Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

NN 76/2021 (5.7.2021.), Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Ministarstvo poljoprivrede

1428

Na temelju članka 44. stavka 13. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) i na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I OZNAČIVANJU GOVEĐIH, SVINJSKIH I OVČJIH TRUPOVA TE OZNAČIVANJU MESA KOJE POTJEČE OD GOVEDA STARIH MANJE OD 12 MJESECI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova (u daljnjem tekstu: trupovi), te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (u daljnjem tekstu: mesa teladi i mlađe junadi) način i postupak njihove obrade, utvrđivanja klaoničke mase, provedbu zajedničkog usporednog postupka razvrstavanja, sadržaj zapisnika i izvješćivanja, postupak prigovora na rezultate razvrstavanja, kontrolu na terenu i minimalne zahtjeve za kontrolu na terenu u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347 20. 12. 2013.), u dijelu priloga IV. i priloga VI., dio I. (SL L 347 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 od 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (SL L 171 4. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2017/1182)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvica Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (SL L 171 4. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1184)

– Uredbe komisije (EZ) br. 566/2008 od 18. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu stavljanja na tržište mesa od životinja vrste goveda starih 12 mjeseci ili manje (SL L 160 19. 6. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 566/2008)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL l 171 4. 7. 2017.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1746 od 1. listopada 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1185 o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (SL L 268 22. 10. 2019.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185).

Članak 3.

(1) Sve klaonice odobrene u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: klaonice) dužne su organizirati provedbu razvrstavanja i označivanja trupova kako bi se:

– dobila objektivna osnovica za plaćanje goveda, svinja i ovaca za klanje temeljena na klaoničkoj masi trupova i rezultatima njihova razvrstavanja

– osigurali podaci o razvrstavanju trupova koje Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostavlja Europskoj komisiji u skladu s člankom 11. i Prilogom I. točke 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati uvjete za označivanje mesa teladi i mlade junadi u svim fazama proizvodnje i prodaje, u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 566/2008.

II. OBRADA TRUPOVA I UTVRĐIVANJE NJIHOVE KLAONIČKE MASE

Članak 4.

(1) Klaonički obrađen trup goveda je trup s kojega je nakon klanja i iskrvarenja skinuta koža, obrađen je na standardan način u skladu s Prilogom IV. točke A. podtočke IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 6. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182.

(2) Klaonički obrađen trup svinja je trup obrađen u skladu s Prilogom IV., točke B., podtočke III. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3) Klaonički obrađen ovčji trup je trup s kojega je nakon klanja i iskrvarenja skinuta koža, obrađen je u skladu s Prilogom IV. točke C. podtočke IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4) Iznimno na zahtjev posjednika ili korisnika ovčjih trupova na ovčjem trupu može ostati glava.

Članak 5.

Na goveđem i ovčjem trupu se prilikom obrade, radi identifikacije kod razvrstavanja, ostavlja markica s uha u zatvorenoj plastičnoj vrećici postavljena na prednji bočnjak (podlakticu).

Članak 6.

(1) Trupovi se neposredno nakon obrade važu u skladu s člankom 7. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182 kako bi se utvrdila klaonička masa toplih trupova.

(2) Klaonička masa toplog trupa je masa koja se dobije nakon vaganja i odbitka tare.

(3) Vaganje iz stavka 1. ovoga članka obavlja izvršitelj razvrstavanja i označivanja trupova iz članka 13. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: klasifikator).

(4) U slučaju nemogućnosti ispunjenja uvjeta iz članka 7. stavka 3. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182 primjenjuju se odredbe članka 7. stavka 4. (a) iste Uredbe.

(5) U slučaju kada na trupu ovaca ostaje glava u skladu s Prilogom IV. točkom C. podtočkom IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013 pri vaganju utvrđena masa toplog trupa umanjuje se za 7,4 %.

Članak 7.

(1) Za vaganje trupova upotrebljavaju se automatske ili neautomatske vage najmanjeg razreda točnosti III., s najvećim označenim razdjeljkom 0,5 kg ovjerene u skladu s propisima o mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Klasifikator utvrđuje taru vaganja kao masu kuka na kojima su trupovi obješeni kod vaganja.

(3) Tara iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se na način da se važe nasumično izabranih 10 % ili najmanje 20 kuka te se za izračun tare uzima srednja vrijednost vaganih kuka.

(4) Postupak utvrđivanja tare iz stavka 3. ovoga članka obavlja se dva puta godišnje.

(5) Klaonica je odgovorna za ispravnost vage u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i mora najmanje dvije godine čuvati dokumentaciju o obavljenoj provjeri tare.

