Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1470

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
IZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA27.096.859.75826.584.602.00027.273.823.537100,65102,59
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE1.896.3741.500.0003.109.964164,00207,33
 
UKUPNI PRIHODI27.098.756.13226.586.102.00027.276.933.501100,66102,60
3RASHODI POSLOVANJA27.097.053.14027.527.213.13028.005.387.031103,35101,74
4RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU17.560.49858.888.87054.043.778307,7691,77
 
UKUPNI RASHODI27.114.613.63827.586.102.00028.059.430.809103,48101,72
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-15.857.506-1.000.000.000-782.497.3084.934,5578,25

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
IZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA01.000.000.0001.077.577.956
107,76
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000 

 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE593.958.769582.232.802582.232.80298100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU-578.101.263-582.232.802-877.313.450152150,68
 
NETO FINANCIRANJE15.857.5061.000.000.000782.497.3084.93578,25
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 
00 
-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA27.096.859.75826.584.602.00027.273.823.537100,65102,59
62Doprinosi22.188.019.51821.251.151.37021.042.813.88794,8499,02
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje22.113.871.54721.251.151.37021.033.904.14695,1298,98
6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu74.147.97108.909.74112,02-
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.602.866.6743.100.200.6303.770.012.173144,84121,61
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.866.674200.630797.17727,81397,34
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU2.866.674200.630797.17727,81397,34
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna2.600.000.0003.100.000.0003.769.214.996144,97121,59
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna2.600.000.0003.100.000.0003.769.214.996144,97121,59
64Prihodi od imovine12.529.59110.600.0007.756.75661,9173,18
641Prihodi od financijske imovine12.005.76210.000.0007.228.44360,2172,28
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju61099162,30-
6414Prihodi od zateznih kamata9.454.70910.000.0005.220.72655,2252,21
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika2.550.99201.997.15878,29-
6416Prihodi od dividendi0010.460--
642Prihodi od nefinancijske imovine523.829600.000528.313100,8688,05
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine523.829600.000528.313100,8688,05
65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima2.291.699.1942.221.000.0002.451.009.246106,95110,36
652Prihodi po posebnim propisima2.291.699.1942.221.000.0002.451.009.246106,95110,36
6526Ostali nespomenuti prihodi2.291.699.1942.221.000.0002.451.009.246106,95110,36
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.303.3141.650.0001.978.297151,79119,90
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.303.3141.650.0001.978.297151,79119,90
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe28.34650.00023.40782,5846,81
6615Prihodi od pruženih usluga1.274.9681.600.0001.954.890153,33122,18
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi441.4670253.17857,350,00
681Kazne i upravne mjere416.4190253.17860,800,00
6819Ostale kazne416.4190253.17860,800,00
683Ostali prihodi25.048000,00
6831Ostali prihodi25.048000,00
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.896.3741.500.0003.109.964164,00207,33
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine00400.000--
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava00400.000--
7111Zemljište00400.000--
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.896.3741.500.0002.709.964142,90180,66
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata1.894.0731.500.0002.709.964143,08180,66
7211Stambeni objekti1.018.1681.500.0001.743.954171,28116,26
7212Poslovni objekti875.9050966.010110,29-
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava2.30100--
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu2.30100--


