Pravilnik o katastru infrastrukture

NN 77/2021 (7.7.2021.), Pravilnik o katastru infrastrukture

Državna geodetska uprava

1438

Na temelju članka 134. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave 23. lipnja 2021. donio je

PRAVILNIK

O KATASTRU INFRASTRUKTURE

POGLAVLJE I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način izradbe, vođenja i održavanja katastra infrastrukture te uspostava jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, dostupnost podataka o infrastrukturi i tekućim ili planiranim građevinskim radovima te vrsta i struktura podataka o infrastrukturi, promjenama podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Članak 2.

Sadržaj katastra infrastrukture čine podaci o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima/nazivima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja, kao i podaci iz pisanog i grafičkog dijela katastra infrastrukture.

Članak 3.

Izradba katastra infrastrukture obuhvaća njegovo osnivanje na temelju evidencija koje za pojedinu vrstu infrastrukture u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), osnivaju i vode njihovi vlasnici, odnosno upravitelji, geodetsku izmjeru izgrađene infrastrukture i izradbu geodetskih elaborata infrastrukture.

Članak 4.

Vođenje i održavanje katastra infrastrukture obuhvaća postupak pregledavanja i potvrđivanja geodetskih elaborata infrastrukture te unošenje podataka iz tih elaborata u katastar infrastrukture.

Članak 5.

(1) Jedinstvena baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima uspostavlja se u sustavu katastra infrastrukture (u daljnjem tekstu: SKI).

(2) U bazu iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju se i unose podaci o infrastrukturi, a obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima iz jedinstvene informacijske točke (u daljnjem tekstu: JIT).

(3) Podaci i obavijesti iz stavka 2. ovoga članka preuzimaju se i zaprimaju u elektroničkom obliku.

Članak 6.

Dostupnost podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima osigurava se pod razmjernim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima putem JIT.

POGLAVLJE II.
SADRŽAJ KATASTRA INFRASTRUKTURE

Članak 7.

(1) U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima, pripadajućim objektima i uređenim područjima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture (u daljnjem tekstu: podaci o infrastrukturi).

1. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti elektroenergetske mreže za koje se vode podaci su:

a) Vodovi prijenosne i distributivne mreže visokog, srednjeg i niskog napona, kabelska kanalizacija, vodovi javne rasvjete, signalizacije u javnom prometu i priključci elektroenergetske mreže.

b) Objekti koji pripadaju vodovima elektroenergetske mreže su hidroelektrane, termoelektrane, plinske elektrane, vjetroelektrane, solarne (foto-naponske) elektrane, transformatorske, rasklopne i ispravljačke stanice, kabelske spojnice, kabelske petlje, razvodni ormari, zdenci (galerije, komore), okna, nosači vodova i stupovi, rasvjetna mjesta, promidžbeno-informativni stupovi s rasvjetom, javni satovi na stupu, semafori, ormari s uređajima za regulaciju prometa (kamere za nadzor, uređaji za parkiranje, radari, brojači prometa) i punionice za električna vozila.

2. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) za koje se vode podaci su:

a) Vodovi EKI, kabelska kanalizacija, kabeli, svjetlovodni kabeli, cijevi EKI, signalni vodovi, priključci EKI te radijski koridori.

b) Objekti koji pripadaju vodovima elektroničke komunikacijske mreže su telefonske centrale, zdenci (galerije, komore), nosači vodova i stupovi EKI, radiodifuzni objekti i odašiljači, radiorelejne stanice, antenski i televizijski stupovi, repetitori, telefonske govornice i ormarići EKI.

3. Vodovi i pripadajući objekti toplovodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Vodovi toplovoda, vrelovoda, parovoda i priključci toplovodne, vrelovodne i parovodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju objektima toplovodne mreže su toplane, toplinske stanice, podstanice, kotlovnice, zdenci (komore), okna sa zatvaračima, zatvarači, odušne cijevi, objekti katodne zaštite, kompenzatori i čvrste točke.

4. Vodovi i pripadajući objekti plinovodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Proizvodni, transportni, distribucijski vodovi i priključci plinovodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju vodovima plinovodne mreže su plinske bušotine, spremišta plina, plinske i centralno plinske stanice, redukcijske i mjerno-redukcijske stanice, ispušne i blok stanice, uređaji za odorizaciju plina, plinski čvorovi, okna, zatvarači, objekti katodne zaštite, kondenzacijski lonci, odušne cijevi, plinske lampe, stupovi i plinske baklje.

