Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore

NN 77/2021 (7.7.2021.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore

Hrvatska revizorska komora

1441

Na temelju članka 103. stavka 1. i članka 105. stavka 2. točke 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, dalje u tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 17. lipnja 2021., usvojila je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine«, broj 58/18 i 147/20, dalje: Statut) u članku 20. točka 4. mijenja se i glasi: »4. daje naloge izvršnom direktoru Komore i nadzire njegov rad.«

Članak 2.

U članku 26. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Upravno vijeće, predsjednik Komore, izvršni direktor i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi provedbe nadzora.«

Članak 3.

U članku 43. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Za vođenje i ažuriranje upisnika Komore odgovoran je izvršni direktor Komore.«

Članak 4.

U članku 46. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Stručnu službu čini izvršni direktor i drugo stručno osoblje koji su zaposlenici Komore.«

Članak 5.

U članku 47., stavci (1) do (3) mijenjaju se i glase:

»(1) Izvršni direktor Komore je osoba sa stečenih 300 ECTS (ili visokom stručnom spremom), pravnik ili ekonomist, s aktivnim znanjem engleskog jezika.

(2) Izvršni direktor Komore bira se u transparentnom postupku koji uključuje javnu objavu na internetskim stranicama Komore, poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji nije kraći od 30 dana, životopisa kandidata i ostale dokumentacije koja se traži, datuma i mjesta održavanja postupaka otvorenih za javnost u kojima se obavljaju razgovori s kandidatima, a izabire ga Upravno vijeće.

(3) Izvršni direktor organizira i upravlja radom stručne službe Komore, te je dužan redovito o obavljanju poslova iz svoje nadležnosti izvještavati predsjednika Komore i Upravno vijeće.«

Iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4) do (7) koji glase:

»(4) Izvršni direktor Komore brine o poslovima institucije koja je dužna na zakonit i ispravan način i u propisanim rokovima obavljati stručne poslove vezane uz revizorsku struku.

(5) Izvršni direktor, uz suglasnost predsjednika Komore, predlaže Upravnom vijeću poduzimanje aktivnosti koje se odnose na edukaciju, promicanje statusa i unapređenje revizorske struke i podrške članstvu Komore.

(6) Izvršni direktor Komore, u suradnji s predsjednikom Komore, promiče aktivnosti, značaj i ugled Komore u javnosti i među članovima Komore.

(7) Izvršni direktor, u suradnji s predsjednikom Komore, komunicira s javnošću.«

Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (8), te se mijenja i glasi:

»Izvršni direktor Komore priprema sjednice Upravnog vijeća i Skupštine, surađuje s odborima Komore, priprema sastanke odbora i obvezno im prisustvuje, te organizira i sudjeluje u svim aktivnostima Komore.«

Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (9).

Članak 6.

U članku 54., stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Za financijsko poslovanje Komore odgovorni su predsjednik i izvršni direktor Komore.«

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Izvršni direktor Komore odgovoran je za pripremu godišnjih financijskih izvještaja, izvještaja o radu Komore, financijskog plana i plana rada Komore te ih potpisuje zajedno s predsjednikom Komore«

Dosadašnji stavci (2) i (3) postaju stavci (3) i (4).

Dosadašnji stavak (2) mijenja se i glasi:

»Predsjednik i izvršni direktor Komore ovlašteni su raspolagati sredstvima na računu Komore«.

Dosadašnji stavak (3) mijenja se i glasi:

»Izvršni direktor Komore:..«

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/21-01/1

Urbroj: 251-442-01-21-02

Zagreb, 17. lipnja 2021.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Berislav Horvat, v. r.