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA27.097.053.14027.527.213.13028.005.387.031103,35101,74
31Rashodi za zaposlene254.901.703279.300.000279.888.011109,80100,21
311Plaće211.434.307232.000.000232.056.135109,75100,02
3111Plaće za redovni rad187.108.166200.800.000201.007.990107,43100,10
3113Plaće za prekovremeni rad1.154.5621.500.0001.274.259110,3784,95
3114Plaće za posebne uvjete rada23.171.57929.700.00029.773.886128,49100,25
312Ostali rashodi za zaposlene9.835.70012.000.00011.478.515116,7095,65
3121Ostali rashodi za zaposlene9.835.70012.000.00011.478.515116,7095,65
313Doprinosi na plaće33.631.69635.300.00036.353.361108,09102,98
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje33.363.58935.300.00036.353.361108,96102,98
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti268.10700--
32Materijalni rashodi106.621.643146.350.32796.453.56890,4665,91
321Naknade troškova zaposlenima9.826.39610.789.8008.403.27685,5277,88
3211Službena putovanja1.121.7171.244.800430.27238,3634,57
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.296.0728.900.0007.791.46093,9287,54
3213Stručno usavršavanje zaposlenika274.021520.000120.76944,0723,22
3214Ostale naknade troškova zaposlenika134.586125.00060.77545,1648,62
322Rashodi za materijal i energiju13.113.35815.524.40014.316.469109,1792,22
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.326.8067.264.4007.729.236122,17106,40
3223Energija6.195.7457.300.0005.906.57395,3380,91
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje353.773700.000346.58497,9749,51
3225Sitni inventar i autogume120.644170.000207.789172,23122,23
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća116.39090.000126.287108,50140,32
323Rashodi za usluge78.326.388113.891.12766.470.68084,8658,36
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza17.635.99818.764.40017.867.720101,3195,22
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja26.610.31911.625.00013.914.25052,29119,69
3233Usluge promidžbe i informiranja3.821.0643.285.0302.444.59763,9874,42
3234Komunalne usluge3.155.5033.800.0003.161.171100,1883,19
3235Zakupnine i najamnine8.736.62850.338.69714.367.843164,4628,54
3236Zdravstvene usluge161.6392.150.00073.79645,653,43
3237Intelektualne i osobne usluge5.718.6179.641.0004.629.53680,9648,02
3238Računalne usluge10.515.97212.537.0008.073.04476,7764,39
3239Ostale usluge1.970.6481.750.0001.938.72398,38110,78
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa513.85860.0003.5960,705,99
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa513.85860.0003.5960,705,99
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.841.6436.085.0007.259.547149,94119,30
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.808.0401.150.000690.19385,4260,02
3292Premije i osiguranja424.993500.000436.208102,6487,24
3293Reprezentacija119.037140.000104.40087,7074,57
3294Članarine i norme10.18375.0003.00029,464,00
3295Pristojbe i naknade2.143.5992.000.000870.41540,6143,52
3296Troškovi sudskih postupaka1.167.4052.100.0004.953.134424,29235,86
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja168.386120.000202.197120,08168,50
34Financijski rashodi19.998.94923.880.00021.277.735106,3989,10
343Ostali financijski rashodi19.998.94923.880.00021.277.735106,3989,10
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa18.215.23822.000.00016.864.42492,5876,66
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.348.92800--
3433Zatezne kamate421.9891.510.0004.255.9101.008,54281,85
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi12.794370.000157.4011.230,2742,54
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade26.705.175.12727.063.957.80327.603.485.714103,36101,99
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja26.705.175.12727.063.257.80327.603.485.214103,36102,00
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.042.120.3933.116.707.9132.998.628.27398,5796,21
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora7.559.492.3677.970.194.4307.785.313.198102,9997,68
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru16.103.562.36715.976.355.46016.819.543.743104,45105,28
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna0700.000500-0,07
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu0700.000500-0,07
38Ostali rashodi10.355.71813.725.0004.282.00341,3531,20
381Tekuće donacije139.350100.0000
0,00
3811Tekuće donacije u novcu139.350100.0000
0,00
383Kazne, penali i naknada štete10.216.36813.625.0004.282.00341,9131,43
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama10.198.61813.590.0004.192.32841,1130,85
3832Penali, ležarine i drugo2.75000
-
3835Ostale kazne15.00035.00089.675598256
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE17.560.49858.888.87054.043.778307,7691,77
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.903.2821.300.000497.50126,1438,27
412Nematerijalna imovina1.903.2821.300.000497.50126,1438,27
4123Licence12.45000
4124Ostala prava1.890.8321.300.000497.50126,3138,27
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.303.07747.588.87053.061.989515,01111,50
421Građevinski objekti36.80035.600.00031.792.50189,30
4212Poslovni objekti36.80035.600.00031.792.50189,30
422Postrojenja i oprema6.523.6347.789.8106.255.17695,8880,30
4221Uredska oprema i namještaj4.599.1386.339.8105.914.952128,6193,30
4222Komunikacijska oprema236.473300.00026.86011,368,95
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.324.7781.015.000256.10119,3325,23
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene363.245135.00057.26315,7642,42
423Prijevozna sredstva1.230.0741.650.00000,000,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.230.0741.650.00000,000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina2.512.5692.549.06015.014.312597,57589,01
4262Ulaganja u računalne programe2.512.5692.549.06015.014.312597,57589,01
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini5.354.13910.000.000484.2889,054,84
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima5.354.13910.000.000484.2889,054,84
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima5.354.13910.000.000484.2889,054,84


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA1.000.000.0001.077.577.956
107,76
84Primici od zaduživanja1.000.000.0001.077.577.956
107,76
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti1.000.000.0001.077.577.956
107,76
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna1.000.000.0001.077.577.956
107,76

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE27.586.102.00028.059.430.809101,72
     
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI26.567.652.50026.958.219.824101,47
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.310.000.0004.264.769.18298,95
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.310.000.0004.264.769.18298,95
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.310.000.0004.264.769.18298,95
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora0272.264
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.222.832.9302.026.050.35491,15
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru2.087.167.0702.238.446.564107,25
     