5. Vodovi i pripadajući objekti naftovodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Magistralni, proizvodni, kolektorski ili sabirni, tlačni i otpremni vodovi.

b) Objekti koji pripadaju vodovima naftovodne mreže su bušotine, stanice (sabirne, otpremne, blok, odušne, mjerne, čistačke i pumpne stanice), spremnici (rezervoari), okna, zatvarači, objekti katodne zaštite i ventili.

6. Cjevovodi i pripadajući objekti vodovodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Glavni dovodni cjevovod (cjevovod sirove vode), glavni opskrbni cjevovodi, glavni dovodno-opskrbni cjevovodi, hidrantski vodovi i priključci vodovodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju vodovodnoj mreži su vodocrpilišta, stanice (crpne, prepumpne, reducir), rezervoari (vodospreme), vodotornjevi, hidranti, okna (komore), zatvarači, objekti katodne zaštite, vodomjeri, bunari, javni zdenci i vodoskoci.

7. Odvodnja i pripadajući objekti odvodne mreže za koje se vode podaci su:

a) Odvodna mreža (kolektori): fekalnih, oborinskih i mješovitih voda te priključci odvodne mreže.

b) Objekti koji pripadaju odvodnoj mreži su retencijski bazen, prepumpne stanice, preljevne građevine, uređaji za pročišćavanje, sifoni, revizijska okna, slivnici, ispusti, taložnice, ulična okna i zapornice.

c) Odvodnom mrežom pojedine građevine ili javne površine smatra se i drenažna mreža.

d) Objekti koji pripadaju drenažnoj mreži su prepumpne stanice, okna i slivnici.

(2) U katastru infrastrukture vode se i podaci o zaštitnim i rezervnim cijevima kada su za navedene vodove iste položene te o drugim objektima koji su propisani tehničkim specifikacijama iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ovisno o vrsti, vodovi mogu biti podzemni i nadzemni, podmorski i podvodni.

Članak 8.

(1) Podaci o osnovnim tehničkim karakteristikama vodova su:

– za elektroenergetske mreže – broj vodova i napon vodova, a za kabelske kanalizacije – dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi (u milimetrima) te vrsta materijala

– za elektroničke komunikacijske mreže – broj kabela, a za kabelske kanalizacije dimenzije – kanalizacije, broj i profil cijevi (u milimetrima) te vrsta materijala

– za toplovodne mreže – dimenzije kanala, broj cijevi te vrsta materijala i profil cijevi (u milimetrima)

– za plinovodne mreže – vrsta tlaka, vrsta materijala i profil cijevi (u milimetrima) i

– za naftovodne, vodovodne i odvodne mreže – vrsta materijala i profil cijevi (u milimetrima).

(2) Podaci o osnovnim tehničkim karakteristikama zaštitnih cijevi su: vrsta materijala, profil cijevi (u milimetrima) te vrsta mreže za koju se koristi.

(3) Za objekte koji pripadaju vodovima, koji se evidentiraju njihovim tlocrtnim prikazom, iskazuje se kratica vrste objekta u skladu s pravilnikom kojim se propisuju kartografski znakovi.

Članak 9.

Za svaku vrstu infrastrukture vode se podaci o trenutačnom korištenju infrastrukture i to na način da se evidentira je li infrastruktura u uporabi, napuštena ili uklonjena.

Članak 10.

Podaci o položaju infrastrukture i pripadajućih objekata iskazuju se koordinatama (E, N) u HTRS96/TM sustavu, a podaci o visinama (H) u hrvatskom visinskom referentnom sustavu – HVRS71.

Članak 11.

Podaci o vlasnicima, odnosno upraviteljima infrastrukture su: ime/naziv, adresa, OIB i ostali podaci nužni za komunikaciju (adresa elektroničke pošte, telefonski broj i dr.).

Članak 12.

(1) Katastar infrastrukture sastoji se od pisanog i grafičkog dijela.

(2) Pisani dio katastra infrastrukture čine:

1. popis infrastrukture i

2. popis vlasnika i upravitelja infrastrukture.

(3) Grafički dio katastra infrastrukture čine:

1. plan infrastrukture i

2. zbirka geodetskih elaborata infrastrukture.

Članak 13.

