Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

NN 72/2021 (29.6.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1357

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA
ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine« broj 23/21, 52/21 i 67/21) članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 8. ožujka do 2. srpnja 2021. godine.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 19. srpnja 2021. godine, i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 27. srpnja 2021. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 4.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 27. srpnja 2021. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu koje koristi te godine, originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.«

Članak 5.

U članku 26. stavku 3. riječi: »23. srpnja« zamjenjuju se riječima: »27. srpnja«.

Članak 6.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnici koji stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, moraju biti registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do 27. srpnja 2021. godine te su u obvezi voditi i dostavljati u JRDŽ evidenciju o količini mlijeka prodanog izravnom prodajom te količini mlijeka prerađenog na gospodarstvu. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 7.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.«

Članak 8.

U članku 66. stavak 2. mijenja se glasi:

»(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.«

Članak 9.

U članku 69. stavku 2. riječi: »točke 9.« zamjenjuju se riječima »točke 10.«.

Članak 10.

U članku 100. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, kao i evidenciju iz stavka 1. točka 6. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine.«

Članak 11.

U članku 103. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača kao i evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine.«

Članak 12.

U članku 109. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 27. srpnja 2021. godine.«

Članak 13.

U članku 143. dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 14.

U članku 152. iza stavaka 1. – 7., dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 15.

U Prilogu 2. na Listu A riječi: »23. srpnja« zamjenjuju se riječima: »27. srpnja«.

Članak 16.

U Prilogu 4. u obrascima 1., 2., 15., 16. i 18. riječi: »23. srpnja« zamjenjuju se riječima: »27. srpnja«.

Članak 17.

U Prilogu 5. u Tablici 6a. Iznosi potpore za M 14, pod naslovom M14.1.1 Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu, iznos potpore za zahtjev Obogaćivanje ležišta mijenja se:

– za kategoriju Mliječne krave brojka »87,11« zamjenjuje se brojkom »112,49«

– za kategoriju Junad brojka »93,49« zamjenjuje se brojkom »135,76«

– za kategoriju Telad brojka »38,42« zamjenjuje se brojkom »40,20«.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01
Urbroj: 525-08/0276-21-13
Zagreb, 28. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.