Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu

NN 68/2021 (23.6.2021.), Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1317

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka.

2. Zadužuju se nositelji provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

3. Zadužuje se Ministarstvo financija kao koordinator svih aktivnosti u području financijske pismenosti da podnese izvješće Vladi Republike Hrvatske o provedbi Akcijskog plana i projekcijama planiranih aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.

4. Zadužuju se nositelji provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana da izvijeste Ministarstvo financija o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje, kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje (godišnje ili višegodišnje), najkasnije protekom roka od 24 mjeseca od donošenja ovoga Zaključka.

5. Zadužuje se Ministarstvo financija da o ovom Zaključku izvijesti tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima za provedbu pojedinih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

6. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-07/02
Urbroj: 50301-05/31-21-8
Zagreb, 18. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2021. i 2022. GODINU

UVOD

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti) kao misiju navodi stvaranje podloge, odnosno jačanje i razvijanje financijskog obrazovanja s ciljem boljeg upravljanja financijskim resursima.

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti predstavlja unaprijeđen međusektorski okvir za poticanje i unaprjeđivanje djelovanja svih dionika uključenih u provođenje financijskog obrazovanja građana Republike Hrvatske, s Ministarstvom financija kao ključnim nositeljem.

Temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti Ministarstvo financija osnovalo je Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti (u daljnjem tekstu: Operativna radna grupa) za provedbu Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti za pojedine ciljne skupine stanovništva:

• djeca i mladi

• odrasli mlađe dobi

• osobe radne dobi koji ostvaruju prihode

• osobe starije životne dobi.

Članovi Operativne radne grupe planiraju mjere i aktivnosti, provode i prate provedbu mjera i aktivnosti određenih akcijskim planom, izvještavaju Ministarstvo financija i druge članove Operativne radne grupe o provedbi mjera i aktivnosti te raspravljaju o ostalim pitanjima relevantnim za financijsku pismenost.

Članovi Operativne radne grupe izvještavaju Ministarstvo financija o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje. Ministarstvo financija o rezultatima rada izvješćuje Vladu Republike Hrvatske (godišnje ili višegodišnje).

Ministarstvo financija kao koordinator svih aktivnosti u području financijske pismenosti jednom u dvije godine zbirno putem akcijskog plana izvještava Vladu Republike Hrvatske o planiranim i provedenim aktivnostima definiranim akcijskim planom.

Akcijskim planom propisuju se mjere i aktivnosti usmjerene prema podizanju financijske pismenosti. U tu svrhu donosi se i Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) koji se izrađuje s ciljem provođenja aktivnosti i mjera usmjerenih financijskom obrazovanju svih dobnih skupina stanovništva. Predmetnim planom definirane su mjere i aktivnosti svih dionika, rok za provedbu mjera, pokazatelji uspješnosti te izvori financiranja.

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti kao i Akcijski plan za naredno razdoblje, usmjereni su na poticanje svih dionika financijskog obrazovanja na zajedničko djelovanje prema razumijevanju zajedničkog cilja i predanosti za njegovo postizanje, kako bi se svim građanima Republike Hrvatske osigurala prilika ostvarivanja određene koristi od financijskog obrazovanja.

Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje koji sudjeluju u provedbi aktivnosti Akcijskog plana imaju osigurana sredstva u okviru svojih redovnih aktivnosti. Ostala tijela osiguravaju vlastita sredstva za provedbu mjera i aktivnosti u svrhu financijskog opismenjavanja stanovništva.

Svi dionici u provedbi Akcijskog plana obvezuju se na kvalitetnu međusobnu suradnju, radi stvaranja uvjeta u okviru svoje nadležnosti i djelokruga te u skladu sa svojim djelatnostima, za osnaživanje okruženja i administrativne učinkovitosti u poticanju unaprjeđenja financijske pismenosti stanovništva.

Akcijski plan izrađen je kao »živi dokument« podložan prilagodbama i eventualnim budućim promjenama. Također, praćenje Akcijskog plana omogućit će Ministarstvu financija i nositeljima provedbe, identifikaciju onoga što je uspješno u provođenju financijske pismenosti, identifikaciju ostalih ciljnih skupina koje imaju koristi od financijske pismenosti, stjecanje saznanja o tome koji su dodatni izvori potrebni te identifikaciju potencijalnih propusta i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA

Akcijski plan sastoji se od seta Akcijskih planova sastavljenih od četiri Akcijska plana:

1. Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti djece i mladih

2. Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti odraslih mlađe dobi

3. Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti osoba radne dobi koji ostvaruju prihode

4. Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti osoba starije životne dobi

Akcijski plan sadrži prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti građana Republike Hrvatske. Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provođenju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti. Uz mjere, navedene su i aktivnosti svih dionika, rok unutar kojeg će se one provoditi, izvori financiranja te pokazatelji uspješnosti.

AKCIJSKI PLAN ZA UNAPREĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI DJECE I MLADIH
R.br.MjeraAktivnostNositelj/sunositeljRok provedbe (Kvartal/ kontinuirano)Izvori financiranjaPokazatelji uspješnostiPočetna vrijednost za dvije godineCiljna vrijednost na kraju druge godine
1.Sudjelovanje u raznim događajima i organizacija predavanja, seminara, konferencija, radionica, kvizova, natječaja i drugih događanja (uživo ili virtualno) s praćenjem utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje poduzetnikaOdržavanje i sudjelovanje na događajima u organizaciji dionikaHANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos ­HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model održavanja ovisni o epid. mjeramaSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model održavanja ovisni o epid. mjerama
SSSHKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata2 radionice u školama
1 radionica, 16 sudionika
2 radionice
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata8 događaja, 240 sudionika20 događaja, 600 sudionika
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata50200
UMFOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata5 događanja, model i broj sudionika prilagođavat će se epidemiološkim mjerama10 događanja, model i broj sudionika prilagođavat će se epidemiološkim mjerama
Održavanje online edukativne igre – igru »Virtualna burza«ZSEKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekatacca 23.700 natjecatelja, ukupno od 2009. do 2020.cca 24.000 natjecatelja, ukupno od 2009. do 2022.
 
