Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1416

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POMOĆ POGOĐENIM DJELATNOSTIMA IZ PROMETNOG SEKTORA, TURISTIČKOG TE INDUSTRIJE KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA ZA POKRETANJE I NORMALIZACIJU TEKUĆEG POSLOVANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID-a 19

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske donosi programe potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima, i to:

1. Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

2. Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

3. Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

Programi navedeni u stavku 1. podstavcima 1., 2. i 3. čine sastavni dio ove Odluke.

II.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadužuje za provedbu Programa iz točke I. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 kuna osiguranih na aktivnosti A754067 Provedba aktivnosti vezanih uz COVID 19.

Ministarstvo turizma i sporta zadužuje za provedbu Programa iz točke I. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke u ukupnom iznosu od 36.000.000,00 kuna osiguranih na aktivnosti A916037 Potpora putničkim agencijama u pripremi i realizaciji turističke godine.

Ministarstvo kulture i medija zadužuje za provedbu Programa iz točke I. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke u ukupnom iznosu od 54.000.000,00 kuna osiguranih na aktivnosti A781018 Pomoć industriji kulturnih i umjetničkih događanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

III.

Zadužuju se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma i sporta i Ministarstvo kulture i medija za objavu Javnog poziva za provedbu mjere pomoći pogođenim djelatnostima na službenim mrežnim stranicama ministarstava u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Zadužuju se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma i sporta i Ministarstvo kulture i medija da o izdanim potporama male vrijednosti izvijeste Ministarstvo financija.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/230
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 1. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POMOĆ POGOĐENIM DJELATNOSTIMA IZ PROMETNOG SEKTORA ZA POKRETANJE I NORMALIZACIJU TEKUĆEG POSLOVANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID-A 19

Članak 1.

Opće odredbe

(1) Ovim Programom potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) u sklopu Javnog poziva za provedbu mjere pokretanja i normalizacije tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Poziv).

(2) Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013), čija je primjena produljena do 31. prosinca 2021. temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020., o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL EU, L 215/3, 7. 7. 2020.).

Članak 2.

Ciljevi i korisnici

(1) Temeljem ovoga Programa dodjeljivat će se potpore poduzetnicima iz prometnog sektora, a koje su povezane s djelatnostima sljedećih NKD oznaka: Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39), Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10), Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te Djelatnost organizatora putovanja (turoperatora) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja.

(2) Poduzetnici iz stavka 1. ovoga članaka ostvarivat će pravo na potporu ukoliko su u 2020. godini trpjeli pad poslovnih prihoda i to prihoda od prodaje usluga povremenog prijevoza u odnosu na 2019. godinu (u daljnjem tekstu: promatrani period), sukladno kriterijima pada poslovanja kako su definirani ovim Programom.

(3) Cilj dodjele potpora poduzetnicima iz stavka 1. ovoga članka je nadoknada dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja poduzetnicima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

(4) Potpore prema ovom Programu dodjeljuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a u skladu s raspisanim Pozivom kojim se detaljno definiraju kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka moraju ispuniti da bi bili korisnici potpora iz ovoga Programa.

Članak 3.

Definicija »jednog poduzetnika«

(1) Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za potrebe ovoga Programa pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća

(d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(2) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 1. ovoga članka, u točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Članak 4.

Kriterij pada poslovanja

(1) Za kriterij pada poslovanja uzima se pad poslovnih prihoda i to prihoda od prodaje usluga povremenog prijevoza u promatranom periodu, a koji se temelji na naturalnim pokazateljima poslovanja, fizičkom padu prometa i/ili prijevoza putnika, rezervacija putovanja i turističkih posjeta i slično, a koji se dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom iz stavka 4. ovog članka.

(2) Promatrani period je 2020. godina, a ona se uspoređuje s 2019.-om godinom.

(3) Pad poslovanja u 2020. godini za poduzetnika koji ostvaruje pravo na potporu prema ovom Programu mora biti pad od najmanje 75 % u odnosu na 2019. godinu.

