Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1195/2021 od 19. svibnja 2021.

NN 67/2021 (18.6.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1195/2021 od 19. svibnja 2021.

Ustavni sud Republike Hrvatske

1294

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Goran Selanec, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Svetozar Šarac iz Pančeva, Republika Srbija, kojeg zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu, na sjednici održanoj 19. svibnja 2021. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Karlovcu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Pn-68/2019 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od dvanaest (12) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe Svetozaru Šarcu iz Pančeva, Šarplaninska 51G, Republika Srbija, određuje se primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 32.300,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Svetozar Šarac iz Pančeva, Republika Srbija, (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 1. ožujka 2021. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Karlovcu pod brojem Pn-68/2019 (ranije broj: P-1346/2007) povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka pribavljen je spis Općinskog suda u Karlovcu broj: Pn-68/2019.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Parnični postupak pod brojem Pn-5170/03 pokrenut je tužbom podnositelja od 26. rujna 2003. Općinskom sudu u Zagrebu radi naknade nematerijalne i materijalne štete, te zahtjev za isplatu rente u ukupnom iznosu od 520.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama protiv tužene Republike Hrvatske. Tužbeni zahtjev podnositelj temelji na osnovi ranjavanja zadobivenog u štetnom događaju koji se dogodio 21. rujna 1991. u Karlovcu, kada je kao zarobljenik rezervnog sastava bivše JNA ranjen od strane pripadnika specijalne policije, za koju štetu tvrdi da je uzrokovana kaznenim djelom protiv čovječnosti i međunarodnog prava – protupravnim ranjavanjem neprijatelja.

Rješenjem suda od 1. listopada 2003. podnositelj se poziva dostaviti potvrdu o imovnom stanju.

Podneskom od 7. studenoga 2003. podnositelj postupa po rješenju suda i dostavlja u spis uvjerenje katastra iz kojeg proizlazi da nema u posjedu nekretninu, te navodi da će potvrdu o imovnom stanju dostaviti naknadno.

Podneskom od 7. travnja 2005. podnositelj predlaže sudu zakazati raspravu budući da u međuvremenu nije održano nijedno ročište.

Rješenjem suda od 20. travnja 2005. podnositelj se ponovno poziva dostaviti potvrdu o imovnom stanju.

Podneskom od 24. svibnja 2005. podnositelj dostavlja u spis uvjerenje katastra iz kojeg proizlazi da nije vlasnik nikakve nepokretne imovine veće vrijednosti, kao i preslik izbjegličke legitimacije kojim dokazuje socijalni status.

Podneskom od 28. srpnja 2005. podnositelj predlaže sudu zakazati raspravu budući da u međuvremenu nije održano nijedno ročište.

Podneskom od 2. studenoga 2005. podnositelj predlaže sudu zakazati raspravu budući da u međuvremenu nije održano nijedno ročište, te predlaže započeti s izvođenjem dokaza.

Podneskom od 6. prosinca 2005. podnositelj ponovno požuruje zakazivanje rasprave.

Tužena Republika Hrvatska zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnosi 30. siječnja 2006. pisani odgovor na tužbu.

Na ročištu održanom 8. veljače 2006. tužena je istaknula prigovor mjesne nenadležnosti, dok se podnositelj navedenom prigovoru protivio, zatraživši rok radi dostave uvjerenja o prebivalištu.

Podneskom od 1. ožujka 2006. podnositelj dostavlja u spis uvjerenje o prebivalištu.

Podneskom od 22. ožujka 2006. podnositelj požuruje zakazivanje ročišta, te predlaže izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka zamolbenim putem, kao i svoje saslušanje kao stranke u postupku.

Podneskom od 14. travnja 2006. tužena se protivi predloženom dokazu saslušanjem svjedoka zamolbenim putem.

Dopisom od 20. travnja 2006. od Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) zatražen je podatak o prebivalištu podnositelja.

Podneskom od 22. svibnja 2006. MUP je dostavio u spis uvjerenje o prebivalištu za podnositelja iz kojeg proizlazi da je isti prijavljen na adresi u Karlovcu.