Popis infrastrukture sadrži:

– broj elaborata iz zbirke geodetskih elaborata infrastrukture i oznaku potvrde geodetskog elaborata infrastrukture, odnosno oznaku inicijalnog preuzimanja i unosa

– vrstu infrastrukture i naznaku trenutačnog korištenja (je li ista u uporabi, napuštena ili uklonjena)

– identifikacijski broj infrastrukture i pripadajućih objekata

– podatke o vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture iz članka 11. ovoga Pravilnika

– imena katastarskih općina u kojima je infrastruktura izgrađena

– ime jedinice lokalne samouprave, imena naselja i ulica ili rudina u kojima je infrastruktura izgrađena

– kućni broj ako se radi o infrastrukturi izgrađenoj u svrhu kućnog priključka i

– duljinu izgrađene infrastrukture.

Članak 14.

Popis vlasnika i upravitelja infrastrukture sadrži:

– redni broj upisa vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture

– podatke o vlasniku, odnosno upravitelju infrastrukture iz članka 11. ovoga Pravilnika i

– vrstu infrastrukture kojom vlasnik, odnosno upravitelj infrastrukture upravlja.

Članak 15.

(1) Plan infrastrukture je grafički prikaz infrastrukture i pripadajućih objekata infrastrukture.

(2) Grafičku osnovu plana infrastrukture čini službena digitalna ortofotokarta i digitalni katastarski plan koji se mogu prikazivati i preklopljeni.

Članak 16.

(1) Zbirka geodetskih elaborata infrastrukture je zbirka koja se vodi prema popisu infrastrukture, a sastoji se od potvrđenih elaborata.

(2) Geodetski elaborati infrastrukture označavaju se prije ulaganja u zbirku rednim brojem elaborata unutar kalendarske godine.

POGLAVLJE III.
IZRADBA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Članak 17.

(1) Vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture, koji su u skladu sa Zakonom dužni osnovati i voditi evidenciju za pojedinu vrstu infrastrukture u svom vlasništvu odnosno kojom upravljaju, obvezni su u skladu s člankom 126. Zakona podatke o infrastrukturi iz tih evidencija dostavljati, u skladu s tehničkim specifikacijama kojima se propisuje izgled i način izrade sastavnih dijelova geodetskog elaborata infrastrukture i zapisi (u daljnjem tekstu: tehničke specifikacije).

(2) Tehničke specifikacije iz stavka 1. ovoga članka donosi glavni ravnatelj Državne geodetske uprave i objavljuju se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

(3) Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se i izjava vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture kojom potvrđuje da je predmetna infrastruktura u njegovom vlasništvu odnosno da istom upravlja te da su svi dostavljeni podaci o infrastrukturi i pripadajućim objektima identični onima koji se vode u njihovoj evidenciji na dan dostave podataka.

(4) Područja obuhvata podataka za inicijalno preuzimanje i unos utvrđuju vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture i tijela nadležna za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture.

Članak 18.

(1) Ukoliko podaci iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika nisu u skladu s tehničkim specifikacijama, tijelo nadležno za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture obavještava vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture da ih u roku ne dužem od 60 dana po zaprimanju obavijesti dopuni odnosno ispravi.

(2) Obavijest o dopuni dostavlja se elektroničkim putem.

(3) Ukoliko vlasnik odnosno upravitelj infrastrukture ne dopuni odnosno ne ispravi dostavljene podatke iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, smatrat će se da se nisu ispunili uvjeti za unos u katastar infrastrukture, o čemu se obavještava vlasnik odnosno upravitelj.

(4) Ukoliko su podaci iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika u skladu s tehničkim specifikacijama, unose se u katastar infrastrukture u okviru kojega se generiraju jedinstveni identifikacijski brojevi koji se dostavljaju vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture elektroničkim putem.

(5) O preuzetim podacima sastavlja se zapisnik u kojem se utvrđuje popis podataka o infrastrukturi koje su dostavili vlasnici odnosno upravitelji, a koji potpisuju ovlaštene osobe tijela nadležnog za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture i vlasnika odnosno upravitelja.

Članak 19.

Za potrebe osnivanja katastra infrastrukture mogu se koristiti i podaci iz geodetskih elaborata infrastrukture pregledanih i potvrđenih prema ranije važećim propisima.

Članak 20.

U svrhu osnivanja katastra infrastrukture, tijelo nadležno za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture izrađuje plan preuzimanja i unosa podataka infrastrukture iz članaka 17. i 19. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ukoliko tijelo nadležno za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture utvrdi da se u geodetskom elaboratu katastra vodova odnosno katastra infrastrukture, koji je potvrđen u skladu s ranije važećim propisima, prikazana infrastruktura položajno i/ili visinski, prema podacima o osnovnim tehničkim karakteristikama i/ili opisu, razlikuje od infrastrukture unesene inicijalnim unosom, o tome obavještava vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture radi utvrđivanja stvarnog položaja predmetne infrastrukture odnosno njenih podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama i/ili opisu te daljnjega postupanja i unosa konačnih podataka u katastar infrastrukture.

