Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

NN 70/2021 (25.6.2021.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1339

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE
OD 2021. DO 2027. GODINE

I.

Osniva se Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Zadaće Povjerenstva su:

– sustavno praćenje i analiziranje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) na temelju izvješća tijela i/ili drugih relevantnih dionika

– izrada preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja te smjernica u vezi s provedbom Nacionalnog plana i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana (u daljnjem tekstu: Akcijski plan)

– predlaganje izmjena i dopuna Nacionalnog plana i Akcijskog plana

– praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera Nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

– donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu

– raspodjela financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu.

III.

Predsjednika, članove i zamjenike članova Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine od dana imenovanja.

Povjerenstvo čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, kojeg odredi Vlada, predsjednik Povjerenstva

– zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru, zamjenik predsjednika Povjerenstva

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– sedam predstavnika romske nacionalne manjine.

U rad Povjerenstva uključuju se i predstavnici ministarstava i drugih tijela koji su nositelji mjera u Akcijskom planu, a mogu se uključiti i predstavnici drugih tijela i institucija te stručnjaci, ukoliko za to postoji potreba.

Članovi Povjerenstva iz reda predstavnika ministarstava, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imaju i svog zamjenika.

Članovi i zamjenici članova Povjerenstva iz reda predstavnika ministarstava, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenuju se na prijedlog čelnika tijela.

Članovi Povjerenstva iz reda pripadnika romske nacionalne manjine imenuju se na prijedlog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, nakon provedenog javnog poziva.

Kandidate za imenovanje članova Povjerenstva iz reda pripadnika romske nacionalne manjine predlažu koordinacije vijeća romske nacionalne manjine, vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine i udruge romske nacionalne manjine.

IV.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

V.

Povjerenstvo Poslovnikom iz točke IV. ove Odluke osniva radnu skupinu radi pripreme materijala za sjednice Povjerenstva u skladu sa zadaćama Povjerenstva iz točke II. ove Odluke.

Radnu skupinu iz stavka 1. ove točke čine zamjenici članova Povjerenstva iz reda ministarstava, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i članovi Povjerenstva iz reda romske nacionalne manjine.

Povjerenstvo može odlukom osnovati i povremena radna tijela za obavljanje pojedinih zadaća.

VI.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo i radnu skupinu.

VII.

Članovi Povjerenstva i članovi radne skupine iz reda pripadnika romske nacionalne manjine imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva i sastancima radne skupine u visini propisanom Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, klasa: 120-02/11-01/04, urbroj: 5030120-11-1, od 5. svibnja 2011. i urbroj: 5030120-11-5, od 18. kolovoza 2011.

Članovi Povjerenstva i članovi radne skupine iz reda pripadnika romske nacionalne manjine koji nemaju prebivalište u Zagrebu imaju pravo i na naknadu troškova javnog prijevoza.

Sredstava iz stavaka 1. i 2. ove točke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (»Narodne novine«, br. 44/16., 37/17., 34/19. i 105/20.).

Članovima Povjerenstva imenovanim sukladno Odluci iz stavka 1. ove točke mandat prestaje danom imenovanja članova u skladu s ovom Odlukom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/219
Urbroj: 50301-04/12-21-2
Zagreb, 23. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.