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE3.700.000.0003.738.666.894101,05
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.700.000.0003.738.666.894101,05
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.700.000.0003.738.666.894101,05
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.614.323.0883.637.764.082100,65
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru85.676.912100.902.812117,77
 
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA945.000.000853.670.97090,34
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade945.000.000853.670.97090,34
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja945.000.000853.670.97090,34
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora938.329.412846.019.87590,16
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru6.670.5887.651.095114,70
     
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA10.200.000.00010.770.046.722105,59
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade10.200.000.00010.770.046.722105,59
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja10.200.000.00010.770.046.722105,59
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora03.850.535
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora142.707.522132.087.10492,56
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru10.057.292.47810.634.109.083105,74
     
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA940.506.3031.130.748.335120,23
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade940.506.3031.130.748.335120,23
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja940.506.3031.130.748.335120,23
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora0369.303
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora353.900.000415.272.154117,34
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru586.606.303715.106.878121,91
     
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI2.050.000.0001.940.321.96694,65
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.050.000.0001.940.321.96694,65
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.050.000.0001.940.321.96694,65
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora230.148.929153.346.78766,63
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.819.851.0711.786.975.17998,19
     
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA674.281.000580.182.91886,04
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade674.281.000580.182.91886,04
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja674.281.000580.182.91886,04
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora303.130.746246.778.98881,41
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora91.040.267123.390.446135,53
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru280.109.987210.013.48474,98
     
A600007LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ400.000.000453.476.335113,37
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade400.000.000453.476.335113,37
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja400.000.000453.476.335113,37
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.500.0002.068.97282,76
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora141.557.000170.544.982120,48
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru255.943.000280.862.381109,74
     
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM378.754.697336.379.97488,81
31Rashodi za zaposlene242.350.000243.108.939100,31
311Plaće (Bruto)201.400.000201.603.443100,10
3111Plaće za redovan rad174.400.000174.619.866100,13
3113Plaće za za prekovremeni rad1.300.0001.110.39785,42
3114Plaće za posebne uvjete rada25.700.00025.873.180100,67
312Ostali rashodi za zaposlene10.550.0009.983.42094,63
3121Ostali rashodi za zaposlene10.550.0009.983.42094,63
313Doprinosi na plaće30.400.00031.522.076103,69
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje30.400.00031.522.076103,69
32Materijalni rashodi124.729.69783.449.73766,90
321Naknade troškova zaposlenima9.470.0007.316.90777,26
3211Službena putovanja1.100.000352.55032,05
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.750.0006.782.86287,52
3213Stručno usavršavanje zaposlenika500.000120.76924,15
3214Ostale naknade troškova zaposlenika120.00060.72650,61
322Rashodi za materijal i energiju13.420.00013.642.133101,66
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.950.0007.059.705118,65
3223Energija6.600.0005.906.57389,49
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje650.000344.77953,04
3225Sitni inventar i autogume150.000204.789136,53
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća70.000126.287180,41
323Rashodi za usluge97.509.69755.962.80957,39
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.750.00010.186.45994,76
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.625.00013.911.213144,53
3233Usluge promidžbe i informiranja1.248.000818.69065,60
3234Komunalne usluge3.400.0003.161.17192,98
3235Zakupnine i najamnine49.338.69714.367.84329,12
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.100.00073.7963,51
3237Intelektualne i osobne usluge8.261.0003.693.58044,71
3238Računalne usluge11.287.0007.992.44670,81
3239Ostale usluge1.500.0001.757.611117,17
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.0003.5967,19
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.0003.5967,19
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.280.0006.524.292152,44
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.1.050.000690.19365,73
3292Premije i osiguranja450.000436.20896,94
3293Reprezentacija120.000104.40087,00
3294Članarine i norme60.0003.0005,00
3295Pristojbe i naknade500.000184.61036,92
3296Troškovi sudskih postupaka2.000.0004.903.684245,18
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000202.197202,20
34Financijski rashodi10.850.0009.643.89788,88
343Ostali financijski rashodi10.850.0009.643.89788,88
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa9.000.0005.239.85558,22
3433Zatezne kamate1.500.0004.246.761283,12
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi350.000157.28144,94
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade700.0005000,07
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna700.0005000,07
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu700.0005000,07
38Ostali rashodi125.000176.901141,52
383Kazne, penali i naknada štete125.000176.901141,52
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama90.00087.22696,92
3835Ostale kazne35.00089.675256,21
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.336.210.5001.294.910.82696,91
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.336.210.5001.294.910.82696,91
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.336.210.5001.294.910.82696,91
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.336.210.5001.294.910.82696,91
     
A600010NAKNADE BRANITELJIMA12.500.00010.269.55682,16
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade12.500.00010.269.55682,16
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja12.500.00010.269.55682,16
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora12.500.00010.269.55682,16
     
