Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Hrvatski sabor

1469

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 58/20. i 124/20.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2019.
IZVORNI
PLAN
2020.
TEKUĆI
PLAN
2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
INDEKS
153456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA138.853.707.363,81130.255.404.075130.255.404.075131.048.124.894,00100,6
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.065.950.203,10847.353.949847.353.949530.334.476,8262,6
UKUPNI PRIHODI139.919.657.566,91131.102.758.024131.102.758.024131.578.459.370,82100,4
3RASHODI POSLOVANJA135.869.595.817,02150.162.797.999150.161.659.542148.666.526.052,6099,0
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4.000.468.046,975.727.882.9725.729.021.4294.893.891.904,1285,4
UKUPNI RASHODI139.870.063.863,99155.890.680.971155.890.680.971153.560.417.956,7298,5
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK49.593.702,92-24.787.922.947-24.787.922.947-21.981.958.585,9088,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2019.
IZVORNI
PLAN
2020.
TEKUĆI
PLAN
2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
20120.
INDEKS
153456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA35.446.845.391,7262.974.806.05662.974.806.05664.709.523.411,96102,8
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA30.263.357.249,5336.086.193.54236.086.193.54234.949.397.548,6396,8
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE2.530.422.786,817.188.287.5477.188.287.5477.188.287.547,33100,0
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU-7.763.504.631,92-9.288.977.114-9.288.977.114-14.966.454.824,76161,1
NETO FINANCIRANJE-49.593.702,9224.787.922.94724.787.922.94721.981.958.585,9088,7
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2020. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2020.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI139.919.657.566,91131.102.758.024131.102.758.024131.578.459.370,8294,04100,36
6PRIHODI POSLOVANJA138.853.707.363,81130.255.404.075130.255.404.075131.048.124.894,0094,38100,61
61Prihodi od poreza82.736.252.181,5871.964.291.73571.964.291.73573.148.241.543,7788,41101,65
612Porez na dobit9.303.113.920,579.030.890.4439.030.890.4439.306.092.982,88100,03103,05
6121Porez na dobit od poduzetnika9.186.009.797,249.214.638.738,90100,31
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge86.968.716,7572.367.237,6283,21
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti30.135.406,5819.087.006,3663,34
614Porezi na robu i usluge73.072.347.335,9362.582.310.35862.582.310.35863.474.383.218,8586,87101,43
6141Porez na dodanu vrijednost54.898.529.647,2847.205.027.483,6085,99
6142Porez na promet2.421.644,371.555.981,8764,25
6143Posebni porezi i trošarine16.264.097.523,2414.536.501.070,9189,38
6146Ostali porezi na robu i usluge429.132.905,46445.897.030,83103,91
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću373.936.093,39293.042.608,4678,37
6148Naknade za priređivanje igara na sreću1.104.229.522,19992.359.043,1889,87
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije360.501.243,02349.971.826349.971.826367.303.168,80101,89104,95
6151Carine i carinske pristojbe360.501.243,02367.303.168,80101,89
616Ostali prihodi od poreza289.682,061.119.1081.119.108462.173,24159,5441,30
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe289.682,06462.173,24159,54
62Doprinosi24.134.638.147,4422.706.551.95522.706.551.95522.760.613.524,4594,31100,24
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje23.917.412.036,4422.699.157.50822.699.157.50822.748.953.892,5895,11100,22
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje23.917.412.036,4422.748.953.892,5895,11
623Doprinosi za zapošljavanje217.226.111,007.394.4477.394.44711.659.631,875,37157,68
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti217.226.111,0011.659.631,875,37
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna14.800.981.000,0819.157.119.31519.157.119.31518.193.028.826,87122,9294,97
631Pomoći od inozemnih vlada116.886.669,085.859.5075.859.5078.144.398,626,97138,99
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada9.486.865,848.144.398,6285,85
6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada107.399.803,24
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU14.059.013.493,8218.586.110.41818.586.110.41817.661.904.983,02125,6395,03
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija12.040.438,0216.687.911,09138,60
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija12.006.090,996.750.734,2556,23
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU7.321.586.535,029.709.400.118,01132,61
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU6.713.380.429,797.929.066.219,67118,11
633Pomoći iz proračuna50.00050.000
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna76.961.934,2464.883.24964.883.24951.972.760,3367,5380,10
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna27.274.860,5723.505.956,1486,18
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna49.687.073,6728.466.804,1957,29
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan175.310.440,65225.171.117225.171.117165.666.525,7794,5073,57
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan140.832.097,77140.971.017,34100,10
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan34.478.342,8824.695.508,4371,63
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava8.245.748,4813.388.93413.388.9344.471.497,8654,2333,40
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava8.245.748,484.471.497,8654,23
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna364.562.713,81261.656.090261.656.090300.868.661,2782,53114,99
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna203.944.776,4491.084.855,3044,66
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna44.582.250,2544.527.773,0399,88
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava99.462.185,07154.728.248,75155,56
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava16.573.502,0510.527.784,1963,52
64Prihodi od imovine2.782.481.492,742.266.074.1562.266.074.1563.025.282.007,13108,73133,50
641Prihodi od financijske imovine1.578.374.927,921.403.330.3681.403.330.3682.167.373.308,42137,32154,44
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima2.368,839.473,27399,91
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju63.023.116,9419.950.915,2131,66
6414Prihodi od zateznih kamata229.749.490,51158.581.898,1369,02
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule132.305.276,82537.473.524,52406,24
6416Prihodi od dividendi666.057.988,0187.965.458,3113,21
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima478.498.874,851.010.720.461,75211,23
6419Ostali prihodi od financijske imovine8.737.811,96352.671.577,234.036,15
642Prihodi od nefinancijske imovine816.006.908,45570.423.182570.423.182562.652.564,0768,9598,64
6421Naknade za koncesije359.130.569,27223.857.747,1662,33
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine108.110.075,2498.082.028,8890,72
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine270.674.393,35209.274.370,9377,32
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine34.005,98900,002,65
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine78.057.864,6131.437.517,1040,27
643Prihodi od kamata na dane zajmove334.407.535,28292.320.606292.320.606295.256.134,6488,29101,00
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima13.023.285,7011.807.041,4890,66
6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru6.262.500,00
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru181.825.008,90934.852,830,51
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora3.520.517,053.823.775,36108,61
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti136.038.723,63272.427.964,97200,26
644Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima53.692.121,09
6446Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima53.692.121,09
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada4.756.861.705,674.163.396.4644.163.396.4643.870.769.753,8581,3792,97
651Upravne i administrativne pristojbe715.204.525,63634.885.085634.885.085651.466.758,7191,09102,61
6511Državne upravne i sudske pristojbe383.681.072,47358.184.157,6993,35
6513Ostale upravne pristojbe i naknade59.357.228,5053.915.851,8190,83
6514Ostale pristojbe i naknade272.166.224,66239.366.749,2187,95
652Prihodi po posebnim propisima4.041.657.180,043.528.511.3793.528.511.3793.219.302.995,1479,6591,24
6521Prihodi državne uprave843.450.874,53679.430.287,4880,55
6526Ostali nespomenuti prihodi2.987.239.666,352.382.572.025,9679,76
6527Naknade od financijske imovine129.775,47274.472,58211,50
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom210.836.863,69157.026.209,1274,48
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.308.135.374,421.247.966.3831.247.966.3831.245.676.527,4995,2399,82
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.142.088.529,871.058.667.5731.058.667.5731.019.930.028,2489,3096,34
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe153.831.936,63182.578.526,74118,69
6615Prihodi od pruženih usluga988.256.593,24837.351.501,5084,73
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna166.046.844,55189.298.810189.298.810225.746.499,25135,95119,25
6631Tekuće donacije146.422.085,90164.287.990,32112,20
6632Kapitalne donacije19.624.758,6561.458.508,93313,17
67Prihodi iz proračuna7.701.872.128,578.187.838.1118.187.838.1118.178.516.735,57106,1999,89
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza7.701.872.128,578.187.838.1118.187.838.1118.178.516.735,57106,1999,89
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza7.701.872.128,578.178.516.735,57106,19
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi632.485.333,31562.165.956562.165.956625.995.974,8798,97111,35
681Kazne i upravne mjere598.653.659,60531.171.518531.171.518597.923.388,6699,88112,57
6811Kazne za carinske prekršaje69.058.157,4285.778.917,11124,21
6812Kazne za devizne prekršaje1.382.129,4624.189.314,391.750,15
6813Kazne za porezne prekršaje27.122.906,3518.952.131,3169,88
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe49.000,00374.530,90764,35
6815Kazne za prekršaje u prometu320.505.999,52332.514.617,87103,75
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku47.986.768,1346.237.103,9196,35
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima3.000,007.670,00255,67
6818Upravne mjere919.371,901.023.740,49111,35
6819Ostale kazne131.626.326,8288.845.362,6867,50
683Ostali prihodi33.831.673,7130.994.43830.994.43828.072.586,2182,9890,57
6831Ostali prihodi33.831.673,7128.072.586,2182,98PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2020.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.065.950.203,10847.353.949847.353.949530.334.476,8249,7562,59
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine106.624.280,5089.429.78989.429.78989.783.074,8784,21100,40
711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava106.469.942,0089.229.78989.229.78989.688.512,4084,24100,51
7111Zemljište106.469.942,0089.688.512,4084,24
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine154.338,50200.000200.00094.562,4761,2747,28
7124Ostala prava154.338,5094.562,4761,27
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine650.675.753,91455.349.160455.349.160336.382.399,1251,7073,87
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata647.411.439,30358.692.545358.692.545331.350.852,0851,1892,38
7211Stambeni objekti457.825.714,29281.457.144,4061,48
7212Poslovni objekti189.285.725,0149.891.207,6826,36
7213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti300.000,00
7214Ostali građevinski objekti2.500,00
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme738.629,2792.850.14492.850.144497.156,8267,310,54
7221Uredska oprema i namještaj142.442,7049.658,2734,86
7222Komunikacijska oprema3.493,573.577,35102,40
7224Medicinska i laboratorijska oprema562.747,05145.852,5025,92
7226Sportska i glazbena oprema47,00
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene29.945,95298.021,70995,20
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava2.463.662,593.616.8393.616.8393.951.938,23160,41109,26
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu2.224.250,273.949.438,23177,56
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu239.412,322.500,001,04
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada60.344,75189.632189.632582.451,99965,21307,15
7252Osnovno stado60.344,75582.451,99965,21
726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine1.678,00
7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina1.678,00
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine308.650.168,69302.575.000302.575.000104.169.002,8333,7534,43
741Prihodi od prodaje zaliha308.650.168,69302.575.000302.575.000104.169.002,8333,7534,43
7411Strateške zalihe308.650.168,69104.169.002,8333,75

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI139.870.063.863,99155.890.680.971155.890.680.971153.560.417.956,72109,7998,51
3RASHODI POSLOVANJA135.869.595.817,02150.162.797.999150.161.659.542148.666.526.052,60109,4299,00
31Rashodi za zaposlene29.601.414.041,7423.202.642.49023.105.646.66522.927.710.625,8577,4599,23
311Plaće (Bruto)24.244.124.000,9619.062.854.66818.977.926.93518.809.460.367,5477,5899,11
3111Plaće za redovan rad23.585.346.892,8618.089.535.288,0276,70
3112Plaće u naravi10.292.158,5512.031.706,33116,90
3113Plaće za prekovremeni rad374.330.195,19401.749.880,31107,32
3114Plaće za posebne uvjete rada274.154.754,36306.143.492,88111,67
312Ostali rashodi za zaposlene1.159.132.616,76794.711.003797.695.414824.587.775,6871,14103,37
3121Ostali rashodi za zaposlene1.159.132.616,76824.587.775,6871,14
313Doprinosi na plaće4.198.157.424,023.345.076.8193.330.024.3163.293.662.482,6378,4598,91
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje355.556.398,32385.006.743,64108,28
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.809.211.773,652.908.044.021,3276,34
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti33.389.252,05611.717,671,83
32Materijalni rashodi14.664.818.018,3715.430.801.39015.300.816.64314.300.733.662,3897,5293,46
321Naknade troškova zaposlenima1.484.094.530,341.265.641.9511.236.945.5571.092.408.027,2373,6188,31
3211Službena putovanja362.838.498,42174.972.892,0048,22
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.028.101.127,61839.817.700,2581,69
3213Stručno usavršavanje zaposlenika70.671.486,0448.611.253,1868,78
3214Ostale naknade troškova zaposlenima22.483.418,2729.006.181,80129,01
322Rashodi za materijal i energiju5.631.664.406,026.096.703.1746.071.761.8785.744.569.114,18102,0094,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi295.710.926,81293.450.376,0199,24
3222Materijal i sirovine3.978.598.678,304.322.920.818,23108,65
3223Energija802.933.664,64709.080.063,7388,31
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje279.095.359,37139.838.203,9750,10
3225Sitni inventar i auto gume59.709.842,0462.931.250,20105,40
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu9.855.666,4119.849.246,51201,40
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća205.760.268,45196.499.155,5395,50
323Rashodi za usluge6.620.002.999,417.198.028.2887.126.634.6186.692.983.509,39101,1093,92
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza488.627.013,60517.895.748,99105,99
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.054.831.286,391.062.197.949,69100,70
3233Usluge promidžbe i informiranja224.740.672,34166.929.955,1974,28
3234Komunalne usluge334.949.964,39307.175.148,7491,71
3235Zakupnine i najamnine836.582.234,271.006.757.701,22120,34
3236Zdravstvene i veterinarske usluge407.701.104,77387.130.463,3794,95
3237Intelektualne i osobne usluge1.213.473.307,351.200.497.167,5498,93
3238Računalne usluge627.651.061,05722.056.563,32115,04
3239Ostale usluge1.431.446.355,251.322.342.811,3392,38
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa83.070.054,7872.996.56669.243.83141.483.056,0449,9459,91
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa83.070.054,7841.483.056,0449,94
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja845.986.027,82797.431.411796.230.759729.289.955,5486,2191,59
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično60.506.340,1157.882.251,0995,66
3292Premije osiguranja79.405.229,7982.887.478,01104,39
3293Reprezentacija64.905.668,2731.744.291,1148,91
3294Članarine i norme260.331.477,63264.174.571,67101,48
3295Pristojbe i naknade76.094.110,4249.178.782,2764,63
3296Troškovi sudskih postupaka116.323.430,59148.668.034,65127,81
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja188.419.771,0194.754.546,7450,29
34Financijski rashodi10.882.337.123,528.566.455.7038.583.722.6268.650.565.872,9679,49100,78
341Kamate za izdane vrijednosne papire8.136.027.231,867.020.725.4907.012.760.6877.012.452.053,5986,19100,00
3411Kamate za izdane trezorske zapise30.253.099,6014.780.300,0048,86
3413Kamate za izdane obveznice8.105.774.132,266.997.671.753,5986,33
342Kamate za primljene kredite i zajmove624.295.872,88606.879.838593.483.223588.357.440,1694,2499,14
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada161.399.865,16171.548.001,42106,29
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru66.317.986,7764.505.347,4397,27
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora396.384.987,57352.018.702,0188,81
3425Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove7.671,31
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora185.362,07285.389,30153,96
343Ostali financijski rashodi2.122.014.018,78938.850.375977.478.7161.049.756.379,2149,47107,39
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa203.710.012,68197.566.327,5296,98
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.736.537.382,41505.684.655,1129,12
3433Zatezne kamate34.175.636,8024.125.974,6970,59
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi147.590.986,89322.379.421,89218,43
35Subvencije7.193.389.486,2414.707.706.42914.470.798.87714.244.591.194,09198,0298,44
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.486.750.819,86790.433.550747.625.233723.401.030,1548,6696,76
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru30.185,2411.063,0636,65
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.486.720.634,62723.389.967,0948,66
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.947.502.798,767.220.202.8247.030.253.5896.931.386.233,29355,9198,59
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora631.772,1657.527.668,979.105,76
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora901.135.607,864.733.165.520,34525,24
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.045.735.418,742.140.693.043,98204,71
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava3.759.135.867,626.697.070.0556.692.920.0556.589.803.930,65175,3098,46
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava3.759.135.867,626.589.803.930,65175,30
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna16.055.003.499,3929.890.766.95230.561.877.62230.624.045.434,19190,74100,20
361Pomoći inozemnim vladama81.016.385,2786.164.25785.889.25793.273.618,06115,13108,60
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama70.919.827,5386.027.058,98121,30
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama10.096.557,747.246.559,0871,77
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.795.091.680,114.043.413.6944.025.541.7944.034.690.516,72106,31100,23
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.795.091.680,114.034.690.516,72106,31
363Pomoći unutar općeg proračuna7.804.387.175,4111.281.289.54511.913.970.16911.971.035.503,91153,39100,48
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna4.877.322.046,487.898.967.869,97161,95
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.927.065.128,934.072.067.633,94139,12
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna569.521.470,939.483.812.7519.533.088.8579.527.984.080,161.672,9899,95
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna273.801.333,759.213.182.118,273.364,91
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna295.720.137,18314.801.961,89106,45
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3.416.353.602,884.677.904.9134.677.241.1604.680.582.176,41137,01100,07
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava688.304.370,51715.759.424,80103,99
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava2.728.049.232,373.964.822.751,61145,34
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna388.633.184,79318.181.792326.146.385316.479.538,9381,4397,04
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna204.611.968,5487.806.214,9842,91
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna52.029.615,2256.522.750,26108,64
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava104.118.996,89156.428.627,76150,24
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava27.872.604,1415.721.945,9356,41
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade49.260.161.344,4451.855.035.90851.620.842.28051.421.759.019,21104,3999,61
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja35.987.885.690,8737.494.868.00037.345.818.12837.319.372.855,13103,7099,93
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora35.846.906.614,1137.198.145.165,20103,77
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.293.334,934.396.904,57133,51
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava137.685.741,83116.830.785,3684,85
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna13.272.275.653,5714.360.167.90814.275.024.15214.102.386.164,08106,2598,79
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu12.732.129.838,1413.450.433.053,66105,64
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi471.310.996,23462.792.510,9198,19
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava68.834.819,20189.160.599,51274,80
38Ostali rashodi8.212.472.303,326.509.389.1276.517.954.8296.497.120.243,9279,1199,68
381Tekuće donacije2.648.807.457,073.021.785.2502.992.822.9342.755.021.443,61104,0192,05
3811Tekuće donacije u novcu2.104.438.677,562.146.312.619,12101,99
3812Tekuće donacije u naravi416.011,2767.969,6716,34
3813Tekuće donacije iz EU sredstava543.952.768,24608.640.854,82111,89
382Kapitalne donacije720.596.784,64499.326.660489.669.035482.605.621,4266,9798,56
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama316.795.106,42249.179.345,4078,66
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima99.509.191,6881.012.775,5681,41
3823Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav304.292.486,54152.413.500,4650,09
383Kazne, penali i naknade štete302.609.769,93255.297.786218.387.777194.602.528,8764,3189,11
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama80.496.105,0887.015.330,72108,10
3832Penali, ležarine i drugo1.077,42
3833Naknade šteta zaposlenicima55.963.204,7712.145.626,1521,70
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta165.909.988,4684.533.976,0050,95
3835Ostale kazne240.471,6210.906.518,584.535,47
385Izvanredni rashodi50.000.000142.000.000
386Kapitalne pomoći4.540.458.291,682.682.979.4312.675.075.0833.064.890.650,0267,50114,57
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.573.390.780,43437.688.459,6427,82
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora104.562.752,62219.629.716,08210,05
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima202.313.300,70161.934.073,6380,04
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava2.660.191.457,932.245.638.400,6784,42
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava1.516.157.799,322.170.261.357,97143,14RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2019.
IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4.000.468.046,975.727.882.9725.729.021.4294.893.891.904,12122,3385,42
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine171.469.485,00220.577.047219.394.954235.391.296,77137,28107,29
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva15.048.581,4317.404.60017.289.60096.635.572,67642,16558,92
4111Zemljište15.048.581,4396.635.572,67642,16
412Nematerijalna imovina156.420.903,57203.172.447202.105.354138.755.724,1088,7168,66
4121Patenti25.724,54
4122Koncesije436.722,2524.601,675,63
4123Licence85.142.012,9074.649.633,8287,68
4124Ostala prava59.263.986,9627.486.690,6346,38
4126Ostala nematerijalna imovina11.578.181,4636.569.073,44315,84
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.972.739.451,294.082.380.1884.058.632.4983.430.306.563,61115,3984,52
421Građevinski objekti815.795.506,391.254.021.2201.232.804.6371.037.971.833,15127,2384,20
4211Stambeni objekti190.927.548,28206.476.737,06108,14
4212Poslovni objekti587.800.316,54805.287.697,25137,00
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.632.585,823.514.883,65215,30
4214Ostali građevinski objekti35.435.055,7522.692.515,1964,04
422Postrojenja i oprema1.792.480.236,452.350.300.7412.373.166.7191.962.117.344,86109,4682,68
4221Uredska oprema i namještaj451.722.109,83616.505.845,53136,48
4222Komunikacijska oprema105.589.114,6061.132.754,3557,90
4223Oprema za održavanje i zaštitu166.281.973,37113.911.999,7368,51
4224Medicinska i laboratorijska oprema529.637.563,26490.023.514,5992,52
4225Instrumenti, uređaji i strojevi51.177.691,2871.120.916,49138,97
4226Sportska i glazbena oprema5.004.986,601.853.702,1337,04
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene62.886.509,2352.732.482,3483,85
4228Vojna oprema420.180.288,28554.836.129,70132,05
423Prijevozna sredstva136.684.924,31210.789.585209.335.189286.191.625,41209,38136,71
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu117.580.678,9491.687.965,5977,98
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu19.104.245,37193.486.159,821.012,79
4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu1.017.500,00
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti10.389.157,3218.364.14218.307.4928.522.810,3982,0446,55
4241Knjige8.609.121,157.974.905,7992,63
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)764.278,46141.225,6818,48
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti237.856,70210.785,2788,62
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti777.901,01195.893,6525,18
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.146.305,271.508.1221.192.122704.401,4761,4559,09
4251Višegodišnji nasadi175.340,49257.047,97146,60
4252Osnovno stado970.964,78447.353,5046,07
426Nematerijalna proizvedena imovina216.243.321,55247.396.378223.826.339134.798.548,3362,3460,22
4261Istraživanje rudnih bogatstava69.073,05
4262Ulaganja u računalne programe209.401.790,61132.557.679,3563,30
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela1.229.540,85671.212,0154,59
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina5.611.990,091.500.583,9226,74
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti1.425.247,711.307.8511.221.2511.374.000,7396,40112,51
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti1.425.247,711.307.8511.221.2511.374.000,7396,40112,51
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti1.425.247,711.374.000,7396,40
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine381.616.975,50724.685.698755.938.595653.652.001,73171,2886,47
441Rashodi za nabavu zaliha381.616.975,50724.685.698755.938.595653.652.001,73171,2886,47
4411Strateške zalihe381.616.975,50653.652.001,73171,28
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini473.216.887,47698.932.188693.834.131573.168.041,28121,1282,61
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima455.441.484,07665.237.039660.354.218555.718.044,14122,0284,15
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima455.441.484,07555.718.044,14122,02
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi9.702.365,0423.467.67623.392.4409.992.464,29102,9942,72
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi9.702.365,049.992.464,29102,99
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima451.905,192.419.4502.419.450767.584,10169,8631,73
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima451.905,19767.584,10169,86
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu7.621.133,177.808.0237.668.0236.689.948,7587,7887,24
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu7.621.133,176.689.948,7587,78


PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2019.
IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2020.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI139.919.657.566,91131.102.758.024131.102.758.024131.578.459.370,8294,04100,36
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI87.213.617.958,7475.568.156.20975.568.156.20977.498.806.782,1088,86102,55
11Opći prihodi i primici87.213.617.958,7475.568.156.20975.568.156.20977.498.806.782,1088,86102,55
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA24.134.638.147,4422.706.551.95522.706.551.95522.760.613.524,4594,31100,24
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje23.917.412.036,4422.699.157.50822.699.157.50822.748.953.892,5895,11100,22
23Doprinosi za zapošljavanje217.226.111,007.394.4477.394.44711.659.631,875,37157,68
3VLASTITI PRIHODI1.150.824.158,771.066.720.1501.066.720.1501.026.570.201,7189,2096,24
31Vlastiti prihodi1.150.824.158,771.066.720.1501.066.720.1501.026.570.201,7189,2096,24
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE12.016.105.477,0011.947.869.78311.947.869.78311.707.852.064,8497,4397,99
41Prihodi od igara na sreću576.077.105,95474.515.875474.515.875509.681.341,8888,47107,41
42Prihodi od spomeničke rente37.051.195,7020.000.00020.000.00025.496.154,9968,81127,48
43Ostali prihodi za posebne namjene11.402.977.175,3511.453.353.90811.453.353.90811.172.674.567,9797,9897,55
5POMOĆI14.800.981.000,0719.157.119.31519.157.119.31518.193.028.826,87122,9294,97
51Pomoći EU351.230.014,80578.848.852578.848.852463.826.203,71132,0680,13
52Ostale pomoći754.235.786,47585.246.728585.246.728545.904.134,0172,3893,28
53Inozemne darovnice11.778.248,795.790.6235.790.6238.658.355,1873,51149,52
55Refundacije iz pomoći EU2.201.313.091,562.892.796.9162.892.796.9162.564.257.834,99116,4988,64
56Fondovi EU11.232.838.016,0714.792.469.58514.792.469.58514.380.548.588,37128,0297,22
57Ostali programi EU249.585.842,38301.966.611301.966.611229.833.710,6192,0976,11
6DONACIJE166.080.369,94189.298.810189.298.810225.746.499,25135,93119,25
61Donacije159.140.796,37187.931.490187.931.490222.441.755,91139,78118,36
63Inozemne donacije6.939.573,571.367.3201.367.3203.304.743,3447,62241,69
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA437.410.454,95467.041.802467.041.802165.841.471,6037,9135,51
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja437.410.454,95467.041.802467.041.802165.841.471,6037,9135,51
RASHODI139.870.063.863,99155.890.680.971155.890.680.971153.560.417.956,72109,7998,51
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI88.705.225.237,7298.986.857.29698.986.857.29698.859.207.458,20111,4599,87
11Opći prihodi i primici86.399.520.609,5896.655.982.04896.661.477.29696.606.632.795,02111,8199,94
12Sredstva učešća za pomoći2.132.771.762,562.280.871.2482.183.376.0002.127.185.606,6199,7497,43
13Sredstva učešća za zajmove2.051.286,164.0004.0002.000,000,1050,00
15Proračunska pričuva170.881.579,4250.000.000142.000.000125.387.056,5773,3888,30
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA23.917.412.036,4422.699.157.50822.699.157.50822.748.953.892,5895,11100,22
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje23.917.412.036,4422.699.157.50822.699.157.50822.748.953.892,5895,11100,22
3VLASTITI PRIHODI1.158.643.244,071.163.061.2761.163.061.2761.025.632.678,4588,5288,18
31Vlastiti prihodi1.158.643.244,071.163.061.2761.163.061.2761.025.632.678,4588,5288,18
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE11.548.411.860,4112.842.653.78512.842.653.78512.023.381.915,77104,1193,62
41Prihodi od igara na sreću535.054.384,44651.243.139651.243.139538.086.264,22100,5782,62
42Prihodi od spomeničke rente36.884.197,4120.000.00020.000.00011.879.448,7632,2159,40
43Ostali prihodi za posebne namjene10.976.473.278,5612.171.410.64612.171.410.64611.473.416.202,79104,5394,27
5POMOĆI13.971.494.210,8319.151.319.73019.151.319.73018.317.794.591,29131,1195,65
51Pomoći EU386.265.218,58511.226.073511.226.073491.110.831,40127,1496,07
52Ostale pomoći668.214.695,46641.745.738641.745.738428.989.963,5164,2066,85
53Inozemne darovnice6.937.927,3011.114.80811.114.8083.091.208,5344,5627,81
55Refundacije iz pomoći EU2.448.565.348,922.892.796.9162.892.796.9162.784.220.288,87113,7196,25
56Fondovi EU10.211.925.178,1914.792.469.58414.792.469.58414.380.548.588,37140,8297,22
57Ostali programi EU249.585.842,38301.966.611301.966.611229.833.710,6192,0976,11
6DONACIJE140.285.532,11177.066.706177.066.706120.225.793,1085,7067,90
61Donacije136.415.312,78174.131.351174.131.351117.476.213,6886,1267,46
63Inozemne donacije3.870.219,332.935.3552.935.3552.749.579,4271,0493,67
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA315.815.977,72539.464.856539.464.856209.695.720,7466,4038,87
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja315.815.977,72539.464.856539.464.856209.695.720,7466,4038,87
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA112.775.764,69331.099.814331.099.814255.525.906,59226,5877,17
81Namjenski primici od zaduživanja97.796.218,51328.117.610328.117.610252.522.702,62258,2176,96
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja14.979.546,182.982.2042.982.2043.003.203,9720,05100,70

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2019.
IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2020.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO RASHODI139.870.063.863,99155.890.680.971155.890.680.971153.560.417.956,72109,7998,51
01Opće javne usluge19.551.991.270,5427.062.535.25427.032.670.11026.816.557.105,82137,1699,20
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi9.159.916.054,757.843.153.7697.752.852.7137.701.070.598,0984,0799,33
013Opće usluge520.248.423,85769.011.867753.932.813730.003.129,26140,3296,83
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge808.137.520,501.149.389.7561.138.939.3741.008.532.714,19124,8088,55
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane151.274.051,26297.087.105292.989.746289.022.910,53191,0698,65
017Transakcije vezane za javni dug8.830.361.280,027.918.534.1707.941.126.0907.935.407.887,4889,8799,93
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina82.053.940,169.085.358.5879.152.829.3749.152.519.866,2711.154,27100,00
02Obrana4.767.119.001,994.797.933.7874.861.399.3294.649.323.996,0297,5395,64
021Vojna obrana4.632.697.873,104.644.297.0814.708.168.9824.497.709.961,8097,0995,53
023Inozemna vojna pomoć134.421.128,89153.636.706153.230.347151.614.034,22112,7998,95
03Javni red i sigurnost8.848.866.440,299.489.965.9329.425.652.9979.310.145.036,90105,2198,77
031Usluge policije5.210.089.719,735.698.004.6695.661.182.6695.409.246.418,00103,8295,55
032Usluge protupožarne zaštite308.048.691,42362.713.766352.855.766358.319.450,80116,32101,55
033Sudovi1.793.498.796,781.982.030.1171.979.530.3711.953.698.152,95108,9398,70
034Zatvori558.441.821,40561.023.700557.482.200564.595.258,96101,10101,28
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani978.787.410,96886.193.680874.601.9911.024.285.756,19104,65117,11
04Ekonomski poslovi19.308.426.015,8820.301.190.64320.301.675.32220.381.570.157,02105,56100,39
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad1.249.054.563,871.482.271.2721.484.429.7291.682.438.543,95134,70113,34
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov7.064.023.028,407.815.775.7857.805.341.3768.123.247.974,47114,99104,07
043Gorivo i energija350.000.000,00404.000.000402.000.000402.000.000,00114,86100,00
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo240.278.302,43351.564.237340.418.449214.233.933,4789,1662,93
045Promet7.549.108.205,196.884.604.1346.879.260.3276.687.275.021,5588,5897,21
046Komunikacije100.928.031,58115.165.763112.203.576100.409.977,7099,4989,49
047Ostale industrije208.164.740,21233.564.967221.552.397183.942.570,0688,3683,02
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi655.251.344,19700.869.812697.532.212574.372.609,7487,6682,34
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani1.891.617.800,012.313.374.6732.358.937.2562.413.649.526,08127,60102,32
05Zaštita okoliša1.188.080.201,731.572.696.6071.561.313.0201.328.063.667,34111,7885,06
052Gospodarenje otpadnim vodama500.000,00
053Smanjenje zagađivanja1.726.507,482.038.4302.038.4301.656.755,1795,9681,28
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika741.463.763,92758.410.818757.877.318584.065.406,8778,7777,07
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša8.477.353,458.857.8888.347.8887.271.694,2985,7887,11
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani435.912.576,88803.389.471793.049.384735.069.811,01168,6392,69
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice2.671.400.429,043.295.773.4713.256.036.0743.186.252.796,14119,2797,86
061Razvoj stanovanja441.945.444,69502.319.476490.552.476463.437.797,59104,8694,47
062Razvoj zajednice1.493.929.292,571.446.922.9451.422.500.2961.493.773.707,1999,99105,01
063Opskrba vodom735.525.691,781.346.531.0501.342.983.3021.229.041.291,36167,1091,52
07Zdravstvo12.871.108.858,3115.171.633.47615.786.626.71815.392.943.911,21119,5997,51
072Službe za vanjske pacijente17.941.814,6428.562.15028.552.39617.613.211,4298,1761,69
073Bolničke službe8.812.306.797,9110.306.586.44610.279.230.2449.902.659.718,50112,3796,34
074Službe javnog zdravstva188.698.930,04224.345.832223.864.588250.004.392,07132,49111,68
075Istraživanje i razvoj zdravstva55.326.081,9767.298.65765.779.71150.912.081,5592,0277,40
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani3.796.835.233,754.544.840.3915.189.199.7795.171.754.507,67136,2199,66
08Rekreacija, kultura i religija2.596.820.901,482.730.418.4662.707.542.7122.473.376.810,9395,2591,35
081Službe rekreacije i sporta334.973.292,46361.315.028360.657.399332.582.084,4599,2992,22
082Službe kulture1.745.743.650,311.750.417.4641.741.483.1951.631.119.016,6193,4393,66
083Službe emitiranja i izdavanja150.809,12156.600111.850110.787,5673,4699,05
084Religijske i druge službe zajednice500.714.322,28610.009.374598.072.968502.923.120,07100,4484,09
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje15.238.827,318.520.0007.217.3006.641.802,2443,5892,03
09Obrazovanje15.796.948.055,188.616.721.4188.529.705.9858.028.701.952,1450,8294,13
091Predškolsko i osnovno obrazovanje5.407.913.249,87149.222.312148.119.629147.504.486,222,7399,58
092Srednjoškolsko obrazovanje3.138.563.491,78319.752.420318.215.675288.319.951,639,1990,61
094Visoka naobrazba4.906.851.991,445.476.340.9405.435.409.2735.056.125.459,82103,0493,02
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju327.800.552,46634.957.474623.698.709583.417.686,73177,9893,54
096Dodatne usluge u obrazovanju192.255.844,16114.415.518110.641.013109.776.823,1857,1099,22
097Istraživanje i razvoj obrazovanja1.789.123.698,991.897.247.2101.873.409.9221.824.139.147,24101,9697,37
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane34.439.226,4824.785.54420.211.76419.418.397,3256,3896,07
10Socijalna zaštita52.269.302.689,5562.851.811.91762.428.058.70461.993.482.523,20118,6099,30
101Bolest i invaliditet10.955.139.178,1011.248.364.52511.210.473.41511.153.886.654,13101,8199,50
102Starost27.427.955.502,6828.614.103.33728.573.283.33728.569.364.104,23104,1699,99
103Slijednici5.172.991.473,325.263.200.0005.252.600.0005.252.384.481,47101,53100,00
104Obitelj i djeca3.660.362.832,403.860.337.1103.827.656.4483.807.097.995,17104,0199,46
105Nezaposlenost2.084.301.791,2710.334.294.60510.044.522.6559.820.169.630,93471,1597,77
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s1.548.394.388,341.539.131.8401.528.780.6521.506.960.822,9697,3298,57
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite53.866.789,8729.420.10729.420.10729.420.017,5354,62100,00
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane1.366.290.733,571.962.960.3931.961.322.0901.854.198.816,78135,7194,54


B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2019.
IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2020.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
NETO FINANCIRANJE-49.593.702,9224.787.922.94724.787.922.94721.981.958.585,90-44.324,0988,68
Prijenos depozita iz prethodne godine2.530.422.786,817.188.287.5477.188.287.5477.188.287.547,33284,07100,00
Prijenos depozita u narednu godinu-7.763.504.631,92-9.288.977.114-9.288.977.114-14.966.454.824,76192,78161,12
        