AZOOI. kvartal 2021.VlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata1 stručni skup2 stručna skupa
Sudjelovanje na tribinama, okruglim stolovima, radionicama, edukativnim skupovima i seminarimaHGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata5 online
događaja
10 događaja uz fiz. nazočnost učenika
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos ­HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model sudjelovanja ovisni o epidemiološkim mjerama; planirano više od 10 u svakoj godiniSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model sudjelovanja ovisni o epidemiološkim mjerama; planirano više od 10 u svakoj godini
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata820
2.Sudjelovanje u edukativnim aktivnostimaOdržavanje stručnih edukacijaHANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataBroj i forma edukacija ovisni o epidemiološkim mjeramaBroj i forma edukacija ovisni o epidemiološkim mjerama
HNBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataEdukativna predavanja za 700 učenika i 25 profesoraEdukativna predavanja za 1.400 učenika i 50 profesora
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata820
ZSEKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataNa održanih 30 seminara i 333 polaznika ukupno, 10-ak polaznika su studenti ili učeniciOdržati 32 seminara s 350 polaznika, očekivati do cca 15-ak studenata i učenika
Predavanja predstavnika Burze u srednjim školama i na fakultetima, i predavanja usmjerena jačanju financijske pismenosti u organizaciji ostalih pravnih subjekataZSEKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata67
Sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva u okviru Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladihMZOIII. Kvartal 2021.VlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata307.849,00 kuna650.000,00 kuna
U organizaciji AZOO-a održavanje stručnih seminara za učitelje i nastavnike na temu financijske pismenosti, u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, u suradnji s drugim financijskim ustanovama i organizacijamaAZOOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata4 stručna skupa za učitelje i nastavnike na temu financijske pismenosti4 stručna skupa za učitelje i nastavnike na temu financijske pismenosti
MFINKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata02
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataOvisno o organizaciji AZOO-aOvisno o organizaciji AZOO-a
HNBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataOvisno o organizaciji AZOO-aOvisno o organizaciji AZOO-a
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataOvisno o organizaciji AZOO-aOvisno o organizaciji AZOO-a
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata435
Održavanje učeničke debate u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom na temu iz djelokruga rada središnje bankeHNBKontinuiranoVlastitiOdržana debataOdržana 1 debataOdržane 2 debate
Organiziranje različitih edukativnih događanja u Zagrebu u cilju podizanja razine financijske pismenosti učenika srednjih škola i studenataHGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata05
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata820
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata05
Projekt »Više znamo, bolje razumijemo« za učenike i nastavnike srednjih škola u ZagrebuHGKI. i IV. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata250 učenika400 sudionika
HANFAI. i IV. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataEdukacija barem za 3 škole ovisno o organizaciji i epidemiološkim mjeramaEdukacija barem za 3 škole ovisno o organizaciji i epidemiološkim mjerama
Financijsko opismenjavanje djece kao dio projekta »Mala akademija financija«UMFOKontinuiranoVlastitiRezultati na testu

4 on-line edukacije

4 video materijala

15 on-line edukacija, edukativni materijal, 2 prezentacije
Izrada online upitnika na temu prava potrošača na www.hife.hrHIFEI. kvartal 2022.VlastitiBroj pregleda93150
Izrada online upitnika na temu poznavanja f.p. na www.hife.hrHIFEII. Kvartal 2021.VlastitiBroj pregleda93150
Provođenje edukacije djece i mladih u području porezaMFIN PUKontinuiranoVlastitiRezultati na testu150 učenika250 učenika
3.Izrada, izdavanje i objava edukativnih materijalaIzrada, izdavanje i objava edukativnih brošura, prezentacija, letaka, videomaterijala, sadržaja internetskih stranica i sl.EFZGKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata

Izdana jedna znanstvena monografija

Objavljen jedan videomaterijal

2 brošure, 4 prezentacije, 2 internetske stranice, 2 znanstvena rada
HNBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata510
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata15200
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata2003000
MINGORKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata59.000 posjeta na portalu120.000 posjeta na portalu
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataBarem 3 materijala godišnjeBarem 3 materijala godišnje
HGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, broj objavljenih materijala (ovisno o aktivnosti)20 objava40 objava
UMFOKontinuiranoVlastitiBroj posjeta mrežnim stranicama, broj izdanih, objavljenih materijala2050
SSSHKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata2.000 letaka200 letaka
Informiranje građana o aspektima korištenja financijskih uslugaHUBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataUnaprjeđenje razine poznavanja financijskih uslugaPorast razine financijske pismenosti i informiranosti
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekataKontinuirano pružanje informacija o temama iz nadležnosti HANFA-eKontinuirano pružanje informacija o temama iz nadležnosti HANFA-e
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata12100
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata2003.000
Provođenje projekta Štedopis TV – edukativni video sadržajŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata48
Održavanje edukativnih kvizova znanja putem internetaŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata5001.000
Snimanje edukativnog materijala, za moguću upotrebu u nastaviZSEI-IV. Kvartala 2021.VlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata

Za materijale koji će u cjelosti biti namjenjeni educiranju, provedene prve pripreme.

Od snimanih događanja, dio sadržaja s cca 3 događanja može se upotrijebiti za edukaciju

Snimiti 2 materijala u cjelosti namjenjena za edukaciju. Od snimanih događanja, dio sadržaja s cca 3 događanja pripremiti za upotrebu u edukaciji.
Snimanje edukativnog informativnog sadržaja koji se može koristiti u edukativne svrhe u školamaUMFOkontinuiranoVlastitiBroj snimljenih materijala36
Izrada infografika »Financijska pismenost«MZOI. kvartal 2021.VlastitiBroj održanih događaja, sudionika, projekata10.000,00 kuna20.000.00 kuna
4.Suradnja s ostalim članovima Operativne radne grupe te ostalim institucijama relevantnima za podizanje razine financijske pismenostiAktivna suradnja s drugim dionicimaORGKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnje3 sastanka ORS i 20 izravnih kontakata radi planiranja aktivnsosti4 sastanka ORS i 30 izravnih kontakata radi planiranja aktivnosti
Sudjelovanje u projektu pružanja tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u organizaciji OECD/INFE i Ministarstva financija Kraljevine NizozemskeMFINKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuiranoKontinuirano
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuirana suradnja tijekom provedbe projektaKontinuirana suradnja tijekom provedbe projekta
HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projektaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projekta
5.Obilježavanje međunarodnih događaja značajnih za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača.Obilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novcaHANFAI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaBarem 3 aktivnosti u tom tjednuBarem 3 aktivnosti u tom tjednu
HUBI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaAZOO 1 zajednički stručni skupAZOO 1 zajednički stručni skup, izložba dopunskih obrazovnih materijala
AZOOI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija

