Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

NN 70/2021 (25.6.2021.), Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Ministarstvo poljoprivrede

1348

Na temelju članka 67. stavka 6. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA I UPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: naknada), uplatni račun, rokovi za uplatu, oblik, način popunjavanja i dostave obrasca za obračun naknade (u daljnjem tekstu: obrazac OKFŠ) te postupak naplate kod neispunjenja plaćanja.

Način obračuna, račun i rokovi za uplatu naknade

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknade su sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i/ili primitak veći od 7.500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: obveznik).

(2) Osnovica za obračun naknade je ukupni prihod i/ili primitak umanjen za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od dividendi i prihode od udjela u dobiti.

(3) Porezni obveznici po tonaži broda umanjuju osnovicu obračuna za prihod ostvaren od obavljanja djelatnosti na koje se primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređen porez po tonaži broda.

(4) Korisnici državne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim korona virusom (COVID-19) umanjuju osnovicu obračuna za iznos dobivene potpore.

(5) Naknada se plaća u visini 0,024% od osnovice za obračun.

(6) Naknada se plaća tromjesečno i po završnom računu na račun državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5126 – OIB uplatitelja. Uplate iz inozemstva uplaćuju se na IBAN1210010051863000160, SWIFT CODE: NBHRHR2X, model: HR68, poziv na broj: 5126-OIB-1079.

Članak 3.

(1) Obveza se zadužuje na temelju obračuna naknade ili podataka iz godišnjeg financijskog izvještaja preuzetog iz Registra godišnjih financijskih izvještaja kojega vodi Financijska agencija.

(2) Obveznik koji je počeo obavljati djelatnost tijekom godine, plaća i obračunava naknadu za razdoblje u kojem obavlja djelatnost.

(3) Razlika za uplatu iskazana u obrascu OKFŠ pod AOP08 obveznik uplaćuje na račun iz članka 2. stavka 6. ovoga Pravilnika u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu obrasca OKFŠ iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Razlika za povrat naknade iskazana u obrascu OKFŠ pod AOP09 se ne isplaćuje već ostaje kao predujam za naredno razdoblje.

(5) Iznimno, isplata razlike za povrat naknade iskazana u obrascu OKFŠ pod AOP09 se može izvršiti na pisani zahtjev obveznika koji se dostavlja Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Akontacija naknade plaća se tromjesečno u visini obračuna za prethodnu godinu na račun iz članka 2. stavka 6. ovoga Pravilnika, na sljedeći način:

1. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka, u roku do 30. travnja;

2. za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja, u roku do 30. lipnja;

3. za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna, u roku do 30. rujna;

4. za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca, u roku do 31. prosinca.

(7) Za obračun naknade kada je poslovna godina različita od kalendarske, rokovi određeni ovim člankom računaju se prema odnosnoj poslovnoj godini.

(8) Iznimno, prva akontacija u tekućoj godini može se uplatiti u iznosu zadnje akontacije iz prethodne godine zbog nedostupnosti podataka za izračun konačnog obračuna naknade.

Način popunjavanja, dostava obrasca OKFŠ i rokovi za dostavu

Članak 4.

(1) Obveznik sastavlja obračun naknade na obrascu OKFŠ koji je u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Obveznik dostavlja obrazac OKFŠ sa vlastoručnim ili elektroničkim potpisom i/ili pečatom čime potvrđuje vjerodostojnost podataka, poštom ili elektroničkim putem na okfs@mps.hr.

(3) Obrazac OKFŠ za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca obveznik dostavlja Ministarstvu do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Obrazac OKFŠ za poslovnu godinu različitu od kalendarske obveznik dostavlja Ministarstvu četiri mjeseca nakon zadnjeg dana poslovne godine.

Registar obveznika plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma

Članak 5.

(1) Registar obveznika plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma (u daljnjem tekstu: Registar obveznika) vodi i nadzire Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(2) Registar obveznika sadrži podatke o obveznicima, iznosu ukupne obveze i evidenciju uplata. U registar se upisuje podatak o poslanoj opomeni i pokrenutom ovršnom postupku.

(3) Ministarstvo je dužno podatke upisane u Registar obveznika voditi trajno uz primjenu odgovarajućih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost.

(4) Izvod iz registra obveznika se dostavlja u obliku Analitičke kartice koja se vodi po OIB-u obveznika.

Naplata naknade zbog neispunjenja plaćanja

Članak 6.

(1) Obveznik je dužan uplatiti naknadu u roku propisanom iz članka 3. stavka 3. i 6. ovoga Pravilnika.

(2) Ako obveznik ne postupi po stavku 1. ovoga članka, Ministarstvo poziva obveznika na plaćanje u određenom roku uz upozorenje da će se izvršiti prisilna naplata ako ne izvrši traženo.

Prijelazne odredbe i završne odredbe

Članak 7.

Odredba članka 2. stavka 4. primjenjuje se i na predaju obrasca OKFŠ za 2020. godinu.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (»Narodne novine«, broj 19/15).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/10
Urbroj: 525-11/0562-21-2
Zagreb, 7. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.