Naputak o pravilima i metodama zaštite pri diseminaciji službenih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku

NN 78/2021 (9.7.2021.), Naputak o pravilima i metodama zaštite pri diseminaciji službenih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1464

Na temelju članka 58. stavak 4. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

NAPUTAK

O PRAVILIMA I METODAMA ZAŠTITE PRI DISEMINACIJI SLUŽBENIH STATISTIČKIH PODATAKA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuju se pravila i metode kojima se osigurava diseminacija službenih statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku (u nastavku teksta: Zavod) u obliku i na način kojim se štiti statistička jedinica od izravnog ili neizravnog identificiranja.

Članak 2.

Svrha zaštite povjerljivih statističkih podataka u smislu ovoga Naputka jest minimiziranje rizika identifikacije individualne statističke jedinice u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (u nastavku teksta: Zakon) i odredbama Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici te Uredbe (EU) 2015/759 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici.

Članak 3.

(1) Pojmovi »diseminacija«, »statistička jedinica«, »povjerljivi podaci«, »izravna identifikacija« i »neizravna identifikacija« korišteni u ovom Naputku imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Zakonu.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovome Naputku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Ovaj Naputak odnosi se na zaštitu povjerljivih podataka pri izradi i diseminaciji službenih statističkih podataka u publikacijama, bazama podataka i/ili zasebnim tablicama, kao i pri pružanju usluge statističke obrade podataka na zahtjev korisnika.

(2) Ovaj Naputak ne odnosi se na zaštitu povjerljivih podataka dostupnih nositeljima službene statistike za statističke svrhe, na zaštitu povjerljivih podataka dostupnih za znanstvene svrhe i na zaštitu povjerljivih podataka u datotekama za javnu uporabu.

(3) Datoteke za javnu uporabu sadržavaju podatke o individualnim statističkim jedinicama koji su anonomizirani na način da statističku jedinicu nije moguće identificirati ni izravno niti neizravno, uzimajući u obzir sva relevantna sredstva kojima bi se treća strana mogla razumno koristiti za njezinu identifikaciju.

II. ZAŠTITA STATISTIČKE JEDINICE PRI DISEMINACIJI

Članak 5.

(1) Zavod diseminira statističke podatke prikupljene u skladu sa Zakonom, Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske u agregiranom obliku, odnosno u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće identificirati ni izravno niti neizravno.

(2) Iznimno, diseminacija povjerljivih statističkih podataka moguća je samo u slučajevima i na načine određene Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje područje službene statistike.

Članak 6.

(1) Zavod diseminira službene statističke podatke primjenom skupa pravila i metoda definiranih ovim Naputkom kojima je cilj minimizirati rizik razotkrivanja informacija o statističkim jedinicama, putem izravne i neizravne identifikacije, te istodobno osigurati maksimalnu korisnost podataka.

(2) Statistička povjerljivost u smislu ovoga Naputka ne odnosi se na podatke tijela javne vlasti, osim u slučajevima kada je informacija profesionalna ili poslovna tajna u skladu s posebnim zakonom ili ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 7.

(1) Svaka ustrojstvena jedinica Zavoda dužna je u svom djelokrugu rada utvrditi pravila i metode zaštite povjerljivih statističkih podataka u skladu s odredbama ovoga Naputka te ih dostaviti ustrojstvenoj jedinici Zavoda nadležnoj za statističke metodologije i Odboru za statističku povjerljivost Zavoda.

(2) Pri utvrđivanju pravila i metoda iz stavka 1. ovoga članka nadležna ustrojstvena jedinica može konzultirati ustrojstvenu jedinicu Zavoda nadležnu za statističke metodologije.

Opća pravila zaštite

Članak 8.

Pri zaštiti agregiranih podataka koji se odnose na poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata primjenjuju se sljedeća pravila:

1. pravilo minimalnog broja jedinica, prema kojem se agregirani podaci koji se odnose na manje od tri statističke jedinice ne smiju objavljivati

2. pravilo dominantnosti, prema kojem, ako se ono primjenjuje, treba provjeriti agregirane podatke te ako jedna jedinica dominantno pridonosi agregiranom podatku, tada se takav podatak ne smije objaviti zbog moguće identifikacije dominantne statističke jedinice.

Članak 9.

(1) Pri zaštiti agregiranih podataka koji se odnose na kućanstva i fizičke osobe primjenjuju se sljedeća pravila:

1. pravilo minimalnog broja jedinica, prema kojem se agregirani podaci koji se odnose na manje od četiri statističke jedinice ne smiju objavljivati

2. pravilo dominantnosti, prema kojem, ako se ono primjenjuje, treba provjeriti agregirane podatke koji se odnose na manje od deset statističkih jedinica, te ako jedna ili dvije statističke jedinice dominantno pridonose agregiranom podatku, tada se takav podatak ne smije objaviti zbog moguće identifikacije dominantne statističke jedinice.

(2) Za diseminaciju podataka popisa stanovništva, kućanstva i stanova i popisa poljoprivrede primjenjuju se posebna pravila koja donosi glavni ravnatelj Zavoda na prijedlog nadležne ustrojstvene jedinice.

Članak 10.

(1) Iznimke od pravila navedenih u člancima 8. i 9. stavku 1. ovoga Naputka, uključujući primjenu načela »pasivne povjerljivosti«, u slučajevima gdje je takva vrsta zaštite propisana ili preporučena na europskoj ili međunarodnoj razini, utvrdit će ustrojstvene jedinice Zavoda u pravilima i metodama zaštite povjerljivih statističkih podataka iz članka 7. ovoga Naputka.

(2) Primjena načela »pasivne povjerljivosti« znači da se zaštita povjerljivih statističkih podataka provodi samo na zahtjev izvještajnih jedinica koje smatraju da bi se objavljivanjem povjerljivih podataka mogli otkriti podaci o njihovu poslovanju.

Metode zaštite

Članak 11.

(1) Zavod diseminira službene statističke podatke uz primjenu stručnih metoda kojima se smanjuje odnosno isključuje mogućnost identificiranja statističke jedinice izravno ili neizravno.

(2) Podaci koji bi omogućili prepoznavanje statističke jedinice moraju biti izostavljeni ili izmijenjeni.

(3) U slučaju da se povjerljivi zaštićeni podatak može izračunati na temelju drugih podataka, treba zaštititi i te podatke kako bi se osigurala i sekundarna povjerljivost.

Članak 12.

U obavljanju poslova navedenih u članku 4. stavak 1. ovoga Naputka zaposlenici Zavoda dužni su postupati u skladu s odredbama ovoga Naputka.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

U iznimno opravdanim slučajevima glavni ravnatelj Zavoda može, uz mišljenje Odbora za statističku povjerljivost Zavoda, posebnom odlukom odrediti drugačiji način zaštite povjerljivih statističkih podataka od načina koji je uređen odredbama ovoga Naputka.

Članak 14.

Pravila i metode zaštite povjerljivih statističkih podataka iz članka 7. ovoga Naputka ustrojstvene jedinice Zavoda dužne su dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za statističke metodologije i Odboru za statističku povjerljivost Zavoda najkasnije u roku 6 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Naputka.

Članak 15.

(1) Nadzor nad provođenjem odredbi ovoga Naputka obavljaju načelnici sektora i ostali nadređeni službenici Zavoda iz svog djelokruga rada.

(2) Nadzor nad provođenjem odredbi ovoga Naputka obavlja i Odbor za statističku povjerljivost Zavoda.

Članak 16.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-03/21-01/2

Urbroj: 555-01-02-03-21-1

Zagreb, 30. lipnja 2021.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.