Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

NN 70/2021 (25.6.2021.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Hrvatski sabor

1334

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/2088 O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA I UREDBE (EU) 2020/852 O USPOSTAVI OKVIRA ZA OLAKŠAVANJE ODRŽIVIH ULAGANJA I IZMJENI UREDBE (EU) 2019/2088

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/42
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 21. lipnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/2088 O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA I UREDBE (EU) 2020/852 O USPOSTAVI OKVIRA ZA OLAKŠAVANJE ODRŽIVIH ULAGANJA I IZMJENI UREDBE (EU) 2019/2088

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju obveznici primjene Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, obveznici primjene članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2088, nadležno tijelo, postupanje i ovlasti nadležnog tijela, suradnja između nadležnih tijela te prekršajne odredbe.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 317, 9. 12. 2019.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/2088)

2. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 22. 6. 2020.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/852).

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovi i definicije

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. sudionici na financijskom tržištu su sudionici na financijskom tržištu iz članka 2. točke 1. Uredbe (EU) 2019/2088 i mirovinsko osiguravajuće društvo, u odnosu na isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda

3. društvo za osiguranje je društvo za osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje društava za osiguranje

4. upravitelj alternativnog investicijskog fonda ili UAIF je UAIF kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova i njihovih upravitelja

5. investicijsko društvo je investicijsko društvo kako je definirano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

6. institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ili IORP je mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinsko osiguravajuće društvo kada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava nastupa kao institucija za strukovno mirovinsko osiguranje pri obavljanju poslova isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, osim kada upravljaju mirovinskim programima koji ukupno imaju manje od 15 članova

7. mirovinsko osiguravajuće društvo je mirovinsko osiguravajuće društvo kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava

8. mirovinski proizvod je:

a) mirovinski proizvod iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) 2019/2088 i

b) otvoreni dobrovoljni mirovinski fond kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova

9. proizvođač mirovinskog proizvoda je mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim proizvodom iz točke 8. ovoga stavka

10. društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima (UCITS fondovima) je društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondova)

11. kreditna institucija je kreditna institucija kako je definirana zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

12. upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala je UAIF kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnih investicijskih fondova

13. upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo je UAIF kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnih investicijskih fondova

14. alternativni investicijski fond (AIF) je AIF kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova

15. mirovinski program je mirovinski program kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava

16. UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

17. investicijsko savjetovanje je investicijsko savjetovanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

18. posrednik u osiguranju je posrednik u osiguranju kako je definiran zakonom kojim se uređuje poslovanje osiguravajućih društava

19. savjetovanje o osiguranju je savjetovanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje poslovanje osiguravajućih društava

20. godišnji financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji koje pravni subjekt sastavlja i objavljuje sukladno nacionalnom propisu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta, za godinu u kojoj je pravni subjekt počinio prekršaj, a ako oni nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, posljednji godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta za godinu koja je prethodila toj godini

21. ukupni prihod je ukupni godišnji prihod koji je pravni subjekt ostvario od obavljanja svih gospodarskih djelatnosti utvrđen na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2019/2088 i Uredbi (EU) 2020/852.

Uključivanje rizika održivosti u politike primitaka sudionika na financijskom tržištu i financijskih savjetnika te objava informacija o riziku održivosti

Članak 5.

(1) Sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici u politike primitaka koje moraju uspostaviti i održavati u skladu s primjenjivim sektorskim propisima uključuju informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizikâ održivosti, i to:

a) društvo za osiguranje unutar politike primitaka iz članka 275. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (Tekst značajan za EGP) (SL L 12, 17. 1. 2015.)

b) posrednik u osiguranju unutar politike primitaka iz članka 430. stavka 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.)

c) investicijsko društvo unutar politike primitaka iz članka 56. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.)

d) kreditna institucija koja pruža usluge investicijskog savjetovanja, upravljanja portfeljem ili je pružatelj PEPP-a, unutar politike primitaka iz članka 100. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20. i 146/20.)

e) UAIF unutar politike primitaka iz članka 61. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.)

f) društvo za upravljanje UCITS fondovima unutar politike primitaka iz članka 59. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16. i 126/19.)

g) mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima unutar politike primitaka iz članka 62. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 29/18. i 115/18.)

h) mirovinsko osiguravajuće društvo unutar politike primitaka iz članka 66. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 27/14., 29/18. i 115/18.).

