Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje« Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

NN 78/2021 (9.7.2021.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje« Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1461

Ministarstvo zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva ulica 12, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje« Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/38

Urbroj: 534-07-2-2/6-21-9

Zagreb, 31. svibnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.