III. RAZVRSTAVANJE TRUPOVA

Članak 8.

(1) Razvrstavanje trupova provodi se u skladu s Prilogom IV. točke A., točke B i točke C, podtočke II. do IV., Prilogom VI. dio I. točka II. Uredbe (EU) br. 1308/2013. i Prilogom I., II. i III. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1182.

(2) Svinjski trupovi razvrstavaju se na temelju dobi, fiziološkog stanja životinje te klaoničke mase u kategorije prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(3) Za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima kategorija T1 i N koriste se metode utvrđene u Prilogu 1. Provedbene odluke Komisije (EU) 2020/1728 od 17. studenoga 2020. o odobrenju metoda razvrstavanja svinjskih trupova u Hrvatskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 7880) (SL L 387 19. 11. 2020.).

(4) Na svinjske trupove ugroženih pasmina ne primjenjuje se razvrstavanje u skladu s člankom 2. stavkom 2. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka trupovi goveda koja su na dan klanja bila stara manje od 8 mjeseci ne razvrstavaju se u klase i stupnjeve zamašćenosti.

Članak 9.

(1) Pri razvrstavanju goveđih trupova svaka klasa i svaki razred stupnja zamašćenosti razdijeljen je u tri podklase odnosno podrazreda pri čemu se uz oznaku klase odnosno razreda dodjeljuju dodatne oznake:

– »+« ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost bolja

– » – « ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost slabija

– »=« ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost jednaka toj klasi ili razredu, a trup se ne može svrstati u višu ili nižu podklasu odnosno podrazred.

(2) U skladu s člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 u Republici Hrvatskoj pri razvrstavanju goveđih trupova u klase ne koristi se »S« klasa.

IV. OZNAČIVANJE TRUPOVA

Članak 10.

(1) Trupovi moraju neposredno nakon razvrstavanja biti propisano označeni u skladu s člankom 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182.

(2) U skladu s člankom 8. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182

– oznake kojima se označuju goveđi i ovčji trupovi moraju sadržavati i sljedeće podatke:

a) naziv klaonice

b) odobreni broj klaonice

c) datum klanja

d) redni broj klanja

e) klaonička masa

f) serijski broj oznake

g) ime i prezime / naziv posjednika životinje

h) životni broj životinje

i) datum rođenja životinje

j) identifikacijski broj klasifikatora

k) država/države rođenja, tova i klanja životinje

– pečat kojim se označuju svinjski trupovi mora sadržavati i podatak o kategoriji.

(3) Uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 566/2008, na oznaci goveđih trupova koji potječu od životinja koje su na dan klanja bile stare manje od 12 mjeseci mora biti naveden podatak:

– »Z« ako trupovi potječu od životinja koje su na dan klanja bile stare od osam do manje od 12 mjeseci.

(4) U skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 566/2008, goveđi trupovi koji potječu od životinja koje su na dan klanja bile stare manje od 8 mjeseci uz podatke iz stavka 2. ovoga članka označuju se oznakom »V«.

(5) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se prikazati i bar-kod oznakama.

V. PROVEDBA RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJE TRUPOVA

Članak 11.

(1) Ovlašćivanje pravnih osoba za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova provodi se u skladu sa stavcima 3., 4. i 5. članka 44. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Popis pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova (u daljnjem tekstu: ovlaštenik razvrstavanja) u Republici Hrvatskoj, objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Ovlaštenik razvrstavanja dužan je Ministarstvu redovito dostavljati sve promjene koje se odnose na uvjete iz stavka 2. ovoga članka, po njihovom nastanku, a najkasnije u roku od 15 dana.

(4) Ovlaštenik razvrstavanja ne može sklopiti ugovor o obavljanju poslova razvrstavanja i označivanja trupova s ovlaštenim klasifikatorom koji je zaposlenik subjekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u kojima ovlaštenik razvrstavanja obavlja poslove razvrstavanja i označivanja trupova.

Članak 12.

Popis klasifikatora ovlaštenih u skladu sa stavcima 6. i 7. članka 44. Zakona, objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 13.

(1) Ministarstvo najmanje jednom godišnje organizira zajednički usporedni postupak razvrstavanja goveđih trupova u za to odabranim klaonicama.

(2) Klasifikator je radi uskladbe kriterija za razvrstavanje goveđih trupova u obvezi sudjelovati najmanje jednom godišnje u provedbi zajedničkog usporednog postupka razvrstavanja goveđih trupova.

Članak 14.