Rješenjem Općinskog suda u Zagrebu broj: Pn-5170/03 od 12. lipnja 2007. isti se sud oglasio mjesno nenadležnim, te je određeno da će se predmet ustupiti mjesno nadležnom sudu u Karlovcu.

Dopisom od 17. srpnja 2007. predmet se ustupa Općinskom sudu u Karlovcu kao stvarno i mjesno nadležnom sudu, te se predmet nadalje vodi pod brojem P-1346/2007.

Na ročištu održanom 3. travnja 2009. podnositelj je predložio saslušanje dva svjedoka, uz zahtjev da se jedan svjedok sasluša zamolbenim putem. Tužena je istaknula prigovor zastare, te je predložila da se odredi prekid postupa do okončanja kaznenog postupka koji se vodi protiv okrivljenika M. H. Tužena se protivila zamolbenom saslušanju svjedoka.

Na navedenom ročištu je određeno saslušanje svjedoka zamolbenim putem u sudu u Zemunu.

Dopisom od 4. lipnja 2009. zamoljeno je izvesti dokaz saslušanjem predloženog svjedoka uz napomenu da se o zakazanom ročištu obavijesti punomoćnike stranaka.

Podneskom od 5. ožujka 2010. podnositelj obavještava sud o pravomoćnoj sudskoj presudi u kaznenom predmetu.

Dopisom od 24. ožujka 2010. Općinski sud u Karlovcu poziva sud u Beogradu dostaviti zapisnik o saslušanju predloženog svjedoka.

Podneskom od 29. listopada 2010. podnositelj dostavlja u spis presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kaznenom predmetu.

Uz dopis od 8. studenoga 2010. dostavlja se sudu zapisnik o zamolbenom saslušanju svjedoka.

Dopisom od 10. studenog 2010. poziva se podnositelj na uplatu predujma radi prijevoda dostavljene dokumentacije.

Podneskom od 8. prosinca 2010. podnositelj odustaje od predloženog dokaza saslušanjem svjedoka zamolbenim putem, te predlaže daljnje izvođenje dokaza.

Podneskom od 25. veljače 2011. tužena dostavlja odluku Ustavnog suda broj: U-III-1090/2010 od 22. prosinca 2010. kojom su ukinute presude Vrhovnog suda i predmet vraćen na ponovno suđenje, te predlaže odrediti prekid ovog parničnog postupka do okončanja kaznenog postupka.

Na ročištu održanom 9. ožujka 2011. od podnositelja je uzeta izjava o imovnom stanju, te je izveden dokaz saslušanjem svjedoka. Određeno je provođenje gospodarskog vještačenja na okolnosti godišnjeg prihoda podnositelja od poljoprivrede, te se poziva podnositelj na uplatu predujma.

Podneskom od 16. ožujka 2011. podnositelj se očituje na prigovore tužene.

Podneskom od 21. ožujka 2011. podnositelj dostavlja u spis potvrdu o uplati predujma.

Na ročištu održanom 19. svibnja 2011. izveden je dokaz saslušanjem podnositelja kao stranke u postupku, te je određeno da će se zatražiti liječnički karton podnositelja, preslik spisa Vrhovnog suda, te gospodarsko vještačenje po ovlaštenom vještaku.

Dopisom od 8. srpnja 2011. Dom zdravlja izvijestio je sud kako nisu u mogućnosti dostaviti liječnički karton podnositelja jer nema izabranog liječnika na području Republike Hrvatske.

Dopisom od 13. srpnja 2011. parnični spis se dostavlja ovlaštenom vještaku radi izrade nalaza i mišljenja.

Ovlašteni vještak 28. studenoga 2011. dostavio je sudu nalaz i mišljenje o mogućem dohotku s osnove poljoprivredne djelatnosti.

Podneskom od 29. studenoga 2011. podnositelj požuruje zakazivanje ročišta.

Dopisom od 13. veljače 2012. punomoćnicima stranaka se dostavlja nalaz i mišljenje vještaka radi očitovanja.

Podneskom od 24. veljače 2012. podnositelj se očituje na nalaz i mišljenje vještaka, te predlaže istoga pozvati na raspravu radi usmenog očitovanja.

