Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

NN 78/2021 (9.7.2021.), Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1450

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (SL L 57, 18. 2. 2021.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O SUSTAVU UPRAVLJANJA I PRAĆENJU PROVEDBE AKTIVNOSTI U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se institucionalni okvir i postupci povezani s koordinacijom vezanom uz provedbu aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan oporavka i otpornosti) unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije – Mehanizma za oporavak i otpornost na razini Vlade Republike Hrvatske.

Ovom Odlukom određuju se institucije koje obavljaju funkcije upravljanja, koordinacije i praćenja provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i drugih tijela te njihove funkcije i odgovornosti.

II.

Osnovni dokument za korištenje sredstava dostupnih Republici Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost je Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti podijeljen je u pet osnovnih komponenti i jednu inicijativu, a unutar svake komponente utvrđena je jedna ili više podkomponenti.

III.

Institucionalni okvir sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Republici Hrvatskoj čine tijela kako slijedi:

– Upravljački odbor

– Odbor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

– Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

– Tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji

– Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

– Provedbena tijela i

– Tijelo nadležno za reviziju.

Tijela iz stavka l. podstavaka 3. do 7. ove točke navedena su u tablici koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

IV.

Upravljački odbor zadužen je za sveukupno upravljanje i praćenje provedbe svih aktivnosti utvrđenih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

Članovi Upravljačkog odbora su:

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske[1](Sukladno Odluci o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (»Narodne novine«, br. 13/17., 51/17., 97/17., 50/18., 74/19., 16/20. i 89/20.) definirana je i uloga Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.), ujedno i predsjednik Upravljačkog odbora

– ministar nadležan za financije, zamjenik predsjednika Upravljačkog odbora

– ministar nadležan za gospodarstvo

– ministar nadležan za promet

– ministar nadležan za poljoprivredu

– ministar nadležan za turizam

– ministar nadležan za kulturu

– ministar nadležan za pravosuđe i upravu

– ministar nadležan za unutarnje poslove

– ministar nadležan za znanost i obrazovanje

– ministar nadležan za rad, mirovinski sustav, obitelj i socijalnu politiku

– ministar nadležan za zdravstvo

– ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu

– ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije

– državni tajnik nadležan za demografiju i mlade

– državni tajnik nadležan za razvoj digitalnog društva.

Upravljački odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno te temeljem prijedloga Odbora za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Izvješća o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, raspravlja o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i donosi izvršne odluke koje se odnose na sustav upravljanja i provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti priprema jednom mjesečno Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti utvrđeno u točki VI. ove Odluke u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Predsjednik Upravljačkog odbora iz stavka 2. ove točke može, po potrebi, u rad Upravljačkog odbora uključiti predstavnike drugih tijela državne uprave i drugih institucija, kao i druge vanjske stručnjake koji mogu dati doprinos radu Upravljačkog odbora.

V.

Odbor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: Odbor za provedbu) zadužen je za operativno praćenje provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Članovi Odbora za provedbu su:

– predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ujedno i predsjednik Odbora za provedbu

– predstavnik Tijela nadležnog za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

– predstavnici Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

– predstavnici Tijela nadležnog za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji

– predstavnici Tijela nadležnog za reviziju i

– predstavnici tijela državne uprave nadležnog za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tj. koordinacijskog tijela za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Odbor za provedbu sastaje se najmanje jednom mjesečno nakon što mu Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti utvrđeno u točki VI. ove Odluke u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske dostavi Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Odbor za provedbu raspravlja i donosi prijedloge o svim aspektima provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, područjima poboljšanja provedbe, koordinaciji aktivnosti koje se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, nacionalnih sredstava i fondova Europske unije, nepravilnostima i revizorskim nalazima.

Odbor za provedbu, temeljem rasprave i Izvješća o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz točke IV. stavka 3. ove Odluke, utvrđuje prijedlog mjera koje je potrebno poduzeti i dostavlja ga Upravljačkom odboru radi njihove provedbe.

Predsjednik Odbora za provedbu iz stavka 2. ove točke može, po potrebi, u rad Odbora za provedbu uključiti predstavnike drugih tijela državne uprave i drugih institucija, kao i druge vanjske stručnjake koji mogu dati doprinos radu Odbora za provedbu.