Članak 22.

Stručne geodetske poslove za potrebe katastra infrastrukture obavljaju osobe koje imaju suglasnost za obavljanje tih poslova propisanu posebnim zakonom kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti.

Članak 23.

(1) U okviru izrade geodetskog elaborata infrastrukture obavljaju se sljedeće radnje:

– prikupljanje podataka o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi na granici područja obuhvaćenog elaboratom u svrhu spajanja infrastrukture obuhvaćene elaboratom na već evidentiranu infrastrukturu

– geodetska izmjera infrastrukture i pripadajućih objekata

– prikupljanje podataka o vrsti i osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i pripadajućih objekata te podataka o trenutačnom korištenju infrastrukture i pripadajućih objekata i

– izrada geodetskog elaborata infrastrukture.

(2) Izgled geodetskog elaborata infrastrukture i zapisi koji se u okviru tog elaborata izrađuju u digitalnom obliku moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama.

Članak 24.

Za potrebe izrade geodetskog elaborata infrastrukture u svrhe propisane člankom 32. ovoga Pravilnika preuzimaju se podaci iz katastra infrastrukture o evidentiranoj infrastrukturi za područje za koje se izrađuje elaborat.

Članak 25.

Geodetska izmjera izgrađene infrastrukture obuhvaća:

– izmjeru lomnih točaka infrastrukture u položajnom smislu

– izmjeru lomnih točaka infrastrukture u visinskom smislu (kod odvodnje na dnu unutrašnjosti cijevi ili kanala, a kod ostalih vodova na tjemenu voda)

– izmjeru križanja novoizgrađene infrastrukture s postojećom infrastrukturom u trenutku izgradnje kada je križanje vidljivo

– izmjeru pripadajućih objekata infrastrukture

– prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i

– prikupljanje podataka o vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture.

Članak 26.

(1) Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova za podzemnu infrastrukturu.

(2) Za izmjeru postojeće, do sada neevidentirane infrastrukture, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci, a otkrivanje se obavlja tragačem (tragač kabela, georadar i druga oprema za otkrivanje podzemne infrastrukture), otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem infrastrukture.

(3) U okviru tehničkog izvješća koje se prilaže geodetskom elaboratu infrastrukture, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova, odnosno koji je način otkrivanja korišten.

(4) Kod nadzemne infrastrukture predmet geodetske izmjere su stupovi i nosači na zgradama ili drugim građevinama, a visina infrastrukture na stupu i nosaču od razine zemlje mjeri se sukladno tehničkim specifikacijama.

Članak 27.

(1) Geodetska izmjera infrastrukture izgrađene za potrebe kućnog priključka izvodi se do priključnog mjesta, odnosno mjesta ulaska infrastrukture u zgradu ili drugu građevinu.

(2) Geodetska izmjera infrastrukture na području industrijskog ili infrastrukturnog kompleksa provodi se na način da se prikaz položaja infrastrukture u grafičkom dijelu katastra infrastrukture određuje stupnjem povjerljivosti podataka prema posebnim propisima.

Članak 28.

Udaljenost izmjerenih točaka na trasi izgrađene infrastrukture ne smije biti veća od 50 metara, osim kod nadzemne infrastrukture postavljene na nosačima (stupovima).

Članak 29.

(1) Terenska mjerenja za geodetske elaborate infrastrukture koji se izrađuju u svrhe propisane člankom 32. ovoga Pravilnika moraju biti obavljena osloncem na geodetsku osnovu.

(2) Kvaliteta podataka terenskih mjerenja lomnih točaka infrastrukture i pripadajućih objekata te lomnih točaka otkrivene infrastrukture za potrebe izrade geodetskog elaborata infrastrukture u svrhu evidentiranja promjena na infrastrukturi, a koje se evidentiraju u katastru infrastrukture određuje se područjem povjerenja za koordinate uz 95% vjerojatnosti standardom položajne točnosti do 0.10 metara.

(3) Ako tehnički zahtjevi za pojedinu infrastrukturu uvjetuju veću točnost određivanja visina lomnih točaka infrastrukture od one propisane stavkom 2. ovoga članka, potrebno je prilikom izvođenja geodetske izmjere primijeniti odgovarajuću metodu mjerenja koja će osigurati traženu točnost.