(4) Poduzetnik mora dokazati pad prihoda od poslovanja u skladu s odredbama Poziva dostavom godišnjih financijskih izvještaja promatranog i usporednog razdoblja predanih na FINA-u zbog javne objave ili PDV obrazaca za promatrano i usporedno razdoblje i dostavom ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige koje sadrže početno stanje, promet tijekom godine i zaključno stanja (bruto bilanca), a koji se dostavlja uz obrazac zbirne izjave o iznosu prihvatljivih troškova.

Članak 5.

Oblik i iznos potpore

(1) Potpore poduzetnicima prema ovom Programu dodjeljuju se u obliku bespovratnih sredstava.

(2) Iznos potpore iz stavka 1. utvrđuje se u odnosu na utvrđene prihvatljive troškove poslovanja, kako se definiraju člankom 6. Programa, na sljedeći način:

– u odnosu na poduzetnike iz djelatnosti Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39) izračunava se po prijevoznoj jedinici:

a) za osobni automobil M1 kategorije (kapaciteta 7+1; 8+1 putničko mjesto računajući i mjesto vozača):

    iznos potpore poduzetniku ne može biti veći od utvrđenih prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika, ali ukupno ne veći od 3.000,00 kuna po prijevoznoj jedinici

b) za autobuse M2 i M3 kategorije:

    iznos potpore poduzetniku ne može biti veći od utvrđenih i prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika, ali ukupno ne veći od 7.000,00 kuna po prijevoznoj jedinici

– u odnosu na poduzetnike iz djelatnosti Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10), Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te Djelatnost organizatora putovanja (turoperatora) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja, iznos potpore ne može biti veći od utvrđenih prihvatljivih troškova poslovanja poduzetnika, pri čemu ukupni iznos potpore po prijevoznoj jedinici ne može biti veći od 25.000,00 kuna.

Članak 6.

Prihvatljivi troškovi

(1) Prihvatljivim troškovima, za prijevoznike iz djelatnosti Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39) smatraju se troškovi nastali u 2020. godini i do dana predaje zahtjeva u skladu s Pozivom i to:

– trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost

– trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže

– odvoz komunalnog otpada

– trošak komunalne naknade

– pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)

– trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije

– trošak usluge knjigovodstvenog servisa

– trošak održavanja informacijskog sustava

– troškovi osiguranja prijevoznih sredstava, kao i obaveznog auto osiguranja

– troškovi godišnje registracije, periodičnih pregleda, kasko osiguranja i ispitivanje tahograf uređaja

– i drugi troškovi izravno povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

(2) Prihvatljivim troškovima za poduzetnike iz djelatnosti pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10) smatraju se troškovi nastali u 2020. godini i do dana predaje zahtjeva u skladu s Pozivom:

– trošak veza u luci

– trošak obveza prema Hrvatskom registru brodova

– trošak osiguranja broda

– trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

– drugi troškovi izravno povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

(3) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada.

(4) Prihvatljivi troškovi moraju biti popraćeni i temeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji i pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.

(5) Ministarstvo zadržava pravo zatražiti od poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za dodjelu potpore dostavu i druge knjigovodstvene i poslovne dokumentacije temeljem koje je moguće potvrditi točnost dostavljenih financijskih informacija u obrascu koji čini sastavni dio Poziva, prema ovom Programu.

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore

(1) Zahtjev za dodjelu potpore koji podnosi poduzetnik temeljem Poziva mora sadržavati barem sljedeće informacije:

– podnositelju je izravno ili neizravno odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje

– podnositelj ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja

– podnositelj je poslovao najkasnije od 1. siječnja 2019.

– podnositelj dokazuje pad poslovnih prihoda i to prihoda od prodaje usluga povremenog prijevoza od najmanje 75 % u odnosu na 2019. godinu.

