Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

NN 68/2021 (23.6.2021.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Vlada Republike Hrvatske

1315

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (»Narodne novine«, br. 97/20. i 100/20.) u članku 2. iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi: »6.a Samostalni sektor za strateško planiranje i EU projekte«.

Članak 2.

U članku 42. stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: »6.3. Sektor za strateško planiranje i EU projekte« brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 52. mijenja se i glasi: »6.a SAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I EU PROJEKTE«.

U članku 52. riječ: »Sektor« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »Samostalni sektor« u odgovarajućem padežu.

U stavku 4. broj: »6.3.1.« zamjenjuje se brojem: »6.a.1.«, a broj: »6.3.2.« zamjenjuje se brojem: »6.a.2.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 53. mijenja se i glasi: »6.a.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 54. mijenja se i glasi: »6.a.2. Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima«.

U stavku 3. broj: »6.3.2.1.« zamjenjuje se brojem: »6.a.2.1.«, a broj: »6.3.2.2.« zamjenjuje se brojem: »6.a.2.2.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 55. mijenja se i glasi: »6.a.2.1. Odjel za provedbu EU projekata«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 56. mijenja se i glasi: »6.a.2.2. Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima«.

Članak 8.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu hrvatskih branitelja prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (»Narodne novine«, br. 97/20. i 100/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu hrvatskih branitelja koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 9.

Ministar hrvatskih branitelja, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva hrvatskih branitelja s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/24
Urbroj: 50301-29/23-21-2
Zagreb, 18. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU HRVATSKIH BRANITELJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA10
Kabinet ministra – ukupno10
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale1
2.1.1.Služba za organizacijske i radno-pravne poslove6
2.1.2.Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima5
2.2.Sektor za normativne i opće poslove1
2.2.1.Služba za normativne poslove6
2.2.2.Služba za sigurnosne i opće poslove1
2.2.2.1.Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje8
2.2.2.2.Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove8
2.3.Sektor za proračun, financije, analitiku i informatizaciju1
2.3.1.Služba za plan i analizu7
2.3.2.Služba za računovodstvene poslove7
2.3.3.Služba za analitiku i informatizaciju6
Glavno tajništvo – ukupno58
3.SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU1
3.1.Služba za javnu nabavu i ugovaranje7
3.2.Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza6
Samostalni sektor za javnu nabavu – ukupno14
4.UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za upravne i pravne poslove1
4.1.1.Služba za upravni postupak1
4.1.1.1.Odjel za trajna prava5
4.1.1.2.Odjel za materijalna prava5
4.1.2.Služba za statuse i evidencije7
4.1.3.Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i rješavanje po predstavkama i pritužbama7
4.1.4.Služba za nadzor prvostupanjskih tijela5
4.2.Sektor za stambeno zbrinjavanje1
4.2.1.Služba za dodjelu stanova6
4.2.2.Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora6
4.2.3.Služba za rekonstrukciju, praćenje izgradnje i sanaciju stanova6
4.3.Sektor za gospodarenje i praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava1
4.3.1.Služba za gospodarenje7
4.3.2.Služba za praćenje namjenskog korištenja ostvarenih prava7
Uprava za pravne i stambene poslove – ukupno66
5.UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Sektor za traženje osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu1
5.1.1.Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o nestalim osobama u Domovinskom ratu5
5.1.2.Služba za obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka te pogrebnu skrb5
5.2.Sektor za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja1
5.2.1.Služba za prikupljanje, obradu i istraživanje saznanja o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja5
5.2.2.Služba za obilježavanje mjesta masovnih grobnica i suradnju s organizacijama civilnog društva5
Uprava za zatočene i nestale – ukupno24
6.UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica2
6.1.Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata1
6.1.1.Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata1
6.1.1.1.Odjel za HRVI iz Domovinskog rata5
6.1.1.2.Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja5
6.1.2.Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata7
6.1.3.Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji7
6.2.Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata1
6.2.1.Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata7
6.2.2.Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava7
Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji – ukupno43
6.aSAMOSTALNI SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I EU PROJEKTE1
6.a.1.Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte7
6.a.2.Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima1
6.a.2.1.Odjel za provedbu EU projekata5
6.a.2.2.Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima5
Samostalni sektor za strateško planiranje i EU projekte – ukupno19
7.UPRAVA ZA SAVJETODAVNU, PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU POMOĆ
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica2
7.1.Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć1
neposredno u Sektoru, u sjedištu ministarstva3
7.1.1.Područni odjel Vukovar3
7.1.2.Područni odjel Slavonski Brod3
7.1.3.Područni odjel Osijek3
7.1.4.Područni odjel Split3
7.1.5.Područni odjel Karlovac2
7.1.6.Područni odjel Gospić2
7.1.7.Područni odjel Šibenik2
7.1.8.Područni odjel Sisak2
7.1.9.Područni odjel Virovitica2
7.1.10.Područni odjel Požega2
7.1.11.Područni odjel Zadar2
7.1.12.Područni odjel Dubrovnik2
7.1.13.Područni odjel Krapina2
7.1.14.Područni odjel Varaždin2
7.1.15.Područni odjel Koprivnica2
7.1.16.Područni odjel Bjelovar2
7.1.17.Područni odjel Rijeka2
7.1.18.Područni odjel Pula2
7.1.19.Područni odjel Čakovec2
7.1.20.Područni odjel Zagreb2
7.2.Sektor za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata1
7.2.1.Služba za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti6
7.2.2.Služba za skrb o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata5
Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć – ukupno62
8.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
Samostalna služba za unutarnju reviziju – ukupno3
 
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA – UKUPNO299