(4) Koordinate lomnih točaka infrastrukture i pripadajućih objekata i pomoćnih točaka za potrebe izmjere određuju se sukladno tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 30.

(1) Geodetska izmjera izgrađene infrastrukture osim propisanog člankom 25. ovoga Pravilnika, obuhvaća po potrebi i izmjeru izgrađenih ili prirodnih objekata zemljine površine te postojeće vidljive objekte ranije evidentirane infrastrukture uz izgrađenu infrastrukturu.

(2) Za potrebe evidentiranja kućnog priključka, kada se isti nalazi na zidu građevine, obvezno se provodi geodetska izmjera dijela zgrade ili druge građevine na mjestu kućnog priključka.

Članak 31.

U okviru izrade geodetskog elaborata infrastrukture za svrhe propisane člankom 32. ovoga Pravilnika prikupljaju se i preuzimaju podaci o tehničkim karakteristikama i trenutačnom korištenju infrastrukture i pripadajućih objekata od vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture.

Članak 32.

(1) Geodetski elaborati infrastrukture mogu biti izrađeni u svrhu evidentiranja:

– novoizgrađene i/ili neevidentirane infrastrukture u katastru infrastrukture

– promjena podataka o položaju i osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture evidentirane u katastru infrastrukture

– napuštanja infrastrukture evidentirane u katastru infrastrukture

– uklanjanja infrastrukture evidentirane u katastru infrastrukture i

– promjene podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama i drugih opisnih podataka o infrastrukturi evidentiranoj u katastru infrastrukture, odnosno promjene podataka o vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture.

(2) Jednim geodetskim elaboratom infrastrukture može se istovremeno obuhvatiti evidentiranje promjena koje se odnose na novoizgrađenu infrastrukturu i napuštanje odnosno uklanjanje postojeće već evidentirane infrastrukture u slučaju da se radi o istovrsnoj infrastrukturi.

Članak 33.

Geodetski elaborat infrastrukture obvezno sadrži:

– podatke o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi na granici i unutar područja obuhvaćenog elaboratom (ako se radi o promjeni na evidentiranoj infrastrukturi)

– podatke o položaju infrastrukture i pripadajućih objekata koji su predmet elaborata

– identifikacijski broj infrastrukture i pripadajućih objekata, ako je isti određen i

– nove podatke o vrsti i osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i pripadajućih objekata, podatke o vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture, podatke o trenutačnom korištenju infrastrukture i pripadajućih objekata.

Članak 34.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se za područje jedinice lokalne samouprave kroz koju se infrastruktura proteže.

(2) Ukoliko se izgrađena infrastruktura proteže kroz područja više jedinica lokalne samouprave, geodetski elaborat infrastrukture se izrađuje zasebno za svaku jedinicu lokalne samouprave.

(3) Geodetski elaborat infrastrukture, za evidentiranje kućnih priključaka, izrađuje se za područje katastarske općine.

Članak 35.

Područje koje je obuhvaćeno u geodetskom elaboratu infrastrukture mora biti određeno na način da podaci izvan granica obuhvaćenog područja u geodetskom elaboratu infrastrukture ostaju nepromijenjeni.

Članak 36.

(1) Geodetski elaborati infrastrukture izrađuju se u digitalnom ili analognom obliku.

(2) Geodetski elaborat infrastrukture u digitalnom obliku izrađuje se u razmjenskim formatima koji su propisani tehničkim specifikacijama.

(3) Kada se geodetski elaborat infrastrukture predaje u analognom obliku elaboratu se prilažu i digitalni zapisi sastavnih dijelova geodetskog elaborata infrastrukture izrađeni u skladu s tehničkim specifikacijama, a za istovjetnost sastavnih dijelova digitalnog i analognog oblika odgovara ovlašteni inženjer geodezije koji je izradio geodetski elaborat infrastrukture.

Članak 37.

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata infrastrukture su:

– naslovna stranica

– popis sastavnih dijelova elaborata

– skica izmjere infrastrukture, uključujući po potrebi i skice izmjere objekata koji pripadaju infrastrukturi (galerije, komore, zdenci i drugi)

– geodetska situacija stvarnog stanja rekonstruirane, izgrađene, napuštene, odnosno uklonjene infrastrukture

– popis koordinata izmjerenih točaka infrastrukture i pripadajućih objekata te koordinata točaka korištenih za potrebe izmjere

– popis digitalnih zapisa koji se prilažu elaboratu

– digitalni zapisi i

– tehničko izvješće.