Podneskom od 14. ožujka 2012. tužena predlaže ostavljanje daljnjeg roka radi očitovanja.

Podneskom od 29. rujna 2014. podnositelj predlaže zakazivanje ročišta u ovoj pravnoj stvari.

Porezna uprava podneskom zaprimljenim 3. studenoga 2014. dostavlja u spis tražene podatke o podnositelju.

Dopisom od 11. studenoga 2014. punomoćniku podnositelja se dostavljaju podaci porezne uprave radi očitovanja.

Dopisom od 19. veljače 2014. moli se Vrhovni sud dostaviti spis Kž-738/07 radi uvida.

Dopisom od 6. ožujka 2015. Vrhovni sud obavještava Općinski sud u Karlovcu kako nije u mogućnosti dostaviti traženi spis radi uvida budući da je isti spis priklopljen drugom kaznenom spisu koji je u tijeku pripreme za sjednicu vijeća.

Podneskom od 24. travnja 2015. podnositelj predlaže zakazati raspravu u ovom predmetu.

Dopisom od 8. svibnja 2015. sud je obavijestio punomoćnika podnositelja o nemogućnosti pribave kaznenog predmeta radi vršenja uvida. Navedeno je da će se rasprava zakazati nakon što bude dostavljen kazneni predmet.

Podneskom od 22. svibnja 2015. podnositelj je obavijestio sud o donesenim presuda u kaznenim predmetima relevantnima za konkretan parnični predmet slijedom čega predlaže zakazivanje ročišta.

Dopisom od 15. lipnja 2015. zatražena je dostava kaznenog predmeta od Vrhovnog suda radi uvida.

Podneskom od 1. srpnja 2015. podnositelj se očituje na podatke porezne uprave.

Uz dopis od 31. kolovoza 2015. dostavlja se kazneni spis radi uvida suda.

Podneskom od 11. rujna 2015. tužena predlaže odgodu zakazanog ročišta radi mogućnosti pripreme.

Na ročištu održanom 14. rujna 2015. punomoćnica podnositelja izvršila je uvid u dostavljeni kazneni predmet te se obvezala pisano očitovati u daljnjem roku od 8 dana.

Rješenjem Općinskog suda u Karlovcu od 29. listopada 2015. određeno je medicinsko vještačenje podnositelja po Medicinskom fakultetu.

Podneskom od 4. studenoga 2015. tužena se očituje na dosadašnji tijek postupka.

Podneskom od 14. prosinca 2015. podnositelj predlaže odrediti medicinsko vještačenje po ovlaštenom vještaku smatrajući da je trošak vještačenja po fakultetu suviše visoko određen.

Podneskom od 28. siječnja 2016. podnositelj postupa po pozivu suda i dostavlja podatak o pravomoćnosti kaznene presude.

Dopisima od 3. veljače 2016. sud poziva nadležna upravna tijela dostaviti podatke o poslodavcu i primanjima podnositelja.

Rješenjem Općinskog suda u Karlovcu od 8. veljače 2016. ranije doneseno rješenje stavlja se izvan snage, te se određuje medicinsko vještačenje po ovlaštenim sudskim vještacima.

Podneskom od 10. ožujka 2016. podnositelj dostavlja u spis pravomoćne presude Vrhovnog suda donesene u kaznenom predmetu.

Podnescima od 13. svibnja 2016. i 29. lipnja 2016. podnositelj predlaže zakazivanje ročišta, budući da je protekao rok za izradu nalaza i mišljenja vještaka.

Ovlašteni vještaci 30. lipnja 2016. prilažu u spis pisani nalaz i mišljenje.

Podneskom od 16. kolovoza 2016. podnositelj se očituje na nalaz i mišljenje vještaka.

Ovlaštena sudska vještakinja za psihijatriju priložila je u spis 30. kolovoza 2016. pisani nalaz i mišljenje.

Podneskom od 30. kolovoza 2016. tužena predlaže produžiti rok za očitovanje na nalaz i mišljenje vještaka.