AZOO

1 zajednički stručni skup

AZOO

1 zajednički stručni skup, izložba dopunskih obrazovnih materijala

HGKI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija, objava na web-stranicama, broj škola, razrednih odjela/učenika uključenih u obilježavanje, broj prikazaOn-line edukacije za učenike srednjih škola i studente, 15 srednjih škola i 2 fakulteta20 događanja i ostale aktivnosti
ŠTEDOPISI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija39
HUOI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaBarem 3 aktivnosti u tom tjednuBarem 3 aktivnosti u tom tjednu
UMFOI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija36
HNBI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaSudjelovanje 60 učenika i 5 profesora u prigodnom obilježavanjuSudjelovanje 120 učenika i 10 profesora u prigodnom obilježavanju
HIFEI. Kvartal 2022.VlastitiPrigodna objava, publikacija24
MINGORI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija12
Obilježavanje Svjetskog dana štednjeHUOIV. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaRedovito informiranje potrošača o važnosti životnog osiguranja i štednje za mirovinu2
HUBIV. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaInformiranje građana o važnosti odgovornog upravljanja i odnosa prema novcuPopulariziranje teme štednje i upravljanja novcem u odnosu na kvalitetu života
HGKIV. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaOrganizirano u on-line obliku kroz priopćenje, izradu prigodnog materijala, izjave za medije, putem web-stranica i na društvenim mrežama.Priopćenje za medije, Okrugli stol u HGK uz sudjelovanje 70 učenika srednjih škola i studenata, objave na društvenim mrežama
Tjedan svjesnosti o prijevaramaHANFAIV. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaBarem 2 događaja u tjednuBarem 2 događaja u tjednu
Obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondovaHGKII. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija

1 događanje

1 priopćenje za medije

Izjave za medije

Brošura u on-line obliku

2 događanja

2 priopćenja za medije

Gostovanja na radiju/TV

6 predavanja na fakultetima

Obilježavanje Svjetskog dana prava potrošačaMINGORI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija12
HIFEI. Kvartal 2022.VlastitiPrigodna objava, publikacija24
HANFAI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacijaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicimaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima
HUOI. KvartalVlastitiPrigodna objava, publikacija02
6.Suradnja s medijima i internetskim portalimaSudjelovanje i suradnja s medijima s ciljem promicanja važnosti financijske pismenostiMINGORKontinuiranoVlastitiBroj gostovanja, broj objavljenih članakaKontinuiranoKontinuirano
HUOKontinuiranoVlastitiBroj gostovanja, broj objavljenih članaka725
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj gostovanja, broj objavljenih članakaKontinuirano informiranje javnosti vezano uz teme iz područja financijskih usluga u javnim istupima predstavnika HANFA-eKontinuirano informiranje javnosti vezano uz teme iz područja financijskih usluga u javnim istupima predstavnika HANFA-e
UMFOKontinuiranoVlastitiBroj gostovanja, broj objavljenih članaka60100AKCIJSKI PLAN ZA UNAPREĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI ODRASLIH MLAĐE DOBI
R.br.MjeraAktivnostNositelj/ sunositeljRok provedbe (Kvartal/ kontinuirano)Izvori financiranjaPokazatelji uspješnostiPočetna vrijednost za dvije godineCiljna vrijednost na kraju druge godine
1.Sudjelovanje u raznim događajima i organizacija predavanja, seminara, konferencija, radionica, kvizova, natječaja i drugih događanja (uživo ili virtualno) sa praćenjem utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje poduzetnikaOdržavanje i sudjelovanje na događajima u organizaciji dionikaUMFOKontinuiranoVlastitiBroj organiziranih edukativnih događanja612
MINGORKontinuiranoVlastitiBroj organiziranih edukativnih događanja510
HGKKontinuiranoVlastitiBroj organiziranih edukativnih događanja510
SSSHKontinuiranoVlastitiBroj organiziranih edukativnih događanja1 konferencija, 30 sudionika

1 radionica,

20 sudionika

HUOKontinuiranoVlastitiBroj organiziranih edukativnih događanja8 događaja, 240 sudionika20 događaja, 600 sudionika
Redovita komunikacija s potrošačimaMINGORKontinuiranoVlastitiPruženi savjeti potrošačima5.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona, 1.800 upita putem el.pošte prava.potrosaca@mingo.hr10.000 putem besplatnog potrošačkog telefona, 1.800 upita putem el.pošte prava.potrosaca@mingo.hr
HGKKontinuiranoVlastitiBroj sudionikaInformiranje i odgovori na upite građana i poslovnih subjekata slijedom posljedica pandemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu (bankarstvo, osiguranje, leasing)30 odgovora na upite
Suradnja na projektima sa studentskim udrugama, radi bolje financijske pismenostiZSEKontinuiranoVlastitiBroj sudionikaPripreme s jednom udrugom1
HUOKontinuiranoVlastitiBroj sudionika24
Financijsko opismenjavanje, projekt »Budi fin« mladih od 17 do 25 godinaHANFAKontinuiranoVlastitiBroj sudionikaBarem jedna suradnja godišnjeBarem jedna suradnja godišnje
Poziv zainteresiranim studentima da se prijave na projekt osmišljavanja materijala za financijsko opismenjavanje mladih »Financijska pismenost za studente«EFZG/ RAIFF MFKontinuiranoVlastitiRezultati na testu0Web-stranica projekta, 1 brošura, 2 prezentacije, 2 znanstvena rada, 10 fokus grupa, 15 on-line edukacija, pre-post istraživanje financijskih sposobnosti mladih
Održavanje poreznih razgovora utorkom (jednom mjesečno) sa studentima Pravnog fakultetaEFZG/ GF/FPZ/ AZ MF2021. – 2022.AZ MFBroj sudionikaPredstavljanje projekta studentimaWeb-stranica, edukativni brošura koja pokriva 5 područja aktivnosti, 1 on-line upitnik, izrada kalkulatora koji će biti postavljeni na web-stranicu projekta, 8 radionica
Organiziranje različitih edukativnih događanja u cilju podizanja razine financijske pismenosti studenataMFIN/PU/ Pravni fakultet u ZgKontinuiranoVlastitiUpitnik o znanju prije i poslije održanih razgovora310
2.Sudjelovanje u edukativnim aktivnostimaHANFAKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaBarem 2 događaja godišnje, forma ovisna o epdiemiološkim mjeramaBarem 2 događaja godišnje, forma ovisna o epdiemiološkim mjerama
HGKKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima5 fakulteta8 fakulteta
HUOKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima11 seminara, 500 sudionika30 seminara, 600 sudionika
Omogućavanje studentima da pohađaju edukacije Akademije ZSE namijenjene široj investicijskoj javnosti. Uz gratis edukacije poput panel-diskusija, za seminare su osigurani studentski popustiŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima15
ZSEKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimacca 10cca 15
Edukativni posjetiZSEKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima130500
HANFAKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaBarem 3 posjete godišnje, ovisno o epidemiološkim mjeramaBarem 3 posjete godišnje, ovisno o epidemiološkim mjerama
UMFOKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima510
HUOKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima05
3.Izrada, izdavanje i objava edukativnih materijalaIzrada, izdavanje i objava edukativnih brošura, prezentacija, letaka, video materijala, sadržaja internetskih stranica i uputa vezanih uz financijsko opismenjavanjeHANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijalaBarem 3 materijala godišnjeBarem 3 materijala godišnje
HGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala20 objava40 objava
HIFEKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala406
SSSHKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala2000 letaka200 letaka
MINGORKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala59.000 posjeta na portalu120.000 posjeta na portalu
HNBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijalaIzrada 5 edukativnih materijalaIzrada 10 edukativnih materijala
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala415
EFZGKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala

1 znanstvena knjiga

1 online edukacija

1 videomaterijal

2 internetske stranice, 2 brošure, 4 prezentacije
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala2003.000
UMFOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala4 održanja događanja, lansiran novi web, videoreportaža2 brošure – digitalne, 40 tekstova za web 8 videomaterijala
MFIN/PUKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala02
Informiranje građana o aspektima korištenja financijskih uslugaHUBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala

Unaprjeđenje razine poznavanja financijskih usluga

3 online briefinga, 20 objava za medije, 120 odgovora na medijske upite

Očekivano 6 (online) briefinga, 40 objava za medije, 250 odgovora na upite
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala48
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijalaKontinuirano informiranje javnosti o financijskim uslugama u primjerenoj formi i ovisno o aktualnosti i važnosti temaKontinuirano informiranje javnosti o financijskim uslugama u primjerenoj formi i ovisno o aktualnosti i važnosti tema
UMFOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijalaUnapređenje razine poznavanja financijskih usluga 3 on-line radionice, 10 objava za medije. Frekvencija i kanal objava ovise o trenutnoj epidemiološkoj situacijiUnapređenje razine poznavanja financijskih usluga 6 online radionice, 20 objava za medije. Frekvencija i kanal objava ovise o trenutnoj epidemiološkoj situacij
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala200 letci, brošure3.000 letci, brošure
Nastavak kampanje »Znanjem do financijskog oporavka« s Udrugom »Padobran« i FINA-om što uključuje besplatno savjetovanje za blokirane ili ovršene građane, projekt koji se provodi i uz podršku HUP-aHUBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijalaUključivanje partnera iz privatnog i javnog sektora u svrhu pružanja savjetodavne podrške građanima s financijskim poteškoćamaStvaranje zajedničke platforme raznih dionika koja ima za cilj omogućiti građanima kvalitetnu i besplatnu uslugu u području upravljanja dugom
Za godišnje nagrade o doprinosu edukaciji na teme tržišta kapitala, uzima se u obzir rad studentskih udrugaZSEKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala1 događanje1 događanje
Izrada edukativnih stranica i web-stranice budifin.hr.EFZG, RAIFF MFKontinuiranoVlastitiBroj održanih događanja, sudionika, materijala0Kreirana web-stranica
 
 
Aktivna suradnja s drugim dionicimaAZOOKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuiranoKontinuirano
4.Suradnja s ostalim članovima Operativne radne grupe te ostalim institucijama relevantnima za podizanje razine financijske pismenostiSuradnja MINGOR-a i ostalih dionika uključenih u aplikaciju CISZP, kao i ostalih tijela uključenih u podizanje razine financijske pismenostiORGKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuiranoKontinuirano
MINGORKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnje3.500 upita potrošača putem CISZP-a7.000 upita potrošača putem CISZP-a
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeOdgovoreno na 33 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacijeOdgovoreno na 66 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacije
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeOdgovoreno na 25 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacijeOdgovoreno na 50 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacije
Sudjelovanje u projektu pružanja tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u organizaciji OECD/INFE i Ministarstva financija Kraljevine NizozemskeMFINKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuiranoKontinuirano
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuirana suradnja tijekom provedbe projektaKontinuirana suradnja tijekom provedbe projekta
HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeDoprinos ­HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projektaDoprinos ­HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projekta
5.Komunikacija s korisnicima financijskih usluga i širom javnostiRedovita komunikacija s potrošačimaMINGORKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija

5.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona

900 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr

10.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona

18.000 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr

HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirana komunikacijaKontinuirana komunikacija
HIFEKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija442100
HGKKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaRedovita komunikacija s potrošačima kroz odgovore na upite i objave u medijima30 odgovora na upite i 10 objava
UMFOkontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaRedovita komunikacija odgovori na upite i medijske upite 100Redovita komunikacija odgovori na upite i medijske upite
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija1.100 – odgovori na pisane i telefonske upite upućene Pravobraniteljstvu na području osiguranja i Centra za mirenje pri HUO-u2.000 – odgovori na pisane i telefonske upite upućene Pravobraniteljstvu na području osiguranja i Centra za mirenje pri HUO-u
Komuniciranje na društvenim mrežama i putem internet straniceZSEKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirano osigurane ažurirane informacije i odgovori. Stranicu www.akademijazse.hr posjetilo 9.475 korisnika, uz preko 25.760 pregleda.Kontinuirano osigurane ažurirane informacije i odgovori. Za stranicu www.akademijazse.hr procjenjeni broj posjetitelja cca 9.700.
HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirano informiranje javnosti o f. uslugama preko društvenih mreža i int. stranica s naglaskom na aktualne temeKontinuirano informiranje javnosti o f. uslugama preko društvenih mreža i int. stranica s naglaskom na aktualne teme
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija62120
Organizacija radionica/sastanaka i drugih oblika informiranja o SEPA platnim uslugama u suradnji s ostalim članovima hrvatskog SEPA foruma (HUB, HGK, HNB, FINA, MFIN)
Ažuriranje web-stranice www.sepa.hr te odgovori na upite upućeni putem kontakt adrese info@sepa.hr
HGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih radionica, sastanaka

Redovito održavanje i ažuriranje www.sepa.hr.

Više od 65 odgovora na upite zaprimljene putem info@sepa.hr

Redovito održavanje i ažuriranje www.sepa.hr.