(2) Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici informacije iz članaka 3. i 5. Uredbe (EU) 2019/2088, a koje se odnose na transparentnost politika u području rizika održivosti i transparentnost politika primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti, objavljuju na svojim internetskim stranicama te ih redovito ažuriraju sukladno članku 12. Uredbe (EU) 2019/2088.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na objave institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednika u osiguranju primjenjuju se odredbe članka 8. ovoga Zakona.

(4) Obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na sudionike na financijskim tržištima iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona kada su ti sudionici na financijskim tržištima ujedno i pružatelji paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP).

Objava informacija u predugovornim dokumentima

Članak 6.

(1) Informacije iz članka 6. stavaka 1. i 2., članka 7. stavaka 1. i 2., članka 8. stavaka 1. i 2., članka 9. stavaka 1. do 4. Uredbe (EU) 2019/2088 sudionici na financijskom tržištu iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona i financijski savjetnici iz članka 2. točke 11. Uredbe (EU) 2019/2088, objavljuju na sljedeći način:

a) UAIF u pravilima AIF-a iz članka 166. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.)

b) UAIF u odnosu na ELTIF, u prospektu iz članka 23. Uredbe (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL L 123., 19. 5. 2015.)

c) društva za osiguranje u informacijama ugovaratelju osiguranja pri sklapanju ugovora o osiguranju iz članka 380. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.) ili kada je to relevantno, u informacijama za stranke iz članka 436.f Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.)

d) mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u odnosu na zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, u prospektu iz članka 169. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 29/18. i 115/18.)

e) mirovinsko osiguravajuće društvo u odnosu na isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda odnosno člana zatvorenog mirovinskog fonda, u informacijama koje se daju potencijalnim korisnicima mirovina iz članka 71. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 27/14., 29/18. i 115/18.), a koje uključuju izjavu o načelima ulaganja iz članka 91. toga Zakona

f) upravitelji kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u informacijama iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (Tekst značajan za EGP) (SL L 115, 25. 4. 2013.)

g) upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u informacijama iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (Tekst značajan za EGP) (SL L 115, 25. 4. 2013.)

h) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na mirovinske proizvode iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke a) ovoga Zakona, u pisanom obliku i pravodobno prije nego što se mali ulagatelj ugovorno obveže u vezi s mirovinskim proizvodom

i) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na otvoreni dobrovoljni mirovinski fond iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke b) ovoga Zakona u prospektu fonda iz članka 169. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 29/18. i 115/18.)

j) društvo za upravljanje UCITS fondovima u prospektu UCITS fonda iz članka 185. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16. i 126/19.)

k) investicijsko društvo koje upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u podacima koji se daju klijentu prije pružanja usluge iz članka 88. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.)

l) kreditna institucija koja upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u podacima koji se daju klijentu prije pružanja usluge iz članka 88. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.)

m) posrednik u osiguranju i društvo za osiguranje koji pružaju savjetovanje o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima u informacijama za stranke iz članka 436.f Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.)

n) pružatelji PEPP-ova, u dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u iz članka 26. Uredbe (EU) br. 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 25. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/1238.).

(2) Sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici iz stavka 1. ovoga članka informacije iz članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 također objavljuju na način iz stavka 1. ovoga članka.

Objava u periodičnim izvještajima

Članak 7.

(1) Sudionici na financijskim tržištima iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona koji čine dostupnima financijske proizvode iz članka 8. stavka 1. ili iz članka 9. stavaka 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, informacije iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 objavljuju na sljedeći način:

a) UAIF-ovi u godišnjem izvještaju AIF-a iz članka 171. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18. i 126/19.)

b) društva za osiguranje u informacijama ugovaratelju osiguranja, na godišnjoj razini, u obavijesti iz članka 382. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.), a u vezi s člankom 381. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.)

c) mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u odnosu na zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, u godišnjem izvještaju fonda iz članka 192. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 29/18. i 115/18.)

d) mirovinsko osiguravajuće društvo pri obavljanju poslova isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda odnosno člana zatvorenog mirovinskog fonda, u godišnjem financijskom izvještaju iz članka 98. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 27/14., 29/18., i 115/18.), zasebno za dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova

e) upravitelji kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u godišnjem izvještaju iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013

f) upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u izvještaju iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013

g) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na mirovinske proizvode iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke a) ovoga Zakona, u pisanom obliku u godišnjem izvješću mirovinskog proizvoda

h) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na otvoreni dobrovoljni mirovinski fond iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke b) ovoga Zakona u godišnjem izvještaju fonda iz članka 192. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 29/18. i 115/18.)

i) društvo za upravljanje UCITS fondovima u godišnjem financijskom izvještaju UCITS fonda iz članka 205. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16. i 126/19.)

j) investicijsko društvo koje upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u izvještaju o pruženim uslugama iz članka 111. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.)

k) kreditna institucija koja upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u izvještaju o pruženim uslugama klijentima iz članka 111. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.)

l) pružatelji PEPP-ova, u izvještaju o primanjima u okviru PEPP-a iz članka 36. Uredbe (EU) br. 2019/1238.

