Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije

NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1240

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. lipnja 2021., donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije prestaje važiti Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine« broj 106/20, 111/20 i 116/20).

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 12. lipnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-387

Zagreb, 10. lipnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.