Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza

NN 73/2021 (30.6.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1373

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) ministar pravosuđa i uprave uz prethodnu suglasnost ministra unutarnjih poslova i ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izvršavanja mjera opreza (»Narodne novine«, broj 92/09 i 66/14) članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje kojim se policiji nalaže izvršenje mjera opreza iz članka 100. stavaka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku prema pripadniku Oružanih snaga Republike Hrvatske ili državnom službeniku i namješteniku u službi u Ministarstvu obrane, dostavit će se na izvršenje vojnoj policiji u skladu sa Zakonom o obrani.

(2) Vojna policija izvršit će mjere opreza iz stavka 1. ovog članka u suradnji s policijom.«

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. briše se točka, dodaje se zarez i riječi »osobom kojoj je mjera izrečena ili drugim osobama koje mogu imati saznanja o kršenju izrečene mjere.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. briše se točka, dodaje se zarez i riječi »osobom kojoj je mjera izrečena ili drugim osobama koje mogu imati saznanja o kršenju izrečene mjere.«.

Članak 4.

U članku 13.a stavku 2. briše se točka, dodaje se zarez i riječi »osobom kojoj je mjera izrečena ili drugim osobama koje mogu imati saznanja o kršenju izrečene mjere.«.

Članak 5.

U članku 13.b stavku 2. iza riječi »i susjedima okrivljenika« dodaje se zarez i riječi »s osobom u svrhu čije zaštite je mjera određena«.

Članak 6.

Iza članka 13.b dodaje se članak 13.c koji glasi:

»Članak 13.c

(1) Za provjeru izvršavanja mjere opreza zabrane pristupa internetu nadležna je policija i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Agencija će operatorima elektroničkih komunikacijskih usluga koji pružaju uslugu pristupa internetu (u daljnjem tekstu: Operatori) proslijediti određenu mjeru opreza zabrane pristupa internetu uz obavijest o potrebi obustave pružanja usluge pristupa internetu, kao i zabrane sklapanja novoga pretplatničkog ugovora za tu uslugu, za vrijeme trajanja mjere opreza.

(3) Operator mora odmah po zaprimanju obavijesti Agencije obustaviti pružanje usluge počinitelju i o obustavi obavijestiti Agenciju, odnosno obavijestiti da nema sklopljen ugovor s okrivljenikom.

(4) Provjeru vrši policija prilikom obavljanja policijskih poslova, neposrednim opažanjem i prikupljanjem obavijesti od građana.«

Članak 7.

U članku 14. stavku 1. riječi »nadzoru izvršavanja« zamjenjuju se riječju »izvršavanju«.

Članak 8.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U evidenciju se upisuju osobni podaci o okrivljeniku kojemu je izrečena mjera opreza, osobni podaci o osobi u čiju zaštitu je mjera izrečena, podaci o izrečenoj mjeri opreza te podaci o izvršavanju mjere opreza.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Podaci o izvršavanju mjere opreza su: datum i vrijeme provjere, ime i prezime službene osobe koja je izvršila provjeru, mjesto provjere, datum dostavljanja izvješća odnosno obavijesti tijelu koje je donijelo rješenje o mjeri opreza te okolnosti utvrđene provjerom.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Osobni podaci osobe u čiju zaštitu je mjera izrečena su: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, ime i prezime oca i majke, djevojačko prezime majke, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo i zanimanje te adresa stanovanja.«

Članak 9.

Iza članka 15. dodaje se članak 16. koji glasi:

»Članak 16.

Osobni podaci se u evidenciji vode dok za to postoje razlozi, odnosno do isteka provođenja mjere opreza, osim u slučajevima kada su rokovi vođenja propisani zakonom.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/31
Urbroj: 514-05-01-02-01/02-21-07
Zagreb, 11. lipnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.