Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za reosiguranje

NN 68/2021 (23.6.2021.), Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za reosiguranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1319

Na temelju članka 167. stavka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 17. lipnja 2021. donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNOM SADRŽAJU PLANA OPORAVKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) detaljnije propisuje minimalni sadržaj plana oporavka iz članka 165. stavka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20, dalje u tekstu: Zakon).

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kojima je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova osiguranja.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na društva za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kojima je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja, grupu društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje za čiji je nadzor nadležna HANFA kao nadzorno tijelo grupe u skladu s odredbama Zakona, podružnicu društva za osiguranje iz treće države u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova osiguranja, podružnicu društva za reosiguranje iz treće države u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja, podružnicu društva za osiguranje iz Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova osiguranja te podružnicu društva za reosiguranje iz Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja.

II. IZRADA PLANA OPORAVKA

Postupak izrade plana oporavka

Članak 2.

(1) Kada društvo za osiguranje (dalje u tekstu: Društvo) utvrdi da više nije usklađeno s potrebnim solventnim kapitalom, dužno je, bez odgađanja, o tome obavijestiti HANFA-u. U tom slučaju uprava Društva dužna je bez odgađanja poduzeti mjere radi dostizanja iznosa potrebnog solventnog kapitala i izraditi prijedlog mjera za koja su nadležna druga tijela tog Društva.

(2) Društvo je dužno u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kada je utvrđeno postojanje neusklađenosti iz stavka 1. ovog članka izraditi i dostaviti HANFA-i na odobrenje realan plan oporavka iz članka 165. stavka 3. Zakona (dalje u tekstu: plan oporavka) koji najmanje sadrži sve pojedinosti i dokaze propisane Zakonom i ovim Pravilnikom te kojim se utvrđuju mjere koje je potrebno poduzeti radi dostizanja iznosa potrebnog solventnog kapitala.

(3) Rok iz stavka 2. ovog članka HANFA će računati od dana kojeg je Društvo navelo u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka kao dan na koji je utvrdilo postojanje neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom. U slučaju kada neusklađenost s potrebnim solventnim kapitalom nije utvrdilo Društvo već HANFA, rok iz stavka 2. ovoga članka računat će se od dana na koji je HANFA utvrdila postojanje neusklađenosti Društva s potrebnim solventnim kapitalom, a koji će HANFA navesti u obavijesti koju će s tim u vezi uputiti Društvu.

(4) Ako Društvo unutar roka iz stavka 2. ovoga članka poduzme odgovarajuće mjere i dosegne iznos potrebnog solventnog kapitala, a HANFA ocijeni da su poduzete mjere primjerene za očuvanje održivog iznosa potrebnog solventnog kapitala, uključujući i prospektivnu ocjenu pozicije solventnosti Društva, HANFA može odlučiti da Društvo nije obvezno dostaviti plan oporavka.

(5) U slučaju odluke HANFA-e iz stavka 4. ovoga članka, Društvo je dužno aktivno surađivati s HANFA-om te u roku iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti sve odgovarajuće i relevantne podatke i/ili dokaze koji će omogućiti pravilno utvrđenje ključnih aspekata uzroka neusklađenosti Društva s potrebnim solventnim kapitalom kao i sam potreban solventan kapital, a što najmanje uključuje dostavu pretpostavki, scenarija i mjera koje će omogućiti kontinuirano održavanje dostignute visine potrebnog solventnog kapitala na zadovoljavajućoj razini. Na temelju dostavljenih podataka i/ili dokaza, HANFA će ocijeniti treba li Društvo dostaviti dodatne podatke i/ili dokaze odnosno treba li i koje mjere dodatno poduzeti, kao i treba li dostaviti plan opravka iz stavka 2. ovog članka. U slučaju da HANFA odluči da je Društvo obvezno izraditi i dostaviti plan oporavka, o istome će obavijestiti Društvo navodeći rok u kojem je Društvo dužno postupati.

III. SADRŽAJ I PROVEDBA PLANA OPORAVKA

Informacije o uzrocima neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom

Članak 3.

