Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

NN 78/2021 (9.7.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

Ministarstvo poljoprivrede

1454

Na temelju članka 2., stavka 1. točke 31. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) ministrica poljoprivrede, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra nadležnog za unutarnje poslove donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PČELARSKA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (»Narodne novine«, broj 93/2013) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatski pčelarski savez dužan je pčelaru izdati Potvrdu u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/03

Urbroj: 525-14/0870-21-10

Zagreb, 15. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.