Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 70/2021 (25.6.2021.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1346

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18), ministar pravosuđa i uprave donosi

IZMJENE I DOPUNE
SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20 i 147/20) naslov iznad članka i članak 27. brišu se.

Članak 2.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Odredbe članaka 26. i 28. smisleno se primjenjuju i u odnosu na sudske savjetnike.«.

Članak 3.

Članak 89. briše se.

Članak 4.

U članku 91. stavku 3. iza riječi: »e-Građani« briše se točka i dodaju riječi: »odnosno sustava e-Ovlaštenja.«.

Članak 5.

U članku 104. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Spis predmeta može se osnovati automatski, generiranjem poslovnog broja odgovarajućeg upisnika u informacijskom sustavu suda kada je to propisano posebnim propisom ili ovim Poslovnikom.«.

Članak 6.

U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na svaki podnesak kojim se osniva spis stavlja se poslovni broj koji se sastoji od kratice naziva upisnika u koji je upisan (npr. K, P, R1, OVR, O, Us I itd.) ispisan velikim slovima, rednog broja upisa i godine u kojoj je unesen u upisnik (npr. K-4/2018).«.

Članak 7.

Članak 188.a mijenja se i glasi:

»Visoki kazneni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete I Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-Uskok I Kž-Us

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina I Kž-rz

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete – istražni zatvor II Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete – Uskok – istražni zatvor II Kž-Us

Upisnik za mjesnu nadležnost i sukob nadležnosti IV Kr

Upisnik žalbi na rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga I Kž-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije I Kž-eu

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež I Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež u odnosu na mlađe punoljetnike I Kžmp

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece I Kžzd

Upisnik predmeta uvjetnih otpusta I Kž-uv

Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete Kž III

Upisnik za razne kaznene predmete I Kr

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II.«.

Članak 8.

Članak 193. mijenja se i glasi:

»Upravni sudovi vode ove upisnike:

Upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i ocjenu zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela Us I

Upisnik za ocjenu zakonitosti postupanja javnopravnog tijela i propuštanja postupanja javnopravnog tijela Uszp

Upisnik za ocjenu zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora Usug

Upisnik za razne upravne predmete UrI

Upisnik za izvršenje sudskih odluka Usi.«.

Članak 9.

Članak 194. mijenja se i glasi:

»Visoki upravni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete povodom žalbe Usž

Upisnik za ocjenu zakonitosti odluka javnopravnih tijela kada Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju Us II

Upisnik za ocjenu zakonitosti općih akata Usoz

Upisnik za razne upravne predmete UrII

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Uzp II.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka i članak 250. mijenjaju se i glase:

»49. Upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i ocjenu zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela (Us I)

Članak 250.

U upisnik Us I upravni sudovi upisuju predmete povodom tužbi radi ocjene zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i radi ocjene zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 256. i članak 256. mijenjaju se i glase:

»55. Upisnik za ocjenu zakonitosti odluka javnopravnog tijela kada Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju (Us II)

Članak 256.

U upisnik Us II Visoki upravni sud Republike Hrvatske upisuje predmete povodom tužbi za ocjenu zakonitosti odluka javnopravnih tijela, kada Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju.«.

Članak 12.

U članku 263. stavku 4. točka 48. mijenja se i glasi:

»48. Izvješća sudskog administratora sustava ili upravitelja sudske pisarnice i pisane obrazložene naredbe predsjednika suda iz članka 122. Sudskog poslovnika te pisane obrazložene naredbe predsjednika suda o ponovljenoj dodjeli predmeta,«.

Članak 13.

U članku 264. stavku 2. iza riječi: »Visokog upravnog suda Republike Hrvatske« stavlja se zarez te dodaju riječi: »Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske«.

Članak 14.

Obrazac br. 9 mijenja se i glasi:

Obrazac br. 9 (čl. 91. SP) – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE
UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Datum traženja uvjerenja: ______________________________

Svrha traženja uvjerenja:

a) zasnivanje radnog odnosa

b) ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

c) ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja

d) ostalo: ___________________________________________

__________________________________________________

Napomena: zaokružite slovo ispred svrhe za koju tražite izdavanje uvjerenja. Ako zaokružite slovo d), obavezno unesite i svrhu za koju tražite izdavanje uvjerenja.

Zahtjev fizičke osobe

Obavezni podaci:

OIB: ______________________________________________

Ime i prezime: _______________________________________

Datum rođenja: ______________________________________

Napomena: sljedeće podatke je potrebno popuniti jedino ako ste strani državljanin i nemate OIB.

Mjesto i država rođenja: ________________________________

Ime i prezime roditelja: ________________________________

Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta, država izdavanja:

__________________________________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja:

__________________________________________________

Zahtjev pravne osobe

Obavezni podaci:

OIB: ______________________________________________

Matični broj: ________________________________________

Naziv: _____________________________________________

Sjedište: ___________________________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja:

__________________________________________________

Članak 15.

Ove Izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 28. lipnja 2021.

Klasa: 011-01/13-01/20
Urbroj: 514-03-02/01-21-125
Zagreb, 24. lipnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.