Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Splitu

NN 78/2021 (9.7.2021.), Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Splitu

Državno sudbeno vijeće

1465

Na temelju članka 55. stavak 1. i stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta – ZDSV), Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća, te Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak, članova Vijeća, na 47. sjednici, održanoj 28. siječnja 2021., donijelo je

ODLUKU

Za suca Županijskog suda u Splitu imenuje se ZORAN IVANIŠEVIĆ, sudac Općinskog suda u Splitu.

Broj: IS-5/20-15
Zagreb, 28. siječnja 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.