Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

NN 70/2021 (25.6.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

HRVATSKI SABOR

1336

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/44
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 21. lipnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O OTOCIMA

Članak 1.

U Zakonu o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18. i 73/20.) u članku 5. točki 22. riječi: »čiji je nositelj ministarstvo nadležno za otoke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i« brišu se.

Na kraju točke 23. briše se točka i dodaju se točke 24. i 25. koje glase:

»24. voda – voda za ljudsku potrošnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje kvaliteta vode namijenjena za ljudsku potrošnju

25. otočni gospodarski subjekt – fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnom naselju ili dijelu otočnog naselja koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojava i vodi Registar otoka.«.

U stavku 4. riječ: »otoke« zamjenjuje se riječima: »regionalni razvoj i fondove Europske unije«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Razvojne potrebe svake pojedine skupine otoka proizašle zbog njihove udaljenosti od kopna uzet će se u obzir prilikom izrade Nacionalnog plana razvoja otoka.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 4.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Razvojne potrebe koje proizlaze iz specifičnog položaja otoka iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na sjedište jedinice lokalne samouprave u čijem se sastavu nalaze, uzet će se u obzir prilikom izrade Nacionalnog plana razvoja otoka.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 11. i članak 11. brišu se.

Članak 6.

U članku 14. stavku 3. riječi: »Strateški ciljevi razvoja« zamjenjuju se riječima: »Razvojne potrebe«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 2. točka d) mijenja se i glasi:

»d) predstavnici regionalnih koordinatora iz obalno-otočnih jedinica područne (regionalne) samouprave«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 8.

U članku 19. stavku 3. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. obavlja upis otočnih razvojnih projekata od važnosti za obalno-otočnu jedinicu područne (regionalne) samouprave u središnji elektronički registar razvojnih projekata koji se ustrojava prema posebnom propisu

3. koordinira upis otočnih razvojnih projekata od važnosti za jedinicu lokalne samouprave na otoku ili od važnosti za otok sa specifičnim položajem u registar iz točke 2. ovoga stavka«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. po potrebi dostavlja Ministarstvu podatke o upisanim projektima iz točaka 2. i 3. ovoga stavka«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

Članak 9.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Obalno-otočna jedinica područne (regionalne) samouprave u plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave uključuje plan razvoja otoka.

(2) Plan razvoja otoka predstavlja viziju razvoja, razvojne potrebe i razvojne potencijale otoka te posebne ciljeve i prioritete javne politike prema otocima.

(3) Plan razvoja otoka odnosi se na sve otoke odnosno dijelove otoka na području iste obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 27. i članak 27. brišu se.

Članak 11.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Radi provedbe ovoga Zakona i učinkovite koordinacije politike otočnog razvoja, najmanje tri obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave mogu sklopiti razvojni sporazum za otoke iz svoje nadležnosti.

(2) Razvojnim sporazumom iz stavka 1. ovoga članka usuglašavaju se prioriteti otočnog razvoja i utvrđuju se otočni razvojni projekti koji pridonose integriranom razvoju otoka za koje se sklapa razvojni sporazum u skladu sa strategijama i programima Republike Hrvatske i Europske unije te se planiraju sredstva za njihovu provedbu.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 29. i članak 29. brišu se.

Članak 13.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Cijene javnog cestovnog prijevoza na linijama koje povezuju otok s kopnom i otoke međusobno te cijene javnog otočnog cestovnog prijevoza za otočane ne smiju biti veće od cijene prijevoza na linijama iste udaljenosti u javnom cestovnom prijevozu matične obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz imaju sljedeće kategorije otočana:

– djeca do navršene osme godine života

– učenici i studenti

– umirovljenici

– stariji od 65 godina

– djeca s teškoćama u razvoju

– osobe s invaliditetom

– osoba koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, osim kada osoba u pratnji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz u skladu s posebnim propisom.

(3) Osim kategorija otočana iz stavka 2. ovoga članka, pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz ima:

– dijete s teškoćama u razvoju kojem je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja bez obzira na mjesto prebivališta

– učenik i student koji se školuje odnosno studira na otoku

– osoba s invaliditetom kod koje je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalid sa 100 % tjelesnog oštećenja te osoba s invaliditetom kojoj je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, bez obzira na mjesto prebivališta

– osoba koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju iz podstavka 1. ovoga stavka ili osobe s invaliditetom iz podstavka 3. ovoga stavka, osim kada osoba u pratnji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz u skladu s posebnim propisom

– korisnik doma za starije i nemoćne osobe na otocima.

(4) Obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave obvezne su omogućiti korisnicima iz ovoga članka korištenje prava na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz odobravanjem pojedinačnih polazno/povratnih karata, polumjesečnih odnosno mjesečnih karata ovisno o kategoriji korisnika i njihovim pravima prema drugim propisima, primjenjujući pravilo racionalnosti odnosno najpovoljnijeg iznosa za državni proračun Republike Hrvatske.

