Statut političke stranke Možemo! – politička platforma

NN 77/2021 (7.7.2021.), Statut političke stranke Možemo! – politička platforma

POLITIČKE STRANKE

1443

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Skupština stranke Možemo! – politička platforma donijela je 9. ožujka 2021.

STATUT

POLITIČKE STRANKE MOŽEMO! –
POLITIČKA PLATFORMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Možemo! – političku platformu čini stranka Možemo! – politička platforma (u daljnjem tekstu Stranka), lokalne političke inicijative i pojedinci koji su uključeni u aktivnosti i prihvaćaju ciljeve, a nisu članovi Stranke.

Ovim Statutom se uređuju pitanja koja se odnose na Stranku: naziv, sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje, ciljeve i način djelovanja, članstvo, oblike organiziranja, upravna tijela, način izbora i opoziva upravnih tijela, trajanje mandata upravnih tijela, način odlučivanja upravnih tijela, koordinacijska tijela, sredstva za rad, prestanak te način postupanja s imovinom u slučaju njenog prestanka i druga važna pitanja za rad Stranke.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete.

Članak 2.

Naziv Stranke je: Možemo! – politička platforma

Skraćeni naziv Stranke je: Možemo!

Članak 3.

Sjedište Stranke je u Zagrebu.

Odluku o adresi sjedišta Stranke donosi Upravni odbor Stranke.

Članak 4.

Stranku predstavlja i zastupa dvoje koordinatora Stranke.

Upravni odbor može ovlastiti druge članove Upravnog odbora Stranke da predstavljaju i zastupaju Stranku.

Članak 5.

Stranka ima svoj znak i pečat.

Znak se sastoji od natpisa Možemo! – politička platforma

Pečat je pravokutnog oblika sa znakom Stranke u sredini.

2. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA STRANKE

Članak 6.

Ciljevi osnivanja stranke su:

– Povećanje kvalitete života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama

– Smanjenje nejednakosti na svim razinama: nejednakosti regija, ekonomskih, socijalnih i pravnih nejednakosti, te nejednakosti u pristupu javnim uslugama i dobrima

– Realizacija decentraliziranog, lokalno usmjerenog razvoja

– Jačanje energetske i prehrambene neovisnosti Hrvatske

– Smanjivanje ekološkog otiska i prelazak na bezugljičnu ekonomiju

– Unapređenje obrazovanja i znanosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva poticanjem istraživanja, inovacija i slobode izražavanja

– Poticanje ekonomske demokracije, smanjivanje prekarnih oblika rada i jačanje pregovaračke moći radnika kroz kvalitetnu regulaciju radnih odnosa i sindikalnog udruživanja

– Definiranje razvojnih prioriteta u otvorenim demokratskim procesima s građanima

– Jačanje ključnih poluga socijalne države: obrazovanja, socijalnih usluga i zdravstva

– Modernizacija javne infrastrukture te obrana javnih dobara i javnih usluga od privatizacije i deregulacije

– Reformiranje postojeće socijalne države prema načelima univerzalnosti, emancipacije, jednakopravnosti i rodne ravnopravnosti

– Osiguravanje rodne i spolne ravnopravnosti u svim domenama života, sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te zaštita reproduktivnih prava žena

– Promicanje feminizacije politike kroz uspostavu rodne ravnoteže u preuzimanju zadataka i odgovornosti, poticanje odnosa suradnje i međusobnog osnaživanja, razvoj struktura koje potiču participaciju i doprinose demokraciji te nenasilnu komunikaciju i djelovanje

– Zaštitu temeljnih prava i sloboda svake osobe bez obzira na porijeklo, nacionalnost, vjeru, rasu, političko opredjeljenje, spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, rodno izražavanje i druga obilježja

– Kreiranje pravednog i progresivnog poreznog sustava

– Stvaranje društva koje svim svojim stanovnicima jamči jednakost pred zakonom i državnim tijelima te osigurava efikasnost i predvidljivost pravnog sustava

– Borba protiv klijentelizma i korupcije koje su državu i društvo od početka 1990-ih otele iz domene javnog interesa i stavile ih u službu privatnih interesa

– Organizacija upravnog aparata temeljenog na potrebama građana i društva u cjelini

– Provedba teritorijalnog preustroja na principu okrupnjivanja jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi im se osigurali resursi za stvarnu decentralizaciju i lokalno usmjeren, promišljen razvoj

– Stvaranje otvorene i transparentne uprave, s razvijenim instrumentima građanskog nadzora i drugih oblika sudjelovanja građana u donošenju odluka

– Jačanje demokratskih institucija i unapređivanje oblika predstavničke i direktne demokracije.

