Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 69/2021 (24.6.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1325

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.263.032.012 kune

– ukupne rashode u iznosu od 4.371.403.087 kuna

– manjak u iznosu od 108.371.075 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.800.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 380.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/23

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2021.Povećanje/smanjenjeNovi plan za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA3.886.510.080376.371.9324.262.882.012
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE100.00050.000150.000
UKUPNI PRIHODI3.886.610.080376.421.9324.263.032.012
RASHODI POSLOVANJA3.343.167.080450.743.0073.793.910.087
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU573.443.0004.050.000577.493.000
UKUPNI RASHODI3.916.610.080454.793.0074.371.403.087
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-30.000.000-78.371.075-108.371.075

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan za 2021.Povećanje/smanjenjeNovi plan za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA410.000.000800.000410.800.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA380.000.0000380.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE077.571.07577.571.075
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO FINANCIRANJE30.000.00078.371.075108.371.075
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA3.886.510.080376.371.9324.262.882.012
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.742.861.353336.816.5992.079.677.952
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU10.143.212010.143.212
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima248.926.58932.376.189281.302.778
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.483.791.552304.440.4101.788.231.962
64Prihodi od imovine9.600.00009.600.000
641Prihodi od financijske imovine7.590.00007.590.000
642Prihodi od nefinancijske imovine2.010.00002.010.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.047.000.00002.047.000.000
652Prihodi po posebnim propisima2.047.000.00002.047.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija87.048.72739.555.333126.604.060
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga20.000.000650.00020.650.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna67.048.72738.905.333105.954.060
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.00050.000150.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.00050.000150.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.0000100.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava050.00050.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA3.343.167.080450.743.0073.793.910.087
31Rashodi za zaposlene212.000.0002.912.500214.912.500
311Plaće (Bruto)175.000.0002.500.000177.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.00008.000.000
313Doprinosi na plaće29.000.000412.50029.412.500
32Materijalni rashodi988.650.00086.210.6781.074.860.678
321Naknade troškova zaposlenima12.150.000200.00012.350.000
322Rashodi za materijal i energiju27.280.0002.053.00029.333.000
323Rashodi za usluge938.514.50083.922.6781.022.437.178
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.705.50035.00010.740.500
34Financijski rashodi31.260.000031.260.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove30.300.000030.300.000
343Ostali financijski rashodi960.0000960.000
 
35Subvencije1.528.000152.8001.680.800
 
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.528.000152.8001.680.800
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna130.225.000-22.704.750107.520.250
361Pomoći inozemnim vladama7.000.00007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna118.225.000-22.704.75095.520.250
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.000.00005.000.000
38Ostali rashodi1.979.504.080384.171.7792.363.675.859
381Tekuće donacije200.0000200.000
383Kazne, penali i naknade štete1.600.00001.600.000
386Kapitalne pomoći1.977.704.080384.171.7792.361.875.859
       
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE573.443.0004.050.000577.493.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.959.000021.959.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.959.000021.959.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine339.484.0004.050.000343.534.000
421Građevinski objekti295.234.0006.000.000301.234.000
422Postrojenja i oprema35.250.000-1.950.00033.300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.00009.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini212.000.0000212.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima212.000.0000212.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2021.
NETO FINANCIRANJE30.000.000800.00030.800.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA410.000.000800.000410.800.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici0800.000800.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora0800.000800.000
84Primici od zaduživanja410.000.0000410.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora410.000.0000410.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA380.000.0000380.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova380.000.0000380.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.000024.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora99.000.000099.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti257.000.0000257.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2021.
001HRVATSKE VODE4.296.610.080454.793.0074.751.403.087
     