(5) Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom iz stavka 2. ovoga članka, koje zbog invaliditeta za ostvarivanje svojih osobnih potreba ne mogu koristiti javni otočni cestovni prijevoz, imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza, a navedeno pravo ostvaruju podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave.

(6) O zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka odlučuje nadležno upravno tijelo obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave prema adresi prebivališta podnositelja zahtjeva, rješenjem nakon provedenog upravnog postupka.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za pomorstvo i promet.

(8) Sredstva za ostvarivanje prava iz ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskoj stavci ministarstva nadležnog za pomorstvo i promet, a dodjeljuju se obalno-otočnim jedinicama područne (regionalne) samouprave.

(9) Obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave obvezne su, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, kroz ugovore o javnoj usluzi prijevoza putnika sklopljene s cestovnim prijevoznicima, omogućiti ostvarivanje prava iz ovoga članka Zakona.

(10) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na provedbu mjere iz ovoga članka, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 33. mijenja se i glasi: »Opskrba vodom za ljudsku potrošnju na otocima«.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva i poslovanja otočnog gospodarstva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, opskrba vodom osigurava se u skladu s ovim Zakonom.

(2) Isporučitelj vodne usluge dužan je naseljima iz stavka 1. ovoga članka isporučivati vodu plovilima vodonoscima i/ili autocisternama.

(3) Uvjeti isporuke vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom određuju se u skladu s propisima kojima se uređuju vodne usluge i voda za ljudsku potrošnju.

(4) Otočaninu, stanovniku naselja iz stavka 1. ovoga članka osigurava se opskrba vodom u količini do najviše 85 m3 godišnje po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje, a naknada troškova prijevoza vode isplaćuje se isporučitelju vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka na temelju ugovora sklopljenog s Ministarstvom.

(5) Jedinice lokalne samouprave vode evidenciju otočana iz stavka 4. ovoga članka i redovito ih dostavljaju isporučitelju vodne usluge javne vodoopskrbe.

(6) Naknadu troškova prijevoza iz stavka 4. ovoga članka isporučitelj vodne usluge potražuje od Ministarstva, u skladu s isporučenim količinama vode, na temelju zahtjeva ovjerenog od jedinice lokalne samouprave.

(7) Ministarstvo će subvencionirati troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom za otočanina iz stavka 4. ovoga članka ovisno o mogućnostima i sukladno osiguranim sredstvima za tu namjenu u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskoj stavci Ministarstva.«.

Članak 15.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

(1) Otočni gospodarski subjekt ostvaruje državnu potporu do najviše 50 % troškova prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom, koja se dodjeljuje u skladu s pravilima o državnim potporama i isplaćuje izravno otočnom gospodarskom subjektu.

(2) Ministarstvo će poticati troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom otočnim gospodarskim subjektima ovisno o mogućnostima i sukladno osiguranim sredstvima za tu namjenu u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskoj stavci Ministarstva.

(3) Ministarstvo jednom godišnje, na temelju Programa koji donosi ministar, na mrežnim stranicama Ministarstva raspisuje javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu državne potpore otočnim gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka, imenuje Povjerenstvo za dodjelu državne potpore te određuje rok podnošenja zahtjeva na javni poziv koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave javnog poziva.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državne potpore koje pregledava zahtjev, odlučuje Ministarstvo rješenjem u upravnom postupku.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 16.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Program »Hrvatski otočni proizvod« (u daljnjem tekstu: Program HOP-a) donosi ministar.

(2) Cilj je Programa HOP-a poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine.

(3) Ministarstvo dodjeljuje oznaku kvalitete »Hrvatski otočni proizvod« (u daljnjem tekstu: oznaka HOP-a) otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom HOP-a.

(4) Ministar donosi odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu oznake HOP-a i imenuje stručno povjerenstvo za dodjelu oznake HOP-a za svaku pojedinu grupu otočnih proizvoda, i to za:

a) prehrambene proizvode

b) pića

c) kemijske proizvode

d) primijenjenu umjetnost i dizajn

e) nematerijalno dobro.

(5) Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu oznake HOP-a imaju otočni subjekti – fizičke i pravne osobe koje svoju djelatnost obavljaju na otoku.

(6) O zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka, na prijedlog stručnog povjerenstva za dodjelu oznake HOP-a, Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku.

(7) Ministarstvo će ukinuti rješenje kojim je dodijeljena oznaka HOP-a ako se kontrolom koju provodi Ministarstvo utvrdi da otočni subjekt više ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je oznaka dodijeljena.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Ministar pravilnikom propisuje provedbu Programa HOP-a u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake HOP-a, način vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka HOP-a i način provođenja kontrole nad korištenjem oznake HOP-a.«.

Članak 17.

Iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi:

»Članak 36.a

(1) Ministarstvo dodjeljuje bespovratna financijska sredstva za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa HOP-a na temelju javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo.