Program Stranke počiva na viziji zelene razvojne države – na nizu ambicioznih i budućnosti okrenutih ekonomskih i socijalnih politika s ciljem stvaranja pravednog, zelenog, solidarnog i prosperitetnog društva.

Članak 7.

U ostvarivanju ciljeva Stranka poštuje Ustav i zakone Republike Hrvatske te koristi demokratske, nenasilne parlamentarne i izvanparlamentarne načine djelovanja.

Članak 8.

U ostvarivanju ciljeva Stranka surađuje s drugim političkim strankama, organizacijama civilnog društva, građanskim inicijativama i pojedincima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 9.

Djelovanje Stranke je javno.

Članak 10.

Javnost djelovanja ostvaruje se komunikacijom sredstvima javnog priopćavanja, konferencijama za medije, organizacijom javnih akcija, sudjelovanjem na javnim skupovima i raspravama te koristeći druge oblike javnog komuniciranja.

3. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća njezin Statut, Etički kodeks, program i ciljeve.

Da bi postala članom Stranke, zainteresirana osoba mora prethodno biti uključena u aktivnosti stranke kroz rad u lokalnim, tematskim ili operativnim grupama u trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za članstvo.

Nakon proteka roka određenog stavkom 2. ovog članka zainteresirana osoba može podnijeti pisani zahtjev za članstvo u Stranci.

Iznimno od stavka 2. ovog članka osoba može podnijeti zahtjev za članstvo u Stranci ako Vijeće utvrdi da za time postoji potreba.

Članom Stranke osoba postaje upisom u popis članova, na temelju odluke Upravnog odbora o primanju u članstvo.

Upravni odbor, prilikom donošenja odluke o primanju u članstvo mora o zahtjevu zatražiti mišljenje od lokalne, tematske ili operativne grupe u kojoj je osoba aktivna.

Članak 12.

Popis članova vodi Upravni odbor.

Popis članova se vodi u elektroničkom obliku i sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime člana

– OIB

– datum i mjesto rođenja

– adresu prebivališta

– datum pristupanja Stranci

– datum prestanka članstva u Stranci.

Popis članova može sadržavati i druge podatke, o čemu Upravni odbor donosi poseban pravilnik.

Uvid u popis članova ima Upravni odbor i osobe koje Upravni odbor za to ovlasti. Osobe koje su ovlaštene obrađivati osobne podatke članova obavezne su štititi prava na privatnost članova, za čija kršenja odgovaraju sukladno zakonodavstvu kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

Članak 13.

Prava članova Stranke su:

– biti obaviješteni o aktivnostima Stranke te odlukama upravnih tijela Stranke;

– sudjelovati u javnim aktivnostima Stranke;

– biti kandidati Stranke na izborima;

– sudjelovati u odlučivanju na sjednicama Skupštine;

– birati i biti birani u upravna tijela Stranke;

– biti član lokalnih, tematskih i operativnih grupa;

– istupati u javnosti kao članovi Stranke u skladu s programom, Statutom i Etičkim kodeksom;

– podnijeti ostavku na članstvo u upravnim tijelima Stranke;

– istupiti iz Stranke.

Članak 14.

Dužnosti članova Stranke su:

– poštivati Statut te program Stranke;

– poštivati odredbe Etičkog kodeksa;

– djelovati u skladu s odlukama Stranke;

– biti član lokalnih, tematskih ili operativnih grupa;

– svojim djelovanjem ne narušavati ugled Stranke u javnosti;

– čuvati povjerljive informacije, osobito vezane uz zaštitu prava na privatnost članova.

