Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN 72/2021 (29.6.2021.), Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

Ministarstvo poljoprivrede

1355

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU AKCIJSKOG PROGRAMA ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se detaljan sadržaj, uvjete, mjere te obveznike primjene mjera Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (u daljnjem tekstu: Akcijski program).

(2) Uvjeti i mjere propisane Akcijskim programom smatraju se obvezujućima u primjeni na područjima koja su, prema aktu o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj proglašena ranjivim, a na ostalim područjima smatraju se preporukom poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s pravnim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. godine o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31. 12. 1991.).

II. SADRŽAJ AKCIJSKOG PROGRAMA

Članak 3.

Akcijski program sadrži:

– cilj donošenja Akcijskog programa,

– tumačenje pojmova sadržanih u Akcijskom programu,

– obveznike primjene uvjeta i mjera propisanih Akcijskim programom,

– uvjete i način primjene gnojiva,

– opća načela korištenja gnojiva,

– mjere skladištenja i zbrinjavanja stajskog gnoja,

– razdoblje primjene Akcijskog programa,

– završne odredbe.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ministrica nadležna za poljoprivredu donijet će Akcijski program u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (»Narodne novine«, broj 7/13).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/32
Urbroj: 525-07/0149-21-4
Zagreb, 17. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.