(2) Ministarstvo može u Pozivu iz članka 1. stavka 1. ovoga Programa odrediti da se uz informacije iz stavka 1. ovoga članka dostave i drugi podaci i dokumentacija koji opravdavaju dodjelu potpora za poduzetnike sukladno ovom Programu.

(3) Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Programu poduzetnik podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu koji čini sastavni dio Poziva.

(4) Ministarstvo će dodijeliti potpore male vrijednosti u skladu s ovim Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je jedan poduzetnik primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz Uredbe 1407/2013 (200.000,00 eura u tri godine) i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim Programom.

Članak 8.

Rok, namjensko trošenje potpore i izvještavanje

(1) Poduzetnik koji je ostvario pravo na potporu prema ovom Programu, obvezan je dodijeljena sredstva utrošiti u roku od godine dana od potpisa ugovora iz članka 11. ovoga Programa.

(2) Poduzetnik je obvezan dodijeljena sredstva potpore utrošiti strogo namjenski, za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19, o čemu je dužan podnijeti pisano izvješće Ministarstvu u roku od 30 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Zbrajanje (kumulacija) potpora

(1) Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju sukladno ovom Programu mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije 1407/2013, odnosno mogu se zbrajati s potporama male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 do gornjih granica utvrđenih u Uredbi Komisije 360/2012.

(2) Prilikom utvrđivanja poštuju li se odredbe ovog članka o zbrajanju potpora, uzimat će se u obzir svi iznosi potpora koje su određenom poduzetniku, projektu ili aktivnosti dodijeljene iz državnih/javnih izvora neovisno o tomu radi li se o sredstvima na razini središnje države ili sredstvima dodijeljenim od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Potpore male vrijednosti ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije u skladu s Uredbom Komisije 1407/2013.

Članak 10.

Trajanje Programa

(1) Potpore iz ovoga Programa dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021.

(2) Ukupni iznos potpore koji se planira dodijeliti kroz ovaj Program iznosi 60.000.000,00 kuna.

Članak 11.

Obveze Ministarstva

Ukoliko poduzetnik ispuni uvjete, a Ministarstvo odobri potporu u korist poduzetnika, Ministarstvo je dužno:

– pisano obavijestiti poduzetnika o predviđenom iznosu potpore male vrijednosti kao i o tome da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sve pozivajući se na Uredbu 1407/2013 i na ovaj Program te sklopiti ugovor s poduzetnikom

– dostaviti podatke o dodijeljenim državnim potporama Ministarstvu financija bez odgode putem Internet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 125/17.)

– čuvati podatke o dodijeljenim potporama deset godina od dana dodjele.

Članak 12.

Stupanje Programa na snagu i prijelazne odredbe

(1) Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva: https://mmpi.gov.hr/. Na istoj se mrežnoj stranici objavljuje i Poziv.

(2) Ministarstvo će objavljivati popis poduzetnika i iznose potpora koje su poduzetnici dobili po ovom Programu na mrežnoj stranici iz stavka 1. ovoga članka.

PROGRAM
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POMOĆ POGOĐENIM DJELATNOSTIMA IZ TURISTIČKOG SEKTORA ZA POKRETANJE I NORMALIZACIJU TEKUĆEG POSLOVANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID-a 19

Članak 1.

Opće odredbe

(1) Ovim Programom potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) u sklopu Javnog poziva za provedbu mjere pokretanja i normalizacije tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Poziv).

(2) Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013), čija je primjena produljena do 31. prosinca 2021. temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020., o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL EU, L 215/3, 7. 7. 2020.).

Članak 2.

Ciljevi i korisnici

(1) Temeljem ovoga Programa dodjeljivat će se potpore poduzetnicima, i to: subjektima malog gospodarstva (trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtima) iz turističkog sektora, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su u upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik Ministarstva turizma i sporta) sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 7/21.) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno tada važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07., 88/10., 30/14. i 152/14.).