Podneskom od 11. listopada 2016. podnositelj se očituje na nalaz i mišljenje psihijatrijskog vještačenja, te istome prigovara.

Rješenjem predsjednika Općinskog suda u Karlovcu broj: Su-Gzp I-1/2017-4 od 20. siječnja 2017. ocijenjeno je da je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku osnovan, te je određen rok od 6 (šest) mjeseci za donošenje odluke, od dana dostave ovog rješenja.

Podneskom od 27. veljače 2017. tužena se očituje na poziv suda radi uplate predujma za dostavu poziva za saslušanje svjedoka.

Dopisom od 7. ožujka 2017. tuženoj se dostavlja podnesak podnositelja radi očitovanja.

Dopisom od 7. ožujka 2017. sud obavještava M. H. o vođenju parnice u ovom predmetu povodom tužbe podnositelja.

Podneskom od 17. ožujka 2017. tužena se očituje na navode podnositelja te predlaže zaključiti glavnu raspravu.

Na ročištu od 5. travnja 2017. saslušani su sudski vještaci te je određena dopuna medicinskog vještačenja neposrednim pregledom podnositelja, kao i dodatno medicinsko vještačenje po vještaku oftalmologu.

Dopisom od 5. travnja 2017. spis se dostavlja medicinskom sudskom vještaku radi izrade nalaza i mišljenja.

Podneskom od 10. travnja 2017. podnositelj se očituje na dosadašnji tijek postupka, te predlaže pribavu podataka o visini plaće vozača kamiona, te navodi kako ostaje kod prijedloga za provođenje financijskog vještačenja.

Ovlašteni sudski vještaci dostavili su u spis 29. svibnja 2017. dopunu medicinskih vještačenja, kao i nalaz i mišljenje vještaka oftalmologa.

Državni zavod za statistiku 14. lipnja 2017. dostavlja u spis tražene podatke o prosječnoj plaći traženog radnika.

Podneskom od 14. srpnja 2017. podnositelj se očituje na dostavljene dopune nalaza i mišljenja medicinskih vještaka, kao i na nalaz i mišljenje vještaka oftalmologa.

Ovlašteni vještak za poljoprivrednu djelatnost dostavio je u spis 28. rujna 2017. dopunu nalaza i mišljenja prema pozivu suda.

Podneskom do 17. studenoga 2017. podnositelj se očituje na dopunu nalaza i mišljenja vještaka, te ustraje na dokaznom prijedlogu financijskog vještačenja radi izgubljene zarade.

Na ročištu od 1. prosinca 2017. određeno je dodatno saslušanje podnositelja kao stranke u postupku, dopušteno je miješanje u parnicu M. H., te je određeno njegovo saslušanje, određeno je provođenje financijskog vještačenja te se poziva podnositelj na uplatu razlike predujma.

Na istom ročištu podnositelj je precizirao tužbeni zahtjev potražujući iznos od 160.000,00 kn s pojedinačno naznačenim kamatama.

Podneskom od 13. prosinca 2017. podnositelj odustaje od dokaznog prijedloga financijskog vještačenja, očituje se na dosadašnji tijek postupka te precizira tužbeni zahtjev.

Na ročištu održanom 22. prosinca 2017. saslušan je umješač M. H. i podnositelj kao stranka u postupku, te je dokazni postupak dovršen i zaključena je glavna rasprava, te se određuje ročište za objavu presude za 31. siječnja 2018.

Rješenjem od 10. siječnja 2018. odgađa se ročište za objavu presude zbog bolesti suca.

Rješenjem Županijskog suda u Karlovcu broj Gzp II-4/2017-4 od 25. siječnja 2018. zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ocijenjen je osnovanim te je naloženo Općinskom sudu u Karlovcu donijeti odluku u najkraćem mogućem roku ali ne dužem od 6 (šest) mjeseci od dana dostave ovog rješenja.

Podneskom od 23. ožujka 2018. podnositelj predlaže zakazivanje ročišta za objavu presude koje je odgođeno uslijed bolesti suca.

Podneskom od 6. lipnja 2018. podnositelj ponovno predlaže zakazivanje ročišta za objavu presude koje je odgođeno uslijed bolesti suca.