VI.

Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: Koordinacijsko tijelo) je ustrojstvena jedinica razine sektora unutar Ministarstva financija.

Zadaće Koordinacijskog tijela su:

– koordinacija praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz praćenja ispunjenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti

– priprema izmjena i dopuna Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s Tijelima državne uprave nadležnim za pojedinu komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

– poticanje pravovremene provedbe reformi i ulaganja, podrške tijelima nadležnim za provedbu u otklanjanju prepreka i ubrzavanju procesa provedbe

– objedinjavanje i obrada prikupljenih podataka

– priprema Izvješća o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te izvješća vezanih za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti

– predlaganje smjernica i mjera Upravljačkom odboru i Odboru za provedbu, u svrhu pojednostavljivanja i ubrzanja procesa provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i rješavanja problema nastalih tijekom provedbe

– davanje stručne podrške predstavniku Gospodarskog i financijskog odbora (u daljnjem tekstu: EFC) s ciljem periodičnih usvajanja pozitivnog mišljenja EFC-a na prijedloge povlačenja sredstava.

Provedba koordinacije praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i izvršavanje zadaća iz stavka 2. ove točke temeljit će se na dostavi mjesečnih izvještaja vezanih za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, redovitim sastancima Koordinacijskog tijela s relevantnim dionicima te na informacijama dostupnim na temelju zahtjeva za podršku u provedbi.

U skladu sa stavkom 3. ove točke Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti do petog dana u mjesecu dostavljaju Koordinacijskom tijelu izvještaje vezane za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti u kojima ukratko navode stanje provedbe po reformama i ulaganjima te uz prateće dokaze, sve na obrascu izvještavanja čiji će izgled i sadržaj utvrditi Koordinacijsko tijelo, koje će ga po potrebi i mijenjati i dopunjavati.

Koordinacijsko tijelo priprema Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz točke IV. stavka 3. ove Odluke na temelju dostavljenih izvještaja, komunikacija i ostalih dostupnih izvora te ga do desetog u mjesecu dostavlja Odboru za provedbu koji raspravlja o stanju u provedbi i utvrđuje prijedloge smjernica i mjera koji se prilažu, odnosno uključuju u Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i dostavljaju ga Upravljačkom odboru.

Koordinacijsko tijelo, u suradnji s Tijelom nadležnim za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji i Tijelima državne uprave nadležnim za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ima ovlasti provoditi provjere temeljem kojih potvrđuje da su ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđene u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti ispunjene.

Provjere iz stavka 6. ove točke provode se kontinuirano u skladu s dinamikom ostvarivanja pokazatelja rezultata, a na temelju dostavljenih izvještaja i dokaza, podataka o provedbi iz informacijskih sustava, javno dostupnih informacija, izvještaja nadležnih tijela i ostalih izvora te provjera na licu mjesta.

Za provjere iz stavka 6. ove točke koriste se kontrolne liste koje obuhvaćaju glavna područja provjere i prateće dokaze. Rezultati svih provjera bit će dostupni u zajedničkom IT sustavu.

Koordinacijsko tijelo će za potrebe izrade zahtjeva za plaćanje prema Europskoj komisiji pripremiti objedinjeni izvještaj kojim će biti obuhvaćeni svi pokazatelji rezultata koji su preduvjet za slanje zahtjeva za plaćanje.

Izvještaj iz stavka 9. ove točke prosljeđuje se Tijelu nadležnom za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.

VII.

Tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji je Sektor za poslove Nacionalnog fonda u Državnoj riznici Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Nacionalni fond).

Zahtjevi za plaćanje pripremaju se u skladu s rokovima utvrđenim s Europskom komisijom.

Uz zahtjev za plaćanje, Europskoj komisiji dostavljaju se:

– izjava o upravljanju u kojoj se izjavljuje da su sredstva iskorištena za predviđenu namjenu, da su podaci podneseni uz zahtjev za plaćanje potpuni, točni i pouzdani te da uspostavljeni sustavi kontrole pružaju potrebna jamstva da se sredstvima upravljalo u skladu sa svim primjenjivim pravilima, osobito s pravilima o izbjegavanju sukoba interesa, sprječavanju prijevara, korupcije i dvostrukog financiranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih izvora u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i

– sažetak provedenih revizija, uključujući utvrđene nedostatke i sva poduzeta korektivna djelovanja.