(1) Pri provođenju razvrstavanja i označivanja trupova klasifikator:

– utvrđuje identitet trupa

– utvrđuje ispravnost klaoničke obrade trupa

– utvrđuje klaoničku masu trupa

– utvrđuje kategoriju, klasu i stupanj zamašćenosti goveđeg i ovčjeg trupa

– utvrđuje kategoriju i udio mišićnog tkiva odnosno klasu kod svinjskog trupa

– označuje trupove

– vodi zapisnik o obavljenom razvrstavanju.

(2) Podaci o obavljenom razvrstavanju vode se u elektroničkom obliku u aplikaciji Ministarstva poljoprivrede koja je sastavni dio Jedinstveni registar domaćih životinja.

(3) Postupku razvrstavanja trupova može prisustvovati posjednik/dobavljač poštujući pisane procedure sustava samokontrole subjekata u poslovanju s hranom u klaonici.

Članak 15.

(1) Klasifikator sastavlja zapisnik o razvrstavanju trupova istog posjednika prema vrsti životinje (u daljnjem tekstu: zapisnik).

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv ovlaštenika razvrstavanja

– broj zapisnika i datum klanja

– ime i prezime i identifikacijski broj klasifikatora

– naziv, adresu i odobreni broj klaonice

– naziv/ime, adresu, OIB posjednika

– naziv/ime, adresu, OIB dobavljača

– oznaku veterinarskog dokumenta/certifikata.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka zapisnik za trupove goveda i ovaca mora sadržavati tablicu sa stupcima sljedećih naziva:

– redni broj

– redni broj klanja

– jedinstveni životni broj životinje

– klaonička masa toplog trupa (kg)

– kategorija

– klasa

– stupanj prekrivenosti masnim tkivom

– MV-NU gdje oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarsko-zdravstvenog pregleda).

(4) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka zapisnik za trupove svinja mora sadržavati tablicu sa stupcima sljedećih naziva:

– redni broj

– redni broj dnevnog klanja

– klaonička masa toplog trupa (kg)

– kategorija

– debljina slanine (mm)

– debljina mišićnog tkiva (mm)

– udio mišićnog tkiva ( %)

– klasa

– MV – NU gdje oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarsko-zdravstvenog pregleda)

(5) Klasifikator je dužan dostaviti zapisnik na dan razvrstavanja:

– klaonici u pisanom ili elektroničkom obliku

– posjedniku/dobavljaču zaklanog grla i to:

a) osobno ako je na dan klanja bio nazočan u klaonici ili

b) u elektroničkom obliku ako je adresu elektroničke pošte za slanje dostavio klaonici koja je o tome obavijestila klasifikatora ili

c) u slučaju da posjednik/dobavljač grla nije zatražio dostavljanje zapisnika osobno ili u elektroničkom obliku, klaonica je dužna isti dostaviti posjedniku/dobavljaču poštom najkasnije sljedećeg radnog dana nakon obavljenog razvrstavanja.

(6) Ovlaštenik razvrstavanja i klaonica čuvaju zapisnik u pisanom ili elektroničkom obliku najmanje dvije godine od dana provedbe razvrstavanja trupova.

Članak 16.

(1) Obavješćivanje o rezultatima razvrstavanja provodi se u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1184 u roku od 24 sata od provedenoga razvrstavanja.

(2) Rezultate razvrstavanja trupova klasifikator je dužan voditi u aplikaciji iz stavka 2. članka 14. ovoga Pravilnika te ih u roku od 24 sata od provedenoga razvrstavanja dostaviti Ministarstvu.

Članak 17.

(1) Posjednik/dobavljač zaklanog grla može, nakon što istoga dana osobno ili elektroničkom poštom zaprimi zapisnik o razvrstavanju, u roku do tri sata od njihova primitka, uložiti prigovor klaonici i ovlašteniku razvrstavanja te od njih zatražiti ponovnu provedbu razvrstavanja.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobno odnosno elektroničkom poštom. U prigovoru treba navesti naziv klaonice, datum razvrstavanja, broj zapisnika o razvrstavanju, ime i prezime te identifikacijski broj klasifikatora koji je obavio razvrstavanje trupova.

(3) Klaonica je dužna po primitku prigovora najkasnije sljedećeg radnog dana organizirati ponovljeno razvrstavanje te mora u tom razdoblju zadržati sve ranije razvrstane trupove zbog kojih je prigovor uložen. Ponovljenom razvrstavanju može prisustvovati i podnositelj prigovora poštujući pisane procedure sustava samokontrole subjekata u poslovanju s hranom u klaonici.

(4) Klaonica je dužna o zaprimljenom prigovoru i ponovljenom razvrstavanju bez odgode obavijestiti Ministarstvo.

Članak 18.