8Primici od financijske imovine i zaduživanja35.446.845.391,7262.974.806.05662.974.806.05664.709.523.411,96182,55102,75
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova839.804.878,071.928.695.0991.928.695.0993.721.892.769,97443,19192,97
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima131.394.477,40125.700.000125.700.000133.737.601,79101,78106,39
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu131.394.477,40133.737.601,79101,78
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.615.494,931.300.0001.300.00053.054.133,923.284,084.081,09
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.615.494,9353.054.133,923.284,08
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora255.609.020,21594.408.099594.408.099744.630.629,20291,32125,27
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora239.636.187,79729.642.833,14304,48
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima15.972.832,4214.987.796,0693,83
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti236.042.135,60246.800.000246.800.000251.626.110,06106,60101,96
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.320.294,804.589.762,03106,24
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima1.416.936,101.258.801,1788,84
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima1.746.621,501.664.389,3895,29
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna228.558.283,20244.113.157,48106,81
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa215.143.749,93960.487.000960.487.0002.538.844.295,001.180,07264,33
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni214.072.772,382.538.844.295,001.185,97
8183Primici od povrata jamčevnih pologa1.070.977,55
82Primici od izdanih vrijednosnih papira30.806.039.000,0046.071.510.38046.071.510.38046.071.510.379,99149,55100,00
822Obveznice30.806.039.000,0046.071.510.38046.071.510.38046.071.510.379,99149,55100,00
8221Obveznice – tuzemne19.706.999.000,0030.957.130.379,99157,09
8222Obveznice – inozemne11.099.040.000,0015.114.380.000,00136,18
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici282.176.229,5668.750.00068.750.00068.838.212,9624,40100,13
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru206.244.592,8922.150.00022.150.00021.485.666,8410,4297,00
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru206.244.592,8921.485.666,8410,42
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.333.525,21533.753,9322,87
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.333.525,21106.464,604,56
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija427.289,33
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora73.598.111,4646.600.00046.600.00046.818.792,1963,61100,47
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora73.598.111,4646.818.792,1963,61
84Primici od zaduživanja3.518.825.284,0914.905.850.57714.905.850.57714.847.282.049,04421,9499,61
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada118.553.585,376.600.850.5776.600.850.5776.568.570.451,215.540,5999,51
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija118.553.585,37226.068.146,19190,69
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU6.342.502.305,02
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru954.710.978,72795.000.000795.000.000768.711.597,8380,5296,69
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru954.710.978,72716.587.481,3775,06
8424Primljeni i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru52.124.116,46
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.445.560.720,007.510.000.0007.510.000.0007.510.000.000,00307,09100,00
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.445.560.720,007.510.000.000,00307,09
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova30.263.357.249,5336.086.193.54236.086.193.54234.949.397.548,63115,4896,85
51Izdaci za dane zajmove5.600.200.238,897.204.725.7587.204.725.7586.268.428.578,15111,9387,00
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima90.729.078,84225.000.000225.000.00092.810.914,80102,2941,25
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu90.729.078,8492.810.914,80102,29
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru1.538.000.0001.538.000.0001.538.000.000,00100,00
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru1.538.000.000,00
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.475.615.984,17750.000.000750.000.000654.207.222,8826,4387,23
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.475.615.984,17654.207.222,8826,43
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora837.150.675,521.849.313.4831.849.313.4831.687.372.746,94201,5691,24
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora631.555.769,251.401.953.235,78221,98
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima205.594.906,27285.419.511,16138,83
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti81.025.106,812.686.512.2752.686.512.2752.132.137.693,532.631,4579,36
5172Dani zajmovi županijskim proračunima2.999.196,0499.680.241,723.323,57
5173Dani zajmovi gradskim proračunima5.030.811,27796.399.451,6115.830,44
5174Dani zajmovi općinskim proračunima87.997.769,80
5175Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u 
 
 
1.077.577.955,76
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna72.995.099,50 
 
70.482.274,6496,56
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe2.115.679.393,55155.900.000155.900.000163.900.000,007,75105,13
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni2.113.899.685,00 
 
163.900.000,007,75
5183Izdaci za jamčevne pologe1.779.708,55
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici576.355.713,73505.289.451505.289.451615.413.652,81106,78121,79
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru59.008.812,18114.736.500114.736.500111.333.556,44188,6797,03
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,0025.000.000,0050,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.008.812,1886.333.556,44958,32
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru350.000.000350.000.000350.000.000,00100,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru350.000.000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora14.406.623,2833.220.35133.220.351138.410.422,57960,74416,64
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija14.406.623,28138.410.422,57960,74
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora502.940.278,277.332.6007.332.60015.669.673,803,12213,70
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora502.940.278,27 
 
15.669.673,803,12
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova4.528.504.911,535.515.272.1655.515.272.1655.440.799.223,41120,1598,65
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada792.020.036,82763.044.446763.044.446758.897.989,7795,8299,46
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija568.036.263,55 
 
506.647.037,4489,19
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU223.709.328,39 
 
251.970.835,91112,63
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU274.444,88 
 
280.116,42102,07
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru428.951.831,351.859.262.2711.859.262.2711.860.211.356,61433,66100,05
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru411.782.941,22 
 
1.860.211.356,61451,75
5424Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru17.168.890,13 
 
 
543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 
 
 
200.000,00
5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 
 
 
200.000,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.307.306.013,362.892.965.4482.892.965.4482.821.489.877,0385,3197,53
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.307.277.279,68 
 
2.821.489.877,0385,31
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora28.733,68 
 
 
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora227.030,00 
 
 
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora227.030,00 
 
 
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire19.558.296.385,3822.860.906.16822.860.906.16822.624.756.094,26115,6898,97
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise3.839.336.970,343.467.000.0003.467.000.0003.231.030.394,2684,1693,19
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji3.839.336.970,34 
 
3.231.030.394,2684,16
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice15.718.959.415,0419.393.906.16819.393.906.16819.393.725.700,00123,38100,00
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji7.433.169.415,04 
 
12.221.188.200,01164,41
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu8.285.790.000,00 
 
7.172.537.499,9986,56RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU – ANALITIKA

NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2019.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2020.
INDEKS
12345=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-49.593.702,9221.981.958.585,90-44.324,09
       
Prijenos depozita iz prethodne godine2.530.422.786,817.188.287.547,33284,07
Prijenos depozita u narednu godinu-7.763.504.631,92-14.966.454.824,76192,78
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA35.446.845.391,7264.709.523.411,96182,55
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita839.804.878,073.721.892.769,97443,19
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima131.394.477,40133.737.601,79101,78
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu131.394.477,40133.737.601,79101,78
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.615.494,9353.054.133,923.284,08
8141Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni1.615.494,9353.054.133,923.284,08
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora255.609.020,21744.630.629,20291,32
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora239.636.187,79729.642.833,14304,48
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima15.972.832,4214.987.796,0693,83
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti236.042.135,60251.626.110,06106,60
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.320.294,804.589.762,03106,24
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni1.416.936,101.258.801,1788,84
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni1.746.621,501.664.389,3895,29
8176Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna228.558.283,20244.113.157,48106,81
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa215.143.749,932.538.844.295,001.180,07
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni214.072.772,382.538.844.295,001.185,97
8183Primici od povrata jamčevnih pologa1.070.977,550,000,00
82Primici od prodaje vrijednosnih papira30.806.039.000,0046.071.510.379,99149,55
821Trezorski zapisi (neto)0,000,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni0,000,00
822Obveznice30.806.039.000,0046.071.510.379,99149,55
8221Obveznice – tuzemne19.706.999.000,0030.957.130.379,99157,09
8222Obveznice – inozemne11.099.040.000,0015.114.380.000,00136,18
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici282.176.229,5668.838.212,9624,40
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru206.244.592,8921.485.666,8410,42
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru206.244.592,8921.485.666,8410,42
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS2.333.525,21533.753,9322,87
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.2.333.525,21106.464,604,56
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin.0,00427.289,33
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora73.598.111,4646.818.792,1963,61
8341Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS73.598.111,4646.818.792,1963,61
84Primici od zaduživanja3.518.825.284,0914.847.282.049,04421,94
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada118.553.585,376.568.570.451,215.540,59
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija118.553.585,37226.068.146,19190,69
Zajmovi Svjetske banke
84132013207625
11005
Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 80860,000,00
841320135080052. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 8258013.143.959,1717.000,000,13
84132013702506Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 836500,00116.080.475,46
84132014406505Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog17.646.854,4012.120.997,0068,69
84132014610905
07625
Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije14.767.672,3022.161.786,86150,07
84132014802506Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 913500,005.205.612,23
Ukupno Svjetska banka45.558.485,87155.585.871,55341,51
       
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041307705Projekt zaštite od poplava CEB 184572.995.099,5070.482.274,6496,56
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe72.995.099,5070.482.274,6496,56
       
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU0,006.342.502.305,02
Zajmovi Europske investicijske banke
84142000102506Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 34580,001.286.485.200,00
84142000102506Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 34110,002.572.970.400,00
84142020802506Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201 – 2020 EIB 891180,00678.792.600,00
84142056307605Financijski instrumenti, izvor 5630,00153.900.000,00
84142056307775Financijski instrumenti, izvor 5630,001.467.511.740,57
84142056507775
‘06005
Financijski instrumenti, izvor 5650,00144.842.364,45
84142156307705Zajam HBOR, izvor 5630,0038.000.000,00
Ukupno Europska investicijska banka0,006.342.502.305,02
       
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru954.710.978,72768.711.597,8380,52
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)954.710.978,72716.587.481,3775,06
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru0,0052.124.116,46
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.445.560.720,007.510.000.000,00307,09
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)2.445.560.720,007.510.000.000,00307,09
       
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA30.263.357.249,5334.949.397.548,63115,48
51Izdaci za dane zajmove i depozite5.600.200.238,896.268.428.578,15111,93
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima90.729.078,8492.810.914,80102,29
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu90.729.078,8492.810.914,80102,29
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata57.743.165,6747.878.586,0882,92
07620Društveno poticana stanogradnja32.985.913,1744.932.328,72136,22
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru0,001.538.000.000,00
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru0,001.538.000.000,00
02506Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a1.500.000.000,00
07705Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.38.000.000,00
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.475.615.984,17654.207.222,8826,43
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.475.615.984,17654.207.222,8826,43
02506Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni0,0050.000.000,00
02506Jamstvena pričuva2.475.615.984,17204.207.222,888,25
02506Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru0,00250.000.000,00
06505Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru0,00150.000.000,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora837.150.675,521.687.372.746,94201,56
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora631.555.769,251.401.953.235,78221,98
02506Osiguranje izvoza-garantni fond0,000,00
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.374.499.3820,000,00
04990Jamstvo za malo gospodarstvo27.997.516,9929.861.779,73106,66
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.119.444.613,441.293.730.056,121.083,12
07775Program ruralnog razvoja10.104.562,999.243.752,8791,48
06005Mjere ruralnog razvoja0,0069.117.647,06
06505Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj99.509.693,610,000,00
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima205.594.906,27285.419.511,16138,83
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.39.632.412,780,000,00
07775Jamstvo za malo gospodarstvo12.207.921,7123.147,430,19
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.44.794.084,67193.354.981,97431,65
07775Program ruralnog razvoja108.960.487,1192.041.381,7684,47
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti81.025.106,812.132.137.693,532.631,45
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni2.999.196,0482.802.766,722.760,83
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni0,0016.877.475,00
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni5.030.811,27665.457.232,5413.227,63
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni0,00130.942.219,07
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni0,0041.097.769,80
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni0,0046.900.000,00
517502506Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni0,001.077.577.955,76
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna72.995.099,5070.482.274,6496,56
07705CEB – obrana od poplave72.995.099,5070.482.274,6496,56
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe2.115.679.393,55163.900.000,007,75
518102506Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto1.993.899.685,000,000,00
518104990OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020.120.000.000,000,000,00
518107605Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni0,00153.900.000,00
518108006Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola0,0010.000.000,00
518304805Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu1.779.708,550,000,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici576.355.713,73615.413.652,81106,78
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru59.008.812,18111.333.556,44188,67
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,0025.000.000,0050,00
02506Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva50.000.000,0025.000.000,0050,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.008.812,1886.333.556,44958,32
07705Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju9.008.812,1836.608.836,44406,37
08620Mirovinsko osiguravajuće društvo0,0049.724.720,00
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,00350.000.000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,00350.000.000,00
02506Dokapitalizacija institucija0,00350.000.000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora14.406.623,28138.410.422,57960,74
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija14.406.623,28138.410.422,57960,74
02506Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama11.005.245,00136.927.218,521.244,20
07775Regionalni inovacijski fond – ENIF3.401.378,281.483.204,0543,61
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora502.940.278,2715.669.673,803,12
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora502.940.278,2715.669.673,803,12
02506Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava242.994.928,2715.669.673,806,45
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.259.945.350,000,000,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova4.528.504.911,535.440.799.223,41120,15
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU792.020.036,82758.897.989,7795,82
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija568.036.263,55506.647.037,4489,19
54132330802506Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR14.633.426,430,000,00
54132330902506Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture4.829.318,004.945.226,01102,40
54132331102506Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR25.959.381,090,000,00
54132331302506Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR22.593.160,8311.500.993,3350,90
54132331402506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR50.614.308,0125.868.978,4151,11
54132331502506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR22.920.824,0411.679.711,5150,96
54132331702506Otplata glavnice IBRD 7360019.430.479,8419.852.761,95102,17
54132331802506Otplata glavnice CEB 14563.743.162,913.795.019,52101,39
54132331902506Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima17.423.761,1117.676.643,24101,45
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode64.145.331,1865.541.433,88102,18
54132332102506Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar- Vučedol16.918.996,5717.168.955,01101,48
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 274.276.300,0075.892.900,00102,18
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave8.719.396,558.873.121,59101,76
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći5.062.955,755.173.149,36102,18
54132332502506Otplata glavnice IBRD 76400046.105.427,1347.108.897,06102,18
54132332602506Otplata glavnice IBRD 808608.075.439,448.230.352,77101,92
54132332702506Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac.u EU Natura 200010.390.800,3710.590.129,91101,92
54132333102506Otplata glavnice IBRD 8258025.210.871,2928.121.164,19111,54
54132333202506Otplate glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture70.308.976,7371.592.436,38101,83
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova24.387.545,7724.827.453,44101,80
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga22.916.445,1227.632.291,46120,58
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava9.369.955,3920.575.418,42219,59
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU223.709.328,39251.970.835,91112,63
54142000102506Otplata glavnice – HŽ EIB 2105124.752.082,8726.281.403,24106,18
54142000202506EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture24.404.567,9524.953.617,79102,25
54142000302506Otplata glavnice EIB 2288152.732.642,2553.919.012,26102,25
54142000402506Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA52.075.752,7775.726.392,26145,42
54142000502506Otpl.glavn.EIB 31146 Proj. razv. infrastr. na otocima3.456.259,273.534.017,62102,25
54142000602506Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast66.288.023,2867.556.392,74101,91
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU274.444,88280.116,42102,07
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru428.951.831,351.860.211.356,61433,66
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru411.782.941,221.860.211.356,61451,75
54222000005540Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja u Puli0,001.000.000,00
54222000007740Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka2.136.837,130,000,00
54222000008008Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda0,0033.396,91
54222000026379KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja0,004.666.667,00
54222001002506Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/053.570.040,610,000,00
54222001502506Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR64.875.514,3664.875.514,12100,00
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK84.000.000,0084.000.000,00100,00
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode7.000.000,007.000.000,00100,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK50.000.000,0050.000.000,00100,00
54222002402506Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB84.705.882,330,000,00
54222002602506Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz0,0028.635.778,58
54222002802506Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR25.494.666,790,000,00
54222003002506Otplata glavnice HPB 950 mln HRK90.000.000,00120.000.000,00133,33
54222003102506Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK0,001.500.000.000,00
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru17.168.890,130,000,00
543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru0,00200.000,00
5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru0,00200.000,00
08006Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV0,00200.000,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.307.306.013,362.821.489.877,0385,31
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.307.277.279,682.821.489.877,0385,31
54432000002705Otplata glavnice primlj.kredita od tuz. kred. institucija67.879.426,9468.962.411,87101,60
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu104.946,31436.142,18415,59
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci368.450,791.567.512,79425,43
54432000008006Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda0,00900.000,00
54432000026354Administracija i upravljanje iz EV prihoda0,007.741.987,98
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit32.871.679,4934.198.651,72104,04
54432001038069Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit4.087.006,232.760.034,0067,53
54432001602506Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ1.078.014.795,481.078.014.795,25100,00
54432001702506Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK200.000.000,00200.000.000,00100,00
54432001802506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR370.545.900,00376.572.000,00101,63
54432002302506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-2337.219.995,0073.870.320,00198,47
54432002902506Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA84.705.882,330,000,00
54432003002506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz34.942.617,9335.347.190,32101,16
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura206.862.657,55210.800.718,97101,90
54432003402506Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR790.334.666,410,000,00
54432004002506Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK0,00150.000.000,00
54432004202506Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR222.543.195,00225.943.200,00101,53
54432004602506Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK0,00200.000.000,00
54432009902506Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti52.238.999,4852.364.647,84100,24
54432009902506Sveučilište u Splitu37.692.307,7237.692.307,72100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci47.453.118,8324.725.994,9552,11
54432009902506Sveučilište u Zagrebu31.195.773,1431.195.773,14100,00
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku7.867.470,007.867.470,00100,00
54433000008006Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu19.076,460,000,00
54433000008006Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku2.239,160,000,00
54433000038069Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb327.075,43528.718,30161,65
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora28.733,680,000,00
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora227.030,000,000,00
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora227.030,000,000,00
08006Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu227.030,000,000,00
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire19.558.296.385,3822.624.756.094,26115,68
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise3.839.336.970,343.231.030.394,2684,16
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji3.839.336.970,343.231.030.394,2684,16
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice15.718.959.415,0419.393.725.700,00123,38
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji7.433.169.415,0412.221.188.200,01164,41
55212121402506Otplata glavnice 07 D-197.433.169.415,040,000,00
55212121502506Otplata glavnice 13 D-200,005.000.000.000,00
55212121602506Otplata glavnice 14 D-210,007.221.188.200,01
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu8.285.790.000,007.172.537.499,9986,56
02506Euro-EUR obveznice I8.285.790.000,000,000,00
02506Euro-USD obveznice II0,007.172.537.499,99


RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.IZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI35.446.845.391,7262.974.806.05662.974.806.05664.709.523.411,96182,55102,75
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI34.876.565.239,3059.751.902.38759.751.902.38762.276.347.940,86178,56104,22
11Opći prihodi i primici34.876.565.239,3059.751.902.38759.751.902.38762.276.347.940,86178,56104,22
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE260.673.085,2141.437.00041.437.000181.539.373,5269,64438,11
43Ostali prihodi za posebne namjene260.673.085,2141.437.00041.437.000181.539.373,5269,64438,11
5POMOĆI1.899.554.6581.899.554.6581.804.254.105,0294,98
56Fondovi EU1.899.554.6581.899.554.6581.804.254.105,0294,98
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA309.607.067,211.281.912.0111.281.912.011447.381.992,56144,5034,90
81Namjenski primici od zaduživanja223.468.008,541.211.429.7361.211.429.736376.882.717,92168,6531,11
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije72.995.099,5070.482.27570.482.27570.482.274,6496,56100,00
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja13.143.959,1717.000,000,13
IZDACI30.263.357.249,5336.086.193.54236.086.193.54234.949.397.548,63115,4896,85
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI29.058.123.574,7733.837.032.93733.837.032.93732.804.195.953,46112,8996,95
11Opći prihodi i primici29.036.862.438,9533.793.374.11333.793.374.11332.777.152.332,17112,8896,99
12Sredstva učešća za pomoći21.261.135,8243.658.82443.658.82427.043.621,29127,2061,94
3VLASTITI PRIHODI5.133.977,2212.398.44112.398.44111.700.279,37227,9094,37
31Vlastiti prihodi5.133.977,2212.398.44112.398.44111.700.279,37227,9094,37
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE40.418.587,18105.695.230105.695.230203.966.655,99504,64192,98
43Ostali prihodi za posebne namjene40.418.587,18105.695.230105.695.230203.966.655,99504,64192,98
5POMOĆI1.020.912.837,881.899.554.6591.899.554.6591.805.154.105,02176,8295,03
52Ostale pomoći900.000,00
56Fondovi EU1.020.912.837,881.899.554.6591.899.554.6591.804.254.105,02176,7394,98
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA5.743.833,635.000.0005.000.0004.052.379,0170,5581,05
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja5.743.833,635.000.0005.000.0004.052.379,0170,5581,05
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA133.024.438,85226.512.275226.512.275120.328.175,7890,4653,12
81Namjenski primici od zaduživanja60.029.339,35156.030.000156.030.00049.845.901,1483,0431,95
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije72.995.099,5070.482.27570.482.27570.482.274,6496,56100,00