5 radionica/sastanaka

6.Obilježavanje međunarodnih događaja značajnih za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošačaObilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novcaMINGORI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija12
HUBI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija

2 događaja:

Istraživanje o razini financijske pismenosti tinejdžera i online panel

4-6 događaja ili aktivnosti povodom obilježavanja Tjedna
HANFAI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacijaBarem 3 aktivnosti u tom tjednuBarem 3 aktivnosti u tom tjednu
HGKI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija010 događanja i ostale aktivnosti
HNBI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacijaSudjelovanje 60 učenika i 5 profesora u prigodnom obilježavanjuSudjelovanje 120 učenika i 10 profesora u prigodnom obilježavanju
ŠTEDOPISI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija39
HIFEI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija22
HUOI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacijaBarem 3 aktivnosti u tom tjednuBarem 3 aktivnosti u tom tjednu
UMFOI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija1 događanje2 događanja – online, 2 objave, 1 brošura
Obilježavanje Svjetskog dana štednjeHUBIV. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija1 Objava za medije i 1 publikacija Pregledi (povodom Dana štednje)3 objave i/ili 3 publikacije vezane uz Dan štednje
HGKIV. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacijaOrganizirano u online obliku kroz priopćenje, izradu prigodnog materijala, izjave za medije, putem web-stranica i na društvenim mrežamaPriopćenje za medije, Okrugli stol u HGK uz sudjelovanje 70 učenika srednjih škola i studenata, objave na društvenim mrežama
HUOIV. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija11
Obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondovaHGKII. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija, (ovisno o aktivnosti), prigodna publikacija, aktivnost ili objavaOnline Edukacije za učenike srednjih škola i studente: 15 srednjih škola i 2 fakulteta20 događanja
Tjedan svjesnosti o prevaramaHANFAIV. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacijaBarem 2 događaja u tjednuBarem 2 događaja u tjednu
Obilježavanje Svjetskog dana prava potrošačaMINGORI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija12
HANFAI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacijaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicimaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima
HUOI. kvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika, publikacija11
7.Suradnja s medijima i internetskim portalimaSudjelovanje i suradnja s medijima s ciljem promicanja važnosti financijske pismenostiMINGORKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjuiKontinuiranoKontinuirano
HANFAKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjuiKontinuirano informiranje javnosti vezano uz teme iz područja financijskih usluga u javnim istupima predstavnika HANFA-eKontinuirano informiranje javnosti vezano uz teme iz područja financijskih usluga u javnim istupima predstavnika HANFA-e
HGKKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjuiViše od 40 objava u tiskanim i on-line medijimaViše od 50 objava u tiskanim i on-line medijima
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui616
HUOKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui725
UMFOKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui30 tekstova 4 gostovanja60 tekstova 4 gostovanja
Radijske emisije »Financijska abeceda« emitirane na Hrvatskom katoličkom radiju u kojima se jednom tjedno govori o relevantnim temama iz područja financijske pismenostiHANFAKontinuiranoVlastitiBroj emitiranih emisijaBarem 5 emisija godišnje (realizacija ovisna o uredništvu radiostanice)Barem 5 emisija godišnje (realizacija ovisna o uredništvu ­radiostanice)
HNBKontinuiranoVlastitiBroj emitiranih emisija2856
Omnichanel kampanja – cjelovita digitalna kampanja Financije za svakoga Gospodin FinUMFOII. I IV. kvartalvlastitiBroj objava, impresija, pregleda na YouTube kanalu i ostalim medijimaKljučni KPI 150.000 pregleda videomaterijalaKljučni KPI više 300.000 pregleda videomaterijalaAKCIJSKI PLAN ZA UNAPREĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI OSOBA RADNE DOBI KOJE OSTVARUJU PRIHODE
R.br.MjeraAktivnostNositelj/ sunositeljRok provedbe (Kvartal/ kontinuirano)Izvori financiranjaPokazatelji uspješnostiPočetna vrijednost za dvije godineCiljna vrijednost na kraju druge godine
1.Sudjelovanje u raznim događajima i organizacija predavanja, seminara, konferencija, radionica, kvizova, natječaja i drugih događanja (uživo ili virtualno) sa praćenjem utjecaja bolesti COVID-19 na poslovanje poduzetnikaOdržavanje i sudjelovanje na događajima u organizaciji dionikaAZOOKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.Ovisno o organizaciji dionikaOvisno o organizaciji dionika
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.Barem 1 događaj, ovisno o aktualnosti temeBarem 1 događaj, ovisno o aktualnosti teme
HGKKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.510
SSSHKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.10 webinara, 248 sudionika12 webinara, 300 sudionika
HUOKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.1 događaj, 300 sudionika4 događaja, 800 sudionika
MINGORKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.58
Seminari i drugi edukativni događaji Akademije ZSE pripremljeni na teme jačanja financijske pismenostiZSEKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.1012
UMFO sa ZSEKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.1 (200 sudionika)2 (200 sudionika po događanju)

Organiziranje različitih edukativnih događanja u Zagrebu i drugim gradovima kroz mrežu županijskih komora, u cilju podizanja razine financijske pismenosti poslovnih subjekata.

Organizacija konferencije »Dan hrvatskih financijskih institucija«. Održavanje edukacija i događanja, postignute suradnje

HUOKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.02
HGKKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.Online događanje6 događanja uz fizičku nazočnost
EFZGKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog. 
Održana 1 konferencija
HUPKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.20 događanja20 događanja
HGKKontinuiranoVlastitiOdržana konferencijaUslijed pandemije bolesti COVID-19 konferencija »Dan hrvatskih institucija« nije održanaOdržana konferencija
Financijska edukacija studenata iz područja instituacionalnih investitora u okviru projekta »Institutional investors Lab« pri predmetu Upravljanje insitucionalnim investitorimaEFZGKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.08 edukacija
Oblikovanje edukacijskih materijala iz područja porezne pismenosti te provedba radionica porezne i financijske pismenosti za zaposlenike koji zbog prirode svog zaposlenja imaju potrebu za unaprjeđenjem financijskih i poreznih znanja i vještinaEFZG/PWC HRVATSKAKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.Oblikovani edukacijski materijali0 edukacija
Organizacija državnih stručnih skupova za edukaciju učitelja i nastavnika u području financijske pismenosti i provođenju međupredmetng kurikuluma Poduzetništvo, domena CAZOODva puta godišnjeVlastitiBroj sudionikaTeme prilagođene međupredmetnom kurikulumu Poduzetništvo, domena C4 stručna skupa
2.Sudjelovanje u edukativnim aktivnostimaProvođenje radionica financijske edukacije andargoških djelatnika u srednjim školamaEFZGKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.02 edukacije
HUOKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.02
Organizacija različitih stručnih seminara, radionica, savjetovanja i slično u kontekstu hrvatskog tržišta (CEDOH)HUOKontinuiranoVlastitiBroj sudionika, organiziranih edukativnih dog.11 seminara, 500 sudionika30 seminara 600 sudionika
Redovita komunikacija s potrošačimaMINGORKontinuiranoVlastitiBroj sudionika