Na ročištu od 19. rujna 2018. zbog izmjene raspravnog suda određeno je da rasprava počinje iznova, izvršen je uvid u dostavljeni kazneni spis i cjelokupni dokazni materijal koji prileži parničnom spisu, zaključena je glavna rasprava i određeno je ročište za objavu presude za 16. listopada 2018.

Presudom Općinskog suda u Karlovcu broj: P-1346/2007-106 od 16. listopada 2018. prihvaćen je tužbeni zahtjev podnositelja za naknadu nematerijalne štete u iznosu od 150.000,00 kn, za naknadu tuđe pomoći i njege u iznosu od 5.400,00 kn te s osnova izgubljene zarade u pojedinačno naznačenim iznosima. Odlučeno je o troškovima parničnog postupka, dok je u preostalom dijelu tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan.

Tužena je izjavila žalbu protiv potonje navedene presude 25. listopada 2018., umješač 26. listopada 2018., a podnositelj 2. studenoga 2018.

Rješenjem Županijskog suda u Splitu broj: Gž-385/2019-2 od 16. svibnja 2019. ukida se presuda Općinskog suda u Karlovcu broj: P-1346/2007-106 od 16. listopada 2018. i predmet se vraća prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Podneskom od 1. srpnja 2019. podnositelj predlaže zakazivanje rasprave s obzirom na ukidno rješenje drugostupanjskog suda.

Podneskom od 16. rujna 2019. podnositelj se očituje na sadržaj rješenja županijskog suda te predlaže zakazivanje rasprave.

Podneskom od 21. listopada 2019. podnositelj predlaže zakazivanje rasprave.

Podneskom od 8. studenoga 2019. podnositelj predlaže zakazivanje rasprave.

Na ročištu od 6. veljače 2020. zaključen je prethodni postupak, određeno je saslušanje podnositelja kao stranke u postupku, te će odlučeno da će se zatražiti podatak o stanju linije razdvajanja u gradu Karlovcu na dan štetnog događaja.

Dopisom od 13. veljače 2020. Područni odsjek za poslove obrane Karlovca izvijestio je sud kako ne raspolaže podacima o linijama razdvajanja u Karlovcu na dan štetnog događaja.

Na ročištu od 7. rujna 2020. saslušan je podnositelj kao stranka u postupku, te mu je dodijeljen rok od 15 dana radi dostave očitovanja.

Uz dopis od 10. rujna 2020. sudu se dostavljaju traženi podaci o stanju linije razdvajanja na području grada Karlovca na dan 21. rujna 1991.

Podneskom od 21. rujna 2020. podnositelj predlaže u daljnjem tijeku postupka dopunski saslušati medicinske vještake, odrediti vještačenje po medicini rada na okolnost preostale radne sposobnosti, po potrebi novo vještačenje po vještaku poljoprivredne struke kao i financijsko vještačenje.

Podneskom od 16. prosinca 2020. podnositelj predlaže daljnje postupanje u predmetu.

Rješenjem Općinskog suda u Karlovcu od 13. siječnja 2021. određeno je izvođenje medicinskog vještačenja.

Podneskom od 21. siječnja 2021. podnositelj dostavlja u spis dokaz o uplati predujma za provođenje vještačenja.

Ovlašteni sudski vještak dostavio je u spis 12. veljače 2021. nalaz i mišljenje.

30. ožujka 2021. ovlašteni medicinski vještak dostavio je dopunu nalaza i mišljenja.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi podnositelja predmet se i dalje nalazi u fazi raspravljanja pred Općinskim sudom u Karlovcu kao prvostupanjskim sudom.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. - 70.) nisu mijenjane.

5. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

6.1. U konkretnom slučaju podnositelj je koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju na temelju ZoSud-a/13, odnosno koristio je zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Iz sadržaja parničnog spisa proizlazi da je podnositelj koristio sredstva za ubrzanje postupka u dva navrata na način da je oba puta zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ocijenjen osnovanim.