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI
PLAN 2020.
TEKUĆI
PLAN 2020.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR137.139.655132.972.330130.548.548,6198,18
01005Hrvatski sabor137.139.655132.972.330130.548.548,6198,18
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU239.240
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku239.240
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE185.995.963183.702.413181.366.806,1998,73
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske185.995.963183.702.413181.366.806,1998,73
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.00067.87563.363,2793,35
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.00067.87563.363,2793,35
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.259.18234.003.28231.777.519,6593,45
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske36.259.18234.003.28231.777.519,6593,45
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.057.08732.453.34832.407.591,3299,86
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.057.08732.453.34832.407.591,3299,86
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA13.922.13613.776.63813.630.936,4798,94
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja13.922.13613.776.63813.630.936,4798,94
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE492.714.191474.996.195375.903.155,3379,14
02005Vlada Republike Hrvatske21.008.40018.647.84518.017.931,6496,62
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.615.55010.315.60010.128.259,8698,18
02008Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske432.378296.158269.744,9491,08
02010Ured za udruge232.241.993220.276.687125.482.149,1856,97
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava6.847.9106.380.0306.274.806,6298,35
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine45.922.97045.782.97045.753.480,8299,94
02030Ured za zakonodavstvo5.381.4105.227.4355.201.431,6899,50
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske38.946.18538.271.06037.332.843,5597,55
02042Ured za protokol2.208.2602.029.4851.979.956,0197,56
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.703.1702.681.4352.635.127,5298,27
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova12.259.00011.785.00011.154.594,8294,65
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina88.416.07587.866.39086.552.408,3898,50
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama23.371.57023.331.97023.068.639,7598,87
02092Ured za ravnopravnost spolova2.359.3202.104.1302.051.780,5697,51
025MINISTARSTVO FINANCIJA49.094.614.90349.150.457.10048.524.621.474,6398,73
02505Ministarstvo financija222.176.640210.861.790187.355.784,6288,85
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države47.348.657.21447.413.931.26346.849.340.528,8498,81
02510Carinska uprava593.546.426587.947.916575.190.718,1097,83
02515Porezna uprava908.452.955915.934.463894.371.432,4597,65
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije21.371.66821.371.66818.043.380,9684,43
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja410.000410.000319.629,6677,96
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA399.298.917395.798.917394.289.892,8799,62
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA399.298.917395.798.917394.289.892,8799,62
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU8.205.6326.139.0505.968.819,0797,23
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu8.205.6326.139.0505.968.819,0797,23
030MINISTARSTVO OBRANE4.797.933.7874.861.399.3294.649.323.996,0295,64
03005Ministarstvo obrane4.797.933.7874.861.399.3294.649.323.996,0295,64
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE79.040.61077.951.61076.540.295,8898,19
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske71.508.30070.483.30069.914.162,4899,19
03210Hrvatska matica iseljenika7.532.3107.468.3106.626.133,4088,72
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE204.588.135202.043.954197.100.982,0497,55
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje204.588.135202.043.954197.100.982,0497,55
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA107.072.748106.494.85761.665.009,2657,90
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva107.072.748106.494.85761.665.009,2657,90
036SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT173.484.494173.484.494173.484.464,28100,00
03605Središnji državni ured za šport173.484.494173.484.494173.484.464,28100,00
037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE844.948.389839.479.027820.931.156,0197,79
03705Središnji državni ured za demografiju i mlade844.948.389839.479.027820.931.156,0197,79
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA307.488.826297.758.826311.972.933,35104,77
03905Hrvatska vatrogasna zajednica307.488.826297.758.826311.972.933,35104,77
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA6.025.260.2855.982.260.2855.874.882.703,7598,21
04005Ministarstvo unutarnjih poslova6.025.260.2855.982.260.2855.874.882.703,7598,21
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.201.774.6371.170.921.9371.149.008.375,0798,13
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.173.422.7371.145.490.0371.124.560.635,0298,17
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«20.026.90018.081.90017.619.832,0297,44
04115Dom hrvatskih veterana8.325.0007.350.0006.827.908,0392,90
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA822.203.206818.035.106802.661.391,7098,12
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova822.203.206818.035.106802.661.391,7098,12
049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA1.641.116.9401.641.116.9402.042.339.459,51124,45
04905Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta813.825.750813.825.750858.977.500,61105,55
04910Ravnateljstvo za robne zalihe487.335.200487.335.200487.831.995,89100,10
04970Državni zavod za mjeriteljstvo8.105.4048.105.4048.105.390,25100,00
04980Hrvatski zavod za norme4.475.9064.475.9064.475.895,79100,00
04985Hrvatska akreditacijska agencija4.728.9504.728.9504.728.933,89100,00
04990Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO322.645.730322.645.730678.219.743,08210,21
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA7.305.7187.305.7187.037.276,9696,33
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa7.305.7187.305.7187.037.276,9696,33
054MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE31.475.22431.475.22431.952.012,93101,51
05405Ministarstvo državne imovine31.475.22431.475.22431.952.012,93101,51
055MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA1.396.088.7791.389.149.0211.302.593.368,7593,77
05505Ministarstvo kulture i medija747.025.107744.571.276713.818.978,5095,87
05535Arhivi101.227.34299.749.34295.892.506,9196,13
05540Muzeji i galerije177.225.381177.294.999155.535.116,7787,73
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture370.610.949367.533.404337.346.766,5791,79
01046Ansambl Lado15.709.45215.709.45215.106.511,1296,16
22339Hrvatski restauratorski zavod76.290.70676.290.70672.139.544,2994,56
23585Hrvatska knjižnica za slijepe3.159.2693.159.2693.093.473,8097,92
25878Hrvatsko narodno kazalište119.372.992119.372.99299.378.957,5283,25
44926Hrvatski audiovizualni centar111.361.007108.283.462106.620.952,3598,46
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju3.834.8423.834.8423.174.607,2482,78
49075Agencija za elektroničke medije40.882.68140.882.68137.832.720,2592,54
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE7.766.073.8917.759.614.4908.081.240.548,33104,14
06005Ministarstvo poljoprivrede7.430.707.0157.426.055.0397.766.179.376,34104,58
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju212.090.005211.062.205202.889.303,8796,13
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu110.096.923109.529.55099.937.691,4391,24
06055Državna ergela Đakovo i Lipik13.179.94812.967.69612.234.176,6994,34
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.067.775.8321.043.590.7611.161.394.107,34111,29
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije921.488.132909.400.1251.028.124.930,60113,06
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara74.005.70063.108.63662.845.790,3899,58
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije72.282.00071.082.00070.423.386,3699,07
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE7.491.497.7897.466.855.8737.239.714.976,1796,96
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture6.932.099.9636.922.029.4476.728.693.453,0297,21
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet328.753.600314.924.200314.810.905,9099,96
06551Agencije u prometu i infrastrukturi84.468.00084.371.00074.859.194,4988,73
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa5.241.0005.144.0004.825.147,0393,80
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.381.0003.381.0002.885.620,6085,35
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo75.846.00075.846.00067.148.426,8688,53
06560Hrvatski hidrografski institut22.433.70021.788.70015.674.221,4471,94
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti123.742.526123.742.526105.677.201,3285,40
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE1.628.280.9951.589.065.7681.312.572.315,9682,60
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine979.052.428947.812.588804.100.759,3084,84
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama360.930.904355.090.904220.253.163,8462,03
07625Državna geodetska uprava288.297.663286.162.276288.218.392,82100,72
077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA6.327.848.7906.349.905.3035.476.443.987,9386,24
07705Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja3.201.932.3523.190.564.6313.156.588.860,9298,94
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode678.457.211678.457.211525.176.535,9777,41
07720Državni hidrometeorološki zavod154.655.288154.091.541140.085.185,2490,91
07745Agencija za ugljikovodike526.013.059525.455.459427.535.378,0381,36
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA31.947.00031.947.00025.492.916,3879,80
07755Ravnateljstvo za robne zalihe114.659.962152.659.962133.706.782,1787,58
07760Državni zavod za mjeriteljstvo9.206.8159.206.8157.307.581,7479,37
07765Hrvatski zavod za norme6.471.7676.301.3675.462.426,0786,69
07770Hrvatska akreditacijska agencija4.843.4074.843.4074.441.070,4991,69
07775Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO1.599.661.9291.596.377.9101.050.647.250,9265,81
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA18.576.026.95518.543.546.72417.895.526.603,9796,51
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja11.489.090.20211.505.644.69111.393.722.974,1299,03
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj5.251.120.8415.215.289.8964.845.405.518,6092,91
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj921.843.270918.415.573802.464.596,9487,37
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo19.997.02119.278.68918.784.123,6397,43
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju893.975.621884.917.875835.149.390,6894,38
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica133.178.905132.063.294122.232.739,9892,56
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet277.575.620279.586.527254.411.260,3691,00
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža24.603.96924.430.48224.116.965,8998,72
23665Sveučilišni računski centar SRCE60.156.94058.331.84749.068.634,6984,12
23962Agencija za odgoj i obrazovanje26.744.54324.792.49624.481.414,8798,75
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje22.126.42220.581.32519.253.868,7193,55
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja41.780.65940.239.91937.827.870,9494,01
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije259.236.169258.502.287265.935.936,22102,88
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih48.572.39446.389.69837.820.699,0281,53
086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE57.921.903.42457.455.632.42056.909.876.438,3299,05
08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike1.211.943.2671.176.785.6351.035.362.665,5787,98
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje44.146.140.93044.036.975.93044.002.166.688,8099,92
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje10.565.226.85110.267.160.65110.039.848.409,7897,79
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom216.129.875211.402.125180.094.788,3785,19
08645Središnji registar osiguranika71.755.30771.755.30762.640.398,5987,30
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina35.828.79931.435.79930.140.576,3395,88
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju16.090.32415.874.26311.442.389,6272,08
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek4.723.2904.507.2293.420.846,4275,90
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb5.246.4405.246.4404.380.580,3183,50
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka3.083.0003.083.0002.031.134,5065,88
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split3.037.5943.037.5941.609.828,3953,00
08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi1.658.788.0711.644.242.7101.548.180.521,2694,16
090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA411.895.501399.225.302333.656.726,5783,58
09005Ministarstvo turizma i sporta411.895.501399.225.302333.656.726,5783,58
095MINISTARSTVO UPRAVE307.716.330307.716.330307.737.102,58100,01
09505Ministarstvo uprave305.371.005305.371.005305.370.538,48100,00
09515Državna škola za javnu upravu2.345.3252.345.3252.366.564,10100,91
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA15.186.967.14315.801.960.38515.408.641.318,4997,51
09605Ministarstvo zdravstva4.480.793.3695.111.941.5055.088.877.223,1699,55
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države10.197.888.05610.184.001.0679.801.890.549,0996,25
26379Klinički bolnički centar Rijeka1.329.398.4891.328.791.8421.192.414.659,2489,74
26387Klinička bolnica Merkur441.420.622432.865.153411.747.704,5295,12
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.561.246.5371.558.058.8071.404.877.836,3890,17
26400Klinički bolnički centar Osijek994.813.775993.838.4811.041.582.121,64104,80
26418Klinički bolnički centar Split1.409.850.3351.409.776.6311.385.046.863,2398,25
26426Klinika za ortopediju Lovran59.131.86059.131.86059.792.113,59101,12
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević291.557.937291.455.574317.785.822,67109,03
26571Klinička bolnica Dubrava820.782.371820.743.259727.116.367,8888,59
38028Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar228.856.802228.800.962217.618.182,9895,11
38069Klinički bolnički centar Zagreb2.810.402.3332.810.191.6562.797.605.794,9099,55
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb250.426.995250.346.842246.303.082,0698,38
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva508.285.718506.017.813517.873.546,24102,34
23616Imunološki zavod54.769.00053.691.78239.425.221,7373,43
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo227.184.731226.703.487252.167.767,77111,23
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu193.198.010192.940.049197.292.985,50102,26
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske20.724.32020.714.56617.613.211,4285,03
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu12.409.65711.967.92911.374.359,8295,04
102MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU3.580.965.0413.580.965.0413.585.524.571,96100,13
10205Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku1.595.675.8841.595.675.8841.595.778.892,24100,01
10208Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi1.985.289.1571.985.289.1571.989.745.679,72100,22
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI81.059.10980.567.20973.509.929,5191,24
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti81.059.10980.567.20973.509.929,5191,24
109MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE1.390.588.3591.384.176.8441.355.566.757,0997,93
10905Ministarstvo pravosuđa i uprave352.690.356350.013.837326.912.483,3193,40
10910Pravosudna akademija5.644.8355.150.6693.236.570,3162,84
10915Zatvori i kaznionice236.666.585231.825.085236.238.848,54101,90
10920Vrhovni sud Republike Hrvatske14.875.89714.423.46714.366.964,6799,61
10925Visoki trgovački sud Republike Hrvatske9.784.8269.639.9269.613.359,3799,72
10930Visoki upravni sud Republike Hrvatske7.885.9107.755.4107.744.563,4699,86
10935Upravni sudovi11.008.79210.976.79210.911.628,4199,41
10940Državno odvjetništvo Republike Hrvatske36.298.19135.859.14535.783.335,6499,79
10945Državnoodvjetničko vijeće744.589711.669696.663,0297,89
10950Državno sudbeno vijeće1.192.1871.114.0871.038.284,4193,20
10955Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske6.749.9106.590.0106.541.765,2699,27
10960Visoki kazneni sud Republike Hrvatske1.7001.7000,00
10965Županijski sudovi117.255.022117.099.782116.785.307,5999,73
10970Trgovački sudovi43.038.71542.594.76239.741.459,5193,30
10975Županijska državna odvjetništva45.372.17447.536.73347.530.955,7699,99
10980Općinski sudovi386.754.093391.124.743389.699.483,6899,64
10985Općinska državna odvjetništva96.664.62794.702.36792.611.831,0897,79
10990Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta13.059.31912.580.42912.574.801,1999,96
10995Državna škola za javnu upravu4.900.6314.476.2313.538.451,8879,05
110MINISTARSTVO PRAVOSUĐA1.529.934.8411.529.934.8411.535.421.703,80100,36
11005Ministarstvo pravosuđa178.308.343178.308.343178.373.231,02100,04
11006Pravosudna akademija3.309.3153.309.3153.317.548,93100,25
11010Zatvori i kaznionice309.712.616309.712.616312.879.511,12101,02
11015Vrhovni sud Republike Hrvatske19.155.60319.155.60319.155.592,21100,00
11020Visoki trgovački sud Republike Hrvatske12.972.37312.972.37312.972.364,10100,00
11025Visoki upravni sud Republike Hrvatske10.598.69010.598.69010.598.685,44100,00
11027Upravni sudovi14.450.72814.450.72814.450.718,95100,00
11030Državno odvjetništvo Republike Hrvatske48.157.80948.157.80948.157.806,30100,00
11035Državnoodvjetničko vijeće682.191682.191682.189,43100,00
11036Državno sudbeno vijeće986.593986.593986.587,90100,00
11040Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske9.519.6909.519.6909.519.685,05100,00
11045Županijski sudovi155.189.797155.189.797155.234.320,15100,03
11050Trgovački sudovi52.569.48552.569.48552.569.471,98100,00
11055Županijska državna odvjetništva66.432.92666.432.92666.433.182,91100,00
11065Općinski sudovi510.462.228510.462.228510.650.407,57100,04
11070Općinska državna odvjetništva121.414.873121.414.873123.418.824,51101,65
11091Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta16.011.58116.011.58116.021.576,23100,06
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA13.459.20712.891.05312.727.908,2798,73
12005Ured pučkog pravobranitelja13.459.20712.891.05312.727.908,2798,73
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU5.647.6135.502.6975.497.423,9799,90
12105Pravobranitelj za djecu5.647.6135.502.6975.497.423,9799,90
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA5.040.6294.899.2704.210.228,3485,94
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova5.040.6294.899.2704.210.228,3485,94
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM4.990.5054.990.5054.429.337,2588,76
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom4.990.5054.990.5054.429.337,2588,76
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU157.917.353148.066.657137.155.834,6592,63
16005Državni zavod za statistiku157.917.353148.066.657137.155.834,6592,63
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU68.743.14463.507.15063.156.126,3599,45
18505Državni ured za reviziju68.743.14463.507.15063.156.126,3599,45
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.827.27910.485.6799.987.279,8295,25
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.827.27910.485.6799.987.279,8295,25
225DRŽAVNI INSPEKTORAT314.661.006326.311.591319.504.812,3797,91
22505Državni inspektorat314.661.006326.311.591319.504.812,3797,91
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST26.409.12425.651.12425.636.429,7299,94
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost26.409.12425.651.12425.636.429,7299,94
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA27.578.40026.971.40026.966.625,9999,98
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija27.578.40026.971.40026.966.625,9999,98
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA14.822.94114.732.94114.704.969,5199,81
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava14.822.94114.732.94114.704.969,5199,81
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA10.566.32310.515.37410.760.360,72102,33
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka10.566.32310.515.37410.760.360,72102,33
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE6.348.3056.348.3056.179.547,4597,34
25805Povjerenik za informiranje6.348.3056.348.3056.179.547,4597,34
UKUPNO:191.976.874.513191.976.874.513188.509.815.505,3598,19PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

