Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 73/2021 (30.6.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

1370

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA
O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20 i 1/21), u članku 154. stavci 10., 11. i 12. brišu se.

Dosadašnji stavci 13. i 14. postaju stavci 10. i 11.

Članak 2.

U članku 155. točki 5. riječi: »prijeđen prag isporuke, odustao od praga isporuke,« brišu se.

Članak 3.

U članku 156. stavku 6. točke 5. i 6. brišu se.

Dosadašnje točke 7., 8. i 9. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 174. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom I.2. iskazuju se podaci iz stupca 8 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara iz članka 13. stavka 3. Zakona koja preveze ili otpremi porezni obveznik isporučitelj ili druga osoba za njegov račun iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu u kojoj je nastala obveza za obračun PDV-a.«

U točki 6. riječi: »stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 5.

U članku 194. stavku 2. riječi: »kada obavlja isključivo usluge prema posebnom postupku oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici, a imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u bilo kojoj državi članici« mijenjaju se i glase: »ako se radi o poreznom obvezniku iz članka 119. točke 1. Zakona«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Obrazac P-PDV mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-02/3
Urbroj: 513-07-21-01/21-1
Zagreb, 29. lipnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.