(2) Sudionici na financijskom tržištu iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona informacije iz članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 također objavljuju na način iz stavka 1. ovoga članka.

Objave institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednika u osiguranju

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, institucije za strukovno mirovinsko osiguranje objavljuju i ažuriraju informacije iz članka 3. i 5. Uredbe (EU) 2019/2088 u skladu s člankom 167. stavkom 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 29/18. i 115/18.) odnosno u skladu s člankom 71. stavkom 2. točkom 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 27/14., 29/18. i 115/18.).

(2) Institucije za strukovno mirovinsko osiguranje objavljuju i ažuriraju informacije iz članaka 4., 6. i 7. i članka 10. stavka 1. točaka a) do d) Uredbe (EU) 2019/2088 u skladu s člankom 167. stavkom 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 29/18. i 115/18.) odnosno u skladu s člankom 71. stavkom 2. točkom 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 27/14., 29/18. i 115/18.).

(3) Iznimno od članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, posrednici u osiguranju objavljuju informacije iz članaka 3. i 5. Uredbe (EU) 2019/2088 u skladu s člankom 436. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.).

(4) Posrednici u osiguranju objavljuju informacije iz članka 4. stavka 5., članka 6. Uredbe (EU) 2019/2088 i, kada je primjenjivo, članka 10. stavka 1. točaka a) do d) Uredbe (EU) 2019/2088, u skladu s člankom 436. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.).

II. NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležno tijelo

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2019/2088 te s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/852, nadležno tijelo za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2019/2088, članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 i ovoga Zakona je Agencija.

(2) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i subjekte nadzora iz članka 10. ovoga Zakona čije su obveze definirane odredbama Uredbe (EU) 2019/2088, članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852, ovoga Zakona i ostalih relevantnih propisa, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela Agencija očitovala kako se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili kako se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

2. da je Agencija na svojim internetskim stranicama objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu je početak primjene određen pojedinom smjernicom.

(3) Protiv akata Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Subjekti nadzora

Članak 10.

Subjekti nadzora Agencije u smislu ovoga Zakona, a u vezi s ispunjavanjem obveza iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 te članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 su sudionici na financijskom tržištu iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona i financijski savjetnici iz članka 2. točke 11. Uredbe (EU) 2019/2088.

Nadležnost Agencije

Članak 11.

U smislu ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i Uredbe (EU) 2020/852, Agencija je nadležna za provođenje nadzora nad subjektima nadzora iz članka 10. ovog Zakona vezano za njihovu usklađenost s odredbama Uredbe (EU) 2019/2088, odredbama članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 i odredbama ovoga Zakona.

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 12.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 obavlja Agencija sukladno odredbama članka 14. Uredbe (EU) 2019/2088, članka 21. Uredbe (EU) 2020/852, ovoga Zakona i zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadzor nad kreditnom institucijom koja na temelju prethodne suglasnosti Agencije pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, Agencija obavlja sukladno odredbama članka 14. Uredbe (EU) 2019/2088, članka 21. Uredbe (EU) 2020/852, ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(3) Na nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 primjenjuju se na odgovarajući način i odredbe Uredbe (EU) 2019/1238, kada su sudionici na financijskim tržištima ujedno i pružatelji paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP).

Ovlasti Agencije pri provođenju nadzora

Članak 13.

(1) Pri provođenju nadzora iz članka 12. ovoga Zakona Agencija ima sve ovlasti kako su joj propisane zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona, kao i ovlasti koje su propisane Uredbom (EU) br. 2019/1238, kada je primjenjivo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada obavlja nadzor nad kreditnom institucijom koja na temelju prethodne suglasnosti Agencije pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, Agencija ima sve ovlasti kako su joj propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i ovlasti koje su propisane Uredbom (EU) br. 2019/1238, kada je primjenjivo.

(3) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) 2019/2088, članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 i ovoga Zakona, Agencija također može od subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona zahtijevati pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu njegove preslike.

(4) Agencija može zatražiti i svu ostalu dokumentaciju i informacije u svrhu provjere usklađenosti poslovanja subjekata nadzora s Uredbom (EU) 2019/2088, člancima 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852, ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 14.