5.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona

900 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr

10.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona

1.800 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr

HANFAKontinuiranoVlastitiBroj sudionikaKontinuirano informiranje osoba koje ostvaruju prihode o aktualnim i relevantnim temama iz područja financijskih uslugaKontinuirano informiranje osoba koje ostvaruju prihode o aktualnim i relevantnim temama iz područja financijskih usluga
3.Sudjelovanje u edukativnim aktivnostimaIzrada, izdavanje i objava edukativnih brošura, prezentacija, letaka, videomaterijala, sadržaja internetskih stranica i uputa vezanih uz financijsko opismenjavanjeHANFAKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaBarem 2 materijala godišnjeBarem 2 materijala godišnje
HIFEKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima406
HGKKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima20 objava40 objava
SSSHKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima2.000 brošura1.000 mapa
EFZGKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima

1 videomaterijal

1 znanstvena monografija

2 brošure, 2 znanstvena rada, 4 prezentacije. 2 sadržaja internetskih stranica
HIFEKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima406
HNBKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaObjava 5 edukativnih materijalaObjava 10 edukativnih materijala
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima2460
HUOKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima200 brošure, letci3.000 brošure, letci
UMFOKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima4 događanja, 5 projekata6 događanja, 5 projekata po godini
MFIN/PUKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima02
Informiranje građana o aspektima korištenja financijskih uslugaHUBKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima

Unaprjeđenje razine poznavanja financijskih usluga

3 on-line briefinga, 20 objava za medije, 120 odgovora na medijske upite

Porast razine financijske pismenosti i informiranosti o bankovnim uslugama i proizvodima u Hrvatskoj
HGKKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaObjave na
web-stranicama
Objave na
web-stranicama
HNBKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaObjavljeno 5 relevantnih informacija i upozorenja široj javnostiObjavljeno 10 relevantnih informacija i upozorenja široj javnosti
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima0Očekivano 6 (online) briefinga, 40 objava za medije, 250 odgovora na upite
HANFAKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaBarem 2 materijala godišnjeBarem 2 materijala godišnje
UMFOKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima4 panel-diskusije, 3 događanja Fibra – briefing za medije i akademske zajednice10 panel-diskusija, 6 fibra događanja
HUOKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima2003.000
Nastavak kampanje »Znanjem do financijskog oporavka« s Udrugom »Padobran« i FINA-om što uključuje besplatno savjetovanje za blokirane ili ovršene građane, projekt koji se provodi i uz podršku HUP-aHUBKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaSavjetovanje zainteresiranih građana (napomena: broj nije dostupan)

Održana savjetovanja građana

(napomena: nije moguće unaprijed procijeniti)

HUPKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima02 objave na
web-stranici
Izdavanje publikacija ili objava o gospodarskim kretanjima, makroekonomskoj situaciji, predviđanjima te ostalim informacijama bitnim za financijsko planiranje građana i poduzetnika (HUB analize, izgledi i Pogledi)HUBKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaObjava stručnih analiza na aktualne teme u području makroekonomije, gospodarstva i bankarstva. Transparentno i redovito komuniciranje putem raznih komunikacijskih kanala važnim za financijsko planiranje građana i poduzetnikaObjava 15-20 različitih publikacija koje imaju za cilj informirati stručnu i opću javnost o važnim temama za kvalitetno upravljanje financijama i razumijevanje uloge banaka u društvu
Izrada ili objava edukativnih materijala i uputa vezanih uz financijsku pismenost na području porezaMFIN/PUKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjima02
Održavanje on-line edukativne igre uz koju investitori početnici mogu jačati financijska znanjaZSEKontinuiranoVlastitiSudjelovanje u edukativnim događanjimaBroj natjecatelja od 2009. do 2020. cca 23.700Broj natjecatelja od 2009. do 2022. cca 24.000
4.Suradnja s ostalim članovima Operativne radne grupe te ostalim institucijama relevantnima za podizanje razine financijske pismenostiSuradnja s drugim dionicimaAZOOKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirana kominikacijaKontinuirana kominikacija
ORGKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirana kominikacijaKontinuirana kominikacija
Suradnja MINGOR-a i ostalih dionika uključenih u aplikaciju CISZP, kao i ostalih tijela uključenih u podizanje razine financijske pismenostiMINGORKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija3.500 upita putem CISZP-a7.000 upita putem CISZP-a
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaOdgovoreno na 25 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacijeOdgovoreno na 50 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacije
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaOdgovoreno na 33 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacijeOdgovoreno na 66 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacije
Sudjelovanje u projektu pružanja tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u organizaciji OECD/INFE i Ministarstva financija Kraljevine NizozemskeMFINKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirana komunikacijaKontinuirana komunikacija
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirana suradnja tijekom provedbe projektaKontinuirana suradnja tijekom provedbe projekta
HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projektaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projekta
5.Komunikacija s korisnicima financijskih usluga i širom javnostiRedovita komunikacija po upitima te objava relevantnih informacija i upozorenja široj javnostiHANFAKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirano odgovaranje na upite i objava informacijaKontinuirano odgovaranje na upite i objava informacija
ZSEKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaOdgovoreno na svaki upit o edukacijiOdgovoriti na svaki upit o edukaciji
HGKKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirano30 odgovora na upite i 10 objava
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaZaprimljeno i postupano po 1.000 upita i prigovora potrošačaZaprimljeno i postupano po 2.000 upita i prigovora potrošača
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija1.100 odgovori na pisane i telefonske upite upućene Pravobraniteljstvu na području osiguranja i Centru za mirenje pri HUO-u1.101 odgovori na pisane i telefonske upite upućene Pravobraniteljstvu na području osiguranja i Centru za mirenje pri HUO-u
Za nagrađivanje doprinosa razvoju tržišta kapitala prati se rad raznih pojedinaca i pravnih subjekataZSEKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija1 događaj1 događaj
Edukacija i informiranje potrošača i poslovnih subjekata o različitim financijskim proizvodima i uslugama te ostalih ciljnih skupina u cilju podizanja razine financijske pismenostiHIFEKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija442100
HUPKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija0Broj održanih događaja
HGKKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaInformiranje i odgovori na upite građana i poslovnih subjekata slijedom posljedica pandemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu (bankarstvo, osiguranje, leasing)30 odgovora na upite
HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKotinuirano informiranje javnosti s naglaskom na pojašnjenju financijskih proizvoda i usluge te njihovih obilježjaKotinuirano informiranje javnosti s naglaskom na pojašnjenju financijskih proizvoda i usluge te njihovih obilježja
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija2550
Radijske emisije »Financijska abeceda« emitirane na Hrvatskom katoličkom radiju u kojima se jednom tjedno govori o relevantnim temama iz područja financijske pismenostiHNBKontinuiranoVlastitiBroj emitiranih emisija2856
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj emitiranih emisijaBarem 5 emisija godišnje (realizacija ovisna o uredništvu radio stanice)Barem 5 emisija godišnje (realizacija ovisna o uredništvu radio stanice)
Organizacija radionica / sastanaka i drugih oblika informiranja o SEPA platnim uslugama u suradnji s ostalim članovima hrvatskog SEPA foruma (HUB, HNB, FINA, MFIN). Ažuriranje web stanice www.sepa.hr te odgovori na upite upućeni putem kontakt adrese info@sepa.hrHGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika

Redovito održavanje i ažuriranje www.sepa.hr.