(2) Poduzetnici iz stavka 1. ovoga članaka ostvarivat će pravo na potporu ukoliko su u 2020. godini trpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu (u daljnjem tekstu: promatrani period), sukladno kriterijima pada poslovanja kako su definirani ovim Programom.

(3) Cilj dodjele potpora poduzetnicima iz stavka 1. ovoga članka je nadoknada dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja poduzetnicima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

(4) Potpore prema ovom Programu dodjeljuje Ministarstvo turizma i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a u skladu s raspisanim Pozivom kojim se detaljno definiraju kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka moraju ispuniti da bi bili korisnici potpora iz ovoga Programa.

Članak 3.

Definicija »jednog poduzetnika«

(1) Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za potrebe ovoga Programa pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća

(d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(2) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 1. ovoga članka, u točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Članak 4.

Kriterij pada poslovanja

(1) Za kriterij pada poslovanja uzima se pad poslovnih prihoda u promatranom periodu, a koji se dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom iz stavka 4. ovoga članka.

(2) Promatrani period je 2020. godina, a ona se uspoređuje s 2019.-om godinom.

(3) Pad poslovanja u 2020.-toj godini za poduzetnika koji ostvaruje pravo na potporu prema ovom Programu mora biti pad od najmanje 75 % u odnosu na 2019. godinu.

(4) Poduzetnik mora dokazati pad poslovanja u skladu s odredbama Poziva dostavom godišnjih financijskih izvještaja promatranog i usporednog razdoblja predanih na FINA-u zbog javne objave ili PDV obrazaca za promatrano i usporedno razdoblje i dostavom ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige koje sadrže početno stanje, promet tijekom godine i zaključno stanja (bruto bilanca), a koji se dostavlja uz obrazac zbirne izjave o iznosu prihvatljivih troškova.

Članak 5.

Oblik, iznos i intenzitet potpore

(1) Potpore poduzetnicima prema ovom Programu dodjeljuju se u obliku bespovratnih sredstava male vrijednosti.

(2) Iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se temeljem ukupnog iznosa prihvatljivih troškova iz članka 6. ovoga Programa vezanih za turističku agenciju poduzetnika u promatranom periodu, uz uvjet da ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000,00 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije (sukladno dostavljenom izračunu za 2020. godinu).

Članak 6.

Prihvatljivi troškovi

(1) Prihvatljivim troškovima, za turističku agenciju smatraju se troškovi nastali u 2020. godini i do dana predaje zahtjeva u skladu s Pozivom, i to:

– trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost

– trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže

– trošak odvoza komunalnog otpada

– trošak komunalne naknade

– trošak direktne spomeničke rente

– pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)

– trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije

– trošak usluge knjigovodstvenog servisa

– trošak održavanja informacijskog sustava

– trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja.

(2) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi bez poreza na dodanu vrijednost, za obveznike koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

(3) Prihvatljivi troškovi moraju biti popraćeni i temeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji i pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.

(4) Ministarstvo zadržava pravo zatražiti od poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za dodjelu potpore dostavu i druge knjigovodstvene i poslovne dokumentacije temeljem koje je moguće potvrditi točnost dostavljenih financijskih informacija u obrascu koji čini sastavni dio Poziva, prema ovom Programu.

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore

(1) Zahtjev za dodjelu potpore koji podnosi poduzetnik temeljem Poziva mora sadržavati sljedeće:

– dokaz da je podnositelju izravno ili neizravno odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje

– izjavu podnositelja da ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja

– dokaz da je podnositelj poslovao najkasnije od 1. siječnja 2019.

– dokaz pada prihoda poslovanja od najmanje 75 % 2020. godine u odnosu na 2019. godinu.

(2) Ministarstvo može u Pozivu iz članka 1. stavka 1. ovoga Programa odrediti da se uz informacije iz stavka 1. ovoga članka dostave i drugi podaci i dokumentacija koji opravdavaju dodjelu potpora za poduzetnike sukladno ovom Programu.