 
KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2020.
TEKUĆI PLAN
2020.
IZVRŠENJE
2020.
INDEKS
010HRVATSKI SABOR137.139.655132.972.330130.548.548,6198,18
01005Hrvatski sabor137.139.655132.972.330130.548.548,6198,18
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici136.827.549132.660.224130.548.548,6198,41
31Vlastiti prihodi312.106312.106
po programima
21PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI137.139.655132.972.330130.548.548,6198,18
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI137.139.655132.972.330130.548.548,6198,18
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE133.868.985130.276.160128.160.462,0398,38
11Opći prihodi i primici133.673.399130.080.574128.160.462,0398,52
311Plaće (Bruto)89.204.90587.704.90587.366.565,8099,61
3111Plaće za redovan rad85.924.312,38
3113Plaće za prekovremeni rad1.442.253,42
312Ostali rashodi za zaposlene1.510.0001.470.0001.390.442,2994,59
3121Ostali rashodi za zaposlene1.390.442,29
313Doprinosi na plaće14.700.57414.450.57414.342.125,4699,25
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.342.125,46
321Naknade troškova zaposlenima6.060.0005.660.0005.295.224,9493,56
3211Službena putovanja3.450.058,77
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.806.641,17
3213Stručno usavršavanje zaposlenika38.525,00
322Rashodi za materijal i energiju3.183.5003.083.5002.934.086,7595,15
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi375.324,74
3223Energija2.037.058,44
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje244.645,58
3225Sitni inventar i auto gume75.554,14
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća201.503,85
323Rashodi za usluge11.079.92010.381.5959.851.867,7194,90
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza263.127,56
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.954.887,54
3233Usluge promidžbe i informiranja525.096,75
3234Komunalne usluge574.885,75
3235Zakupnine i najamnine3.313.808,53
3236Zdravstvene i veterinarske usluge420.664,55
3237Intelektualne i osobne usluge678.491,56
3238Računalne usluge981.340,97
3239Ostale usluge139.564,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa364.000263.800178.327,4267,60
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa178.327,42
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.286.0005.876.7005.634.749,3795,88
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.595.654,47
3292Premije osiguranja114.106,83
3293Reprezentacija165.918,21
3294Članarine i norme605.109,20
3295Pristojbe i naknade75.350,13
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja78.610,53
343Ostali financijski rashodi9.5009.5005.124,2253,94
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa3.286,28
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.453,70
3433Zatezne kamate384,24
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.00055.00054.560,0099,20
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu54.560,00
422Postrojenja i oprema1.090.0001.090.0001.085.732,9499,61
4221Uredska oprema i namještaj482.227,95
4222Komunikacijska oprema417.708,84
4223Oprema za održavanje i zaštitu138.864,25
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene46.931,90
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti85.00035.00021.655,1361,87
4241Knjige21.655,13
322Rashodi za materijal i energiju14.40014.400
323Rashodi za usluge90.50090.500
422Postrojenja i oprema90.68690.686
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000360.000,00100,00
11Opći prihodi i primici360.000360.000360.000,00100,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000360.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000,00
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA50.00050.00049.303,7398,61
11Opći prihodi i primici50.00050.00049.303,7398,61
381Tekuće donacije50.00050.00049.303,7398,61
3811Tekuće donacije u novcu49.303,73
A501029OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA2.5002.500
312Ostali rashodi za zaposlene400400
323Rashodi za usluge1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
343Ostali financijski rashodi100100
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH124.250124.250124.250,00100,00
11Opći prihodi i primici124.250124.250124.250,00100,00
381Tekuće donacije124.250124.250124.250,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu124.250,00
A501041PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE822.400822.400819.861,8399,69
11Opći prihodi i primici822.400822.400819.861,8399,69
321Naknade troškova zaposlenima65.00065.00064.305,3398,93
3211Službena putovanja64.305,33
322Rashodi za materijal i energiju2.0002.0001.987,5099,38
3225Sitni inventar i auto gume1.987,50
323Rashodi za usluge569.000569.000568.521,0199,92
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.328,84
3235Zakupnine i najamnine247.495,60
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge309.491,57
3239Ostale usluge705,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.0006.0005.836,7097,28
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.836,70
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja173.000173.000172.424,4099,67
3293Reprezentacija167.514,40
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.910,00
343Ostali financijski rashodi400400101,8925,47
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa101,89
422Postrojenja i oprema5.0005.0004.997,5099,95
4221Uredska oprema i namještaj4.997,50
426Nematerijalna proizvedena imovina2.0002.0001.687,5084,38
4262Ulaganja u računalne programe1.687,50
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«116.520116.520
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
322Rashodi za materijal i energiju5.0005.000
323Rashodi za usluge16.00016.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.000
343Ostali financijski rashodi520520
422Postrojenja i oprema60.00060.000
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA1.770.0001.200.7501.015.570,9684,58
11Opći prihodi i primici1.770.0001.200.7501.015.570,9684,58
412Nematerijalna imovina785.000685.000636.315,2892,89
4123Licence636.315,28
422Postrojenja i oprema840.000440.000351.755,6879,94
4221Uredska oprema i namještaj351.755,68
426Nematerijalna proizvedena imovina145.00075.75027.500,0036,30
4262Ulaganja u računalne programe27.500,00
K501027SABORSKA TELEVIZIJA25.00019.75019.100,0696,71
11Opći prihodi i primici25.00019.75019.100,0696,71
422Postrojenja i oprema25.00019.75019.100,0696,71
4221Uredska oprema i namještaj19.100,06
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU239.240
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku239.2400,00
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici239.240
po programima
22NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE239.240
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE239.240
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE221.240
311Plaće (Bruto)77.000
312Ostali rashodi za zaposlene19.540
313Doprinosi na plaće13.200
321Naknade troškova zaposlenima8.400
322Rashodi za materijal i energiju8.000
323Rashodi za usluge40.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.000
343Ostali financijski rashodi1.100
422Postrojenja i oprema19.000
K926002INFORMATIZACIJA18.000
412Nematerijalna imovina7.000
422Postrojenja i oprema10.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE185.995.963183.702.413181.366.806,1998,73
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske185.995.963183.702.413181.366.806,1998,73
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici185.995.463183.701.913181.366.350,7998,73
31Vlastiti prihodi500500455,4091,08
po programima
21PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA185.995.963183.702.413181.366.806,1998,73
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA185.995.963183.702.413181.366.806,1998,73
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE9.062.8438.839.2938.031.941,1790,87
11Opći prihodi i primici9.062.3438.838.7938.031.485,7790,87
311Plaće (Bruto)4.892.0934.782.0934.712.865,1398,55
3111Plaće za redovan rad4.442.155,29
3113Plaće za prekovremeni rad270.709,84
312Ostali rashodi za zaposlene97.183107.18397.827,9391,27
3121Ostali rashodi za zaposlene97.827,93
313Doprinosi na plaće802.817767.817753.133,1398,09
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje753.133,13
321Naknade troškova zaposlenima316.000300.200197.023,2265,63
3211Službena putovanja110.608,86
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život83.214,36
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.200,00
322Rashodi za materijal i energiju318.000318.000208.169,1065,46
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi120.288,29
3223Energija85.538,52
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje894,80
3225Sitni inventar i auto gume1.447,49
323Rashodi za usluge2.118.0002.045.2501.619.018,7079,16
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza187.904,44
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja203.118,73
3233Usluge promidžbe i informiranja26.262,31
3234Komunalne usluge19.395,23
3235Zakupnine i najamnine61.633,47
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.990,00
3237Intelektualne i osobne usluge13.662,02
3238Računalne usluge1.008.766,89
3239Ostale usluge94.285,61
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja369.000369.000352.227,6795,45
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično312.978,84
3292Premije osiguranja4.200,00
3293Reprezentacija12.604,01
3294Članarine i norme14.291,70
3295Pristojbe i naknade7.653,12
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,00
343Ostali financijski rashodi1.2501.250118,919,51
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa89,28
3433Zatezne kamate29,63
422Postrojenja i oprema143.000143.00091.101,9863,71
4221Uredska oprema i namještaj5.501,25
4222Komunikacijska oprema77.599,13
4223Oprema za održavanje i zaštitu7.425,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene576,60
31Vlastiti prihodi500500455,4091,08
322Rashodi za materijal i energiju500500455,4091,08
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi455,40
A896001PROVEDBA IZBORA176.363.120174.321.620172.998.250,3399,24
11Opći prihodi i primici176.363.120174.321.620172.998.250,3399,24
321Naknade troškova zaposlenima7.5007.500
322Rashodi za materijal i energiju385.000385.000340.851,2388,53
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi339.627,99
3223Energija1.223,24
323Rashodi za usluge32.140.50031.389.75031.002.410,6798,77
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza518.104,39
3233Usluge promidžbe i informiranja2.142.067,97
3235Zakupnine i najamnine574.195,27
3237Intelektualne i osobne usluge1.997.823,97
3238Računalne usluge19.362.810,00
3239Ostale usluge6.407.409,07
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500.000475.000462.979,1497,47
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa462.979,14
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.375.0001.309.2501.104.311,3584,35
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.095.550,42
3293Reprezentacija8.760,93
343Ostali financijski rashodi120120
363Pomoći unutar općeg proračuna118.385.000117.375.000116.714.242,1599,44
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna116.714.242,15
381Tekuće donacije23.570.00023.380.00023.373.455,7999,97
3811Tekuće donacije u novcu23.373.455,79
A896006PROVEDBA REFERENDUMA95.00090.250
323Rashodi za usluge95.00090.250
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE475.000451.250336.614,6974,60
11Opći prihodi i primici475.000451.250336.614,6974,60
412Nematerijalna imovina100.00095.00054.020,1656,86
4123Licence54.020,16
422Postrojenja i oprema195.000185.250145.344,5378,46
4221Uredska oprema i namještaj145.344,53
426Nematerijalna proizvedena imovina180.000171.000137.250,0080,26
4262Ulaganja u računalne programe137.250,00
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.00067.87563.363,2793,35
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.00067.87563.363,2793,35
      
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici100.00067.87563.363,2793,35
po programima
21DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.00067.87563.363,2793,35
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.00067.87563.363,2793,35
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE95.00067.87563.363,2793,35
11Opći prihodi i primici95.00067.87563.363,2793,35
321Naknade troškova zaposlenima1.000
322Rashodi za materijal i energiju5.9402.9401.807,5061,48
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.807,50
323Rashodi za usluge81.00058.87556.856,7796,57
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza359,89
3237Intelektualne i osobne usluge45.000,00
3238Računalne usluge10.512,50
3239Ostale usluge984,38
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.500500
343Ostali financijski rashodi560560
422Postrojenja i oprema5.0005.0004.699,0093,98
4222Komunikacijska oprema4.699,00
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI5.000
422Postrojenja i oprema5.000
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.259.18234.003.28231.777.519,6593,45
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske36.259.18234.003.28231.777.519,6593,45
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici35.859.18233.603.28231.462.574,6493,63
31Vlastiti prihodi400.000400.000314.945,0178,74
po programima
21DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.259.18234.003.28231.777.519,6593,45
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.259.18234.003.28231.777.519,6593,45
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE28.996.05726.912.15725.537.624,0894,89
11Opći prihodi i primici28.996.05726.912.15725.537.624,0894,89
311Plaće (Bruto)18.879.95717.899.95717.562.418,9698,11
3111Plaće za redovan rad16.886.635,05
3113Plaće za prekovremeni rad675.783,91
312Ostali rashodi za zaposlene553.000538.000517.229,2496,14
3121Ostali rashodi za zaposlene517.229,24
313Doprinosi na plaće3.128.5002.972.5002.897.798,8997,49
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.897.798,89
321Naknade troškova zaposlenima1.235.000815.000639.400,8478,45
3211Službena putovanja234.553,10
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život402.124,74
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.723,00
322Rashodi za materijal i energiju480.000440.000369.575,7583,99
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi192.197,72
3225Sitni inventar i auto gume64.712,72
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća112.665,31
323Rashodi za usluge2.180.0001.820.0001.420.695,3578,06
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza14.531,56
3233Usluge promidžbe i informiranja544.521,79
3235Zakupnine i najamnine364.634,27
3236Zdravstvene i veterinarske usluge53.697,04
3237Intelektualne i osobne usluge294.208,61
3239Ostale usluge149.102,08
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00025.00017.035,9168,14
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa17.035,91
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.832.0001.778.0001.540.987,3186,67
3293Reprezentacija524.796,42
3294Članarine i norme1.985,00
3295Pristojbe i naknade21.750,02
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja992.455,87
343Ostali financijski rashodi5.2004.200850,4820,25
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa791,50
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1,26
3433Zatezne kamate57,72
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000375.372,5093,84
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu375.372,50
422Postrojenja i oprema250.000219.500196.258,8589,41
4221Uredska oprema i namještaj65.261,38
4222Komunikacijska oprema62.815,14
4223Oprema za održavanje i zaštitu27.852,44
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene40.329,89
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.400
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA6.233.1006.102.1005.278.747,2886,51
11Opći prihodi i primici5.833.1005.702.1004.963.802,2787,05
321Naknade troškova zaposlenima40.00025.00018.836,8575,35
3211Službena putovanja18.836,85
322Rashodi za materijal i energiju2.438.5002.323.5001.992.440,6385,75
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi301.705,97
3223Energija1.387.495,22
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje146.073,17
3225Sitni inventar i auto gume33.437,08
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća123.729,19
323Rashodi za usluge3.348.5003.348.5002.950.523,5288,11
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza706.664,66
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.328.073,93
3233Usluge promidžbe i informiranja14.185,33
3234Komunalne usluge646.495,37
3235Zakupnine i najamnine28.552,53
3236Zdravstvene i veterinarske usluge11.815,00
3238Računalne usluge137.207,50
3239Ostale usluge77.529,20
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.9001.9001.704,7489,72
3292Premije osiguranja1.704,74
343Ostali financijski rashodi3.2003.200296,539,27
3433Zatezne kamate296,53
31Vlastiti prihodi400.000400.000314.945,0178,74
322Rashodi za materijal i energiju399.000399.000314.435,1978,81
3222Materijal i sirovine314.435,19
343Ostali financijski rashodi1.0001.000509,8250,98
3433Zatezne kamate509,82
A504023OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.0001.000
312Ostali rashodi za zaposlene500500
343Ostali financijski rashodi500500
A504027INAUGURACIJA68.02568.02568.025,00100,00
11Opći prihodi i primici68.02568.02568.025,00100,00
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.00015.000,00100,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi15.000,00
323Rashodi za usluge53.02553.02553.025,00100,00
3235Zakupnine i najamnine39.575,00
3239Ostale usluge13.450,00
K504004INFORMATIZACIJA960.000920.000893.123,2997,08
11Opći prihodi i primici960.000920.000893.123,2997,08
412Nematerijalna imovina630.000590.000565.508,6395,85
4123Licence565.508,63
422Postrojenja i oprema250.000250.000247.697,2999,08
4221Uredska oprema i namještaj247.697,29
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00080.00079.917,3799,90
4262Ulaganja u računalne programe79.917,37
K504016UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA1.000
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.000
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.057.08732.453.34832.407.591,3299,86
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.057.08732.453.34832.407.591,3299,86
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici33.057.08732.453.34832.407.591,3299,86
po programima
21DJELOVANJE USTAVNOG SUDA33.057.08732.453.34832.407.591,3299,86
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA33.057.08732.453.34832.407.591,3299,86
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE32.169.46531.678.77631.634.387,7199,86
11Opći prihodi i primici32.169.46531.678.77631.634.387,7199,86
311Plaće (Bruto)24.582.80324.404.68724.404.686,00100,00
3111Plaće za redovan rad24.323.360,98
3113Plaće za prekovremeni rad81.325,02
312Ostali rashodi za zaposlene505.000489.800489.799,60100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene489.799,60
313Doprinosi na plaće4.056.1624.029.7394.029.738,57100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.029.738,57
321Naknade troškova zaposlenima735.000694.700672.643,3296,83
3211Službena putovanja21.580,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život625.467,66
3213Stručno usavršavanje zaposlenika25.595,66
322Rashodi za materijal i energiju878.000790.650781.950,3998,90
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi394.981,81
3223Energija289.317,33
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje22.717,62
3225Sitni inventar i auto gume8.433,63
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća66.500,00
323Rashodi za usluge1.168.0001.070.1001.065.763,3699,59
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza328.231,42
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja283.348,37
3233Usluge promidžbe i informiranja112.707,40
3234Komunalne usluge80.861,65
3235Zakupnine i najamnine12.500,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge128.200,00
3237Intelektualne i osobne usluge50.855,14
3239Ostale usluge69.059,38
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja175.000149.750140.744,0293,99
3292Premije osiguranja24.943,57
3293Reprezentacija65.616,29
3295Pristojbe i naknade43.593,86
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.590,30
343Ostali financijski rashodi6.5001.4001.339,5795,68
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.245,85
3433Zatezne kamate93,72
422Postrojenja i oprema53.00044.55044.387,9499,64
4221Uredska oprema i namještaj9.514,94
4222Komunikacijska oprema34.873,00
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti10.0003.4003.334,9498,09
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti3.334,94
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA80.00036.45036.361,5799,76
11Opći prihodi i primici80.00036.45036.361,5799,76
321Naknade troškova zaposlenima45.00013.55013.530,0099,85
3211Službena putovanja13.530,00
323Rashodi za usluge15.00012.90012.892,1199,94
3237Intelektualne i osobne usluge12.892,11
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00010.0009.939,4699,39
3293Reprezentacija2.500,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.439,46
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI30.62228.22228.162,5099,79
11Opći prihodi i primici30.62228.22228.162,5099,79
323Rashodi za usluge30.62228.22228.162,5099,79
3237Intelektualne i osobne usluge28.162,50
K506003INFORMATIZACIJA327.000271.100269.929,5499,57
11Opći prihodi i primici327.000271.100269.929,5499,57
323Rashodi za usluge142.00091.00089.892,0998,78
3238Računalne usluge89.892,09
422Postrojenja i oprema185.000180.100180.037,4599,97
4221Uredska oprema i namještaj180.037,45
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA450.000438.800438.750,0099,99
11Opći prihodi i primici450.000438.800438.750,0099,99
323Rashodi za usluge450.000438.800438.750,0099,99
3235Zakupnine i najamnine438.750,00
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA13.922.13613.776.63813.630.936,4798,94
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja13.922.13613.776.63813.630.936,4798,94
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici13.603.92613.458.42813.369.939,0299,34
31Vlastiti prihodi295.822295.822252.036,4585,20
51Pomoći EU2.3882.388
559Ostale refundacije iz sredstava EU20.00020.0008.961,0044,81
po programima
32ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA13.922.13613.776.63813.630.936,4798,94
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA13.922.13613.776.63813.630.936,4798,94
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.225.49613.000.81412.867.485,6698,97
11Opći prihodi i primici12.907.28612.682.60412.606.488,2199,40
311Plaće (Bruto)8.775.9848.688.6728.688.670,97100,00
3111Plaće za redovan rad8.677.207,13
3113Plaće za prekovremeni rad11.463,84
312Ostali rashodi za zaposlene215.000204.250193.100,9694,54
3121Ostali rashodi za zaposlene193.100,96
313Doprinosi na plaće1.387.3021.357.5991.357.598,93100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.357.598,93
321Naknade troškova zaposlenima227.000215.650183.605,3485,14
3211Službena putovanja19.391,35
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život146.792,73
3213Stručno usavršavanje zaposlenika17.421,26
322Rashodi za materijal i energiju158.000150.100138.543,0192,30
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi69.948,58
3223Energija56.860,25
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje5.724,25
3225Sitni inventar i auto gume6.009,93
323Rashodi za usluge1.981.0001.910.3331.902.927,1699,61
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza187.229,49
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja37.097,00
3233Usluge promidžbe i informiranja58.212,11
3234Komunalne usluge266.726,54
3235Zakupnine i najamnine1.242.426,32
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.820,00
3237Intelektualne i osobne usluge22.924,90
3239Ostale usluge85.490,80
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja141.000134.000121.354,3490,56
3292Premije osiguranja8.613,53
3293Reprezentacija9.336,90
3294Članarine i norme87.747,66
3295Pristojbe i naknade15.656,25
343Ostali financijski rashodi2.0001.900600,0031,58
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa600,00
422Postrojenja i oprema20.00020.10020.087,5099,94
4222Komunikacijska oprema20.087,50
31Vlastiti prihodi295.822295.822252.036,4585,20
321Naknade troškova zaposlenima43.78543.785
323Rashodi za usluge39.23739.23739.236,63100,00
3233Usluge promidžbe i informiranja39.236,63
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.9401.9401.940,00100,00
3293Reprezentacija1.940,00
422Postrojenja i oprema210.860210.860210.859,82100,00
4222Komunikacijska oprema210.859,82
321Naknade troškova zaposlenima2.3882.388
559Ostale refundacije iz pomoći EU20.00020.0008.961,0044,81
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.0008.961,0044,81
3211Službena putovanja8.961,00
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA16.32415.50814.621,0094,28
11Opći prihodi i primici16.32415.50814.621,0094,28
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.32415.50814.621,0094,28
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa14.621,00
K507005INFORMATIZACIJA680.316760.316748.829,8198,49
11Opći prihodi i primici680.316760.316748.829,8198,49
323Rashodi za usluge523.316583.316571.857,4298,04
3235Zakupnine i najamnine99.815,24
3238Računalne usluge472.042,18
422Postrojenja i oprema157.000177.000176.972,3999,98
4221Uredska oprema i namještaj176.972,39
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE492.714.191474.996.195375.903.155,3379,14
02005Vlada Republike Hrvatske21.008.40018.647.84518.017.931,6496,62
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici21.008.40018.647.84518.017.931,6496,62
po programima
21PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE21.008.40018.647.84518.017.931,6496,62
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE21.008.40018.647.84518.017.931,6496,62
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE17.476.90015.772.74515.237.354,9096,61
11Opći prihodi i primici17.476.90015.772.74515.237.354,9096,61
311Plaće (Bruto)9.246.0009.133.0009.103.407,1999,68
3111Plaće za redovan rad8.996.705,25
3113Plaće za prekovremeni rad106.701,94
312Ostali rashodi za zaposlene242.000240.000229.243,9395,52
3121Ostali rashodi za zaposlene229.243,93
313Doprinosi na plaće1.517.0001.497.0001.489.750,3899,52
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.489.750,38
321Naknade troškova zaposlenima435.000392.000341.183,3187,04
3211Službena putovanja134.974,58
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život204.543,73
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.665,00
322Rashodi za materijal i energiju1.093.0001.003.750931.538,8692,81
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi162.014,65
3223Energija701.933,33
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje27.072,08
3225Sitni inventar i auto gume40.518,80
323Rashodi za usluge4.238.6002.925.8702.666.288,3491,13
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza335.301,37
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja957.244,64
3233Usluge promidžbe i informiranja37.100,00
3234Komunalne usluge232.465,26
3235Zakupnine i najamnine932.450,43
3236Zdravstvene i veterinarske usluge12.490,00
3237Intelektualne i osobne usluge126.800,00
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge32.286,64
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja327.850278.250203.587,0273,17
3292Premije osiguranja17.618,37
3293Reprezentacija152.731,13
3295Pristojbe i naknade21.750,02
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.487,50
343Ostali financijski rashodi3.2003.2001.451,6545,36
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa947,40
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule6,86
3433Zatezne kamate497,39
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna6.5006.5005.617,5086,42
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu5.617,50
422Postrojenja i oprema366.750293.175265.286,7290,49
4221Uredska oprema i namještaj182.921,36
4222Komunikacijska oprema45.234,01
4223Oprema za održavanje i zaštitu33.772,60
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.358,75
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA20.50020.500
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna20.00020.000
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH3.511.0002.854.6002.780.576,7497,41
11Opći prihodi i primici3.511.0002.854.6002.780.576,7497,41
321Naknade troškova zaposlenima20.000
322Rashodi za materijal i energiju60.00060.00059.559,2199,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.793,60
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje32.462,45
3225Sitni inventar i auto gume9.303,16
323Rashodi za usluge1.186.0001.024.8501.023.400,4599,86
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja181.542,95
3238Računalne usluge841.857,50
412Nematerijalna imovina880.000850.000841.300,5598,98
4123Licence841.300,55
422Postrojenja i oprema1.220.000872.000809.629,0392,85
4221Uredska oprema i namještaj649.379,59
4222Komunikacijska oprema28.663,19
4223Oprema za održavanje i zaštitu131.586,25
426Nematerijalna proizvedena imovina145.00047.75046.687,5097,77
4262Ulaganja u računalne programe46.687,50
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.615.55010.315.60010.128.259,8698,18
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici10.604.55010.304.60010.124.741,3998,25
51Pomoći EU11.00011.0003.518,4731,99
po programima
21PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE10.615.55010.315.60010.128.259,8698,18
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE10.615.55010.315.60010.128.259,8698,18
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.603.55010.313.60010.127.036,1198,19
11Opći prihodi i primici10.592.55010.302.60010.123.517,6498,26
311Plaće (Bruto)6.930.5006.765.5006.748.522,5499,75
3111Plaće za redovan rad6.247.291,48
3113Plaće za prekovremeni rad501.231,06
312Ostali rashodi za zaposlene161.000156.000149.468,7595,81
3121Ostali rashodi za zaposlene149.468,75
313Doprinosi na plaće1.135.0001.110.0001.103.836,1099,44
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.103.836,10
321Naknade troškova zaposlenima439.500422.050369.024,7587,44
3211Službena putovanja265.816,88
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život103.207,87
322Rashodi za materijal i energiju137.500126.750113.446,3589,50
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi112.734,80
3225Sitni inventar i auto gume711,55
323Rashodi za usluge1.622.5001.569.3501.500.713,0995,63
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza125.708,68
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja287,50
3233Usluge promidžbe i informiranja566.228,63
3235Zakupnine i najamnine7.852,67
3236Zdravstvene i veterinarske usluge161.510,00
3237Intelektualne i osobne usluge627.294,36
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge11.681,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa52.00047.40039.462,0283,25
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa39.462,02
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja63.50063.50059.724,3694,05
3293Reprezentacija47.249,36
3294Članarine i norme1.050,00
3295Pristojbe i naknade10.925,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,00
343Ostali financijski rashodi3.5003.5001.777,3850,78
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.612,65
3433Zatezne kamate164,73
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.55011.550,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu11.550,00
422Postrojenja i oprema36.00027.00025.992,3096,27
4221Uredska oprema i namještaj3.970,00
4222Komunikacijska oprema11.388,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene10.634,30
51Pomoći EU11.00011.0003.518,4731,99
321Naknade troškova zaposlenima11.00011.0003.518,4731,99
3211Službena putovanja3.518,47
K696012INFORMATIZACIJA12.0002.0001.223,7561,19
11Opći prihodi i primici12.0002.0001.223,7561,19
422Postrojenja i oprema12.0002.0001.223,7561,19
4221Uredska oprema i namještaj1.223,75
02008Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske432.378296.158269.744,9491,08
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici432.378296.158269.744,9491,08
po programima
21PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE432.378296.158269.744,9491,08
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE432.378296.158269.744,9491,08
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE422.378290.158264.089,9591,02
11Opći prihodi i primici422.378290.158264.089,9591,02
311Plaće (Bruto)287.000205.150199.930,0897,46
3111Plaće za redovan rad199.367,94
3113Plaće za prekovremeni rad562,14
312Ostali rashodi za zaposlene13.800
313Doprinosi na plaće47.40035.03032.988,4794,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje32.988,47
321Naknade troškova zaposlenima8.0001.000
322Rashodi za materijal i energiju6.1004.1003.081,8875,17
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.992,88
3225Sitni inventar i auto gume1.089,00
323Rashodi za usluge21.46312.2635.960,2348,60
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza388,98
3233Usluge promidžbe i informiranja4.683,75
3238Računalne usluge512,50
3239Ostale usluge375,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.5003.500
343Ostali financijski rashodi1151150,290,25
3433Zatezne kamate0,29
422Postrojenja i oprema30.00029.00022.129,0076,31
4221Uredska oprema i namještaj18.760,00
4222Komunikacijska oprema3.369,00
K933002INFORMATIZACIJA10.0006.0005.654,9994,25
11Opći prihodi i primici10.0006.0005.654,9994,25
422Postrojenja i oprema10.0006.0005.654,9994,25
4221Uredska oprema i namještaj5.654,99
02010Ured za udruge232.241.993220.276.687125.482.149,1856,97
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.770.7902.391.2201.850.321,9077,38
12Sredstva učešća za pomoći24.486.37212.900.6367.380.945,2357,21
31Vlastiti prihodi389.443389.443227.180,8458,33
41Prihodi od igara na sreću67.309.19667.309.19653.334.078,8879,24
51Pomoći EU254.217254.217100.302,9939,46
552Švicarski instrument24.114.23024.114.23020.864.439,8886,52
561Europski socijalni fond (ESF)112.917.745112.917.74541.724.879,4636,95
po programima
21RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA232.241.993220.276.687125.482.149,1856,97
    
