Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 65/2021 (11.6.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1238

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2021/90 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20, 84/20 i 141/20) u članku 4. stavku 3. iza točke b. dodaje se nova točka c. koja glasi:

»c. od 31. svibnja u 00:00 do 30. lipnja u 12:00 sati.«.

Dosadašnje točke od c. do h. postaju točke od d. do i.

Članak. 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22

Urbroj: 525-13/0797-21-16

Zagreb, 4. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.