(3) Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Programu poduzetnik podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu koji čini sastavni dio Poziva.

(4) Ministarstvo će dodijeliti potpore male vrijednosti u skladu s ovim Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je jedan poduzetnik primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 (200.000,00 eura u tri godine) i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim Programom.

Članak 8.

Rok, namjensko trošenje potpore i izvještavanje

(1) Poduzetnik koji je ostvario pravo na potporu prema ovom Programu, obvezan je dodijeljena sredstva utrošiti u roku od godine dana od potpisa ugovora iz članka 11. ovoga Programa.

(2) Poduzetnik je obvezan dodijeljena sredstva potpore utrošiti strogo namjenski, za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19, o čemu je dužan podnijeti pisano izvješće Ministarstvu u roku od 30 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Zbrajanje (kumulacija) potpora

(1) Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju sukladno ovom Programu mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013, odnosno mogu se zbrajati s potporama male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 do gornjih granica utvrđenih u Uredbi Komisije 360/2012.

(2) Prilikom utvrđivanja poštuju li se odredbe ovoga članka o zbrajanju potpora, uzimat će se u obzir svi iznosi potpora koje su određenom poduzetniku, projektu ili aktivnosti dodijeljene iz državnih/javnih izvora neovisno o tomu radi li se o sredstvima na razini središnje države ili sredstvima dodijeljenim od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u relevantnom trogodišnjem razdoblju (zbroj potpora dobivenih u tekućoj godini i prethodne dvije fiskalne godine).

(3) Potpore male vrijednosti ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013.

Članak 10.

Trajanje Programa

(1) Potpore iz ovoga Programa dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021.

(2) Ukupni iznos potpore koji se planira dodijeliti turističkim agencijama kroz ovaj program je 36.000.000,00 kuna.

Članak 11.

Obveze Ministarstva

Ukoliko poduzetnik ispuni uvjete, a Ministarstvo odobri potporu u korist poduzetnika, Ministarstvo je dužno:

– pisano obavijestiti poduzetnika o predviđenom iznosu potpore male vrijednosti kao i o tome da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sve pozivajući se na Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 i na ovaj Program te sklopiti ugovor s poduzetnikom

– dostaviti podatke o dodijeljenim državnim potporama Ministarstvu financija bez odgode putem Internet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 125/17.)

– čuvati podatke o dodijeljenim potporama deset godina od dana dodjele.

Članak 12.

Stupanje Programa na snagu i prijelazne odredbe

(1) Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414. Na istoj se mrežnoj stranici objavljuje i Poziv.

(2) Ministarstvo će objavljivati popis poduzetnika i iznose potpora koje su poduzetnici dobili po ovom Programu na mrežnoj stranici iz stavka 1. ovoga članka.

PROGRAM
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POMOĆ POGOĐENOJ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA ZA POKRETANJE I NORMALIZACIJU TEKUĆEG POSLOVANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID-a 19

Članak 1.

Opće odredbe

(1) Ovim Programom potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) u sklopu Javnog poziva za provedbu mjere pokretanja i normalizacije tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Poziv).

(2) Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013), čija je primjena produljena do 31. prosinca 2021. temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020., o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL EU, L 215/3, 7. 7. 2020.).

Članak 2.

Ciljevi i korisnici

(1) Temeljem ovoga Programa dodjeljivat će se potpore poduzetnicima koji su profesionalni organizatori prihvatljivih događanja i poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja iz stavka 2. ovoga članka, ukoliko ispunjavaju uvjete i kriterije ovoga Programa.

(2) Prihvatljiva događanja obuhvaćaju profesionalna kulturno umjetnička događanja (festivali, koncerti i slična kulturno-umjetnička događanja) te događanja namijenjena profesionalcima iz područja kulturnih i kreativnih industrija.