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA232.241.993220.276.687125.482.149,1856,97
    
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.325.1502.121.5801.585.756,1774,74
11Opći prihodi i primici2.325.1502.121.5801.585.756,1774,74
311Plaće (Bruto)1.446.3001.427.2501.032.102,5472,31
3111Plaće za redovan rad1.030.494,42
3113Plaće za prekovremeni rad1.608,12
312Ostali rashodi za zaposlene86.40042.08031.976,5875,99
3121Ostali rashodi za zaposlene31.976,58
313Doprinosi na plaće240.000240.000170.296,9170,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje170.296,91
321Naknade troškova zaposlenima95.15045.55038.943,8585,50
3211Službena putovanja17.861,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život21.082,24
322Rashodi za materijal i energiju51.60042.30026.828,1363,42
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi13.930,42
3223Energija10.772,92
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.155,48
3225Sitni inventar i auto gume969,31
323Rashodi za usluge356.100296.800260.843,0387,89
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza28.492,14
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.812,50
3233Usluge promidžbe i informiranja20.717,00
3234Komunalne usluge4.059,98
3235Zakupnine i najamnine990,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.350,00
3237Intelektualne i osobne usluge88.250,15
3238Računalne usluge107.186,26
3239Ostale usluge985,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.10018.10016.724,9792,40
3293Reprezentacija5.549,97
3295Pristojbe i naknade10.875,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300,00
343Ostali financijski rashodi1.5001.50063,014,20
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3433Zatezne kamate13,01
422Postrojenja i oprema25.0008.0007.977,1599,71
4222Komunikacijska oprema7.977,15
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE57.802.08957.802.08948.197.028,8283,38
41Prihodi od igara na sreću57.802.08957.802.08948.197.028,8283,38
381Tekuće donacije57.802.08957.802.08948.197.028,8283,38
3811Tekuće donacije u novcu48.197.028,82
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA30.000
323Rashodi za usluge20.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA41.0009.0007.805,3786,73
11Opći prihodi i primici41.0009.0007.805,3786,73
323Rashodi za usluge25.0007.0006.000,3785,72
3235Zakupnine i najamnine4.600,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.400,37
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.0002.0001.805,0090,25
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.805,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.000
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE18.000
323Rashodi za usluge12.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000
A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)304.217275.217118.003,5142,88
12Sredstva učešća za pomoći50.00021.00017.700,5284,29
321Naknade troškova zaposlenima12.5001.5001.035,1569,01
3211Službena putovanja1.035,15
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge15.00015.00014.885,6299,24
3233Usluge promidžbe i informiranja14.791,87
3237Intelektualne i osobne usluge93,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.700700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.0002.0001.311,0065,55
3293Reprezentacija1.311,00
343Ostali financijski rashodi300300
422Postrojenja i oprema10.0001.000468,7546,88
4222Komunikacijska oprema468,75
51Pomoći EU254.217254.217100.302,9939,46
321Naknade troškova zaposlenima81.01781.0175.865,857,24
3211Službena putovanja5.865,85
322Rashodi za materijal i energiju1.0001.000
323Rashodi za usluge87.50087.50084.351,8896,40
3233Usluge promidžbe i informiranja83.820,63
3237Intelektualne i osobne usluge531,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.30015.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja38.00038.0007.429,0119,55
3293Reprezentacija7.429,01
343Ostali financijski rashodi1.4001.400
422Postrojenja i oprema30.00030.0002.656,258,85
4222Komunikacijska oprema2.656,25
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA9.507.1079.507.1075.137.050,0654,03
41Prihodi od igara na sreću9.507.1079.507.1075.137.050,0654,03
381Tekuće donacije9.507.1079.507.1075.137.050,0654,03
3811Tekuće donacije u novcu5.137.050,06
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA15.620120
321Naknade troškova zaposlenima1.000
323Rashodi za usluge7.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.500
343Ostali financijski rashodi120120
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA131.60092.10091.687,5099,55
11Opći prihodi i primici131.60092.10091.687,5099,55
323Rashodi za usluge46.60012.10011.687,5096,59
3233Usluge promidžbe i informiranja1.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge9.625,00
3238Računalne usluge562,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.00020.000,00100,00
3293Reprezentacija20.000,00
381Tekuće donacije60.00060.00060.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu60.000,00
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST114.17084.17083.246,4598,90
11Opći prihodi i primici114.17084.17083.246,4598,90
321Naknade troškova zaposlenima10.0004.0003.565,5389,14
3211Službena putovanja3.565,53
323Rashodi za usluge16.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja85.00080.00079.576,2599,47
3294Članarine i norme79.576,25
343Ostali financijski rashodi170170104,6761,57
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa100,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule4,67
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5137.340.725125.793.73349.088.093,3739,02
12Sredstva učešća za pomoći24.422.98012.875.9887.363.213,9157,19
311Plaće (Bruto)358.200356.200310.042,4087,04
3111Plaće za redovan rad307.982,31
3113Plaće za prekovremeni rad2.060,09
312Ostali rashodi za zaposlene13.26513.26510.800,1781,42
3121Ostali rashodi za zaposlene10.800,17
313Doprinosi na plaće59.57859.57851.156,9585,87
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje51.156,95
321Naknade troškova zaposlenima36.85328.85321.774,8275,47
3211Službena putovanja6.098,70
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.543,85
3213Stručno usavršavanje zaposlenika7.132,27
322Rashodi za materijal i energiju8.4868.4863.922,2546,22
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi615,09
3223Energija3.307,16
323Rashodi za usluge50.38418.92713.614,6471,93
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.663,47
3233Usluge promidžbe i informiranja5.700,01
3234Komunalne usluge1.251,16
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.535
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.2851.285383,9529,88
3293Reprezentacija383,95
343Ostali financijski rashodi17017027,5016,18
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa27,50
381Tekuće donacije21.658.25011.158.2506.842.170,5261,32
3811Tekuće donacije u novcu6.842.170,52
382Kapitalne donacije2.221.6391.221.639100.640,738,24
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama100.640,73
422Postrojenja i oprema12.3359.3358.679,9892,98
4221Uredska oprema i namještaj8.679,98
561Europski socijalni fond (ESF)112.917.745112.917.74541.724.879,4636,95
311Plaće (Bruto)2.024.8002.024.8001.756.907,0486,77
3111Plaće za redovan rad1.745.233,16
3113Plaće za prekovremeni rad11.673,88
312Ostali rashodi za zaposlene71.83571.83561.201,0585,20
3121Ostali rashodi za zaposlene61.201,05
313Doprinosi na plaće334.942334.942289.889,5286,55
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje289.889,52
321Naknade troškova zaposlenima205.500205.500123.390,9760,04
3211Službena putovanja34.559,51
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život48.415,24
3213Stručno usavršavanje zaposlenika40.416,22
322Rashodi za materijal i energiju48.08348.08322.226,1646,22
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.485,55
3223Energija18.740,61
323Rashodi za usluge282.500282.50077.149,3727,31
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza37.759,57
3233Usluge promidžbe i informiranja32.299,99
3234Komunalne usluge7.089,81
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.7008.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.95012.9502.175,7316,80
3293Reprezentacija2.175,73
343Ostali financijski rashodi950950155,8116,40
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa155,81
381Tekuće donacije98.634.96498.634.96438.772.299,8039,31
3813Tekuće donacije iz EU sredstava38.772.299,80
382Kapitalne donacije11.222.62111.222.621570.297,495,08
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava570.297,49
422Postrojenja i oprema69.90069.90049.186,5270,37
4221Uredska oprema i namještaj49.186,52
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE24.127.62224.117.87820.864.470,6886,51
12Sredstva učešća za pomoći13.3923.64830,800,84
321Naknade troškova zaposlenima5.03338930,807,92
3211Službena putovanja30,80
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge4.9552.011
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.078
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja678678
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema1.078
552Švicarski instrument24.114.23024.114.23020.864.439,8886,52
321Naknade troškova zaposlenima39.00039.000277,200,71
3211Službena putovanja277,20
322Rashodi za materijal i energiju4.5004.500
323Rashodi za usluge44.60044.600
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.7009.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.1006.100
343Ostali financijski rashodi630630
381Tekuće donacije21.000.00021.000.00018.654.990,7388,83
3813Tekuće donacije iz EU sredstava18.654.990,73
382Kapitalne donacije3.000.0003.000.0002.209.171,9573,64
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava2.209.171,95
422Postrojenja i oprema9.7009.700
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL389.443389.443227.180,8458,33
31Vlastiti prihodi389.443389.443227.180,8458,33
321Naknade troškova zaposlenima16.00016.0005.980,0037,38
3211Službena putovanja5.980,00
322Rashodi za materijal i energiju13.98713.98714.748,11105,44
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi14.748,11
323Rashodi za usluge314.400314.400178.397,3956,74
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja170.322,39
3237Intelektualne i osobne usluge3.125,00
3239Ostale usluge4.950,00
343Ostali financijski rashodi565655,3498,82
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa55,34
422Postrojenja i oprema45.00045.00028.000,0062,22
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene28.000,00
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE95.25084.25081.826,4197,12
11Opći prihodi i primici95.25084.25081.826,4197,12
412Nematerijalna imovina76.50075.50073.973,9197,98
4123Licence73.973,91
422Postrojenja i oprema18.7508.7507.852,5089,74
4221Uredska oprema i namještaj7.852,50
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava6.847.9106.380.0306.274.806,6298,35
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici6.847.9106.380.0306.274.806,6298,35
po programima
21ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA6.847.9106.380.0306.274.806,6298,35
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA6.847.9106.380.0306.274.806,6298,35
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.893.8104.390.5304.330.848,4798,64
11Opći prihodi i primici4.893.8104.390.5304.330.848,4798,64
311Plaće (Bruto)3.261.5003.174.2503.173.201,7999,97
3111Plaće za redovan rad3.151.432,43
3113Plaće za prekovremeni rad21.769,36
312Ostali rashodi za zaposlene80.60071.57066.863,0193,42
3121Ostali rashodi za zaposlene66.863,01
313Doprinosi na plaće538.000513.000512.571,5299,92
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje512.571,52
321Naknade troškova zaposlenima66.00054.75048.436,5288,47
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život48.436,52
322Rashodi za materijal i energiju120.00085.50061.409,0271,82
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi35.137,84
3223Energija20.071,91
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.133,15
3225Sitni inventar i auto gume5.066,12
323Rashodi za usluge629.000401.750382.459,1395,20
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza17.106,93
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja226.015,58
3233Usluge promidžbe i informiranja14.383,75
3234Komunalne usluge12.200,07
3235Zakupnine i najamnine85.895,45
3237Intelektualne i osobne usluge4.937,50
3238Računalne usluge1.125,00
3239Ostale usluge20.794,85
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.5001.5001.001,4366,76
3293Reprezentacija1.001,43
343Ostali financijski rashodi7107100,930,13
3433Zatezne kamate0,93
422Postrojenja i oprema195.00087.00084.905,1297,59
4221Uredska oprema i namještaj14.625,25
4222Komunikacijska oprema45.129,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu2.741,60
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene22.409,27
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA1.907.1001.949.6001.904.976,6397,71
11Opći prihodi i primici1.907.1001.949.6001.904.976,6397,71
321Naknade troškova zaposlenima90.00029.00027.648,2795,34
3211Službena putovanja27.648,27
323Rashodi za usluge410.200369.700359.682,3897,29
3237Intelektualne i osobne usluge359.682,38
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.100100
343Ostali financijski rashodi1.401.7001.550.7001.517.645,9897,87
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa150,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule0,11
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1.517.495,87
K860008INFORMATIZACIJA47.00039.90038.981,5297,70
11Opći prihodi i primici47.00039.90038.981,5297,70
412Nematerijalna imovina22.00015.90015.244,8895,88
4123Licence15.244,88
422Postrojenja i oprema25.00024.00023.736,6498,90
4221Uredska oprema i namještaj23.736,64
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine45.922.97045.782.97045.753.480,8299,94
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici45.921.97045.781.97045.753.480,8299,94
31Vlastiti prihodi1.0001.000
po programima
21ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA45.922.97045.782.97045.753.480,8299,94
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA45.922.97045.782.97045.753.480,8299,94
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.376.9701.362.9701.338.457,7598,20
11Opći prihodi i primici1.375.9701.361.9701.338.457,7598,27
311Plaće (Bruto)948.000942.000940.882,4299,88
3111Plaće za redovan rad935.704,78
3113Plaće za prekovremeni rad5.177,64
312Ostali rashodi za zaposlene42.50040.50032.118,0479,30
3121Ostali rashodi za zaposlene32.118,04
313Doprinosi na plaće157.500155.500155.245,6499,84
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje155.245,64
321Naknade troškova zaposlenima37.00034.00028.258,3683,11
3211Službena putovanja525,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.733,36
322Rashodi za materijal i energiju13.60013.60011.806,0786,81
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.791,52
3225Sitni inventar i auto gume2.014,55
323Rashodi za usluge163.500163.500160.216,2197,99
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.690,49
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja130.281,72
3233Usluge promidžbe i informiranja12.504,00
3238Računalne usluge7.740,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.1006.1003.891,0063,79
3293Reprezentacija3.891,00
343Ostali financijski rashodi170170145,6385,66
3433Zatezne kamate145,63
422Postrojenja i oprema7.6006.6005.894,3889,31
4221Uredska oprema i namještaj1.794,38
4223Oprema za održavanje i zaštitu4.100,00
322Rashodi za materijal i energiju1.0001.000
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA43.614.50043.502.50043.499.650,3799,99
11Opći prihodi i primici43.614.50043.502.50043.499.650,3799,99
323Rashodi za usluge229.000207.000204.650,3798,86
3233Usluge promidžbe i informiranja9.506,58
3237Intelektualne i osobne usluge59.371,29
3238Računalne usluge94.718,75
3239Ostale usluge41.053,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.500500
363Pomoći unutar općeg proračuna880.000840.000840.000,00100,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna840.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000500.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000,00
381Tekuće donacije41.995.00041.955.00041.955.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu41.955.000,00
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE262.500252.500251.091,5899,44
11Opći prihodi i primici262.500252.500251.091,5899,44
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00010.0009.234,1092,34
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.234,10
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja242.500242.500241.857,4899,74
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično241.857,48
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU650.000650.000650.000,00100,00
11Opći prihodi i primici650.000650.000650.000,00100,00
381Tekuće donacije650.000650.000650.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu650.000,00
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE19.00015.00014.281,1295,21
     
