. prosinca 2017., a 1. tuženik 15. siječnja 2018. izjavili su reviziju protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-1269/2016-11 od 18. listopada 2017.

Postupak se nakon ukidnog drugostupanjskog rješenja vodio pod brojem P-2986/17.

Rješenjem sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Rijeci broj: Su-Gzp I-92/17 od 2. veljače 2018. usvojen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je sucu koji je bio zadužen za predmet broj: P-2986/17 (ranije broj: P-3348/15, P-217/12) naloženo donošenje odluke u roku od šest (6) mjeseci.

Na ročištu održanom 18. travnja 2018. glavna rasprava je zaključena.

Na ročištu održanom 24. svibnja 2018. sud je objavio presudu broj: P-2986/2017 kojom su odbijeni tužbeni zahtjevi podnositelja.

Podnositelj je 7. lipnja 2018. izjavio žalbu protiv prvostupanjske presude.

Presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-7100/2018-4 od 5. studenoga 2019. odbijena je kao neosnovana žalba podnositelja i potvrđena je prvostupanjska presuda od 24. svibnja 2018.

Podnositelj je 13. siječnja 2020. podnio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-7100/2018-4 od 5. studenoga 2019.

Presudom i rješenjem Vrhovnog suda broj: Rev-38/2020-6 od 27. siječnja 2021. odbijena je kao neosnovana revizija protiv drugostupanjske presude od 18. listopada 2017., dok je rješenjem odbačena kao nedopuštena protiv drugostupanjske presude u dijelu odluke o parničnom trošku.

Navedenu presudu i rješenje Vrhovnog suda podnositelj je zaprimio po punomoćniku 12. ožujka 2021.

Rješenjem Vrhovnog suda broj: Revd 3185/2020-2 od 27. siječnja 2021. dopušteno je podnošenje revizije protiv drugostupanjske presude od 5. studenoga 2019. u odnosu na postavljena pitanja jer je riječ o pitanjima u pogledu kojih osporena drugostupanjska presuda odstupa od pravnog shvaćanja u odlukama broj: Rev 257/13 od 30. listopada 2018. i Rev-1430/00 od 23. srpnja 2007.

Navedeno rješenje Vrhovnog suda podnositelj je zaprimio po punomoćniku 12. ožujka 2021.

Podnositelj je izjavio reviziju Vrhovnom sudu.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak se u povodu revizije vodi kod Vrhovnog suda pod brojem Rev-503/21.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

5. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u razdoblju od 2002. do 2013. godine (do stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

6.1. U konkretnom slučaju podnositelj je koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju na temelju ZoSud-a/13.

Rješenjem predsjednika Općinskog suda u Rijeci broj: Su Gzp I-115/2015 od 28. prosinca 2015. usvojen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je sucu koji je bio zadužen za predmet naloženo donošenje odluke u roku od tri (3) mjeseca.

Rješenjem sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Rijeci broj: Su-Gzp I-92/17 od 2. veljače 2018. usvojen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je sucu koji je bio zadužen za predmet broj: P-2986/17 (ranije broj: P-3348/15, P-217/12) naloženo donošenje odluke u roku od šest (6) mjeseci.

7. Budući da je podnositelj koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenosti predmeta, ponašanju podnositelja i mjerodavnih tijela te važnosti predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositelja (razmatrano razdoblje) od podnošenje tužbe (5. lipnja 2012.) do dana donošenja ove odluke (13. svibnja 2021.).

1) Duljina parničnog postupka

9. Predmetni parnični postupak pokrenut je tužbom podnositelja 5. lipnja 2012.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak nije okončan te se vodi pred Vrhovnim sudom pod brojem Rev-503/21.

Dakle, postupak u ovoj pravnoj stvari i dalje je u tijeku, slijedom čega Ustavni sud utvrđuje da od podnošenja tužbe (5. lipnja 2012.) do dana odlučivanja o ustavnoj tužbi podnositelja (13. svibnja 2021.) postupak traje ukupno osam (8) godina, jedanaest (11) mjeseci i osam (8) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

10. Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju ne radi o osobito složenom predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

11. Ustavni sud utvrdio je da je podnositelj 5. lipnja 2012. podnio tužbu, nakon čega je prvostupanjski sud održao pet ročišta te je 29. siječnja 2016. donio prvostupanjsku presudu. Podnositelj je tijekom prvostupanjskog postupka podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koji je rješenjem predsjednika Općinskog suda u Rijeci broj: Su Gzp-I 115/2015 od 28. prosinca 2015. usvojen i određen je rok od tri (3) mjeseca za donošenje odluke. Ustavni sud utvrđuje da je prvostupanjska presuda donesena unutar određenog roka.

Drugostupanjskom presudom i rješenjem od 18. listopada 2017. djelomično je potvrđena i djelomično ukinuta prvostupanjska presuda. Nakon toga, prvostupanjski sud je održao jedno ročište te je 24. svibnja 2018. donio prvostupanjsku presudu. Podnositelj je podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koji je rješenjem sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Rijeci broj: Su-Gzp I-92/17 od 2. veljače 2018. usvojen i određen je rok od šest (6) mjeseci za donošenje prvostupanjske odluke. Ustavni sud utvrđuje da je prvostupanjska presuda donesena unutar određenog roka.

Drugostupanjskom presudom od 5. studenoga 2019. potvrđena je prvostupanjska presuda od 18. listopada 2017.

Spis se povodom dvije revizije podnositelja nalazio na Vrhovnom sudu koji je donio dvije odluke i to: presudu i rješenje Vrhovnog suda broj: Rev 38/2020-6 od 27. siječnja 2021. i rješenje Vrhovnog suda broj: Revd 3185/2020-2 od 27. siječnja 2021. kojim je dopušteno podnošenje revizije protiv drugostupanjske presude od 5. studenoga 2019.

Nakon toga podnositelj je podnio reviziju te se predmet povodom revizije nalazi pred Vrhovnim sudom pod brojem: Rev-503/21.

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

12. Podnositelj ustavne tužbe nije pridonio duljini postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

13. U konkretnom slučaju riječ je o postupku koji, unatoč tome što nema elemenata složenosti, u razmatranom razdoblju traje preko osam (8) godina. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, okolnost da postupak još uvijek nije okončan, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja da sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je pravo zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

14. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Vrhovnog suda dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

15. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. U konkretnom slučaju uzeo je u obzir da postupak još nije okončan.

16. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-3546/2020
Zagreb, 13. svibnja 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Ingrid Antičević Marinović, v. r.