(3) Pravo na potporu ostvaruju poduzetnici iz djelatnosti NKD 90.02 i to profesionalni organizatori prihvatljivih događanja te poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (najam opreme i prodaja ulaznica), a koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti u 2019. godini vezano uz prihvatljiva događanja. Pravo na potporu ostvaruju i poduzetnici koja ne potpadaju pod NKD 90.02, ali koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti vezano uz prihvatljiva događanja. Razina poslovnih aktivnosti mjeri se brojem prihvatljivih događanja i prihodima ostvarenim od prihvatljivih događanja.

(4) Poduzetnici iz stavka 1. ovoga članaka ostvarivat će pravo na potporu ukoliko su u 2020. godini trpjeli pad poslovanja uvjetovan pandemijom COVID-a 19, kako je to definirano ovim Programom.

(5) Cilj dodjele potpora poduzetnicima iz stavka 1. ovoga članka je pokretanje i normalizacija tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

(6) Potpore prema ovom Programu dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a u skladu s raspisanim Pozivom kojim se detaljno definiraju kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka moraju ispuniti da bi bili korisnici potpora iz ovoga Programa.

Članak 3.

Definicija »jednog poduzetnika«

(1) Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za potrebe ovog Programa pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća

(d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(2) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 1. ovoga članka točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Članak 4.

Kriterij pada poslovanja

(1) Za kriterij pada poslovanja uzima se pad poslovnih prihoda, a koji se dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom iz stavka 4. ovoga članka.

(2) Promatrani period je 2020. godina, a ona se uspoređuje s 2019.-om godinom.

(3) Pad poslovanja u 2020.-toj godini za poduzetnika koji ostvaruje pravo na potporu prema ovom Programu mora biti pad od najmanje 75 % u odnosu na 2019. godinu.

(4) Poduzetnik mora dokazati pad prihoda od poslovanja u skladu s odredbama Poziva dostavom godišnjih financijskih izvještaja promatranog i usporednog razdoblja predanih na FINA-u zbog javne objave ili PDV obrazaca za promatrano i usporedno razdoblje i dostavom ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige ili računa drugih temeljnih financijskih izvještaja koji sadrže početno stanje, promet tijekom godine i zaključno stanja (bruto bilanca), a koji se dostavlja uz obrazac zbirne izjave o iznosu prihvatljivih troškova.

Članak 5.

Oblik i iznos potpore

(1) Potpore poduzetnicima prema ovom Programu dodjeljuju se u obliku bespovratnih sredstava, a ovisit će o utvrđenom padu prihoda te raspoloživim sredstvima za ovu mjeru kao i broju zaprimljenih prijava.

(2) Iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao umnožak postotka pada poslovanja poduzetnika i iznosa ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova, kako se definiraju člankom 6. ovoga Programa, te ne može biti veći od ukupno utvrđenog iznosa prihvatljivih troškova.

Članak 6.

Prihvatljivi troškovi

(1) Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali u 2020. godini i do dana predaje zahtjeva u skladu s Pozivom, i to:

– trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost

– trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže

– trošak najma softverske opreme, licenci i prava na korištenje programa

– trošak odvoza komunalnog otpada

– trošak komunalne naknade

– trošak direktne spomeničke rente

– pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)

– trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije

– trošak pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine

– trošak usluge knjigovodstvenog servisa

– trošak održavanja informacijskog sustava

– troškovi osiguranja opreme i imovine

– trošak obveznog osiguranja i registracije gospodarskih vozila

– usluge tehničke zaštite (čuvanje i nadzor poslovnih prostora)

– trošak obaveznih liječničkih pregleda

– trošak osposobljavanja za rad na siguran način

– trošak atestiranja opreme.

(2) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi bez poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih istorodnih naknada.

(3) Prihvatljivi troškovi moraju biti popraćeni i temeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji i pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.