11Opći prihodi i primici19.00015.00014.281,1295,21
412Nematerijalna imovina14.00011.00010.945,1299,50
4123Licence10.945,12
422Postrojenja i oprema5.0004.0003.336,0083,40
4221Uredska oprema i namještaj3.336,00
02030Ured za zakonodavstvo5.381.4105.227.4355.201.431,6899,50
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.381.4105.227.4355.201.431,6899,50
po programima
24USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.381.4105.227.4355.201.431,6899,50
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.381.4105.227.4355.201.431,6899,50
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.301.9105.151.9355.126.816,8999,51
11Opći prihodi i primici5.301.9105.151.9355.126.816,8999,51
311Plaće (Bruto)4.154.2004.134.2004.133.055,3899,97
3111Plaće za redovan rad3.984.756,24
3113Plaće za prekovremeni rad148.299,14
312Ostali rashodi za zaposlene94.50094.50089.420,1494,62
3121Ostali rashodi za zaposlene89.420,14
313Doprinosi na plaće686.500678.500677.692,3399,88
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje677.692,33
321Naknade troškova zaposlenima114.50069.50063.978,6692,06
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život63.978,66
322Rashodi za materijal i energiju127.500111.525107.732,1396,60
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi104.353,17
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje375,00
3225sitni inventar i auto gume3.003,96
323Rashodi za usluge61.65025.65021.953,0385,59
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.927,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja750,13
3233Usluge promidžbe i informiranja3.350,50
3235Zakupnine i najamnine4.000,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.000,00
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge1.775,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.35019.35015.140,5078,25
3293Reprezentacija4.265,50
3295Pristojbe i naknade10.875,00
343Ostali financijski rashodi6106102,220,36
3433Zatezne kamate2,22
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna25.000
422Postrojenja i oprema18.10018.10017.842,5098,58
4221Uredska oprema i namještaj3.843,50
4222Komunikacijska oprema13.999,00
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO79.50075.50074.614,7998,83
11Opći prihodi i primici79.50075.50074.614,7998,83
412Nematerijalna imovina19.50017.50017.483,2999,90
4123Licence17.483,29
422Postrojenja i oprema60.00058.00057.131,5098,50
4221Uredska oprema i namještaj57.131,50
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske38.946.18538.271.06037.332.843,5597,55
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici36.457.83235.782.70735.187.898,7898,34
31Vlastiti prihodi2.474.0002.474.0002.130.591,8186,12
52Ostale pomoći14.35314.35314.352,96100,00
po programima
21OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE38.946.18538.271.06037.332.843,5597,55
     
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE38.946.18538.271.06037.332.843,5597,55
     