(1) Ako se kod ponovljenog razvrstavanja trupova utvrdi da je razlika u razvrstavanju u klase odnosno razrede zamašćenosti veća od one dozvoljene u članku 22. stavcima 6. i 7. ovoga Pravilnika, razvrstavanje nije zadovoljavajuće te u tom slučaju troškove ponovljenoga razvrstavanja snosi ovlaštenik razvrstavanja; u protivnom, troškove razvrstavanja snosi strana koja je tražila novi postupak razvrstavanja.

(2) U slučaju kada se utvrdi da je razlika između ranijeg razvrstavanja i ponovljenog razvrstavanja veća od dozvoljene, mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenog razvrstavanja.

VI. OZNAČIVANJE MESA TELADI I MLADE JUNADI

Članak 19.

Subjekti u poslovanju s hranom moraju, u svim fazama proizvodnje i stavljanja na tržište, meso teladi i mlade junadi označiti u skladu s Prilogom VII. dijelom I. točke IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 20.

(1) U skladu s prilogom VII. dijelom I. točke IV podtočke 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, nepakirano meso teladi i mlade junadi u trgovini namijenjeno prodaji krajnjem potrošaču mora imati:

– prodajnu oznaku: »teletina« te oznaku dobi: »dob kod klanja manje od 8 mjeseci«

– prodajnu oznaku: »mlada junetina« te oznaku dobi: »dob kod klanja od 8 do manje od 12 mjeseci«.

(2) Oznake iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno čitljive, postavljene blizu mesa teladi i mlade junadi tako da ih potrošač može bez poteškoća vidjeti.

Članak 21.

Subjekti u poslovanju s hranom moraju, u svakoj fazi proizvodnje i prodaje mesa teladi i mlade junadi, voditi podatke u skladu s Prilogom VII. Dio I. točka V. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

VII. KONTROLA NA TERENU I MINIMALNI ZAHTJEVI ZA KONTROLE NA TERENU

Članak 22.

(1) Kontrole na terenu provodi Ministarstvo u skladu s odredbama članka 2. stavka 1. i 2. i članka 3. stavka 2. točke (a) i (b) te stavka 3. točke (a), (b), (d) i (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1184.

(2) Učestalost kontrola na terenu u klaonicama u kojima se tjedno zakolje manje od 150 goveda starosti osam mjeseci ili više odnosno manje od 500 svinja kao godišnji prosjek je sljedeća:

– najmanje jednom svaka tri mjeseca u svim klaonicama u kojima se tjedno zakolje od 75 do 150 goveda starosti osam mjeseci ili više odnosno od 250 do 500 svinja kao godišnji prosjek

– najmanje jednom svakih šest mjeseci u svim klaonicama u kojima se tjedno zakolje od 20 do 75 goveda starosti osam mjeseci ili više odnosno od 100 do 250 svinja kao godišnji prosjek

– najmanje jednom godišnje u svim klaonicama u kojima se tjedno zakolje do 20 goveda starosti osam mjeseci ili više odnosno do 100 svinja kao godišnji prosjek.

(3) Učestalost kontrola na terenu u klaonicama u kojima se kolju ovce je sljedeća:

– najmanje jednom svaka tri mjeseca u svim klaonicama u kojima se tjedno zakolje 80 ili više ovaca kao godišnji prosjek

– najmanje jednom svakih šest mjeseci u svim klaonicama u kojima se tjedno zakolje od 50 do 80 ovaca kao godišnji prosjek

– najmanje jednom godišnje u svim klaonicama u kojima se tjedno zakolje do 50 ovaca kao godišnji prosjek.

(4) Pri provedbi kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dodatno provjerava utvrđivanje kategorije svinjskih trupova te dokumentaciju o preuzimanju u klaonicu goveda starih manje od 12 mjeseci.

(5) U slučaju kada je pri provjeri razvrstavanja i označivanja na raspolaganju manje od 40 goveđih i ovčjih trupova te 30 svinjskih trupova, kontrola se obavlja na ukupno raspoloživom broju trupova.

(6) Rad klasifikatora smatra se zadovoljavajući ako je pri nadzoru razvrstavanja i označivanja utvrđeno da je udio pogrešaka kod razvrstavanja goveđih i ovčjih trupova u klase i razrede zamašćenosti manji od 20 %. Ne smatra se pogreškom ako je razlika između ranijeg i kontrolnog razvrstavanja trupova u klase i razrede zamašćenosti jedna podklasa odnosno podrazred. Ako je ova razlika dvije podklase ili podrazreda ona se uzima kao pola pogreške, a u slučaju da je ova razlika tri ili više podklasa ili podrazreda računa se kao jedna pogreška.