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE311.955.0007.862.500319.817.500
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE281.455.0003.812.500285.267.500
3RASHODI POSLOVANJA281.455.0003.812.500285.267.500
31Rashodi za zaposlene212.000.0002.912.500214.912.500
311Plaće (Bruto)175.000.0002.500.000177.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.00008.000.000
313Doprinosi na plaće29.000.000412.50029.412.500
32Materijalni rashodi68.335.000900.00069.235.000
321Naknade troškova zaposlenima12.150.000200.00012.350.000
322Rashodi za materijal i energiju10.950.000700.00011.650.000
323Rashodi za usluge40.682.000040.682.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.553.00004.553.000
34Financijski rashodi920.0000920.000
343Ostali financijski rashodi920.0000920.000
38Ostali rashodi200.0000200.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
K100000OPREMANJE2.150.0004.050.0006.200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.150.0004.050.0006.200.000
422Postrojenja i oprema2.150.0004.050.0006.200.000
K100001INFORMATIZACIJA12.000.000-1.000.00011.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.000.000-1.000.00011.000.000
422Postrojenja i oprema3.000.000-1.000.0002.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.00009.000.000
K100002POSLOVNE ZGRADE16.350.0001.000.00017.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.350.0001.000.00017.350.000
421Građevinski objekti16.350.0001.000.00017.350.000
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI410.300.0000410.300.000
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU29.850.000029.850.000
34Financijski rashodi5.850.00005.850.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.850.00005.850.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.000.000024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.000024.000.000
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA116.150.0000116.150.000
34Financijski rashodi17.150.000017.150.000
342Kamate za primljene zajmove17.150.000017.150.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova99.000.000099.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora99.000.000099.000.000
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI264.300.0000264.300.000
34Financijski rashodi7.300.00007.300.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.300.00007.300.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova257.000.0000257.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti257.000.0000257.000.000
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA968.608.00062.758.7281.031.366.728
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA650.000.00067.571.075717.571.075
32Materijalni rashodi649.400.00067.571.075716.971.075
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000010.900.000
323Rashodi za usluge638.000.00067.571.075705.571.075
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.0000500.000
38Ostali rashodi600.0000600.000
383Kazne, penali i naknade štete600.0000600.000
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE75.000.000075.000.000
32Materijalni rashodi75.000.000075.000.000
323Rashodi za usluge75.000.000075.000.000
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA36.583.00015.892.40352.475.403
32Materijalni rashodi35.055.00015.739.60350.794.603
323Rashodi za usluge34.952.50015.739.60350.692.103
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja102.5000102.500
35Subvencije1.528.000152.8001.680.800
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.528.000152.8001.680.800
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.00003.000.000
32Materijalni rashodi3.000.00003.000.000
323Rashodi za usluge3.000.00003.000.000
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)145.000.0000145.000.000
32Materijalni rashodi142.960.0000142.960.000
322Rashodi za materijal i energiju4.000.00004.000.000
323Rashodi za usluge138.530.0000138.530.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.0000430.000
34Financijski rashodi40.000040.000
343Ostali financijski rashodi40.000040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ4.400.0002.000.0006.400.000
32Materijalni rashodi4.400.0002.000.0006.400.000
322Rashodi za materijal i energiju1.430.0001.353.0002.783.000
323Rashodi za usluge2.900.000612.0003.512.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja70.00035.000105.000
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU5.500.00005.500.000
32Materijalni rashodi5.500.00005.500.000
323Rashodi za usluge5.450.00005.450.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
     
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.00006.000.000
32Materijalni rashodi5.000.00005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.00005.000.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
A100012INSTITUT ZA VODE43.125.000-22.704.75020.420.250
36Ostali rashodi43.125.000-22.704.75020.420.250
363Pomoći unutar općeg proračuna43.125.000-22.704.75020.420.250
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.605.747.080384.171.7792.989.918.859
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA250.000.0000250.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna37.000.000037.000.000
361Pomoći inozemnim vladama7.000.00007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna30.000.000030.000.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
386Kapitalne pomoći1.000.00001.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini212.000.0000212.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima212.000.0000212.000.000
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE300.000.00040.000.000340.000.000
38Ostali rashodi300.000.00040.000.000340.000.000
386Kapitalne pomoći300.000.00040.000.000340.000.000
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA200.000.0000200.000.000
38Ostali rashodi200.000.0000200.000.000
386Kapitalne pomoći200.000.0000200.000.000
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)21.959.000021.959.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.959.000021.959.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.959.000021.959.000
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA36.100.000036.100.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države8.100.00008.100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna8.100.00008.100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.000.000028.000.000
421Građevinski objekti28.000.000028.000.000
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.691.750.580344.171.7792.035.922.359
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.000.00005.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.000.00005.000.000
38Ostali rashodi1.405.766.580344.171.7791.749.938.359
386Kapitalne pomoći1.405.766.580344.171.7791.749.938.359
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine280.984.0000280.984.000
421Građevinski objekti250.884.0005.000.000255.884.000
422Postrojenja i oprema30.100.000-5.000.00025.100.000
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA70.937.500070.937.500
38Ostali rashodi70.937.500070.937.500
386Kapitalne pomoći70.937.500070.937.500
K100010SANACIJA KLIZIŠTA35.000.000035.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države35.000.000035.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna35.000.000035.000.000