(1) Kada Agencija utvrdi povrede odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i/ili članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852, ovlaštena je izreći nadzorne mjere propisane zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona te ih je ovlaštena i objaviti, sukladno odredbama relevantnog zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u odnosu na kreditnu instituciju koja na temelju prethodne suglasnosti Agencije pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, Agencija je ovlaštena izreći nadzorne mjere propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala te ih objaviti sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(3) Kada zakoni kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona propisuju kako se pojedina nadzorna mjera može izreći zbog povrede odredbi takvoga zakona ili na temelju njega donesenih propisa, smatra se da se ista nadzorna mjera može izreći i zbog povreda odredbi Uredbe (EU) 2019/2088, članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 te ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada zakon kojim se uređuje tržište kapitala u odnosu na kreditnu instituciju koja na temelju prethodne suglasnosti Agencije pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja propisuje kako se pojedina nadzorna mjera može izreći zbog povrede odredbi toga zakona ili na temelju njega donesenih propisa, smatra se da se ista nadzorna mjera može izreći i zbog povreda odredbi Uredbe (EU) 2019/2088, članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 te ovoga Zakona.

(5) Kada Agencija utvrdi povrede odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i/ili članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 kod sudionika na financijskim tržištima koji su ujedno i pružatelji paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP), ovlaštena je izreći i nadzorne mjere koje su propisane Uredbom (EU) 2020/1238, kada je primjenjivo te ih objaviti sukladno odredbama Uredbe (EU) 2020/1238.

(6) Ako je primjenjivo, Agencija informacije o svim izrečenim nadzornim mjerama može dostaviti ESMA-i i EIOPA-i u skladu sa zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona, a u odnosu na kreditnu instituciju koja na temelju prethodne suglasnosti Agencije pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Suradnja između nadležnih tijela

Članak 15.

(1) Agencija kao nadležno tijelo određeno ovim Zakonom surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2019/2088 te u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/852 s ciljem razmjene informacija i koordinacije nadzora radi izvršavanja njihovih dužnosti na temelju Uredbe (EU) 2019/2088, članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 i ovoga Zakona.

(2) Suradnja iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način kako je propisana u zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 10. ovoga Zakona te u odnosu na članke 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/852.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, suradnja iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na kreditnu instituciju koja na temelju prethodne suglasnosti Agencije pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, provodi se na način kako je propisana zakonom kojim se uređuje tržište kapitala te u odnosu na članke 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/852.

(4) Dostavljanje informacija iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih informacija.

(5) Nadležno tijelo koje primi informacije iz stavka 1. ovoga članka dužno ih je čuvati kao povjerljive i može se njima koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljene, a trećima ih može učiniti dostupnima na način kako je propisano posebnim propisima.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 16.

(1) Ako godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta za poslovnu godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članaka 17. i 18. ovoga Zakona primijenit će se posljednji dostupni godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta.

(2) Pri odlučivanju o podnošenju optužnih prijedloga za prekršaje iz ovoga dijela Zakona, Agencija kao ovlašteni tužitelj obvezna je u obzir uzeti sve relevantne okolnosti, uključujući gdje je to primjereno:

1. ozbiljnost i trajanje kršenja

2. stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe odgovorne za kršenje

3. financijsku snagu odgovorne fizičke ili pravne osobe, posebno izraženu kao ukupni prihod odgovorne pravne osobe ili godišnji dohodak i netoimovinu odgovorne fizičke osobe

4. značaj ostvarene dobiti ili spriječenog gubitka odgovorne fizičke osobe ili pravne osobe, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi

5. gubitke za treće strane prouzročene kršenjem, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi

6. razinu suradnje odgovorne fizičke osobe ili pravne osobe s Agencijom i ostalim nadležnim tijelima, ne dovodeći pritom u pitanje potrebu da se osigura povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka te osobe

7. prethodna kršenja odgovorne fizičke osobe ili pravne osobe.