Članak 15.

Članovi imaju obavezu plaćati godišnju članarinu.

Odluku o iznosu godišnje članarine te članskim doprinosima donosi Upravni odbor.

Ako član nije platio članarinu za prethodnu kalendarsku godinu nema pravo sudjelovanja u odlučivanju u upravnim tijelima Stranke, niti birati i biti biran u upravna tijela Stranke, a ta prava ponovo stječe uplatom navedene članarine.

Ako je član u tijeku godine uplatio članski doprinos u jednakom ili većem iznosu od iznosa godišnje članarine, smatra se da je takvom uplatom izvršena obaveza plaćanja godišnje članarine.

Članak 16.

Svaki član Stranke ima pravo Upravnom odboru iznijeti pritužbu na postupke drugog člana uz obrazloženje.

Upravni odbor u roku od 14 dana mora odlučiti o pokretanju postupka.

Ako je postupak pokrenut, Upravni odbor poziva osobu protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje u roku od 14 dana od dostave, odnosno upućivanja poziva.

Upravni odbor mora donijeti odluku o tome je li pritužba osnovana u roku od 14 dana po isteku roka iz prethodnog stavka.

Ako je pritužba osnovana, Upravni odbor izriče mjeru te članu protiv kojeg se vodio postupak dostavlja odluku sljedeći dan.

Mjera iz prethodnog stavka ovog članka može biti opomena ili isključivanje člana iz Stranke.

U slučaju isključenja, isključeni član može u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke podnijeti žalbu Upravnom odboru koji je žalbu i odluku dužan staviti na dnevni red sljedeće sjednice Vijeća.

Odluka o žalbi iz prethodnog stavka je konačna.

Članak 17.

Članstvo u Stranci prestaje:

– istupanjem na temelju pisane izjave;

– brisanjem ako član nije prisustvovao na tri uzastopne sjednice Skupštine;

– sudjelovanjem člana na izborima kao kandidata suparničke političke opcije;

– isključenjem, prema postupku predviđenom člankom 16. ovog Statuta;

– smrću člana.

4 UPRAVNA TIJELA STRANKE

Članak 18.

Upravna tijela Stranke su:

– Skupština Stranke;

– dvoje koordinatora Stranke;

– Upravni odbor;

– Vijeće.

4.1. Skupština stranke

Članak 19.

Skupština je najviše upravno tijelo Stranke.

Skupštinu Stranke čine svi članovi Stranke.

Članak 20.

Skupština Stranke:

– usvaja Statut te njegove izmjene i dopune;

– usvaja Program Stranke te njegove izmjene i dopune;

– usvaja Etički kodeks te njegove izmjene i dopune;

– bira i razrješava dvoje koordinatora Stranke, sedam članova Upravnog odbora te deset članova Vijeća;

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;

– usvaja izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu te godišnji financijski izvještaj;

– usvaja pravilnik koji uređuje uključivanje u grupe, rad grupa, rad Teritorijalne, Tematske i Tehničke koordinacije te pitanja vezana za uključenost ne-članova i lokalnih političkih inicijativa u aktivnosti;

– donosi odluke o strateškim partnerstvima s drugim političkim strankama;

– usvaja odluku o prestanku rada Stranke i o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada;

– raspravlja i odlučuje o ostalim pitanjima od interesa za Stranku.

Članak 21.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 22.

Sjednicu Skupštine na prijedlog Upravnog odbora saziva i njome predsjeda dvoje koordinatora Stranke ili osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor, u skladu sa stavkom 2. članka 29.

Članak 23.

Dvoje koordinatora dužno je sazvati sjednicu Skupštine u roku od 30 dana kad to od njih zatraži najmanje jedna desetina članova Stranke.

Članovi iz prethodnog stavka uz zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine dužni su dostaviti prijedlog dnevnog reda.

Ako dvoje koordinatora ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Ako na sjednici iz prethodnog stavka nije prisutno dvoje koordinatora niti osoba koju je u skladu sa stavkom 2. Članka 29. za to ovlastio Upravni odbor Skupština će na početku izabrati osobu koja će predsjedati sjednicom Skupštine.