Članak 38.

U slučaju kada se radi o promjenama osnovnih tehničkih karakteristika infrastrukture i drugih opisnih podataka evidentirane infrastrukture, a položaj infrastrukture nije promijenjen ili ako se radi o novoj infrastrukturi koja je postavljena u već evidentiranu kanalizaciju ili galeriju, sastavni dijelovi geodetskog elaborata infrastrukture su:

– naslovna stranica

– popis sastavnih dijelova elaborata

– podaci o evidentiranoj infrastrukturi za koju se izrađuje elaborat, a kojoj su promijenjeni podaci o osnovnim tehničkim karakteristikama i drugi opisni podaci

– digitalni zapis o promijenjenim osnovnim tehničkim karakteristikama i opisnim podacima

– po potrebi skica izmjere objekata koji pripadaju infrastrukturi (galerije, komore, zdenci) i

– tehničko izvješće.

Članak 39.

Naslovna stranica izrađuje se u skladu s tehničkim specifikacijama.

Članak 40.

Skica izmjere infrastrukture izrađuje se obradom terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka, a njezin izgled, sadržaj i način izrade propisani su tehničkim specifikacijama.

Članak 41.

Geodetska situacija stvarnog stanja infrastrukture izrađuje se u skladu s tehničkim specifikacijama.

Članak 42.

(1) Popis koordinata izmjerenih točaka infrastrukture i pripadajućih objekata izrađuju se u skladu s tehničkim specifikacijama.

(2) Izmjerene točke numeriraju se rednim brojevima unutar geodetskog elaborata infrastrukture, a ti se brojevi prikazuju i na skici izmjere.

Članak 43.

Tehničko izvješće o izrađenom geodetskom elaboratu infrastrukture izrađuje se u skladu s tehničkim specifikacijama.

Članak 44.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture u analognom obliku izrađuje se u dovoljnom broju primjeraka.

(2) Jedan primjerak elaborata obvezno zadržava tijelo nadležno za osnivanje vođenje i održavanje katastra infrastrukture, a jedan primjerak vlasnik, odnosno upravitelj infrastrukture.

(3) Primjerci geodetskih elaborata infrastrukture, osim primjeraka za tijelo nadležno za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture, uvezuju se.

(4) Sastavne dijelove u analognom obliku potpisuje i ovjerava pečatom samo ovlašteni inženjer geodezije koji je izradio geodetski elaborat infrastrukture, osim naslovne stranice koju potpisuje i ovjerava pečatom pravne osobe odnosno ureda ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkog geodetskog ureda i odgovorna osoba pravne osobe odnosno ureda ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkog geodetskog ureda.

(5) Sastavne dijelove elaborata u digitalnom obliku, elektronički potpisom potpisuje samo ovlašteni inženjer geodezije koji je izradio geodetski elaborat infrastrukture, osim naslovne stranice koju elektroničkim potpisom može potpisati i odgovorna osoba pravne osobe odnosno ureda ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkog geodetskog ureda.

POGLAVLJE IV.
VOĐENJE I ODRŽAVANJE KATASTRA INFRASTRUKTURE

Članak 45.

(1) Promjene podataka iz članaka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika, provode se u katastru infrastrukture na temelju potvrđenoga geodetskog elaborata infrastrukture.

(2) Podatke o promjenama iz stavka 1. ovoga članka, vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture dužni su dostaviti tijelima nadležnim za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture.

(3) Pod promjenama podataka o infrastrukturi podrazumijevaju se promjene položajnih podataka o infrastrukturi i pripadajućim objektima radi rekonstrukcije, izgradnje, uklanjanja, napuštanja te promjena osnovnih tehničkih karakteristika i promjene podataka o vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture.

Članak 46.

(1) Zahtjev za pregled i potvrđivanje geodetskog elaborata infrastrukture tijelima nadležnim za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture podnosi ovlašteni inženjer geodezije odgovoran za izradu elaborata.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se geodetski elaborat infrastrukture.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže izjava vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture da je ista u njegovom vlasništvu odnosno da njome upravlja te da predlaže provedbu promjene u katastru infrastrukture temeljem pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata infrastrukture.

(4) Obrazac izjave iz stavka 3. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama.

Članak 47.