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE37.143.18536.468.06035.684.683,3597,85
11Opći prihodi i primici34.654.83233.979.70733.539.738,5898,71
311Plaće (Bruto)20.540.50020.263.87520.250.274,6699,93
3111Plaće za redovan rad19.275.003,35
3113Plaće za prekovremeni rad975.271,31
312Ostali rashodi za zaposlene1.375.0001.355.0001.317.850,6197,26
3121Ostali rashodi za zaposlene1.317.850,61
313Doprinosi na plaće3.296.0003.204.0003.199.577,4799,86
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.199.577,47
321Naknade troškova zaposlenima1.540.0001.520.0001.472.735,5996,89
3211Službena putovanja144.166,26
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.304.401,73
3213Stručno usavršavanje zaposlenika24.167,60
322Rashodi za materijal i energiju1.526.3221.352.0721.266.375,5493,66
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi452.540,21
3223Energija568.762,42
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje55.637,98
3225Sitni inventar i auto gume82.761,73
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća106.673,20
323Rashodi za usluge5.914.0005.864.0005.646.558,1696,29
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza467.124,92
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.754.589,23
3233Usluge promidžbe i informiranja68.887,63
3234Komunalne usluge132.703,98
3235Zakupnine i najamnine645.299,74
3236Zdravstvene i veterinarske usluge6.078,21
3237Intelektualne i osobne usluge51.093,75
3238Računalne usluge445.423,73
3239Ostale usluge75.356,97
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.00013.00012.869,0398,99
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.869,03
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja193.000152.250128.472,7084,38
3292Premije osiguranja123.150,20
3293Reprezentacija522,50
3295Pristojbe i naknade4.500,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300,00
343Ostali financijski rashodi4.5104.5102.097,1946,50
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.743,75
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule38,73
3433Zatezne kamate314,71
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna30.00028.50027.950,0098,07
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu27.950,00
422Postrojenja i oprema222.500222.500214.977,6396,62
4221Uredska oprema i namještaj11.619,32
4222Komunikacijska oprema188.454,03
4223Oprema za održavanje i zaštitu10.571,18
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4.333,10
31Vlastiti prihodi2.474.0002.474.0002.130.591,8186,12
321Naknade troškova zaposlenima2.0002.00033.300,001.665,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika33.300,00
322Rashodi za materijal i energiju2.079.5002.079.5001.782.000,5985,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi96.539,18
3222Materijal i sirovine1.493.265,45
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.553,91
3225Sitni inventar i auto gume70.797,65
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća116.844,40
323Rashodi za usluge251.000251.000183.485,8173,10
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.766,30
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja72.675,23
3234Komunalne usluge25.890,00
3235Zakupnine i najamnine12.000,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge7.125,00
3239Ostale usluge64.029,28
343Ostali financijski rashodi500500152,3630,47
3433Zatezne kamate152,36
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna17.00017.0006.900,0040,59
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu6.900,00
422Postrojenja i oprema124.000124.000124.753,05100,61
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene124.753,05
52Ostale pomoći i darovnice14.35314.35314.352,96100,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa14.35314.35314.352,96100,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa14.352,96
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA341.000341.000196.981,9657,77
11Opći prihodi i primici341.000341.000196.981,9657,77
311Plaće (Bruto)165.000165.000134.025,8081,23
3111Plaće za redovan rad134.025,80
312Ostali rashodi za zaposlene6.5006.5006.500,00100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene6.500,00
313Doprinosi na plaće25.50025.50023.052,4890,40
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje20.774,05
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.278,43
323Rashodi za usluge10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.00060.000
343Ostali financijski rashodi74.00074.00033.403,6845,14
3433Zatezne kamate33.403,68
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE464.000464.000454.089,1297,86
11Opći prihodi i primici464.000464.000454.089,1297,86
412Nematerijalna imovina125.000125.000119.554,6295,64
4123Licence119.554,62
422Postrojenja i oprema105.000105.000100.784,5095,99
4221Uredska oprema i namještaj100.784,50
426Nematerijalna proizvedena imovina234.000234.000233.750,0099,89
4262Ulaganja u računalne programe233.750,00
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA998.000998.000997.089,1299,91
11Opći prihodi i primici998.000998.000997.089,1299,91
423Prijevozna sredstva998.000998.000997.089,1299,91
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu997.089,12
02042Ured za protokol2.208.2602.029.4851.979.956,0197,56
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.208.2602.029.4851.979.956,0197,56
po programima
21PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.208.2602.029.4851.979.956,0197,56
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.208.2602.029.4851.979.956,0197,56
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.192.2602.015.4851.966.642,2597,58
11Opći prihodi i primici2.192.2602.015.4851.966.642,2597,58
311Plaće (Bruto)1.445.0001.357.7501.357.601,3999,99
3111Plaće za redovan rad1.168.250,58
3113Plaće za prekovremeni rad189.350,81
312Ostali rashodi za zaposlene34.50034.50024.075,8769,79
3121Ostali rashodi za zaposlene24.075,87
313Doprinosi na plaće239.500224.525224.004,2399,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje224.004,23
321Naknade troškova zaposlenima190.600161.800140.209,9986,66
3211Službena putovanja126.879,15
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život13.330,84
322Rashodi za materijal i energiju40.30025.70024.570,3895,60
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi21.063,88
3225Sitni inventar i auto gume3.506,50
323Rashodi za usluge91.25067.10062.610,9593,31
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.427,23
3233Usluge promidžbe i informiranja8.082,00
3237Intelektualne i osobne usluge24.857,84
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge18.093,88
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0001.000764,0076,40
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa764,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja137.600137.600130.077,3994,53
3293Reprezentacija139,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja129.937,89
343Ostali financijski rashodi2.5102.510529,0521,08
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa524,52
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1,31
3433Zatezne kamate3,22
422Postrojenja i oprema6.0003.0002.199,0073,30
4222Komunikacijska oprema2.199,00
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL16.00014.00013.313,7695,10
11Opći prihodi i primici16.00014.00013.313,7695,10
412Nematerijalna imovina8.0006.0005.762,2696,04
4123Licence5.762,26
422Postrojenja i oprema8.0008.0007.551,5094,39
4221Uredska oprema i namještaj7.551,50
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.703.1702.681.4352.635.127,5298,27
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.703.1702.681.4352.635.127,5298,27
po programima
21PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.703.1702.681.4352.635.127,5298,27
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.703.1702.681.4352.635.127,5298,27
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.680.8702.662.1352.616.846,7098,30
11Opći prihodi i primici2.680.8702.662.1352.616.846,7098,30
311Plaće (Bruto)1.647.7001.647.7001.647.352,6799,98
3111Plaće za redovan rad1.634.993,41
3113Plaće za prekovremeni rad12.359,26
312Ostali rashodi za zaposlene48.00048.00043.319,1890,25
3121Ostali rashodi za zaposlene43.319,18
313Doprinosi na plaće273.000273.000271.813,0699,57
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje271.813,06
321Naknade troškova zaposlenima64.50058.37552.768,9090,40
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život52.768,90
322Rashodi za materijal i energiju49.00044.80030.189,8767,39
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi16.715,30
3223Energija2.684,42
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.028,20
3225Sitni inventar i auto gume9.761,95
323Rashodi za usluge381.410371.600355.712,3095,72
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza18.306,21
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja322.228,00
3234Komunalne usluge3.143,09
3236Zdravstvene i veterinarske usluge700,00
3237Intelektualne i osobne usluge600,00
3238Računalne usluge8.235,00
3239Ostale usluge2.500,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.5002.5001.299,9852,00
3293Reprezentacija299,98
3294Članarine i norme1.000,00
343Ostali financijski rashodi2601.6601.357,5081,78
3433Zatezne kamate1.357,50
422Postrojenja i oprema214.500214.500213.033,2499,32
4221Uredska oprema i namještaj90.826,48
4222Komunikacijska oprema26.669,96
4223Oprema za održavanje i zaštitu74.337,80
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene21.199,00
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU22.30019.30018.280,8294,72
REVIZIJU
11Opći prihodi i primici22.30019.30018.280,8294,72
412Nematerijalna imovina13.30012.30011.306,6291,92
4123Licence11.306,62
422Postrojenja i oprema9.0007.0006.974,2099,63
4221Uredska oprema i namještaj6.974,20
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova12.259.00011.785.00011.154.594,8294,65
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici11.958.90011.484.90010.900.951,0394,92
51Pomoći EU300.100300.100253.643,7984,52
po programima
24ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI12.259.00011.785.00011.154.594,8294,65
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI12.259.00011.785.00011.154.594,8294,65
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.239.00011.776.00011.146.236,3494,65
11Opći prihodi i primici11.938.90011.475.90010.892.592,5594,92
311Plaće (Bruto)3.645.5003.627.5503.627.076,0299,99
3111Plaće za redovan rad3.616.430,36
3113Plaće za prekovremeni rad10.645,66
312Ostali rashodi za zaposlene60.00057.00049.125,8386,19
3121Ostali rashodi za zaposlene49.125,83
313Doprinosi na plaće1.068.0001.324.0001.323.725,0899,98
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje748.924,72
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje574.800,36
321Naknade troškova zaposlenima1.435.0001.271.2501.145.251,3890,09
3211Službena putovanja177.612,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život80.483,57
3213Stručno usavršavanje zaposlenika887.155,20
322Rashodi za materijal i energiju980.000955.500837.061,4887,60
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi412.100,19
3222Materijal i sirovine6.893,70
3223Energija102.706,52
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje246.023,76
3225Sitni inventar i auto gume19.626,01
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća49.711,30
323Rashodi za usluge4.278.5003.758.5003.562.599,9094,79
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza163.473,27
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.108.113,85
3233Usluge promidžbe i informiranja5.670,00
3234Komunalne usluge15.432,05
3235Zakupnine i najamnine8.658,48
3236Zdravstvene i veterinarske usluge6.240,00
3237Intelektualne i osobne usluge54.258,97
3238Računalne usluge20.506,84
3239Ostale usluge180.246,44
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja341.300329.300247.311,9575,10
3292Premije osiguranja222.817,46
3293Reprezentacija6.968,12
3294Članarine i norme800,00
3295Pristojbe i naknade507,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.218,87
343Ostali financijski rashodi2.60056.6007.853,6113,88
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa857,86
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule39,58
3433Zatezne kamate6.956,17
422Postrojenja i oprema118.00096.20092.587,3096,24
4222Komunikacijska oprema5.598,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu79.878,05
4224Medicinska i laboratorijska oprema1.670,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi5.441,25
51Pomoći EU300.100300.100253.643,7984,52
321Naknade troškova zaposlenima70.00070.00064.206,5591,72
3211Službena putovanja64.206,55
322Rashodi za materijal i energiju150.000150.000111.318,2674,21
3223Energija111.318,26
323Rashodi za usluge100100107,62107,62
3239Ostale usluge107,62
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja80.00080.00078.011,3697,51
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja78.011,36
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA20.0009.0008.358,4892,87
11Opći prihodi i primici20.0009.0008.358,4892,87
412Nematerijalna imovina10.0009.0008.358,4892,87
4123Licence8.358,48
422Postrojenja i oprema10.000
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina88.416.07587.866.39086.552.408,3898,50
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici83.002.52382.538.83882.176.332,0699,56
12Sredstva učešća za pomoći932.873846.873715.852,2884,53
31Vlastiti prihodi500500
51Pomoći EU2.0412.0412.041,00100,00
52Ostale pomoći10.00010.0009.260,5392,61
561Europski socijalni fond (ESF)3.606.5913.606.5913.190.404,1888,46
575Fondovi za unutarnje poslove861.547861.547458.518,3353,22
po programima
21ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA88.416.07587.866.39086.552.408,3898,50
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA82.920.45582.861.09582.339.386,9899,37
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE75.092.32075.089.32075.072.254,2899,98
11Opći prihodi i primici75.092.32075.089.32075.072.254,2899,98
321Naknade troškova zaposlenima15.0005.000536,0010,72
3211Službena putovanja536,00
323Rashodi za usluge68.10075.10070.075,0093,31
3237Intelektualne i osobne usluge70.075,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.0003.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.0006.0001.643,2827,39
3293Reprezentacija1.643,28
343Ostali financijski rashodi220220
381Tekuće donacije33.500.00033.500.00033.500.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu33.500.000,00
382Kapitalne donacije41.500.00041.500.00041.500.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama41.500.000,00
A513041PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020.3.580.8983.544.5383.513.715,8099,13
11Opći prihodi i primici3.580.8983.544.5383.513.715,8099,13
321Naknade troškova zaposlenima27.50027.50022.641,5682,33
3211Službena putovanja22.641,56
323Rashodi za usluge31.50014.5009.213,8263,54
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.430,79
3237Intelektualne i osobne usluge5.783,03
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.20025.20015.241,5760,48
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično14.941,57
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja300,00
343Ostali financijski rashodi52052051,269,86
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1,26
363Pomoći unutar općeg proračuna125.000275.000274.750,0099,91
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna149.750,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna125.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna300.000135.640135.640,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna135.640,00
381Tekuće donacije50.00050.00050.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu50.000,00
382Kapitalne donacije3.006.1783.006.1783.006.177,59100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3.006.177,59
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I4.247.2374.227.2373.753.416,9088,79
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći640.366620.366563.012,7290,75
311Plaće (Bruto)49.41449.41447.678,3796,49
3111Plaće za redovan rad47.678,37
312Ostali rashodi za zaposlene2.5252.5251.530,0060,59
3121Ostali rashodi za zaposlene1.530,00
313Doprinosi na plaće8.4898.4897.866,9492,67
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.866,94
321Naknade troškova zaposlenima5.9675.9674.353,9072,97
3211Službena putovanja3.005,40
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.348,50
322Rashodi za materijal i energiju1.8001.8001.786,8299,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.426,30
3225Sitni inventar i auto gume360,52
323Rashodi za usluge515.864515.864465.919,8190,32
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza366,26
3233Usluge promidžbe i informiranja93.826,89
3235Zakupnine i najamnine52.269,01
3237Intelektualne i osobne usluge269.722,47
3238Računalne usluge23.993,44
3239Ostale usluge25.741,74
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa21.7361.736694,6140,01
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa694,61
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.58628.58627.418,9895,92
3293Reprezentacija27.418,98
422Postrojenja i oprema5.9855.9855.763,2996,30
4221Uredska oprema i namještaj4.366,34
4222Komunikacijska oprema959,85
4223Oprema za održavanje i zaštitu437,10
561Europski socijalni fond (ESF)3.606.5913.606.5913.190.404,1888,46
311Plaće (Bruto)274.675274.675270.177,4398,36
3111Plaće za redovan rad270.177,43
312Ostali rashodi za zaposlene12.47512.4758.670,0069,50
3121Ostali rashodi za zaposlene8.670,00
313Doprinosi na plaće45.96745.96744.579,2996,98
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje44.579,29
321Naknade troškova zaposlenima29.14129.14124.672,1084,66
3211Službena putovanja17.030,60
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.641,50
322Rashodi za materijal i energiju10.20010.20010.125,2099,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.082,31
3225Sitni inventar i auto gume2.042,89
323Rashodi za usluge2.919.8942.919.8942.640.211,1690,42
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.075,56
3233Usluge promidžbe i informiranja531.685,32
3235Zakupnine i najamnine296.191,01
3237Intelektualne i osobne usluge1.528.426,82
3238Računalne usluge135.962,81
3239Ostale usluge145.869,64
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa120.504120.5043.936,253,27
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.936,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja159.320159.320155.374,1697,52
3293Reprezentacija155.374,16
422Postrojenja i oprema34.41534.41532.658,5994,90
4221Uredska oprema i namještaj24.742,54
4222Komunikacijska oprema5.439,15
4223Oprema za održavanje i zaštitu2.476,90
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA5.495.6205.005.2954.213.021,4084,17
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.964.1353.728.2353.440.187,4092,27
11Opći prihodi i primici3.953.6353.717.7353.430.926,8792,29
311Plaće (Bruto)3.014.5002.870.7752.662.590,1092,75
3111Plaće za redovan rad2.650.533,40
3113Plaće za prekovremeni rad12.056,70
312Ostali rashodi za zaposlene106.000104.00093.907,0790,30
3121Ostali rashodi za zaposlene93.907,07
313Doprinosi na plaće484.000459.800413.995,1290,04
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje413.995,12
321Naknade troškova zaposlenima99.50076.02567.278,2888,49
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život67.278,28
322Rashodi za materijal i energiju35.00035.00033.350,9895,29
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi30.490,88
3225Sitni inventar i auto gume2.860,10
323Rashodi za usluge135.000135.000125.428,4992,91
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza13.837,12
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja73.898,74
3233Usluge promidžbe i informiranja11.144,38
3235Zakupnine i najamnine777,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3238Računalne usluge21.766,25
3239Ostale usluge3.655,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.0004.0003.126,6178,17
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.126,61
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.50015.50014.473,9493,38
3293Reprezentacija2.998,94
3295Pristojbe i naknade10.875,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja600,00
343Ostali financijski rashodi1351351,290,96
3433Zatezne kamate1,29
422Postrojenja i oprema60.00017.50016.774,9995,86
4221Uredska oprema i namještaj2.399,99
4223Oprema za održavanje i zaštitu14.375,00
322Rashodi za materijal i energiju500500
52Ostale pomoći i darovnice10.00010.0009.260,5392,61
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.0009.260,5392,61
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.260,53
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE17.220220
321Naknade troškova zaposlenima5.000
323Rashodi za usluge11.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.000
343Ostali financijski rashodi220220
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA23.32012.3206.168,8850,07
11Opći prihodi i primici23.32012.3206.168,8850,07
321Naknade troškova zaposlenima5.0001.000160,0016,00
3211Službena putovanja160,00
323Rashodi za usluge17.10010.1006.008,8859,49
3237Intelektualne i osobne usluge6.008,88
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
343Ostali financijski rashodi220220
A513040PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA83.43152.10640.260,8977,27
11Opći prihodi i primici81.39050.06538.219,8976,34
321Naknade troškova zaposlenima46.50036.17526.149,7172,29
3211Službena putovanja26.149,71
323Rashodi za usluge26.15010.1509.765,0096,21
3237Intelektualne i osobne usluge9.765,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0003.0002.205,1873,51
3293Reprezentacija2.205,18
343Ostali financijski rashodi740740100,0013,51
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa100,00
51Pomoći EU2.0412.0412.041,00100,00
321Naknade troškova zaposlenima2.0412.0412.041,00100,00
3211Službena putovanja2.041,00
A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE31.720720
321Naknade troškova zaposlenima5.000
323Rashodi za usluge20.500500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000
343Ostali financijski rashodi220220
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA80.000
323Rashodi za usluge5.000
381Tekuće donacije75.000
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA86.62038.52032.625,9084,70
11Opći prihodi i primici86.62038.52032.625,9084,70
321Naknade troškova zaposlenima15.0005.0002.083,4041,67
3211Službena putovanja2.083,40
323Rashodi za usluge49.10021.00019.598,4393,33
3235Zakupnine i najamnine3.132,00
3239Ostale usluge16.466,43
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.0007.0006.877,0098,24
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.877,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.0005.0004.004,9480,10
3293Reprezentacija4.004,94
343Ostali financijski rashodi52052062,1311,95
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule12,13
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA1.154.1741.088.174611.357,8956,18
343Ostali financijski rashodi120120
12Sredstva učešća za pomoći292.507226.507152.839,5667,48
311Plaće (Bruto)52.75352.75350.333,1495,41
3111Plaće za redovan rad50.333,14
312Ostali rashodi za zaposlene2.5002.5001.500,0060,00
3121Ostali rashodi za zaposlene1.500,00
313Doprinosi na plaće8.8658.8658.304,9793,68
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje8.304,97
321Naknade troškova zaposlenima7.9483.9482.800,0070,92
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.800,00
323Rashodi za usluge187.978152.97884.850,7055,47
3233Usluge promidžbe i informiranja4.918,75
3235Zakupnine i najamnine2.955,00
3237Intelektualne i osobne usluge70.971,95
3238Računalne usluge5.900,00
3239Ostale usluge105,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.12512572,2557,80
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa72,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.2685.2684.978,5094,50
3293Reprezentacija4.978,50
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema3.000
575Fondovi za unutarnje poslove861.547861.547458.518,3353,22
311Plaće (Bruto)155.259155.259150.999,1397,26
3111Plaće za redovan rad150.999,13
312Ostali rashodi za zaposlene7.5007.5004.500,0060,00
3121Ostali rashodi za zaposlene4.500,00
313Doprinosi na plaće26.09326.09324.914,8595,48
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.914,85
321Naknade troškova zaposlenima18.84418.8448.400,0044,58
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.400,00
323Rashodi za usluge583.933583.933254.552,1043,59
3233Usluge promidžbe i informiranja14.756,25
3235Zakupnine i najamnine8.865,00
3237Intelektualne i osobne usluge212.915,85
3238Računalne usluge17.700,00
3239Ostale usluge315,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa18.37518.375216,751,18
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa216,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja44.80344.80314.935,5033,34
3293Reprezentacija14.935,50
343Ostali financijski rashodi240240
422Postrojenja i oprema6.5006.500
K681037INFORMATIZACIJA55.00085.00082.420,4496,97
11Opći prihodi i primici55.00085.00082.420,4496,97
412Nematerijalna imovina30.00029.00028.543,0598,42
4123Licence28.543,05
422Postrojenja i oprema25.00056.00053.877,3996,21
4221Uredska oprema i namještaj53.877,39
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama23.371.57023.331.97023.068.639,7598,87
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici23.371.57023.331.97023.068.639,7598,87
po programima
39ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA23.371.57023.331.97023.068.639,7598,87
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA653.570613.970600.649,2297,83
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE643.570609.970597.565,6097,97
11Opći prihodi i primici643.570609.970597.565,6097,97
311Plaće (Bruto)440.500437.500437.300,1799,95
3111Plaće za redovan rad437.300,17
312Ostali rashodi za zaposlene17.00016.00011.522,1572,01
3121Ostali rashodi za zaposlene11.522,15
313Doprinosi na plaće73.50072.50072.154,5299,52
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje72.154,52
321Naknade troškova zaposlenima21.00014.00012.531,5489,51
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život12.531,54
322Rashodi za materijal i energiju6.5004.0003.078,9576,97
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.663,15
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje415,80
323Rashodi za usluge34.10019.00016.090,3884,69
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.826,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.421,88
3238Računalne usluge2.842,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.1001.100
343Ostali financijski rashodi1201200,390,33
3433Zatezne kamate0,39
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna33.75033.75033.750,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu33.750,00
422Postrojenja i oprema15.50011.50011.137,5096,85
4223Oprema za održavanje i zaštitu11.137,50
K872002INFORMATIZACIJA10.0004.0003.083,6277,09
11Opći prihodi i primici10.0004.0003.083,6277,09
412Nematerijalna imovina4.0004.0003.083,6277,09
4123Licence3.083,62
422Postrojenja i oprema6.000
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA22.718.00022.718.00022.467.990,5398,90
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA22.718.00022.718.00022.467.990,5398,90
11Opći prihodi i primici22.718.00022.718.00022.467.990,5398,90
381Tekuće donacije22.718.00022.718.00022.467.990,5398,90
3811Tekuće donacije u novcu22.467.990,53
02092Ured za ravnopravnost spolova2.359.3202.104.1302.051.780,5697,51
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.844.3201.607.5451.579.700,2698,27
12Sredstva učešća za pomoći117.00098.58597.059,6298,45
51Pomoći EU398.000398.000375.020,6894,23
po programima
21PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA2.359.3202.104.1302.051.780,5697,51
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA2.359.3202.104.1302.051.780,5697,51
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.664.7101.540.1851.517.269,1598,51
11Opći prihodi i primici1.664.7101.540.1851.517.269,1598,51
311Plaće (Bruto)1.254.0001.188.7251.187.019,6999,86
3111Plaće za redovan rad1.180.453,35
3113Plaće za prekovremeni rad6.566,34
312Ostali rashodi za zaposlene44.50037.27529.476,9479,08
3121Ostali rashodi za zaposlene29.476,94
313Doprinosi na plaće199.500182.525182.293,4199,87
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje182.293,41
321Naknade troškova zaposlenima37.50032.65027.228,9683,40
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.228,96
322Rashodi za materijal i energiju20.00012.00011.496,1795,80
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.442,52
3225Sitni inventar i auto gume3.053,65
323Rashodi za usluge81.20073.00067.076,9891,89
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.954,52
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja22.683,13
3233Usluge promidžbe i informiranja30.144,33
3235Zakupnine i najamnine625,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.875,00
3238Računalne usluge7.740,00
3239Ostale usluge705,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.0007.0005.964,2585,20
3293Reprezentacija5.964,25
343Ostali financijski rashodi10100,505,00
3433Zatezne kamate0,50
422Postrojenja i oprema21.0007.0006.712,2595,89
4221Uredska oprema i namještaj6.712,25
A532009PROVEDBA ZAKONA O120.70019.45017.875,0091,90
RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA
11Opći prihodi i primici120.70019.45017.875,0091,90
321Naknade troškova zaposlenima20.000
323Rashodi za usluge86.00018.75017.875,0095,33
3233Usluge promidžbe i informiranja17.875,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.000
343Ostali financijski rashodi700700
A532019AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.547.410523.995496.587,5394,77
11Opći prihodi i primici32.41027.41024.507,2389,41
321Naknade troškova zaposlenima5.000
323Rashodi za usluge19.21019.21017.507,2391,14
3235Zakupnine i najamnine7.077,02
3237Intelektualne i osobne usluge9.858,33
3239Ostale usluge571,88
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.5007.5007.000,0093,33
3293Reprezentacija3.150,00
3295Pristojbe i naknade2.500,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.350,00
343Ostali financijski rashodi700700
12Sredstva učešća za pomoći117.00098.58597.059,6298,45
323Rashodi za usluge50.70049.60048.385,1797,55
3233Usluge promidžbe i informiranja5.345,60
3235Zakupnine i najamnine21.833,05
3237Intelektualne i osobne usluge19.998,62
3239Ostale usluge1.207,90
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa66.30048.98548.674,4599,37
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa48.674,45
51Pomoći EU398.000398.000375.020,6894,23
323Rashodi za usluge198.000198.000186.951,1394,42
3233Usluge promidžbe i informiranja20.654,40
3235Zakupnine i najamnine84.358,83
3237Intelektualne i osobne usluge77.270,80
3239Ostale usluge4.667,10
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa200.000200.000188.069,5594,03
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa188.069,55
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA26.50020.50020.048,8897,80
11Opći prihodi i primici26.50020.50020.048,8897,80
412Nematerijalna imovina11.5009.5009.250,8897,38
4123Licence9.250,88
422Postrojenja i oprema15.00011.00010.798,0098,16
4221Uredska oprema i namještaj10.798,00
025MINISTARSTVO FINANCIJA49.094.614.90349.150.457.10048.524.621.474,6398,73
02505Ministarstvo financija222.176.640210.861.790187.355.784,6288,85
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici209.474.280198.159.430177.031.235,1789,34
12Sredstva učešća za pomoći1.174.5551.174.5551.122.059,0195,53
31Vlastiti prihodi880.000880.000770.512,9487,56
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.8007.000,0015,63
51Pomoći EU900.000900.000213.314,7723,70
52Ostale pomoći50.00050.00036.555,1073,11
561Europski socijalni fond (ESF)4.451.7344.451.7342.906.077,3565,28
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)4.879.6564.879.6564.967.032,99101,79
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali26.00026.000
575Fondovi za unutarnje poslove295.615295.615301.997,29102,16
po programima
22UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA222.176.640210.861.790187.355.784,6288,85
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA148.943.135139.403.285121.518.239,7887,17
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE109.273.800103.476.60092.474.926,2989,37
11Opći prihodi i primici107.399.000101.601.80091.447.543,4890,01
311Plaće (Bruto)59.400.00057.240.00054.770.037,8695,68
3111Plaće za redovan rad53.903.359,50
3113Plaće za prekovremeni rad866.678,36
312Ostali rashodi za zaposlene2.100.0002.100.0001.968.855,8493,76
3121Ostali rashodi za zaposlene1.968.855,84
313Doprinosi na plaće9.801.0009.310.9508.467.954,4190,95
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje8.467.954,41
321Naknade troškova zaposlenima4.450.0004.227.5002.785.270,9065,88
3211Službena putovanja946.662,82
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.766.503,72
3213Stručno usavršavanje zaposlenika72.104,36
322Rashodi za materijal i energiju2.620.0002.495.0002.059.207,6682,53
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi982.119,26
3223Energija1.033.347,15
3225Sitni inventar i auto gume11.397,50
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća32.343,75
323Rashodi za usluge25.293.00022.528.35018.154.476,2880,59
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.279.609,33
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.835.044,30
3233Usluge promidžbe i informiranja81.891,65
3234Komunalne usluge579.530,73
3235Zakupnine i najamnine3.161.330,07
3236Zdravstvene i veterinarske usluge124.760,46
3237Intelektualne i osobne usluge1.084.425,56
3238Računalne usluge2.425.718,20
3239Ostale usluge3.582.165,98
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.00020.000,00100,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.600.0003.565.0003.208.374,1190,00
3293Reprezentacija90.342,57
3294Članarine i norme121.164,68
3295Pristojbe i naknade108.250,24
3296Troškovi sudskih postupaka2.883.314,98
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.301,64
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.00015.0006.594,2043,96
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.594,20
343Ostali financijski rashodi100.000100.0006.772,226,77
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi6.772,22
31Vlastiti prihodi880.000880.000770.512,9487,56
322Rashodi za materijal i energiju180.000180.000126.514,0070,29
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi83.529,63
3223Energija42.984,37
323Rashodi za usluge700.000700.000643.998,9492,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja643.998,94
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.8007.000,0015,63
321Naknade troškova zaposlenima44.80044.8007.000,0015,63
3213Stručno usavršavanje zaposlenika7.000,00
51Pomoći EU900.000900.000213.314,7723,70
321Naknade troškova zaposlenima900.000900.000213.314,7723,70
3211Službena putovanja213.314,77
52Ostale pomoći i darovnice50.00050.00036.555,1073,11
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.00036.555,1073,11
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa36.555,10
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA26.00026.000
321Naknade troškova zaposlenima26.00026.000
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ141.276141.276178.563,32126,39
12Sredstva učešća za pomoći21.39221.39220.742,1096,96
311Plaće (Bruto)17.28517.28517.284,75100,00
3111Plaće za redovan rad17.284,75
313Doprinosi na plaće2.8532.8532.853,00100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.853,00
321Naknade troškova zaposlenima1.2541.254604,3548,19
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život434,10
3213Stručno usavršavanje zaposlenika170,25
561Europski socijalni fond (ESF)119.884119.884157.821,22131,64
311Plaće (Bruto)97.94897.948130.340,35133,07
3111Plaće za redovan rad130.340,35
312Ostali rashodi za zaposlene2.550,00
3121Ostali rashodi za zaposlene2.550,00
313Doprinosi na plaće16.16216.16221.506,18133,07
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje21.506,18
321Naknade troškova zaposlenima5.7745.7743.424,6959,31
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.459,94
3213Stručno usavršavanje zaposlenika964,75
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA126.595126.595129.254,84102,10
575Fondovi za unutarnje poslove126.595126.595129.254,84102,10
311Plaće (Bruto)105.000105.000107.291,30