Članak 24.

Dvoje koordinatora Stranke dužno je pozive na sjednicu Skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, dostaviti članovima najmanje sedam dana prije sjednice.

Članak 25.

Sjednicama Skupštine predsjeda dvoje koordinatora Stranke.

Članak 26.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina onih članova Stranke koji sukladno članku 15. ovog Statuta imaju pravo sudjelovanja u odlučivanju.

Ako se na sjednicu ne odazove natpolovična većina članova iz stavka 1. ovog članka, sjednica se odgađa na pola sata te se ponovno nastavlja nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje jedna trećina članova Stranke iz stavka 1. ovog članka.

Na sjednicama Skupštine odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova iz stavka 1. ovog članka, osim u slučajevima u kojima je Statutom propisano drugačije.

Članak 27.

Dvoje koordinatora Stranke dužno je prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca organizirati sastanak članstva.

Svrha sastanaka članstva je informiranje, konzultiranje i rasprava o temama koje se tiču javnog političkog djelovanja Stranke.

Sastanak članstva saziva se najmanje sedam dana prije njegova održavanja.

Poziv na sastanak članstva šalje se svim članovima te sadrži mjesto i vrijeme održavanja sastanka kao i dnevni red.

Sastanak članstva ne smatra se sjednicom Skupštine.

4.2. Dvoje koordinatora stranke

Članak 28.

Dvoje koordinatora Stranke bira Skupština iz redova članova Stranke.

Mandat dvoje koordinatora traje dvije godine.

Od dvoje koordinatora najmanje jedna mora biti žena.

Članak 29.

Dvoje koordinatora Stranke:

– predstavlja i zastupa Stranku;

– iznosi političke stavove Stranke;

– saziva i predsjeda sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i Vijeća;

– provodi odluke Skupštine, Upravnog odbora i Vijeća;

– obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

U slučaju spriječenosti dvoje koordinatora Stranke sjednice Skupštine, Upravnog odbora i Vijeća saziva i njima predsjeda član Upravnog odbora kojeg Upravni odbor za to ovlasti.

4.3. Upravni odbor

Članak 30.

Upravni odbor čine:

1. dvoje koordinatora Stranke;

2. sedmero članova koje na mandat od dvije godine bira Skupština iz redova članova Stranke;

3. po jedan predstavnik Teritorijalne, Tematske i Tehničke koordinacije koje na prijedlog svake od koordinacija biraju i razrješavaju članovi Upravnog odbora iz točaka 1. i 2. ovog stavka;

4. do pet zaposlenika Stranke te zaposlenih za potrebe rada stranke u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, koje biraju i razrješavaju članovi Upravnog odbora iz točaka 1. i 2. ovog stavka.

Mandat članova Upravnog odbora iz točaka 3. i 4. prvog stavka ovog članka traje do isteka mandata članova iz točaka 1. i 2. prvog stavka ovog članka.

Članovi Upravnog odbora moraju biti članovi Stranke.

Od devetero članova Upravnog odbora izabranih od Skupštine stranke najmanje četiri moraju biti žene.

Upravni odbor mora imati neparan broj članova.

Članak 31.

Upravni odbor:

– upravlja radom i poslovanjem Stranke te donosi političke odluke između dviju sjednica Skupštine i Vijeća;

– usvaja odluke o članskom doprinosu te iznosu godišnje članarine;

– usvaja odluke o promjeni adrese sjedišta Stranke;

– predlaže dnevni red sjednice Skupštine;

– Skupštini predlaže izmjene Statuta, Programa Stranke i Etičkog kodeksa;

– Skupštini Stranke predlaže plan rada Stranke i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;

– Skupštini Stranke predlaže izvještaj o radu Stranke za prethodnu kalendarsku godinu te godišnji financijski izvještaj;

– Skupštini predlaže pravilnik koji uređuje uključivanje u grupe, rad grupa, rad Teritorijalne, Tematske i Tehničke koordinacije te pitanja vezana za uključenost ne-članova i lokalnih političkih inicijativa u aktivnosti;

– odlučuje o primanju članova u Stranku;

– odlučuje o povredama prava i dužnosti članova Stranke;

– odlučuje o zapošljavanju u Stranci;

– odlučuje o osnivanju lokalnih, tematskih i operativnih grupa;

– obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Upravni odbor je dužan o svojim odlukama obavještavati članstvo.