(1) Plan oporavka bi, pored pojedinosti i dokaza propisanih člankom 167. stavkom 1. Zakona, trebao sadržavati analizu ključnih aspekata uzroka koji su doveli do neusklađenosti Društva s potrebnim solventnim kapitalom, kao i detaljnu analizu svih materijalnih nedostataka u sustavu upravljanja rizicima Društva, uključujući moguću neadekvatnost:

a) internog određenja prihvatljivosti rizika odnosno interno utvrđenog apetita za rizikom

b) kvantitativnih ili kvalitativnih pokazatelja/mjera

c) limita za ukupno ograničenje dopuštenih rizika

d) metrika koje se koriste u sustavu upravljanja rizicima za mjerenje rizika (npr. korišteni ključni pokazatelji rizika (KRI) i ključni pokazatelji izvršenja (KPI))

e) okvira za testiranje otpornosti na stres i

f) procesa praćenja rizika.

(2) Ako plan oporavka ne sadrži podatke iz stavka 1. ovog članka, Društvo je navedene podatke dužno dostaviti HANFA-i u posebnom dokumentu uz plan oporavka.

(3) U slučaju da su uzroci neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom iz stavka 1. ovoga članka imali utjecaj na svakodnevno poslovanje Društva, posebice u odnosu na ključne procese i/ili funkcije u Društvu, kao što su, primjerice, ispunjavanje ugovora o osiguranju, rješavanje odštetnih zahtjeva odnosno zahtjeva za isplatu osigurnine, upravljanje ulaganjima, poslove reosiguranja ili na servise informacijske tehnologije, Društvo je obvezno u planu oporavka, kao njegov sastavni dio, navesti način na koji planira osigurati svakodnevno poslovanje tog Društva, uključujući i aspekt upravljanja.

Osnovne informacije plana oporavka

Članak 4.

(1) Osim podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, plan oporavka mora sadržavati najmanje pojedinosti i/ili dokaze o sljedećem:

a) procjeni troškova upravljanja, posebno tekućim općim troškovima i provizijom

b) procjeni prihoda i rashoda iz djelatnosti izravnog osiguranja, preuzetih obveza reosiguranja i ustupljenih obveza reosiguranja i

c) projekcije izvještaja o financijskom položaju za potrebe solventnosti, projekcije izračuna vlastitih sredstava (uključujući omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i SCR-a i omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i MCR-a), projekcije izračuna potrebnog solventnog kapitala i potrebnog minimalnog kapitala i to tromjesečno za sljedećih godinu dana na odgovarajuće datume 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. u ovisnosti o datumu kada je utvrđeno da Društvo nije usklađeno s potrebnim solventnim kapitalom. Ako je razdoblje oporavka duže od godinu dana, onda je potrebno sve navedene projekcije iskazati za razdoblje cjelokupnog planiranog trajanja oporavka na tromjesečnoj razini. Struktura i sadržaj obrazaca izvještaja propisana je delegiranim aktima u skladu s Direktivom Solventnost II 2009/138/EZ[2](Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. 11. 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), (SL L 335, 17. 12. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/2177 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. 12. 2019. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SL L 334, 27. 12. 2019.)).

(2) U smislu odredbe članka 167. stavka 1. točke 5. Zakona, projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti moraju biti izrađene prema računovodstvenim propisima i to tromjesečno za sljedećih godinu dana na odgovarajuće datume 31. 3., 30. 6., 30. 9. i 31. 12. u ovisnosti o datumu kada je utvrđeno da Društvo nije usklađeno s potrebnim solventnim kapitalom. Ako je razdoblje oporavka duže od godinu dana, onda je potrebno sve navedene projekcije iskazati za razdoblje cjelokupnog planiranog trajanja oporavka na tromjesečnoj razini.

(3) Prilikom izrade plana oporavka Društvo bi trebalo uzeti u obzir načelo proporcionalnosti, razinu potrebnog solventnog kapitala i moguće trajanje pogoršanih financijskih uvjeta Društva, kao i:

a) projekcije izvještaja o financijskom položaju za potrebe solventnosti trebaju se temeljiti na realnim pretpostavkama u odnosu na ekonomske scenarije i poslovanje Društva te iste treba obrazložiti

b) pretpostavke treba testirati za različite poslovne linije, na pojedinačnoj i na grupnoj osnovi, ako je riječ o grupi društava za osiguranje, kao i posebno na razini Društva i na razini podružnica, ako iste postoje, pri čemu u testiranje trebaju biti uključene i relevantne ključne funkcije

c) scenariji trebaju uključiti sve predvidljive i vjerojatne nepovoljne događaje koji se mogu dogoditi za vrijeme razdoblja za koja su izrađene procjene i projekcije izvještaja uzimajući u obzir poslovni model i strategiju Društva