Prekršaji

Teži prekršaji sudionika na financijskom tržištu

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00, a koja ne može biti manja od 50.000,00 kuna ni veća od 1.000.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba – sudionik na financijskom tržištu ako:

1. prilikom objave informacija o štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti iz članka 4. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2088 takve informacije svjesno objavi na lažan ili obmanjujući način

2. u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona podatke o načinu na koji su rizici održivosti uključeni u njegove odluke o ulaganjima i/ili rezultate procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose financijskih proizvoda iz članka 6. stavka 1. točke a. i/ili točke b. Uredbe (EU) 2019/2088 svjesno prikaže na lažan ili obmanjujući način

3. u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na pojedini financijski proizvod, podatke o štetnim učincima na održivost iz članka 7. stavka 1. točaka a. i/ili b. Uredbe (EU) 2019/2088 svjesno prikaže na lažan ili obmanjujući način

4. u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijski proizvod koji, uz ostala, promiče okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže informacije iz članka 8. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) 2019/2088 o tome kako se ostvaruju ta obilježja

5. u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijski proizvod koji, uz ostala, promiče okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja te koji ima određen indeks kao referentnu vrijednost, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže informacije iz članka 8. stavka 1. točke b. Uredbe (EU) 2019/2088 o tome je li i na koji način taj indeks usklađen s tim obilježjima

6. u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona u odnosu na financijski proizvod koji ima za cilj održivo ulaganje i ima utvrđen indeks kao referentnu vrijednost, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže informacije iz članka 9. stavka 1. točaka a. i/ili b. Uredbe (EU) 2019/2088 o tome na koji je način utvrđeni indeks usklađen s tim ciljem i/ili o tome zašto i na koji način se utvrđeni indeks usklađen s tim ciljem razlikuje od šireg tržišnog indeksa

7. u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona u odnosu na financijski proizvod koji ima za cilj održivo ulaganje i nema određen indeks kao referentnu vrijednost, suprotno odredbi članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2088, svjesno naveo lažno ili obmanjujuće objašnjenje načina na koji se taj cilj treba ostvariti

8. u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijski proizvod koji ima za cilj smanjivanje emisije ugljika, svjesno prikaže informacije iz članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/2088 na lažan ili obmanjujući način

9. za bilo koji financijski proizvod iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 ili članka 9. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2019/2088, svjesno objavi informacije o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja iz članka 10. stavka 1. točaka a. do d. Uredbe (EU) 2019/2088 na lažan ili obmanjujući način

10. u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 koji, uz ostala, promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja, svjesno prikaže informacije iz članka 11. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) 2019/2088 o opsegu u kojem su ostvarena okolišna ili socijalna obilježja na lažan ili obmanjujući način

11. u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 9. stavaka 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088 koji imaju za cilj održivo ulaganje ili koji imaju za cilj smanjivanje emisije ugljika, svjesno prikaže informacije iz članka 11. stavka 1. točke b. podtočke (i) Uredbe (EU) 2019/2088 o ukupnom učinku financijskog proizvoda u području održivosti na lažan ili obmanjujući način

12. u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 9. stavaka 1. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088 koji imaju utvrđen indeks kao referentnu vrijednost, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže usporedbu iz članka 11. stavka 1. točke b. podtočke (ii) Uredbe (EU) 2019/2088 između ukupnog učinka financijskog proizvoda koji je povezan s održivosti s učinkom utvrđenog indeksa i šireg tržišnog indeksa

13. u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 9. stavaka 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže informacije iz članka 5. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima pridonosi ulaganje na kojem se temelji financijski proizvod, ili o tome kako su i u kojoj mjeri ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852

14. u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 koji, uz ostala, promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja, a taj financijski proizvod istodobno uključuje jedno ili više održivih ulaganja, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže informacije iz članka 6. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima takvo održivo ulaganje koje je uključeno u financijski proizvod pridonosi ili o tome kako su i u kojoj mjeri ta održiva ulaganja, ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852

15. u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 9. stavaka 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže informacije iz članka 5. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima pridonosi ulaganje na kojem se temelji financijski proizvod, ili o tome kako su i u kojoj mjeri ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852

16. u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 koji, uz ostala, promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja, a taj financijski proizvod istodobno uključuje jedno ili više održivih ulaganja, svjesno na lažan ili obmanjujući način prikaže informacije iz članka 6. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima pridonosi takvo održivo ulaganje koje je uključeno u financijski proizvod ili o tome kako su i u kojoj mjeri ta održiva ulaganja, ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852.17.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarena korist, a iznos tako ostvarene koristi je moguće utvrditi, pravna osoba će se kazniti novčanom kaznom u iznosu do dvostruko propisane kazne za taj prekršaj.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka počinjena šteta za treće osobe koja prelazi 300.000,00 kuna, a iznos te štete je moguće utvrditi, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00, a koja ne može biti veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ta pravna osoba ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, pod uvjetom da je takav iznos veći od iznosa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna do 500.000,00 kuna.

