Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

Vlada Republike Hrvatske

1234

Na temelju članka 33. stavka 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18., 98/19. i 30/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSIMA SUFINANCIRANJA, MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

I.

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu Republike Hrvatske do najviše 428.116.733,00 kuna.

Godišnji iznos iz stavka 1. ove točke raspodijelit će se jedinicama područne (regionalne) samouprave i to u iznosu do maksimalno 75% iznosa javne usluge koju je ugovorila pojedina jedinica područne (regionalne) samouprave, a najviše do iznosa koji će se utvrditi tablicom raspodjele iz točke IV. stavka 5. ove Odluke.

Ugovorima o javnoj usluzi, do iznosa iz stavaka 1. i 2. ove točke, mora se osigurati sljedeće:

– prijevoz redovitih učenika srednjih škola i

– prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka.

II.

Sredstva za sufinanciranje javne usluge iz točke I. ove Odluke osiguravaju se na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dužno je sredstva za sufinanciranje javne usluge uključiti u svoj financijski plan sukladno ovoj Odluci.

III.

Uvjet za korištenje sredstava iz ove Odluke je sklopljeni ugovor o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu putnika između jedinice područne (regionalne) samouprave i prijevoznika, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Uredbi 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3. 12. 2007.) kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23. 12. 2016.).

Sredstva iz točke I. ove Odluke ne mogu se koristiti za financiranje javnog prijevoza organiziranog prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i / ili putem ugovora o javnim uslugama sklopljenih izravno s prijevoznicima u vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te se kod izračuna prema točki IV. ove Odluke isključuje broj stanovnika i površina jedinice lokalne samouprave u kojoj je tako organiziran prijevoz.

Iznimno od stavka 2. ove točke sredstvima iz točke I. ove Odluke može se sufinancirati prijevoz redovitih učenika srednjih škola i prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz.

Sredstvima iz točke I. ove Odluke subvencionira se razlika između rashoda ostvarenih prometovanjem na linijama u određenom mjesecu i prihoda ostvarenih prodajom voznih karata na istim linijama u tom mjesecu.

IV.

Sredstva iz točke I. ove Odluke se raspodjeljuju jedinicama područne (regionalne) samouprave na temelju faktora raspodjele »F« koji se izračunava prema broju stanovnika i površini, a prema sljedećoj formuli:

F = (Si*0,85+Pi*0,15)/(SSi*0,85+SPi*0,15)

Pri čemu je:

Si – broj stanovnika jedinice područne (regionalne) samouprave umanjen za broj stanovnika jedinice lokalne samouprave iz točke III. stavka 2. ove Odluke

Pi – površina jedinice područne (regionalne) samouprave umanjena za površinu jedinice lokalne samouprave iz točke III. stavka 2. ove Odluke

SSi – ukupan broj stanovnika svih jedinica područne (regionalne) samouprave umanjen za broj stanovnika jedinice lokalne samouprave iz točke III. stavka 2. ove Odluke

SPi – ukupna površina svih jedinica područne (regionalne) samouprave umanjena za površinu jedinica lokalne samouprave iz točke III. stavka 2. ove Odluke

Maksimalni iznos financiranja za pojedinu područnu (regionalnu) samoupravu se izračunava kao umnožak faktora »F« i ukupnih sredstava iz točke I. ove Odluke.

Ako bi maksimalni dobiveni iznos sufinanciranja za pojedinu jedinicu područne (regionalne) samouprave bio manji od iznosa potrebnog za sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola i prijevoza određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz, u tom slučaju će im se osigurati potreban iznos za pokrivanje svih potreba, umanjenjem iznosa dodijeljenog drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Za potrebe izračuna prema ovoj točki koriste se službeni podaci Državnog zavoda za statistiku.

Tablicu raspodjele temeljem stavaka 1. i 2. ove točke izradit će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

V.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će jedinici područne (regionalne) samouprave doznačivati sredstva iz točke IV. ove Odluke, na temelju dostavljenih mjesečnih izvješća prijevoznika prema obrascu koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da osigura provedbu ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/167

Urbroj: 50301-05/20-21-4

Zagreb, 10. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

Obrazac mjesečnog izvješća prijevoznika

Nadoknade sredstava za __________ mjesec _______ godine

Županija: _________________________ (naziv i OIB)

Prijevoznik:___________________________________ (naziv i OIB)

IZRAČUN VRIJEDNOSTI TROŠKOVA JAVNE USLUGE
(bez PDV-a)
1.     Ukupno ostvareni kilometri za potrebe javne usluge0,00 km
2.     Cijena prijevoza po kilometru prema ugovoru o javnoj usluzi0,00 kn
3.     Ukupni iznos troškova javne usluge bez PDV-a (umnožak broja km i cijene po km)0,00 kn
4.     Troškovi koji nisu uključeni u cijenu kilometra (sukladno troškovima definiranima u Ugovoru o javnoj usluzi)0,00 kn
Ukupni rashod (točka 3. + točka 4.)0,00 kn