d) projekcije izvještaja o financijskom položaju za potrebe solventnosti i procjene moraju odražavati ponovni izračun budućih novčanih tokova uzimajući u obzir definirane ekonomske scenarije, procjenu poslovne izloženosti povezane s pokrićem rizika ili jamstvima koje ima proizvod osiguranja te obrazloženje načina na koji se ta procjena odrazila na procjenu obveza i tehničkih pričuva. Tako treba uzeti u obzir procjenu mogućih nepovoljnih događaja i ponašanje ugovaratelja osiguranja, primjerice, otkupe, raskide ugovora o osiguranju, povećan broj prijava šteta kao i potencijalnih sudskih sporova i drugo ovisno o izloženosti rizicima ako je to opravdano ekonomskim okruženjem

e) u slučaju da projekcije i procjene uključuju utjecaj implementacije budućih mjera uprave Društva koje mogu obuhvaćati povećanje prihoda iz ulaganja, smanjenje administrativnih i/ili troškova pribave ili otpuštanja tehničkih pričuva, onda te mjere trebaju biti usklađene s poslovnom strategijom Društva te uključene kod izračuna tehničkih pričuva, sposobnosti apsorbiranja gubitaka odgođenih poreza i sposobnosti apsorbiranja gubitaka od tehničkih pričuva

f) nakon procjena i prognoza navedenih u prethodnim točkama, očekivana buduća dobit trebala bi se ponovno procijeniti na temelju plana oporavka za sljedeća razdoblja poslovanja.

(4) HANFA će procijeniti pouzdanost pretpostavki i metoda uzevši u obzir objašnjenja i dokaze Društva vezano za utrživost imovine prema različitim scenarijima, vjerodostojnost izračuna kod procjena i projekcija izvještaja, kao i sve vezano za koncentraciju rizika i poslovni model Društva. U izvanrednim okolnostima kada su financijska tržišta i realna ekonomija izloženi nepovoljnim šokovima (npr. pandemija) HANFA može pozvati Društvo da postupi u skladu s dodatnim zahtjevom HANFA-e koji će sadržavati dodatne upute vezano za korištenje pretpostavki i scenarija posebno vezano za ekonomske situacije.

(5) Kada je riječ o izradi plana oporavka Društva koje je dio grupe društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje, HANFA će postupiti na način i u rokovima propisanim Zakonom, a može pozvati Društvo koje je dio grupe društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje da postupi u skladu s dodatnim zahtjevom HANFA-e koji će sadržavati dodatne upute vezano za korištenje pretpostavki i scenarija te suradnju s ostalim nadležnim nadzornim tijelima u okviru kolegija nadzornih tijela.

Mjere oporavka i plan provedbe mjera

Članak 5.

(1) Društvo je dužno u planu oporavka detaljno objasniti realnost i pravovremenost predloženih mjera oporavka kako bi poboljšalo svoj položaj solventnosti i očuvalo održivu razinu istog, također uzimajući u obzir internu razinu ograničenja dopuštenih rizika utvrđen u okvirima prihvatljivosti rizika Društva. Predložene mjere trebaju unaprijediti sve nedostatke i manjkavosti u sustavu upravljanja rizicima Društva koje su uzrokovale neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom.

(2) U planu oporavka mora biti dokumentirana izvedivost mjera oporavka, uključujući predvidljive i vjerojatne nepovoljne događaje te pojašnjenje:

a) utjecaja na solventnost i likvidnost Društva

b) vremenski okvir za provedbu tih mjera i očekivano vrijeme potrebno za uočavanje koristi od mjera oporavka i

c) u slučaju gdje je primjenjivo, prethodno iskustvo vezano za utjecaj međuovisnosti promjene poslovnog modela i profila rizika.

(3) Društvo je dužno u plan oporavka uključiti sveobuhvatan plan provedbe, raščlanjujući ga na određene aktivnosti i rokove za svaki korak s procjenom izvedivosti imajući u vidu potencijalnu situaciju na tržištu, opseg do kojeg provedba ovisi o trećim osobama, rizike, mjere za ublažavanje rizika i prema potrebi drugo. HANFA će procijeniti postoje li dovoljni dokazi da se predložene mjere oporavka mogu provesti na vrijeme i učinkovito u trenutnom okruženju i tijekom razdoblja oporavka. Predložene mjere oporavka bez propisno opisanog i opravdanog utjecaja i ocjene izvedivosti neće se smatrati pouzdanima.