Teži prekršaji financijskih savjetnika

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00, a koja ne može biti manja od 50.000,00 kuna ni veća od 1.000.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba – financijski savjetnik ako:

1. svjesno lažno objavi informaciju da u svojem investicijskom savjetovanju ili savjetovanju o osiguranju, u obzir uzimaju glavne štetne učinke na čimbenike održivosti, suprotno obvezi iz članka 4. stavka 5. točke a. Uredbe (EU) 2019/2088

2. u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona podatke iz članka 6. stavka 2. točke a. i/ili točke b. Uredbe (EU) 2019/2088 o načinu na koji su rizici održivosti uključeni u njihove usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju i/ili rezultate procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose financijskih proizvoda o kojima pružaju savjetovanje, svjesno prikaže na lažan ili obmanjujući način.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarena korist, a iznos tako ostvarene koristi je moguće utvrditi, pravna osoba će se kazniti novčanom kaznom u iznosu do dvostruko propisane kazne za taj prekršaj.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka počinjena šteta za treće osobe koja prelazi 300.000,00 kuna, a iznos te štete je moguće utvrditi, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00, a koja ne može biti veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ta pravna osoba ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, pod uvjetom da je takav iznos veći od iznosa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna do 500.000,00 kuna.

Lakši prekršaji sudionika
na financijskom tržištu i financijskih savjetnika

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00, a koja ne može biti manja od 10.000,00 kuna ni veća od 150.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba – sudionik na financijskom tržištu ili financijski savjetnik ako:

1. kao sudionik na financijskom tržištu ne objavljuje informacije o politikama uključivanja rizika održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju, u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno u skladu s člankom 8. ovoga Zakona kada je primjenjivo

2. kao financijski savjetnik ne objavljuje informacije o politikama uključivanja rizika održivosti u svoja investicijska savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

3. kao sudionik na financijskom tržištu koji razmatra štetne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti, ne objavljuje informacije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom a. i stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

4. kao sudionik na financijskom tržištu koji ne razmatra štetne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti, ne objavljuje informacije o štetnim učincima u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom b. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

5. kao financijski savjetnik ne objavljuje informacije o razmatranju štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti u investicijskim savjetima, u skladu s člankom 4. stavkom 5. točkom a) Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

6. kao financijski savjetnik koji ne razmatra štetne učinke investicijskih odluka na čimbenike održivosti u investicijskim savjetima, ne objavljuje informacije u skladu s člankom 4. stavkom 5. točkom b) Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

7. kao sudionik na financijskom tržištu ili financijski savjetnik u svoje politike o primicima nije uključio informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizika održivosti u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2019/2088, odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

8. kao sudionik na financijskom tržištu ili financijski savjetnik nije u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona objavio kako je u svoje politike o primicima uključio informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizika održivosti

9. kao sudionik na financijskom tržištu u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio podatke o načinu na koji su rizici održivosti uključeni u njegove odluke o ulaganjima, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno u skladu s člankom 8. ovoga Zakona kada je primjenjivo

10. kao sudionik na financijskom tržištu u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio rezultate procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom b. Uredbe (EU) 2019/2088

11. kao sudionik na financijskom tržištu koji rizike održivosti ne smatra relevantnima, nije u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088 u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona objavio jasno i sažeto obrazloženje razloga za to

12. kao financijski savjetnik u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio podatke o načinu na koji su rizici održivosti uključeni u usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom a. Uredbe (EU) 2019/2088

13. kao financijski savjetnik u predugovornom dokumentu iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio rezultate procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose financijskih proizvoda o kojima pružaju savjetovanje, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom b. Uredbe (EU) 2019/2088

14. kao financijski savjetnik koji rizike održivosti ne smatra relevantnima nije u skladu s člankom 6. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088 u predugovorni dokument iz članka 6. ovoga Zakona uključio jasno i sažeto obrazloženje razloga za to

15. kao sudionik na financijskom tržištu iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 nije u predugovorni dokument iz članka 6. ovoga Zakona u odnosu na pojedini financijski proizvod uključio podatke iz članka 7. stavka 1. točaka a. i b. Uredbe (EU) 2019/2088

16. kao sudionik na financijskom tržištu iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2088 nije u predugovorni dokument iz članka 6. ovoga Zakona u odnosu na pojedini financijski proizvod uključio izjavu da ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, kao i razloge za to

17. kao sudionik na financijskom tržištu koji nudi financijski proizvod koji, uz ostala, promiče okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja, u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio podatke iz članka 8. stavka 1. točaka a. i b. Uredbe (EU) 2019/2088