(1) Tijelo nadležno za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture je dužno, u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za pregled i potvrđivanje geodetskog elaborata infrastrukture, isti pregledati i potvrditi ili dati primjedbe na njega putem pisane obavijesti.

(2) Pisana obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži i upozorenje na posljedice ukoliko ovlašteni inženjer geodezije odgovoran za izradu elaborata ne postupi u skladu s pisanom obavijesti.

(3) Pisana obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se ovlaštenom inženjeru geodezije koji je izradio geodetski elaborat infrastrukture, pravnoj osobi odnosno uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove te vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture.

(4) Rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana.

Članak 48.

Ako ovlašteni inženjer geodezije odgovoran za izradu elaborata ne otkloni nedostatke navedene u obavijesti o primjedbama na geodetski elaborat infrastrukture, smatra se da geodetski elaborat nije pogodan za potvrđivanje.

Članak 49.

U okviru pregleda geodetskog elaborata infrastrukture utvrđuje se sljedeće:

– da je elaborat izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije odgovornog za izradu elaborata

– da elaborat odgovara svrsi za koju je izrađen

– da je elaborat izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama

– da elaborat sadrži sve propisane sastavne dijelove

– da se elaborat može upotrebljavati za potrebe vođenja i održavanja katastra infrastrukture i

– da su elaboratu priložene sve potrebne isprave i druga potrebna dokumentacija.

Članak 50.

(1) Geodetski elaborat infrastrukture se potvrđuje potvrdom koja glasi: »Ovaj elaborat je izrađen u skladu s propisima koji uređuju katastar infrastrukture te će se koristiti za potrebe vođenja i održavanja katastra infrastrukture«.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka se kao zasebni dokument povezuje sa svim primjercima geodetskog elaborata infrastrukture.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka propisana je tehničkim specifikacijama te sadrži sljedeće podatke:

– naziv i OIB vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture

– redni broj upisa unutar kalendarske godine i oznaku potvrđenog elaborata

– naziv elaborata ovisno o vrsti infrastrukture

– ime jedinice lokalne samouprave za čije područje je izrađen elaborat

– imena katastarskih općina na području kojih se proteže infrastruktura

– imena naselja i ulica u kojima je infrastruktura izgrađena i

– kućni broj ako je infrastruktura izgrađena u svrhu kućnog priključka.

(4) Na naslovnoj stranici geodetskog elaborata infrastrukture upisuje se broj elaborata iz zbirke geodetskih elaborata infrastrukture te se stavlja oznaka potvrde iz stavka 1. ovoga članka, pečat i potpis službene osobe.

Članak 51.

O pregledanom i potvrđenom geodetskom elaboratu infrastrukture obavještava se ovlašteni inženjer geodezije koji je izradio geodetski elaborat infrastrukture, pravna osoba odnosno ured ovlaštenog inženjera geodezije ili zajednički geodetski ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove te vlasnik odnosno upravitelj infrastrukture.

Članak 52.

Primjerak potvrđenog geodetskog elaborata infrastrukture koji zadržava tijelo nadležno za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture ulaže se u zbirku geodetskih elaborata infrastrukture sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 53.

(1) Provedba geodetskog elaborata infrastrukture u katastar infrastrukture obavlja se unošenjem novih podataka i promjena koje utječu na već unesene podatke pisanog i grafičkog dijela katastra infrastrukture.

(2) Provedbom geodetskog elaborata infrastrukture u katastru infrastrukture generiraju se jedinstveni identifikacijski brojevi za infrastrukturu i pripadajuće objekte.

(3) Digitalni zapis o provedenim promjenama dostavlja se elektroničkim putem vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture uz potvrdu iz članka 50. stavka 1. ovoga Pravilnika u istom formatu u kojem je izrađen elaborat.

Članak 54.

(1) Napuštena i uklonjena infrastruktura ostaje evidentirana u pisanom i grafičkom dijelu katastra infrastrukture.

(2) U grafičkom dijelu katastra infrastrukture napuštena i uklonjena infrastruktura označava se u skladu s pravilnikom kojim se propisuju kartografski znakovi.

Članak 55.

(1) Promjene podataka koji se odnose na vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture provode se u popisu vlasnika odnosno upravitelja infrastrukture na temelju njihovog zahtjeva i posebne izjave kojom potvrđuju da su vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture.

(2) Ako iz zahtjeva nije vidljivo o kojoj se infrastrukturi radi, promjena vlasnika odnosno upravitelja provodi se na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata infrastrukture.