Prije slanja izjave o upravljanju iz stavka 3. podstavka 1. ove točke potrebno je ostvariti ključne etape i ciljne vrijednosti koje potvrđuje Koordinacijsko tijelo.

Podloga za pripremu izjave o upravljanju iz stavka 3. podstavka 1. ove točke su pojedinačne izjave o upravljanju koje pripremaju Tijela državne uprave nadležna za komponente/podkomponente utvrđena u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i u ovoj Odluci i provjere prihvatljivosti izdataka koje provodi Nacionalni fond.

Nacionalni fond dostavlja Tijelima državne uprave nadležnim za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti obavijest o početku izrade zahtjeva za plaćanje i traži od njih dostavu izjave o upravljanju iz stavka 3. podstavka 1. ove točke.

Izjava o upravljanju iz stavka 3. podstavka 1. ove točke Tijela državne uprave nadležna za komponente/podkomponente Nacionalnog plana oporavka i otpornosti sadrži informaciju o stanju provedbe komponente/podkomponente, provedenim provjerama i rezultatima provjera, pregledu prijavljenih sumnji na nepravilnosti i utvrđenih nepravilnosti, povratima sredstava, nalazima revizora te poduzetim mjerama za otklanjanje nalaza i preporuka.

Nacionalni fond provodi provjere izdataka na uzorku izdataka nastalih do razdoblja pripreme zahtjeva za plaćanje.

Istodobno s pripremom izjave o upravljanju iz stavka 3. podstavka 1. ove točke na temelju dostavljenih informacija u izjavama o upravljanju te kopiji revizorskih izvješća koje će redovito dostavljati Tijelo nadležno za reviziju, izradit će se sažetak revizorskih nalaza i preporuka iz stavka 3. podstavka 2. ove točke.

Nakon što se završe sve provjere i zaključi da se može izdati izjava o upravljanju iz stavka 3. podstavka 1. ove točke, Nacionalni fond će izjavu o upravljanju iz stavka 3. podstavka 1. ove točke, sa svim pratećim dokumentima, dostaviti ministru financija na potpis i poslati Europskoj komisiji.

VIII.

Za provedbu reformi i ulaganja za svaku komponentu/podkomponentu u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti utvrđeno je nadležno tijelo na razini tijela državne uprave.

Uz Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti su za pojedine podkomponente utvrđena Provedbena tijela koja obavljaju poslove u vezi s upravljanjem ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, a u skladu s odredbama Sporazuma o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbenih tijela.

Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti zaduženo je za koordinaciju aktivnosti vezanih za provedbu reformi i izvještavanja o ispunjavanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti na razini podkomponente.

Ukupna odgovornost za provedbu reformi i ulaganja je na Tijelu državne uprave nadležnom za komponentu/podkomponentu utvrđenom u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. U slučajevima kada u okviru podkomponente sudjeluju različita tijela državne uprave koja su zadužena za određenu reformu i ulaganje, tada je odgovornost za provedbu na tim tijelima u skladu sa sektorskom nadležnošću.

Radi osiguranja ujednačenih pravila za korištenje fondova, Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu utvrđena u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i Provedbena tijela za provedbu će koristiti procedure kao u provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova koje će se prilagoditi Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

IX.

Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u provedbi reformi i ulaganja zadužena su za sljedeće osnovne poslove:

– pripremu izmjene i dopune zakonskog okvira, uredbi, pravilnika, donošenje i ostalih propisa, a koji su temelj za provođenje reformi te poduzimanje svih aktivnosti kako bi se uputile na usvajanje nadležnim tijelima

– provedbu reformi

– provedbu ulaganja:

– dodjela bespovratnih sredstava za provedbu ulaganja

– uspostava i provedba financijskih instrumenata

– upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (praćenje provedbe projekata, kontrola troškova, kontrola javne nabave, plaćanje korisnicima projekata, povrat nepravilno utrošenih sredstava)

– provedba ulaganja za koje su korisnici tijela nadležna za komponentu/podkomponentu

– izvještavanje o nepravilnostima i povratima

– praćenje napretka i izvještavanje o ispunjavanju ciljnih vrijednosti i pokazatelja i

– pripremu izjave o upravljanju.

Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti poduzimaju aktivnosti u skladu sa sektorskom nadležnošću, pripremaju prijedloge zakona te izmjene i dopune zakonskog okvira, akcijskih planova te ostale aktivnosti koje su preduvjet za provedbu reformi te provodi reforme.

Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dostavljaju Koordinacijskom tijelu izvješća vezana za postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, a Nacionalnom fondu izjavu o upravljanju kojom potvrđuju da su sredstva utrošena na zakonit i pravilan način. U slučajevima kada u okviru podkomponente sudjeluju različita tijela državne uprave koja su zadužena za određenu reformu i ulaganje, tada Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu objedinjuje pojedinačna izvješća tih tijela, odnosno pojedinačne izjave o upravljanju i dostavlja ga Koordinacijskom tijelu, odnosno Nacionalnom fondu.

X.

Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodjeljuju sredstva za ulaganja te utvrđuju kriterije za dodjelu sredstava, maksimalan iznos potpore, prihvatljive aktivnosti, prihvatljive prijavitelje i partnere, kao i način financiranja te pokazatelje ostvarenja.

Prije pokretanja postupka dodjele bespovratnih sredstava, Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dužna su provjeriti predstavlja li dodjela takvih sredstava državne potpore.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju kroz izravnu dodjelu sredstava i pozive za dodjelu bespovratnih sredstava.

Provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava obuhvaća administrativnu provjeru projektnih prijedloga, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti, kvalitetu prijedloga, provjeru prihvatljivosti troškova.

Kroz provjeru prihvatljivosti troškova Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja dodjeljuju sredstva za ulaganja, između ostalog, provjeravaju postoji li dvostruko financiranje i nakon provedenih kontrola donose odluku o dodjeli sredstava te zaključuju ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u kojima se definiraju međusobna prava i obveze.

Upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava iz stavka 5. ove točke obuhvaća praćenje provedbe projekata, kontrolu nastalih troškova, kontrolu postupaka nabave, kontrolu dvostrukog financiranja i sukoba interesa, plaćanje korisnicima projekata i povrat nepravilno utrošenih sredstava.

XI.

Nadležno tijelo iz točke X. stavka 1. ove Odluke provodi administrativne i provjere na licu mjesta kako bi se uvjerilo da projekt napreduje u skladu s dinamikom te da su troškovi prihvatljivi za financiranje.

Ako nadležno tijelo tj. Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti tijekom provjera iz stavka 1. ove točke utvrde da sredstva nisu utrošena na pravilan način, od korisnika sredstava su dužna tražiti povrat nepravilno utrošenih sredstava.

Ako korisnik sredstava koji provodi projekt ne vrati sredstva u roku dospijeća, tijelo iz stavka 2. ove točke prosljeđuje svu potrebnu dokumentaciju u vezi s povratom sredstava ustrojstvenoj jedinici za proračunski nadzor Ministarstva financija radi donošenja rješenja o povratu sredstava u državni proračun Republike Hrvatske.

XII.

Za upravljanje nepravilnostima primjenjuje se struktura i procedure uspostavljene za Europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj.

Uputu o upravljanju nepravilnostima prilikom korištenja sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti utvrdit će Koordinacijsko tijelo.

Sva Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno Provedbena tijela obvezna su Nacionalnom fondu dostavljati izvješća o sumnjama na nepravilnosti i izvješća o povratima sredstava.

XIII.

Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dužna su voditi računa o izbjegavanju dvostrukog financiranja.

Mjere za izbjegavanje dvostrukog financiranja provode se kroz preventivne aktivnosti i provjere u postupku dodjele sredstava i odobravanju isplata korisnicima sredstava. Sredstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti planiraju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelima Tijela državne uprave nadležnim za komponentu/podkomponentu i prema posebnom izvoru financiranja. Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odgovorna su za pravilno planiranje sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske i izbjegavanje dvostrukog planiranja sredstava za iste namjene.

Provjere dvostrukog financiranja provode se u skladu s procedurama iz točke VIII. stavka 5. ove Odluke.

Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti definirat će uvjete za dodjelu bespovratnih sredstava te će u fazi ocjene dostavljenih projektnih prijedloga provjeriti jesu li za istu namjenu već odobrena ili korištena sredstva iz drugih izvora financiranja.

Prije isplate sredstava korisnicima za troškove nastale u provedbi projekata, Provedbeno tijelo obvezno je ponovno provjeriti postoji li dvostruko financiranje.

Provjere se provode na temelju dostupnih podataka u IT sustavima tijela nadležnih za provedbu fondova Europske unije, podataka o izvršenju rashoda iz državnog proračuna Republike Hrvatske te uvidom u dostupne podatke o dodjeli sredstava iz ostalih javnih izvora.

XIV.

Sva tijela uključena u provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti obvezna su provoditi mjere za sprječavanje sukoba interesa na razini svakog tijela te na razini korisnika bespovratnih sredstava.

Uputu o provedbi mjera za sprječavanje sukoba interesa prilikom korištenja sredstava isplaćenih u skladu s ovom Odlukom utvrdit će Koordinacijsko tijelo.

XV.

Tijelom nadležnim za reviziju određuje se Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA).

ARPA će provoditi revizije sustava upravljanja i praćenja provedbe reformi i ulaganja te revizije ostvarenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u skladu s važećim zakonodavnim okvirom i smjernicama Europske komisije.

XVI.

Za upravljanje i praćenje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koristit će se sustav eFondovi koji će se nadograditi u dijelu praćenja provedbe ključnih etapa i ciljnih vrijednosti za potrebe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

XVII.

Ministar financija će jednom mjesečno na sjednici Vlade Republike Hrvatske izvijestiti članove Vlade Republike Hrvatske o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Odbor za provedbu polugodišnje podnosi pisano izvješće Vladi Republike Hrvatske o napretku u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

XVIII.

U skladu s politikama transparentnosti i pozitivnim propisima Republike Hrvatske u pogledu pristupa dokumentima i informacijama, Vlada Republike Hrvatske će na svojoj mrežnoj stranici polugodišnje objavljivati informacije o napretku u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

XIX.

Zadužuje se Ministarstvo financija da, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske, o ovoj Odluci, na odgovarajući način, izvijesti sva nadležna ministarstva i druga nadležna tijela državne uprave koja imaju obvezu provođenja aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

XX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/245

Urbroj: 50301-05/31-21-5

Zagreb, 8. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

Tijelo nadležno za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornostiUstrojstvena jedinica razine sektora unutar Ministarstva financija
Tijelo nadležno za slanje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisijiSektor za poslove Nacionalnog fonda u Državnoj riznici Ministarstva financija
Tijela državne uprave nadležna za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
C1. Gospodarstvo
C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Provedbena tijela: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) i Ministarstvo kulture i medija

C1.2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstvo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Provedbena tijela: Hrvatske vode (HV), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture

Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

C1.5. Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranomMinistarstvo poljoprivrede
C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

Ministarstvo turizma i sporta

Provedbena tijela: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

C2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
C2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekataMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
C2.2. Daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne upraveMinistarstvo pravosuđa i uprave
C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Provedbeno tijelo za investicije C2.3. R4-I1 i C2.3. R4-I2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinomMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
C2.5. Moderno pravosuđe spremno za buduće izazoveMinistarstvo pravosuđa i uprave
C2.6. Sprječavanje i suzbijanje korupcijeMinistarstvo pravosuđa i uprave
C2.7. Jačanje fiskalnog okviraMinistarstvo financija
C2.8. Jačanje okvira za sprječavanje pranja novcaMinistarstvo financija
C2.9. Jačanje okvira za javnu nabavuMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja
C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje
C3.1. Reforma obrazovnog sustava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Provedbena tijela: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

C4. Tržište rada i socijalna zaštita
C4.1. Unaprjeđenje mjera zapošljavanja i pravnog okvira za moderno tržište rada i gospodarstvo budućnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Provedbeno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

C4.2. Unaprjeđenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovinaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
C4.3. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Provedbeno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

C5. Zdravstvo
C5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

Ministarstvo zdravstva

Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

C6. Inicijativa: Obnova zgrada
C6.1. Obnova zgrada

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Provedbena tijela: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Fond za obnovu (FZO), Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Tijelo nadležno za revizijuAgencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)