Na taj način, rješenjem predsjednika Općinskog suda u Karlovcu broj: Su-Gzp I-1/2017-4 od 20. siječnja 2017. zahtjev podnositelja ocijenjen je osnovanim, te je određen rok od 6 (šest) mjeseci za donošenje odluke, od dana dostave ovog rješenja. Navedeni rok je istekao 23. srpnja 2017.

Nadalje, rješenjem Županijskog suda u Karlovcu broj Gzp II-4/2017-4 od 25. siječnja 2018. zahtjev podnositelja ponovno je ocijenjen osnovanim te je naloženo Općinskom sudu u Karlovcu donijeti odluku u najkraćem mogućem roku ali ne dužem od 6 (šest) mjeseci od dana dostave ovog rješenja. Navedeni rok je istekao 28. kolovoza 2018.

7. Budući da je podnositelj koristio pravna sredstva koja su mu bila na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenost predmeta, ponašanje podnositelja i mjerodavnih tijela, te važnost predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositelja od dana podnošenja tužbe (26. rujna 2003.) do dana donošenja ove odluke (razmatrano razdoblje).

1) Duljina sudskog postupka

9. Parnični postupak pokrenut je pred Općinskom sudu u Zagrebu tužbom podnositelja 26. rujna 2003. protiv tužene Republike Hrvatske.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak još uvijek nije okončan te se vodi pred Općinskim sudom u Karlovcu pod brojem Pn-68/2019.

Ustavni sud utvrđuje da postupak u konkretnom slučaju od dana podnošenja tužbe sudu (26. rujna 2003.) do donošenja ove odluke (19. svibnja 2021.) traje ukupno sedamnaest (17) godina, sedam (7) mjeseci i dvadeset i tri (23) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

10. Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

11. Valja ukazati na neaktivnost prvostupanjskog suda, koja je doprinijela duljini ovog postupka.

Od dana kada je podnositelj dostavio Općinskom sudu u Zagrebu uvjerenje katastra i obvezao se dostaviti potvrdu o imovnom stanju (7. studenoga 2003.) do podneska od 7. travnja 2005. kada podnositelj predlaže zakazati raspravu nije poduzeta nijedna sudska radnja, a protekla je jedna godina i šest mjeseci.

Zatim, od 17. srpnja 2007. kada je predmet ustupljen Općinskom sudu u Karlovcu kao stvarno i mjesno nadležnom sudu do ročišta održanog 3. travnja 2009. nije poduzeta nijedna sudska radnja, a protekla je jedna godina i osam mjeseci.

Nadalje, od 14. ožujka 2012. kada je tužena predložila ostavljanje daljnjeg roka radi očitovanja, do 29. rujna 2014. kada je podnositelj predložio zakazivanje ročišta u ovoj pravnoj stvari nije poduzeta nijedna sudska radnja, a proteklo je dvije godine i šest mjeseci.

Nakon što je rješenjem od 10. siječnja 2018. odgođeno ročište za objavu presude, pred prvostupanjskim je sudom zakazano novo ročište pred izmijenjenim sucem protekom osam mjeseci.

Presuda Općinskog suda u Karlovcu broj: P-1346/2007-106 od 16. listopada 2018. kojom je u pretežitom dijelu usvojen tužbeni zahtjev podnositelja ukinuta je rješenjem Županijskog suda u Splitu broj: Gž-385/2019-2 od 16. svibnja 2019. i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi podnositelja postupak se nalazi pred Općinskim sudom u Karlovcu pod brojem Pn-68/2019 u fazi dokaznog postupka.

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

12. Ustavni sud utvrđuje da podnositelj u razmatranom razdoblju nije pridonio duljini trajanja postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

13. U konkretnom slučaju riječ je o postupku koji, unatoč činjenici da se radi o složenom predmetu, traje preko sedamnaest (17) godina. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, kao i okolnost da postupak još uvijek nije pravomoćno okončan, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja da sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je pravo zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

14. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Općinskog suda u Karlovcu dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

15. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. U konkretnom slučaju uzeo je u obzir da postupak još nije okončan.

16. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-1195/2021

Zagreb, 19. svibnja 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Branko Brkić, v. r.