(4) Ministarstvo zadržava pravo zatražiti od poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za dodjelu potpore dostavu i druge knjigovodstvene i poslovne dokumentacije temeljem koje je moguće potvrditi točnost dostavljenih financijskih informacija u obrascu koji čini sastavni dio Poziva, prema ovom Programu.

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore

(1) Zahtjev za dodjelu potpore koji podnosi poduzetnik temeljem Poziva mora sadržavati barem sljedeće informacije:

– poduzetniku je izravno ili neizravno odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje

– izjavu poduzetnika da ne koristi i nije koristio niti jednu drugu bespovratnu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja

– poduzetnik je poslovao najkasnije od 1. siječnja 2019.

– poduzetnik dokazuje pad poslovnih prihoda od najmanje 75 % u odnosu na 2019. godinu

– poduzetnik je ostvario minimalni godišnji prihod u 2019. godini od obavljanja prihvatljivih djelatnosti u iznosu od 300.000,00 kuna (od iznosa prihoda odbijaju se oni prihodi ostvareni iz javnih izvora kao što su to potpore iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, javnih fondova i javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova Europske unije te turističkih zajednica).

(2) Ministarstvo može u Pozivu iz članka 1. stavka 1. ovoga Programa odrediti da se uz informacije iz stavka 1. ovoga članka dostave i drugi podaci i dokumentacija koji opravdavaju dodjelu potpora za poduzetnike sukladno ovom Programu.

(3) Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Programu poduzetnik podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu koji čini sastavni dio Poziva.

(4) Ministarstvo će dodijeliti potpore male vrijednosti u skladu s ovim Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je jedan poduzetnik primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 (200.000,00 eura u tri godine) i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovim Programom.

Članak 8.

Rok, namjensko trošenje potpore i izvještavanje

(1) Poduzetnik koji je ostvario pravo na potporu prema ovom Programu, obvezan je dodijeljena sredstva utrošiti u roku od godine dana od potpisa ugovora iz članka 11. ovoga Programa.

(2) Poduzetnik je obvezan dodijeljena sredstva potpore utrošiti strogo namjenski, za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19, o čemu je dužan podnijeti pisano izvješće Ministarstvu u roku od 30 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Zbrajanje (kumulacija) potpora

(1) Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju sukladno ovom Programu mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013, odnosno mogu se zbrajati s potporama male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 do gornjih granica utvrđenih u Uredbi Komisije 360/2012.

(2) Prilikom utvrđivanja poštuju li se odredbe ovoga članka o zbrajanju potpora, uzimat će se u obzir svi iznosi potpora koje su određenom poduzetniku, projektu ili aktivnosti dodijeljene iz državnih / javnih izvora neovisno o tomu radi li se o sredstvima na razini središnje države ili sredstvima dodijeljenim od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Potpore male vrijednosti ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013.

Članak 10.

Trajanje Programa

(1) Potpore iz ovoga Programa dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021.

(2) Ukupan iznos potpore raspoloživ za ovaj Program iznosi 54.000.000,00 kuna.

Članak 11.

Obveze Ministarstva

Ukoliko poduzetnik ispuni uvjete, a Ministarstvo odobri potporu u korist poduzetnika, Ministarstvo je dužno:

– pisano obavijestiti poduzetnika o predviđenom iznosu potpore male vrijednosti kao i o tome da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sve pozivajući se na Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 i na ovaj Program te sklopiti ugovor s poduzetnikom

– dostaviti podatke o dodijeljenim državnim potporama Ministarstvu financija bez odgode putem Intemet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 125/17.)

– čuvati podatke o dodijeljenim potporama deset godina od dana dodjele.

Članak 12.

Stupanje Programa na snagu i prijelazne odredbe

(1) Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva: https://min-kulture.gov.hr/. Na istoj se mrežnoj stranici objavljuje i Poziv.

(2) Ministarstvo će objavljivati popis poduzetnika i iznose potpora koje su poduzetnici dobili po ovom Programu na mrežnoj stranici iz stavka 1. ovoga članka.