Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1405

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora bira se mr. sc. MARKO PAVIĆ.

II.

Dužnost člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ prestat će obnašati sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Hrvatski sabor.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/33
Zagreb, 25. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.