Više od 65 odgovora na upite zaprimljene putem info@sepa.hr

Redovito održavanje i ažuriranje www.sepa.hr.

5 radionica /sastanaka

Nastavak kampanje Financije za svakogaUMFO2,3,4 kvartalVlastitiBroj objavljenih tekstova, emitiranih video sadržaja i panel-diskusija16 edukativnih tekstova, 6 videa, 4 panel-diskusije30 edukativnih tekstova, 10 video materijala, 7 panel-diskusija
Sudjelovanje zaposlenika FINA-e u provođenju Zakona o stečaju potrošača, Ovršnog zakona, Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravimaFINAKontinuiranoVlastitiBroj odgovorenih upita

Dostava poziva za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača – 23.353 dostavljenih poziva;


110.211 prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudovima


5.000 telefonskih upita građana;


18.000 upita građana vezano uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima putem elektroničke pošte


16.000 upita građana putem telefona vezano uz ovrhu na novčanim sredstvima

Dostava poziva za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača – 26.000 dostavljenih poziva;


130.000 prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudovima


7.000 telefonskih upita građana;


22.000 upita građana vezano uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima putem elektroničke pošte


18.000 upita građana putem telefona vezano uz ovrhu na novčanim sredstvima

6.Obilježavanje međunarodnih događaja značajnih za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača.Obilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novcaAZOO1 tjedanVlastitiBroj održanih događanja i objavaStručni skupovi kroz Županijska stručna vijećaStručni skupovi kroz Županijska stručna vijeća
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objavaSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model održavanja ovisni o epidemiološkim mjeramaSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model održavanja ovisni o epidemiološkim mjerama
HUPKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava 
2 Događaja
HGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava010 događanja i ostale aktivnosti
HNBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objavaSudjelovanje 60 učenika i 5 profesora u prigodnom obilježavanjuSudjelovanje 120 učenika i 10 profesora u prigodnom obilježavanju
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava312
HIFEKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava22
UMFOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava1 događanje, 1 objava 1 publikacija1 događanje, 1 objava 1 publikacija
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava12
MINGORKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava12
Obilježavanje Svjetskog dana kreditnih unijaHUPIV. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava02 događanja povodom svjetskog dana kreditnih unija
Obilježavanje Svjetskog dana štednjeHUBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava1 Objava za medije i 1 publikacija Pregledi (povodom Dana štednje)3 Objava za medije i 3 publikacija Pregledi (povodom Dana štednje)
HGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objavaOrganizirano u online obliku kroz priopćenje, izradu prigodnog materijala, izjave za medije, putem web-stranica i na društvenim mrežama.Priopćenje za medije, Okrugli stol u HGK uz sudjelovanje 70 učenika srednjih škola i studenata, objave na društvenim mrežama
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava12
Obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondovaHGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava

1 događanje

1 priopćenje za medije

Izjave za medije

Brošura u on-line obliku

2 događanja

2 priopćenja za medije

Gostovanja na radiju/TV

6 predavanja na fakultetima

Tjedan svjesnosti o prevaramaHANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objavaBarem 2 događanja u tjednuBarem 2 događanja u tjednu
Obilježavanje Svjetskog dana prava potrošačaMINGORKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objava00
HANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika objavaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima u primjerenoj formi i ovisno o epidemiološkim mjeramaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima u primjerenoj formi i ovisno o epidemiološkim mjerama
7.Suradnja s medijima i internetskim portalimaSudjelovanje i suradnja s medijima s ciljem promicanja važnosti financijske pismenostiHGKKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjuiViše od 40 objava u tiskanim i online medijimaViše od 50 objava u tiskanim i online medijima
ŠTEDOPISKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui616
HUOKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui725
UMFOKontinuiranoVlastitiSuradnja s portalom 24 sata – relevantne teme obrađene na jednoistavan način28 objava, 3 videa, 4 infografike, 2 priloga50 objava, 6 videa, 8 infografika, 4 priloga
UMFOKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui5 gostovanja, 10 tekstova izjava, intervjua8 gostovanja, 15 tekstova, 20 izjava – intervjua
MINGORKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui

5.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona

900 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr

10.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona

18.000 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr
AKCIJSKI PLAN ZA UNAPREĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
R.br.MjeraAktivnostNositelj/ sunositeljRok provedbe (Kvartal/ kontinuirano)Izvori financiranjaPokazatelji uspješnostiPočetna vrijednost za dvije godineCiljna vrijednost na kraju druge godine
1.Sudjelovanje u raznim događajima i organizacija predavanja, seminara, konferencija, radionica, kvizova, natječaja i drugih događanja (uživo ili virtualno) sa praćenjem utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje poduzetnikaOdržavanje i sudjelovanje na događajima u organizaciji dionikaHANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionikaSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model održavanja ovisni o epidemiološkim mjeramaSadržajno i prezentacijski prilagođen doprinos HANFA-e o temama iz njene nadležnosti, broj i model održavanja ovisni o epidemiološkim mjerama
HGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika510
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika1 događanje, 50 sudionika4 događanje, 200 sudionika
MINGORKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika12
Organiziranje seminara i ostalih edukativnih događanja radi jačanja financijskih znanjaZSEKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika30 seminara, 333 ukupno polaznika32 seminara ukupno, 340 polaznika
2.Sudjelovanje u edukativnim aktivnostimaEdukacija potrošača »Kako kroz mjere energetske efikasnosti smanjiti troškove grijanja?«HIFEIII. KvartalVlastitiBroj pregleda weba2015
3.Izrada, izdavanje i objava edukativnih materijalaIzrada, izdavanje i objava edukativnih brošura, prezentacija, letaka, videomaterijala, sadržaja internetskih stranica i uputa vezanih uz financijsko opismenjavanjeHANFAKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionikaBarem 3 materijala godišnjeBarem 3 materijala godišnje
HGKKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika20 objava40 objava
MINGORKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika59.000 posjeta na portalu120.000 posjeta na portalu
HNBKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionikaObjava 5 edukativnih materijalaObjava 10 edukativnih materijala
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika2003.000
4.Suradnja s ostalim članovima Operativne radne grupe te ostalim institucijama relevantnima za podizanje razine financijske pismenostiSuradnja s drugim dionicimaORGKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuitet suradnjeKontinuitet suradnje
Suradnja MINGOR-a i ostalih dionika uključenih u aplikaciju CISZP, kao i ostalih tijela uključenih u podizanje razine financijske pismenostiMINGORKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnje3.500 upita putem CISZP-a7.000 upita putem CISZP-a
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeOdgovoreno na 25 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacijeOdgovoreno na 50 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacije
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeOdgovoreno na 33 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacijeOdgovoreno na 66 upita građana zaprimljena putem CISZP aplikacije
Sudjelovanje u projektu pružanja tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u organizaciji OECD/INFE i Ministarstva financija Kraljevine NizozemskeMFINKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuitet suradnjeKontinuitet suradnje
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeKontinuirana suradnja rijekom provedbe projektaKontinuirana suradnja rijekom provedbe projekta
HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuitet suradnjeDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projektaDoprinos HANFA-e u suradnji s drugim dionicima ovisno o tijeku projekta
5.Komunikacija s korisnicima financijskih usluga i širom javnostiRedovita komunikacija s potrošačima/Informiranje građana o aspektima korištenja financijskih uslugaMINGORKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija

5.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona900 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr

10.000 upita putem besplatnog potrošačkog telefona1.800 upita putem elektroničke pošte prava.potrosaca@mingo.hr

HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirano educiranje u primjerenoj formi i ovisno o epidmiološkim mjeramaKontinuirano educiranje u primjerenoj formi i ovisno o epidmiološkim mjerama
HGKKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaRedovita komunikacija s potrošačima kroz odgovore na upite i objave u medijima30 odgovora na upite i 10 objava
HNBKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaZaprimljeno i postupano po 1.000 upita i prigovora potrošačaZaprimljeno i postupano po 2.000 upita i prigovora potrošača
HUOKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaKontinuirana komunikacija s potrošačima kroz odgovore i upite i objave u medijimaKontinuirana komunikacija s potrošačima kroz odgovore i upite i objave u medijima
HUBKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija

Unaprjeđenje razine poznavanja financijskih usluga


.3 online briefinga, 20 objava za medije, 120 odgovora na medijske upite

Porast razine financijske pismenosti i informiranosti o bankovnim uslugama i proizvodima u HrvatskojOčekivano 6 (online) briefinga, 40 objava za medije, 250 odgovora na upite

Radijske emisije »Financijska abeceda« na Hrvatskom katoličkom radijuHNBKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacija2856
HANFAKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaBarem 5 emisija godišnje (realizacija ovisna o uredništvu radio stanice)Barem 5 emisija godišnje (realizacija ovisna o uredništvu radio stanice)
Održavanje online edukacije uz koju investitori početnici mogu jačati financijska znanjaZSEKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaBroj natjecatelja ukupno od 2009. do 2020. cca 23.700Broj natjecatelja ukupno od 2009. do 2022. cca 24.000
Nastavak kampanje »Znanjem do financijskog oporavka« s Udrugom »Padobran« i FINA-om, projekt koji se provodi i uz podršku HUP-aHUBKontinuiranoVlastitiKontinuirana komunikacijaUključivanje partnera iz privatnog i javnog sektora u svrhu pružanja savjetodavne podrške građanima s financijskim poteškoćamaStvaranje zajedničke platforme raznih dionika koja ima za cilj omogućiti građanima kvalitetnu i besplatnu uslugu u području upravljanja dugom
6.Obilježavanje međunarodnih događaja značajnih za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošačaObilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novcaHANFAI. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika33
HUOIV. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika12
Obilježavanje Svjetskog dana štednjeHUBIV. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika 
 
HUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika12
HGKIV. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika (ovisno o aktivnosti), prigodna objava publikacijaOrganizirano u online obliku kroz priopćenje, izradu prigodnog materijala, izjave za medije, putem web-stranica i na društvenim mrežamaPriopćenje za medije, Okrugli stol u HGK uz sudjelovanje 70 učenika srednjih škola i studenata, objave na društvenim mrežama
Obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondovaHGKII. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionika (ovisno o aktivnosti), prigodna objava publikacijaOnline predavanja za studente na 4 fakulteta priopćenje za medije, Izjave za medije

2 događanja

2 priopćenja za medije

Gostovanja na radiju/TV

6 predavanja na fakultetima

Tjedan svjesnosti o prevaramaHANFAIV. KvartalVlastitiBroj održanih događaja, sudionikaBarem 2 događaja u tjednuBarem 2 događaja u tjednu
Obilježavanje Svjetskog dana prava potrošačaHUOKontinuiranoVlastitiBroj održanih događaja, sudionika12
7.Suradnja s medijima i internetskim portalimaSudjelovanje i suradnja s medijima s ciljem promicanja važnosti financijske pismenostiHANFAKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjuiKontinuirano informiranje javnosti vezano uz teme iz područja financijskih usluga u javnim istupima predstavnika HANFA-eKontinuirano informiranje javnosti vezano uz teme iz područja financijskih usluga u javnim istupima predstavnika HANFA-e
HGKKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, objava edukatvinih materijala, intervjui predstavnika HANFA-e i sl.Više od 40 objava u tiskanim i online medijimaViše od 50 objava u tiskanim i online medijima
MINGORKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjuiKontinuiranoKontinuirano
HUOKontinuiranoVlastitiGostovanja u medijima, intervjui725


POPIS KRATICA:

Ministarstvo financija (MFIN),

Porezna uprava – Središnji ured (PU),

Udruga društva za upravljanje mirovinskih fondova (UMFO),

Hrvatska gospodarska komora (HGK),

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO),

Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU),

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP),

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP),

Hrvatski ured za osiguranje (HUO),

Financijska agencija (FINA),

Zagrebačke burza (ZSE),

Štedopis Institut za financijsko obrazovanje (Štedopis),

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH),

Hrvatska udruga banaka (HUB),

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO),

Ekonomski fakultet Zagreb (EFZG),

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR),

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA),

Hrvatska narodna banka (HNB),

Hrvatski institut za financijsku edukaciju (HIFE)