Razdoblje oporavka

Članak 6.

(1) Društvo je dužno, u planu oporavka, predvidjeti razdoblje od 6 (šest) mjeseci za usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom.

(2) HANFA može, na zahtjev Društva, produljiti rok iz stavka 1. ovog članka za dodatna 3 (tri) mjeseca kako bi se osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom. Društvo je dužno objasniti razloge zbog kojih rok od šest mjeseci nije dovoljan za dostizanje iznosa potrebnog solventnog kapitala.

(3) Kada Društvo u planu oporavka zahtijeva razdoblje dulje od 6 (šest) mjeseci (do 9 (devet) mjeseci), HANFA će pregledati plan oporavka te procijeniti mjere oporavka, razloge traženog dodatnog razdoblja usklađivanja te procijeniti je li predloženo razdoblje u skladu s provedbom takvih mjera i dopuštaju li tržišni uvjeti takvu provedbu. HANFA će prilikom donošenja odluke o produljenju roka uzeti u obzir je li produljenje roka u najboljem interesu osiguranika, kakav je trenutni status unapređenja financijskih uvjeta Društva te postoji li značajan rizik za kršenje zahtjeva minimalnog potrebnog kapitala.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju i pod uvjetima propisanim odredbama članka 165. stavaka 6. i 7. Zakona, HANFA može po službenoj dužnosti rješenjem produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka do najviše 7 (sedam) godina.

(5) Prije dobivanja rješenja iz stavka 4. ovoga članka Društvo dužno dostaviti realan plan oporavka za zahtijevano razdoblje kojim se utvrđuju mjere koje planira poduzeti s ciljem dostizanja iznosa potrebnog solventnog kapitala uključujući i osnovne informacije plana oporavka propisane u člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

IV. NADZOR PLANA OPORAVKA

Dodatne obveze društva za osiguranje

Članak 7.

(1) Društvo je dužno, nakon što je dostavilo HANFA-i na odobrenje plan oporavka, bez odgode obavijestiti HANFA-u o svim značajnim promjenama vezano za manjak solventnosti i/ili likvidnosti.

(2) Društvo je dužno donijeti i provoditi interni akt kojom će pobliže propisati postupak izrade, provedbe i ažuriranja plana oporavka.

(3) Društvo je dužno najmanje jednom godišnje ažurirati interni akt iz stavka 2. ovoga članka, kao i prilikom svake promjene u poslovnoj ili financijskoj situaciji ili pravnoj ili organizacijskoj strukturi Društva i/ili članice grupe društava za osiguranje, a koja promjena bi mogla bitno utjecati na sam plan oporavka ili uzrokovati potrebu za njegovom promjenom.

(4) Unutarnja revizija Društva dužna je jednom godišnje provesti ocjenu djelotvornosti internog akta iz stavka 2. ovoga članka. Predmetnu je ocjenu unutarnja revizija obvezna izraditi i u slučaju svake značajnije promjene iz stavka 3. ovoga članka.

Izvještavanje HANFA-e

Članak 8.

(1) Društvo je dužno u razdoblju cjelokupnog trajanja oporavka HANFA-i dostavljati Izvještaj o primjeni plana oporavka u ovisnosti o datumu kada je utvrđeno da Društvo nije usklađeno s potrebnim solventnim kapitalom najkasnije u roku od 5 (pet) tjedana po proteku izvještajnog tromjesečnog razdoblja koji minimalno uključuje usporedbu s prethodno HANFA-i dostavljenim procjenama i projekcijama poslovanja u skladu sa člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika te s detaljnim objašnjenjem u slučaju eventualnih odstupanja u ostvarenim rezultatima poslovanja od HANFA-i dostavljenih procjena i projekcija poslovanja, s dokazom o planiranim mjerama koje će se poduzeti uslijed nastalih odstupanja.

(2) Ako HANFA donese rješenje o produljenju roka iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika Društvo je dužno, pored Izvještaja iz stavka 1. ovog članka, za svako tromjesečno razdoblje izvještavanja, u roku od 5 (pet) tjedana po proteku izvještajnog tromjesečnog razdoblja, dostavljati HANFA-i Izvješće o napretku u skladu s odredbama članka 165. stavka 9. Zakona.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Obveznici primjene ovoga Pravilnika dužni su se uskladiti s odredbom članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-21-2
Zagreb, 17. lipnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.