Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

NN 68/2021 (23.6.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1318

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

I.

U Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (»Narodne novine«, broj 55/21) točka IV. mijenja se i glasi:

»U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2021./2022. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.960 učenika u 2.193 razredna odjela.«

II.

Točka VII. Odluke mijenja se i glasi:

»U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.629 učenika u 89 razrednih odjela«.

III.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, koja je sastavni dio Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (»Narodne novine«, broj 55/21):

U glavi XVII. Splitsko-dalmatinska županija, naslovu Glazbena škola Makarska (17-047-503) Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002, 18 učenika, mijenja se u Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002, 10 učenika; Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004, 10 učenika, mijenja se u Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004, 18 učenika.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., III. dio – srednje škole kojima je osnivač pravna ili fizička osoba, u glavi XVII. Splitsko-dalmatinska županija dodaje se naslov Privatna srednja škola »Aspalathos Međunarodna škola«, srednja škola s pravom javnosti, (17-126-537) Međunarodna matura IBDP, 4 g., 320604, 1,0 razredni odjel, 16 učenika; naslovu Gimnazijski kolegij »Kraljica Jelena« s pravom javnosti, Split (17-126-530) mijenja se naziv obrazovnog programa Program Gimnazijskog kolegija »Kraljica Jelena« – gimnazijski program 4 g., 321009 u obrazovni program pod nazivom Hrvatsko-europska gimnazija s usmjerenjima 4 g., 321009.

U glavi XXI. Grad Zagreb, dodaje se naslov Privatna srednja škola »AMAC međunarodna škola«, Zagreb (21-114-569) Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku«, 4 g., 320624, 1,0 razredni odjel, 20 učenika; naslovu Humanistička gimnazija Zagreb (21-114-571), Klasična gimnazija, 320404, 4 g., broj učenika u 2,00 razredna odjela, 40 učenika, mijenja se u Klasična gimnazija, 320404, 4 g., broj učenika u 2,00 razredna odjela, 50 učenika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-06/00015
Urbroj: 533-05-21-0006
Zagreb, 21. lipnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.