Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1235

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RABAC

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac, klasa: 342-01/21-01/03, urbroj: 2163/1-01/3-21-03, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 15. ožujka 2021., a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Rabac.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/204

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 10. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.