(3) Obavijest o provedenoj promjeni dostavlja se podnositelju zahtjeva i ranije upisanom upravitelju odnosno vlasniku infrastrukture.

POGLAVLJE V.
USPOSTAVA JEDINSTVENE BAZE PODATAKA O INFRASTRUKTURI I OBAVIJESTIMA O TEKUĆIM ILI PLANIRANIM GRAĐEVINSKIM RADOVIMA

Članak 56.

Jedinstvena baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima (u daljnjem tekstu: baza) uspostavljena u okviru SKI, omogućava preuzimanje, kontrolu, zapis podataka i promjenu podataka infrastrukture, pretraživanje, pregled, distribuciju i čuvanje podataka o infrastrukturi.

Članak 57.

(1) Baza se uspostavlja preuzimanjem i unosom podataka o infrastrukturi od nadležnih tijela koja su osnovala i vode katastar infrastrukture u skladu sa Zakonom.

(2) Podaci o infrastrukturi preuzimaju se elektroničkim putem servisima za dohvat podataka i promjena na podacima, u razmjenskom formatu propisanom tehničkim specifikacijama.

(3) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su omogućiti dohvat podataka i promjena na podacima elektroničkim putem u razmjenskom formatu propisanom tehničkim specifikacijama.

(4) Preuzimanjem podataka infrastrukture u katastru infrastrukture generiraju se jedinstveni identifikacijski brojevi za infrastrukturu i pripadajuće objekte te se isti elektroničkim putem preko korisničkih sučelja dostavljaju tijelima iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima preuzimaju se u bazu iz JIT, uspostavljene u Državnoj geodetskoj upravi.

Članak 58.

(1) Obavijest o tekućim ili planiranim građevinskim radovima dostavlja se elektroničkim putem te sadrži sljedeće informacije:

– lokaciju i vrstu radova

– sastavnice mreže obuhvaćene radovima

– procijenjeni nadnevak početka radova i trajanje radova

– kontaktne podatke mrežnog operatora i

– krajnji rok za podnošenje zahtjeva za koordiniranje građevinskih radova.

(2) Mrežni operatori obvezni su Državnoj geodetskoj upravi dostavljati informacije iz stavka 1. ovoga članka sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

POGLAVLJE VI.
DOSTUPNOST PODATAKA O INFRASTRUKTURI I OBAVIJESTIMA O TEKUĆIM ILI PLANIRANIM GRAĐEVINSKIM RADOVIMA – JEDINSTVENA INFORMACIJSKA TOČKA

Članak 59.

(1) Podaci o infrastrukturi sadrže najmanje sljedeće informacije o:

– lokaciji i trasi

– vrsti i trenutačnom korištenju infrastrukture i

– kontaktnim podacima mrežnog operatora.

(2) Pristup informacijama iz stavka 1. ovoga članka može se ograničiti samo na temelju obrazloženog prijedloga mrežnog operatora ukoliko je to nužno s obzirom na sigurnost i cjelovitost mreža, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje, u skladu s posebnim propisima.

(3) Putem JIT stavljaju se na raspolaganje i informacije iz obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

(4) Pristup informacijama o tekućim ili planiranim građevinskim radovima iz članka 58. ovoga Pravilnika može se ograničiti samo na temelju obrazloženog prijedloga mrežnog operatora ukoliko je to nužno s obzirom na sigurnost i cjelovitost mreža, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje, u skladu s posebnim propisima.

Članak 60.

Dokumentacija i podaci katastra infrastrukture čuvaju se u skladu s pravilnikom kojim se propisuje način čuvanja dokumentacije i podataka iz članka 6. stavka 1. Zakona.

POGLAVLJE VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Glavni ravnatelj će tehničke specifikacije iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika donijeti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 62.

(1) Postupci pregledavanja i potvrđivanja geodetskih elaborata infrastrukture, za koje su zaprimljeni zahtjevi za pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata infrastrukture u tijelu nadležnom za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o katastru infrastrukture (»Narodne novine«, br. 29/17).

(2) Datumom započinjanja pregledavanja i potvrđivanja geodetskog elaborata katastra infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka, smatra se datum primitka zahtjeva za pregled i potvrđivanje elaborata u područnom uredu za katastar odnosno tijelu nadležnom za katastarske i geodetske poslove Grada Zagreba.

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru infrastrukture (»Narodne novine«, br. 29/17).

Članak 64.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 933-01/19-01/02

Urbroj: 541-1-21-156

Zagreb, 23. lipnja 2021.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.