Članak 32.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Članak 33.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda dvoje koordinatora Stranke ili osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor, u skladu sa stavkom 2. članka 29.

Članak 34.

Dvoje koordinatora dužno je sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev bilo kojeg člana Upravnog odbora.

Članak 35.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.

Upravni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

4.4. Vijeće

Članak 36.

Vijeće čine:

1. deset članova koje na mandat od dvije godine bira Skupština iz redova članova Stranke;

2. koordinatori Stranke te sedmero članova Upravnog odbora koje bira Skupština;

3. do pet predstavnika svake od triju koordinacija: Teritorijalne, Tematske i Tehničke, koje na prijedlog svake od koordinacija imenuju i razrješavaju članovi Vijeća iz točaka 1. i 2. ovog stavka;

4. zaposlenici Stranke i zaposleni za potrebe rada stranke u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu koji su članovi Upravnog odbora;

5. do pet članova stranke koji su izabrani za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te za župane i gradonačelnike, a koji nisu po drugoj osnovi imenovani u Upravni odbor ili Vijeće.

Ako je na mjesta zastupnika u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te na mjesta župana i gradonačelnika izabrano više od pet članova Stranke, odluku o imenovanju i razrješenju pet članova Vijeća iz točke 5. prethodnog stavka zajednički donose svi članovi Stranke koji su izabrani za zastupnike u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu, župane i gradonačelnike.

Mandat članova Vijeća iz točaka 3. i 4. prvog stavka ovog članka traje do isteka mandata članova iz točaka 1. i 2. prvog stavka ovog članka.

Članovi Vijeća moraju biti članovi Stranke.

Od deset članova Vijeća izabranih od Skupštine stranke (stavak 1., točka 1. ovog članka) najmanje pet moraju biti žene.

Među deset članova Vijeća izabranih od Skupštine stranke (stavak 1., točka 1. ovog Članka) ne može biti više od dvije osobe s prebivalištem u istom gradu ili općini.

Vijeće mora imati neparan broj članova.

Članak 37.

Vijeće:

– donosi odluke o izlasku na izbore;

– donosi odluke predizbornim i poslijeizbornim koalicijama s drugim strankama;

– donosi odluke o modelu odabira kandidata Stranke na izborima te potvrđuje konačni izbor kandidata;

– donosi odluke o usvajanju izbornog programa Stranke;

– donosi odluke o podršci kandidatima drugih stranaka na izborima

– odlučuje o ostalim pitanjima bitnim za političko djelovanje stranke.

Vijeće je dužno o svojim odlukama obavještavati članstvo.

Članak 38.

Vijeće se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 39.

Sjednicu Vijeća sazivaju i njome predsjeda dvoje koordinatora Stranke ili osoba koju je za to ovlastio Upravni odbor, u skladu sa stavkom 2. članka 29.

Članak 40.

Dvoje koordinatora dužno je sazvati sjednicu Vijeća na zahtjev najmanje jedne desetine članova Vijeća.

Članak 41.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.

Vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

4.5. Prijenos odluka između upravnih tijela stranke

Članak 42.

Upravni odbor može donijeti odluku da o pitanju iz njegove nadležnosti odlučuje Vijeće ili Skupština Stranke.

Vijeće može donijeti odluku da o pitanju iz njegove nadležnosti odlučuje Skupština Stranke.

Jedna trećina članova Stranke može zatražiti da o pitanju iz nadležnosti Vijeća odlučuje Skupština Stranke.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, dvoje koordinatora je dužno sazvati Skupštinu u roku od 15 dana.

Ako dvoje koordinatora ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Ako na sjednici iz prethodnog stavka nisu prisutni koordinatori niti osoba koju je u skladu sa stavkom 2. članka 29. za to ovlastio Upravni odbor Skupština će na početku izabrati osobu koja će predsjedati sjednicom Skupštine

4.6. Način opoziva upravnih tijela

Članak 43.

