Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

NN 65/2021 (11.6.2021.), Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

Ministarstvo poljoprivrede

1237

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA JAJA ZA VALENJE I PODMLADAK DOMAĆE PERADI

OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište jaja za valenje i podmlatka domaće peradi, unos jaja za valenje i podmlatka peradi iz zemalja članica EU te uvoz iz trećih zemalja.

(2) U skladu s Prilogom XIV. dijelom C odjeljkom I. točkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (SL L 299, 16. 11. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007), odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– objekte za proizvodnju jaja za valenje namijenjenih proizvodnji peradi za rasplod kapaciteta manje od 100 komada peradi

– objekte za proizvodnju jaja za valenje namijenjenih proizvodnji peradi za meso i konzumna jaja kapaciteta manje od 100 komada peradi i

– valionice s kapacitetima manjim od 1.000 jaja za valenje.

(3) Ovim Pravilnikom ne isključuje se primjena odredbi Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, br. 107/11 i 42/13).

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi (SL L 168, 28. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 557/2010 od 24. lipnja 2010. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1518/2003, (EZ) br. 596/2004, (EZ) br. 633/2004, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 2014/2005, (EZ) br. 239/2007, (EZ) br. 1299/2007, (EZ) br. 543/2008, (EZ) br. 589/2008, (EZ) br. 617/2008 i (EZ) br. 826/2008 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta (SL L 159, 25. 6. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni za potrebe ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao i pojmovi koji se koriste u članku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008.

POSEBNE ODREDBE

Odobravanje objekata

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odobrava valionice i objekte za uzgoj domaće peradi radi stavljanja na tržište u skladu s posebnim propisom kojim se reguliraju uvjeti zdravlja životinja pri stavljanju u promet.

(2) Objektima koji ispunjavaju uvjete propisane propisom iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dodjeljuje registracijski broj koji se sastoji od oznake »HR« i identifikacijskog broja iz kojeg je moguće odrediti aktivnost kojom se objekt bavi.

(3) Objektu koji se ne pridržava odredbi ovoga Pravilnika rješenjem se ukida registracijski broj i briše se iz Upisnika odobrenih valionica ili Registra peradi za rasplod.

Označavanje jaja za valenje i njihovih pakiranja te pakiranja podmlatka peradi

Članak 5.

(1) Jaja za valenje i njihova pakiranja kao i pakiranja koja sadrže podmladak domaće peradi namijenjen stavljanju na tržište, označavaju se i prevoze u skladu s člankom 3. i 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008.

(2) Jaja za valenje i njihova pakiranja te pakiranja podmlatka peradi podrijetlom iz trećih zemalja mogu se uvoziti samo ako su označena u skladu s člankom 3. stavkom 8. te člankom 4. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008.

(3) U integriranoj peradarskoj proizvodnji u internom transportu uz dokaz sljedivosti nije potrebno označavati:

– jaja za valenje i njihova pakiranja

– pakiranja tovne jednodnevne peradi i

– pakiranja podmlatka domaće peradi namijenjene vlastitom uzgoju.

Dostavljanje informacija

Članak 6.

(1) U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 valionice jednom mjesečno izvještavaju Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS) o broju jaja za valenje koja su stavljena u inkubator i broju izvaljanih pilića koji su namijenjeni isporuci, po vrstama, kategorijama i tipu peradi.

(2) Mjesečni izvještaj iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu: »Obrazac PO-53/A Mjesečni izvještaj o aktivnosti valionica« koji je objavljen na web-stranicama DZS-a (http://www.dzs.hr).

(3) DZS nakon primitka i obrade podataka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Europskoj komisiji mjesečni izvještaj za prethodni mjesec.

(4) Mjesečno izvješće iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Europskoj komisiji na standardnom obrascu iz Priloga III. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 putem aplikacije na stranicama Eurostata najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

(5) Valionica dostavlja najkasnije do 15. siječnja tekuće godine izvještaj DZS-u o svojoj aktivnosti tijekom prethodne godine, koristeći obrazac: »Obrazac PO – 53/S Godišnji izvještaj o strukturi valionica« koji je objavljen na web stranicama DZS-a (http://www.dzs.hr).

Izvješćivanje

Članak 7.

(1) U skladu s člankom 11. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008, DZS dostavlja Europskoj komisiji podatke o strukturi i aktivnostima valionica za prethodnu godinu najkasnije do 30. siječnja tekuće godine.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka DZS dostavlja na standardnom obrascu iz Priloga IV. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 putem aplikacije na stranicama Eurostata.

(3) Ministarstvo obavješćuje Europsku komisiju o svim promjenama u oznaci odobrenih brojeva kojom se određuje aktivnost kojom se objekt bavi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Stavljanje izvan snage

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomladak domaće peradi (»Narodne novine«, broj 6/2013).

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/48
Urbroj: 525-14/0870-21-22
Zagreb, 19. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.