18. kao sudionik na financijskom tržištu u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona nije u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088 uključio podatak o tome gdje se može pronaći metodologija upotrijebljena za izračun indeksa iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088, kada taj financijski proizvod koristi indeks kao referentnu vrijednost

19. kao sudionik na financijskom tržištu nudi financijski proi­zvod koji ima za cilj održivo ulaganje i ima utvrđen indeks kao referentnu vrijednost, u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio podatke iz članka 9. stavka 1. točaka a. i b. Uredbe (EU) 2019/2088

20. kao sudionik na financijskom tržištu nudi financijski proi­zvod koji ima za cilj održivo ulaganje i nema određen indeks kao referentnu vrijednost, u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio objašnjenje načina na koji se taj cilj treba ostvariti, u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088

21. kao sudionik na financijskom tržištu nudi financijski proizvod koji ima za cilj smanjivanje emisije ugljika, u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio informacije iz članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/2088

22. kao sudionik na financijskom tržištu u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona nije uključio podatak o tome gdje se može pronaći metodologija upotrjebljena za izračun indeksa iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 i referentnih vrijednosti iz članka 9. stavka 3. podstavka 2. Uredbe (EU) 2019/2088, u skladu s člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/2088

23. kao sudionik na financijskom tržištu za svaki financijski proizvod iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 nije objavio informacije iz članka 10. stavka 1. točaka a. do d. Uredbe (EU) 2019/2088, u skladu s člankom 10. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

24. kao sudionik na financijskom tržištu za svaki financijski proizvod iz članka 9. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2019/2088 nije objavio informacije iz članka 10. stavka 1. točaka a. do d. Uredbe (EU) 2019/2088, u skladu s člankom 10. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2019/2088 odnosno, kada je primjenjivo, u skladu s člankom 8. ovoga Zakona

25. kao sudionik na financijskom tržištu nije osigurao da su informacije koje treba objaviti na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 jasne, sažete i razumljive ulagateljima, u skladu s člankom 10. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088

26. kao sudionik na financijskom tržištu na kojeg se ne primjenjuje članak 8. ovoga Zakona nije osigurao da su informacije koje treba objaviti na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 objavljene u skladu s člankom 10. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2019/2088

27. kao sudionik na financijskom tržištu koji nudi financijske proizvode iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088, u periodična izvješća iz članka 7. ovoga Zakona nije uključio informacije iz članka 11. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) 2019/2088

28. kao sudionik na financijskom tržištu koji nudi financijske proizvode iz članka 9. stavaka 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, u periodična izvješća iz članka 7. ovoga Zakona nije uključio informacije iz članka 11. stavka 1. točke b. Uredbe (EU) 2019/2088

29. kao sudionik na financijskom tržištu ne ažurira redovito informacije koje objavljuje u skladu s člankom 3., 5. ili 10. Uredbe (EU) 2019/2088, suprotno obvezi iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088

30. kao sudionik na financijskom tržištu izmijeni informacije koje objavljuje u skladu s člankom 3., 5. ili 10. Uredbe (EU) 2019/2088, a ne objavi jasno objašnjenje takve izmjene, suprotno obvezi iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088

31. kao financijski savjetnik ne ažurira redovito informacije koje objavljuje u skladu s člankom 3. ili 5. Uredbe (EU) 2019/2088, suprotno obvezi iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2088

32. kao financijski savjetnik izmijeni informacije koje objavljuje u skladu s člankom 3. ili 5. Uredbe (EU) 2019/2088, a ne objavi jasno objašnjenje takve izmjene, suprotno obvezi iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2088

33. nije kao sudionik na financijskom tržištu ili financijski savjetnik osigurao da njegovi promidžbeni sadržaji nisu u suprotnosti s informacijama objavljenima na temelju Uredbe (EU) 2019/2088, suprotno obvezi iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088

34. kao sudionik na financijskom tržištu u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 9. stavaka 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, ne prikaže ili pogrešno prikaže informacije iz članka 5. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima pridonosi ulaganje na kojem se temelji financijski proizvod, ili o tome kako su i u kojoj mjeri ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852

35. kao sudionik na financijskom tržištu u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 koji, uz ostala, promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja, a taj financijski proizvod istodobno uključuje jedno ili više održivih ulaganja, ne prikaže ili na pogrešan način prikaže informacije iz članka 6. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima pridonosi takvo održivo ulaganje koje je uključeno u financijski proizvod ili o tome kako su i u kojoj mjeri ta održiva ulaganja, ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852