Dvoje koordinatora, članovi Upravnog odbora i članovi Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani:

– na vlastiti zahtjev

– ako ne postupaju u skladu s odlukama Skupštine;

– ako djeluju protivno Zakonu, Statutu ili Etičkom kodeksu.

Odluku o razrješenju koordinatora, članova Upravnog odbora i članova Vijeća izabranih od Skupštine Stranke u slučajevima predviđenim podstavcima 2. i 3. stavka 1. ovog članka donosi Skupština na prijedlog jedne trećine članova Stranke.

Odluka o razrješenju ostalih članova Upravnog odbora i Vijeća u slučajevima predviđenim podstavcima 2. i 3. stavka 1. ovog članka donosi se po istom postupku kojim su imenovani.

5. KOORDINACIJSKA TIJELA STRANKE

Članak 44.

Svrha koordinacijskih tijela Stranke je koordinacija aktivnosti te savjetovanje upravnih tijela Stranke.

Koordinacijska tijela stranke nisu tijela upravljanja.

Koordinacijska tijela Stranke su:

– lokalne, tematske i operativne grupe;

– Teritorijalna, Tematska i Tehnička koordinacija.

5.1. Lokalne, tematske i operativne grupe

Članak 45.

Lokalne, tematske i operativne grupe osniva Upravni odbor Stranke.

Lokalne grupe se osnivaju za područje pojedine županije, grada ili općine.

Tematske grupe se osnivaju za potrebe rada na temama od programskog interesa za Stranku.

Operativne grupe se osnivaju u svrhu provedbe operativnih zadataka.

Članovi lokalnih, tematskih i operativnih grupa ne moraju biti članovi Stranke.

5.2. Teritorijalna, tematska i tehnička koordinacija

Članak 46.

Teritorijalnu koordinaciju čine predstavnici svih lokalnih grupa.

Tematsku koordinaciju čine predstavnici svih tematskih grupa.

Tehničku koordinaciju čine predstavnici svih operativnih grupa.

Koordinacije iz prethodnih stavaka zastupljene su u Upravnom odboru i Vijeću.

Članak 47.

Uključivanje u grupe, rad grupa i triju koordinacija te pitanja vezana za uključenost ne-članova i lokalnih političkih inicijativa u aktivnosti Stranke uređeni su posebnim pravilnikom koji predlaže Upravni odbor, a usvaja Skupština.

6. NAČIN ORGANIZIRANJA I RADA STRANKE

Članak 48.

Rad stranke je organiziran kroz sjednice Skupštine Stranke i drugih upravnih i koordinacijskih tijela.

7. SREDSTVA ZA RAD STRANKE

Članak 49.

Stranka radi osiguravanja svojih političkih ciljeva stječe prihode od članarine, članskih doprinosa, dobrovoljnih priloga (donacija), imovine u svojem vlasništvu, propagandnih materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih, zakonom dopuštenih, izvora.

8. PRESTANAK DJELOVANJA STRANKE

Članak 50.

Odluku o prestanku djelovanja Stranke donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Odlukom o prestanku djelovanja Skupština će odlučiti o imovini Stranke.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja.

Članak 52.

Po usvajanju ovog Statuta sastat će se izabrani članovi Upravnog odbora iz članka 30., 1. stavka, točaka 1. i 2. i donijeti odluke o osnivanju lokalnih, tematskih i operativnih grupa.

Po uspostavi Upravnog odbora u punom sastavu iz članka 30. ovog Statuta o daljnjem osnivanju lokalnih, tematskih i operativnih grupa odlučuje cijeli Upravni odbor sukladno članku 30.

Članak 53.

Ovaj Statut tumači Skupština Stranke, a između dvaju zasjedanja Skupštine, Upravni odbor Stranke.

Članak 54.

Ovaj Statut objavit će se u javnom glasilu »Narodne novine«.

Zagreb, 9. ožujka 2021.

Koordinatorica
Sandra Benčić, v. r.