(7) Rad klasifikatora smatra se zadovoljavajući ako je pri nadzoru razvrstavanja i označivanja svinjskih trupova, u odnosu na ukupno kontrolirani broj trupova utvrđeno:

– da je udio pogrešaka kod razvrstavanja svinjskih trupova prema udjelu mišićnog tkiva metodama iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika, manji od 10 % odnosno

– odstupanje ne prelazi 10 % pri mjerenju debljine mišića (više od +/- 3 mm) te debljine slanine (više od +/- 2 mm) metodom iz članka 1. stavka 1. točke (e) Provedbene Odluke Komisije (EU) 2020/1728 odnosno

– odstupanje ne prelazi 10 % pri mjerenju mjesta uboda (između drugog i trećeg rebra od kraja) odnosno kuta uboda (više od +/- 1,0 cm kod ulaznog mjesta uboda udaljenog 7 cm od središnje linije rasijecanja te više od +/- 0,5 cm kod izlaznog mjesta uboda udaljenog 4 cm od središnje linije rasijecanja) metodama iz članka 1. stavka 1. točke (a), (b), (c) i (d) Provedbene Odluke Komisije (EU) 2020/1728.

(8) Kod provjere utvrđivanja kategorije ne smije biti pogrešaka.

Članak 23.

(1) Nakon svake obavljene kontrole na terenu Ministarstvo izrađuje zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

– broj trupova nad kojima je obavljena kontrola

– usporedni prikaz rezultata ranijeg i kontrolnog razvrstavanja

– broj trupova kod kojih su utvrđene nepravilnosti te popis utvrđenih nepravilnosti.

(2) Ministarstvo dostavlja ovlašteniku razvrstavanja u elektroničkom obliku zapisnik iz stavka 1. ovoga članka za klasifikatore koji su kod njega zaposleni.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je dužno čuvati u pisanom ili elektroničkom obliku najmanje dvije godine od njegova izdavanja.

Članak 24.

(1) Ako se prilikom provođenja kontrolnog razvrstavanja utvrdi da je razlika u razvrstavanju veća od vrijednosti iz članka 22. ovoga Pravilnika Ministarstvo će provesti novo kontrolno razvrstavanje u roku ne dužem od 30 dana.

(2) Ako je razlika pri ponovljenom razvrstavanju veća od vrijednosti iz članka 22. ovoga Pravilnika, Ministarstvo klasifikatoru uskraćuje pravo na obavljanje poslova razvrstavanja trupova te ga upućuje na ponovno osposobljavanje.

(3) Ministarstvo će klasifikatoru odobriti pravo na razvrstavanje ako priloži dokaz da je uspješno završio ponovljeni program osposobljavanja iz članka 45. Zakona, za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova.

(4) Ako se pri prvom kontrolnom razvrstavanju nakon ponovnog osposobljavanja klasifikatora utvrdi da je razlika između rezultata razvrstavanja veća od vrijednosti iz članka 22. ovoga Pravilnika, postupa se u skladu sa stavkom 11. članka 44. Zakona.

Članak 25.

(1) Klaonice su obvezne osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za rad klasifikatora.

(2) Pod odgovarajućim tehničkim uvjetima za rad klasifikatora podrazumijeva se:

– neometan pristup trupovima;

– neometan pogled na vagu s mjesta razvrstavanja;

– postojanje fizičke zaštite u obliku kabine ili paravana od čvrstog materijala radi zaštite klasifikatora i uređaja kojima se služi od kapljica vode, pare i drugoga;

– postolje za opremu na mjestu razvrstavanja;

– priključak na električnu energiju u blizini mjesta gdje se provodi razvrstavanje;

– poseban prostor ili radni stol u posebnoj prostoriji za pisanje i izdavanje zapisnika uz osigurane uvjete za elektroničko slanje podataka.

Članak 26.

Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o svim relevantnim podacima u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 i Uredbe Komisije (EZ) br. 566/2008 putem komunikacijskih sredstava koje Europska komisija stavlja na raspolaganje.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (»Narodne novine« br. 71/2018).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/14
Urbroj: 525-14/0847-21-15
Zagreb, 17. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

KATEGORIJE SVINJSKIH TRUPOVA

KategorijaOznakaMasa toplog trupa (kg)
OdojciO≤ 22
PrasadPR> 22 – 60
Utovljene svinjeT1> 60 – 120
Utovljene svinje većih završnih težinaT2> 120
KrmačeKŽenske životinje najmanje jednom oprašene
Mladi nerastoviN60 < 80
Stariji nerastovi i kastratiNK> 80