(2) Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava su:

– skupna događanja koja pridonose ostvarenju ciljeva Programa HOP-a (sajam, manifestacija, konferencija, radionica, edukacija/seminari i dr.)

– projekti i/ili programi promotivno-informativnog karaktera o programu HOP-a.

(3) Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koje u okviru svoje djelatnosti promoviraju oznaku HOP-a, a ne obavljaju gospodarsku djelatnost.

(4) Opći uvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka:

– korisniku se mogu dodijeliti sredstva za provedbu najviše dvije različite aktivnosti

– za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik

– osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog korisnika

– udruge, savezi udruga i zadružni savezi moraju biti registrirani najmanje dvije godine prije podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava.

(5) Ministar donosi odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, koji se s pripadajućim obrascima objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva, i imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za promociju Programa HOP-a.

(6) Rok prijave na javni poziv ne može biti kraći od 15 dana od dana objave javnog poziva.

(7) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju Programa HOP-a, Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku.

(8) Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Ministar pravilnikom propisuje način vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, način rada te sastav i broj članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju Programa HOP-a.«.

Članak 18.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Otočni poslodavci jednom godišnje ostvaruju pravo na dodjelu državne potpore za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. ovoga Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije.

(2) Potpore iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se otočnim poslodavcima u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima za mjeru pokretanja gospodarske aktivnosti i mjeru očuvanja radnih mjesta u skladu s pravilima o državnim potporama i isplaćuju se izravno otočnim poslodavcima.

(3) Potpore iz stavka 1. ovoga članka otočni poslodavci mogu ostvariti ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– da obavljaju djelatnost na otoku

– da djelatnici koje zapošljavaju i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima

– da djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih mjesta

– da djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti i za svako novootvoreno radno mjesto u odnosu na prethodno razdoblje dodjele potpore (ako je primjenjivo)

– da udio vlasništva Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne samouprave i/ili jedinice područne (regionalne) samouprave u strukturi vlasništva otočnog poslodavca nije veći od 50 % i

– da otočni poslodavac nije financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i slično).

(4) Visina potpora otočnim poslodavcima dodjeljuje se sukladno razvrstavanju otoka iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona i iznosi:

– za I. skupinu otoka – 100 %-tni iznos

– za II. skupinu otoka – 75 %-tni iznos

– za III. skupinu otoka – 45 %-tni iznos.

(5) Osnovica za izračun potpore iz stavka 1. ovoga članka je jedna prosječna mjesečna brutoplaća koju je otočni poslodavac isplatio djelatniku, bez doprinosa na plaću, a za otočnog poslodavca koji je samozaposlen osnovica za izračun potpore iz stavka 1. ovoga članka je jedna prosječna mjesečna netoplaća u Republici Hrvatskoj, bez doprinosa na plaću, u godini u kojoj se potpora dodjeljuje.

(6) Ministarstvo, na temelju Programa o dodjeli potpora koji donosi ministar, jednom godišnje raspisuje i na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore otočnim poslodavcima iz stavka 1. ovoga članka, određuje rok podnošenja zahtjeva na javni poziv koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave javnog poziva te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državne potpore.

(7) O zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državne potpore iz stavka 6. ovoga članka koje pregledava zahtjev, odlučuje Ministarstvo rješenjem u upravnom postupku.

(8) Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Financijska sredstva za potpore iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se ovisno o mogućnostima i u skladu s osiguranim sredstvima za tu namjenu u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskoj stavci Ministarstva.«.

Članak 19.

U članku 42. stavku 9. riječi: »iz stavka 6. ovoga članka kojom prihvaća ponudu iz stavka 3. ili stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »kojom prihvaća ponudu iz stavka 2.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ministarstvo nadležno za pomorstvo i promet će do pojedinačnog sklapanja ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika iz članka 31. stavka 9. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, osigurati provedbu mjere i sredstva cestovnim prijevoznicima i osobama s invaliditetom za korištenje prava iz članka 31. stavaka 4. i 5. koji su izmijenjeni člankom 13. ovoga Zakona.

Članak 21.

(1) Pravilnike iz članka 36. stavka 9. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona i iz članka 36.a stavka 9. koji je dodan člankom 17. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Programe iz članka 33.a stavka 3. koji je dodan člankom 15. ovoga Zakona, iz članka 36. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona i iz članka 37. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 18. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

(1) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 36. stavka 9. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom »Hrvatski otočni proizvod« (»Narodne novine«, br. 47/07.).

(2) Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća (»Narodne novine«, br. 71/19.) ministar će uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Uredba o izmjeni Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 73/20.)

– Uredba o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, br. 77/06. i 66/07.)

– Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (»Narodne novine«, br. 68/19.).

Članak 24.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (»Narodne novine«, br. 82/07. i 35/11.) prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 33. stavka 17. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18., 98/19. i 30/21.).

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/159
Zagreb, 18. lipnja 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.