36. kao sudionik na financijskom tržištu u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 9. stavaka 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, ne prikaže ili pogrešno prikaže informacije iz članka 5. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima pridonosi ulaganje na kojem se temelji financijski proizvod, ili o tome kako su i u kojoj mjeri ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852

37. kao sudionik na financijskom tržištu u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/2088 koji, uz ostala, promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja, a taj financijski proizvod istodobno uključuje jedno ili više održivih ulaganja, ne prikaže ili na pogrešan način prikaže informacije iz članka 6. Uredbe (EU) 2020/852 o okolišnom cilju ili okolišnim ciljevima utvrđenim u članku 9. Uredbe (EU) 2020/852 kojima pridonosi takvo održivo ulaganje koje je uključeno u financijski proizvod ili o tome kako su i u kojoj mjeri ta održiva ulaganja, ulaganja u gospodarske djelatnosti koje se smatraju okolišno održivima u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852

38. kao sudionik na financijskom tržištu u predugovornom dokumentu financijskog proizvoda iz članka 6. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode na koje se ne primjenjuju članak 8. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/2088 ili članak 9. stavci 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, ne priloži izjavu iz članka 7. Uredbe (EU) 2020/852

39. kao sudionik na financijskom tržištu u periodičnim izvještajima iz članka 7. ovoga Zakona, u odnosu na financijske proizvode na koje se ne primjenjuju članak 8. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/2088 ili članak 9. stavci 1., 2. ili 3. Uredbe (EU) 2019/2088, ne priloži izjavu iz članka 7. Uredbe (EU) 2020/852.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 50.000,00 kuna.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 20.

(1) Agencija će bez nepotrebnog odgađanja, nakon što je osoba kojoj se izriče prekršajna sankcija obaviještena o takvoj odluci, na svojim internetskim stranicama javno objaviti podatke o svakoj prekršajnoj sankciji izrečenoj zbog počinjenja prekršaja na temelju odredbi ovoga Zakona, uključujući i:

1. nepravomoćne odluke općinskih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka koje su donesene u postupcima u kojima je Agencija ovlašteni tužitelj, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama

2. prekršajne naloge na koje nije uložen prigovor u skladu sa zakonom kojim je uređen prekršajni postupak.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na odluke procesne naravi koje su donesene unutar prekršajnog postupka.

(3) Agencija može na svojim internetskim stranicama javno objaviti i odluku o prekršaju kojom se prihvaća sporazum o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju u sankcijama i mjerama, sklopljen s počiniteljem prekršaja u skladu sa zakonom kojim je uređen prekršajni postupak.

(4) Objava iz stavaka 1. i 3. ovoga članka sadrži najmanje informacije o vrsti i karakteru kršenja i identitetu počinitelja prekršaja.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako Agencija smatra da bi objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba bilo nesvrhovito ili ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, ovisno o okolnostima pojedinačnih slučajeva, Agencija može:

1. odgoditi objavu odluke o izricanju prekršajne sankcije do trenutka kada razlozi neobjavljivanja prestanu postojati

2. odluku kojom se izriče prekršajna sankcija objaviti na anonimnoj osnovi, ako takvo anonimno objavljivanje osigurava učinkovitu zaštitu dotičnih osobnih podataka ili

3. ne objaviti odluku o izricanju prekršajne sankcije iako smatra da mogućnosti u točkama 1. i 2. ovoga stavka nisu dostatne za osiguravanje neugrožavanja stabilnosti financijskih tržišta ili razmjernost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju mjerama blaže naravi.

(6) U slučaju odluke o anonimnoj objavi prekršajne sankcije Agencija može objavu relevantnih podataka odgoditi na razuman rok ako je predviđeno da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati tijekom tog roka.

(7) Ako je protiv prekršajne sankcije podnesen pravni lijek, Agencija će tu informaciju uključiti u objavu ili izmijeniti prethodnu objavu ako je pravni lijek podnesen nakon prvobitne objave.

(8) Agencija će objaviti podatak o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku, kao i svaku odluku kojom se poništava prethodna odluka o izricanju prekršajne sankcije.

(9) Podatke iz stavaka 1. i 3. ovoga članka Agencija će držati objavljene na svojim internetskim stranicama najmanje pet godina od trenutka njihove objave.

(10) Agencija će u skladu s odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim je uređen prekršajni postupak, istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju, sa svojih internetskih stranica ukloniti osobne podatke u smislu propisa kojima je uređena zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/40
Zagreb, 18. lipnja 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.