Izmjene i dopuna Statuta Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

NN 72/2021 (29.6.2021.), Izmjene i dopuna Statuta Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

1364

Na temelju članka 19. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« br. 54/2005, 49/2011 i 54/2013) Skupština Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastup­nika za žigove (u daljnjem tekstu: Komora) na sjednici održanoj 27. siječnja 2020. donijela je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE KOMORE PATENTNIH ZASTUPNIKA I ZASTUPNIKA ZA ŽIGOVE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove (»Narodne novine« br. 91/2013; u daljnjem tekstu: Statut), iza članka IV dodaje se novi članak IV a koji glasi:

»IV a OSNIVANJE ODBORA, KOMISIJA I SEKCIJA

4a.1. U cilju efikasnog djelovanja Komore, provođenja edukacije, promicanja profesionalnih interesa i unapređenja zaštite i ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva, Komora može osnivati:

• Odbore i komisije;

• Sekcije.

4a.2. Odluku o osnivanju odbora i/ili komisije donosi Skupština Komore. Prilikom donošenja odluke o osnivanju odbora i/ili komisije, Skupština Komore odredit će svrhu, ciljeve i zadatke odbora i/ili komisije te imenovati voditelja odbora ili komisije.

U radu odbora i komisija sudjeluju članovi Komore pri čemu svaki član Komore samostalno odlučuje o uključivanju u rad pojedinog odbora ili komisije.

Svaki odbor i/ili komisija imat će voditelja kojeg imenuje Skupština Komore. Voditelj odbora i/ili komisije među članovima obora i/ili komisije samostalno bira svoje pomoćnike i određuje zadatke ostalih članova odbora i/ili komisije.

4a.3. U cilju promicanja i unapređenja prava intelektualnog vlasništva Komora može osnivati sekcije unutar Komore.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Skupština Komore. Prilikom donošenja odluke o osnivanju sekcije, Skupština Komore odredit će svrhu i ciljeve sekcije.

U okviru djelokruga svoga rada, sekcije su samostalne u radu te su ovlaštene donijeti interne akte sekcije u svrhu reguliranja njenog rada. Članovi sekcija samostalno odlučuju o organizaciji, unutarnjem ustrojstvu i tijelima sekcije te načinu njihovog izbora, njihovim ovlastima i načinu odlučivanja, o posebnoj članarini za članstvo u sekciji te njenom iznosu, kao i o drugim pitanjima značajnim za rad sekcije.

Članovima sekcije mogu postati članovi Komore, kao i osobe koje nisu članovi Komore, a koje imaju interes sudjelovati u radu sekcije u svrhu promicanja, unapređenja i razvoja prava intelektualnog vlasništva.

Članovi Komore koji su ujedno i članovi sekcije sudjeluju u radu i donošenju odluka Komore te su za članstvo u Komori obvezi plaćati članarinu u skladu sa Statutom i odlukama Komore. Osim toga, sudjeluju u radu i donošenju odluka sekcije te su za članstvo u sekciji obvezni plaćati članarinu u skladu s internim aktima i odlukama sekcije.

Članovi sekcije koji nisu članovi Komore sudjeluju u radu i donošenju odluka Sekcije te su obvezni plaćati članarinu u skladu s internim aktima i odlukama sekcije. Radi izbjegavanja eventualnih dvojbi, članovi sekcije koji nisu članovi Komore ne sudjeluju u radu i donošenju odluka Komore te ne plaćaju članarinu predviđenu Statutom Komore.

Sekcija ima zaseban žiroračun unutar Komore kojim sekcija samostalno raspolaže i koristi ga na način i u svrhe utvrđene internim aktima i odlukama sekcije. Sredstva prikupljena od strane sekcije, putem posebne članarine za članove sekcije ili na drugi način, mogu se koristiti isključivo za potrebe rada te sekcije.«

Članak 2.

U članku 7.3. zadnja točka mijenja se i glasi:

» – donosi odluke o osnivanju odbora, komisija i sekcija Komore.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove stupaju na snagu danom donošenja.

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Predsjedavajući
Skupštinom Komore
Albina Dlačić, v. r.