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.050.000.0001.101.806.548104,93
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.050.000.0001.101.806.548104,93
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.050.000.0001.101.806.548104,93
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.050.000.0001.101.806.548104,93
     
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA175.700.000156.277.17588,95
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade175.700.000156.277.17588,95
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja175.700.000156.277.17588,95
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora175.700.000156.277.17588,95
     
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE5.000.0006.473.265129,47
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.000.0006.473.265129,47
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja5.000.0006.473.265129,47
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora5.000.0006.473.265129,47
     
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE40.000.00014.851.29337,13
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade40.000.00014.851.29337,13
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja40.000.00014.851.29337,13
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora40.000.00014.851.29337,13
     
A600015SPECIJALIZACIJE2.800.0003.017.274107,76
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.800.0003.017.274107,76
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.800.0003.017.274107,76
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.800.0003.017.274107,76
     
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA95.000.00096.293.206101,36
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade95.000.00096.293.206101,36
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja95.000.00096.293.206101,36
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora8.866.6679.672.499109,09
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora59.533.33353.144.06689,27
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru26.600.00033.476.641125,85
     
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI180.000.000148.009.77582,23
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade180.000.000148.009.77582,23
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja180.000.000148.009.77582,23
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora180.000.000148.009.77582,23
     
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI13.500.0004.105.10230,41
38Ostali rashodi13.500.0004.105.10230,41
383Kazne, penali i naknada štete13.500.0004.105.10230,41
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama13.500.0004.105.10230,41
3832Penali,ležarine i drugo
     
K600000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE58.400.00053.942.50892,37
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.300.000497.50138,27
412Nematerijalna imovina1.300.000497.50138,27
4124Ostala prava1.300.000497.50138,27
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine47.100.00052.960.719112,44
421Građevinski objekti35.600.00031.792.50189,30
4212Poslovni objekti35.600.00031.792.50189,30
422Postrojenja i oprema7.475.0006.249.32683,60
4221Uredska oprema i namještaj6.125.0005.909.10296,48
4222Komunikacijska oprema250.00026.86010,74
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.000.000256.10125,61
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene100.00057.26357,26
423Prijevozna sredstva1.650.0000-
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.650.0000-
426Nematerijalna proizvedena imovina2.375.00014.918.892628,16
4262Ulaganje u računalne programe2.375.00014.918.892628,16
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini10.000.000484.2884,84
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.000.000484.2884,84
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.000.000484.2884,84
     
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.017.830.0001.100.267.580108,10
     
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA946.260.0001.039.692.974109,87
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade946.260.0001.039.692.974109,87
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja946.260.0001.039.692.974109,87
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora175.821.949227.693.348129,50
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru770.438.051811.999.626105,39
     
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM71.170.00060.568.75685,10
31Rashodi za zaposlene36.950.00036.317.93898,29
311Plaće (Bruto)30.600.00030.056.87998,23
3111Plaće za redovan rad26.400.00025.992.31198,46
3113Plaće za za prekovremeni rad200.000163.86281,93
3114Plaće za posebne uvjete rada4.000.0003.900.70697,52
312Ostali rashodi za zaposlene1.450.0001.495.095103,11
3121Ostali rashodi za zaposlene1.450.0001.495.095103,11
313Doprinosi na plaće4.900.0004.765.96497,26
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.900.0004.765.96497,26
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti0
32Materijalni rashodi21.090.00012.616.98059,82
321Naknade troškova zaposlenima1.185.0001.008.99785,15
3211Službena putovanja10.0003503,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.150.0001.008.59887,70
3213Stručno usavršavanje zaposlenika20.00000,00
3214Ostale naknade troškova zaposlenih5.000490,98
322Rashodi za materijal i energiju2.090.000674.33632,26
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.300.000669.53151,50
3223Energija700.00000,00
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje50.0001.8053,61
3225Sitni inventar i autogume20.0003.00015,00
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća20.00000,00
323Rashodi za usluge16.000.00010.198.39263,74
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.000.0007.681.26196,02
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.000.0003.0370,15
3233Usluge promidžbe i informiranja2.000.0001.625.90781,30
3234Komunalne usluge400.0000
3235Zakupnine i najamnine1.000.0000
3236Zdravstvene i veterinarske usluge50.0000
3237Intelektualne i osobne usluge1.050.000626.47759,66
3238Računalne usluge1.250.00080.5986,45
3239Ostale usluge250.000181.11272,44
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.0000
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.0000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.805.000735.25540,73
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.100.0000-
3292Premije osiguranja50.0000-
3293Reprezentacija20.0000-
3294Članarine i norme15.0000-
3295Pristojbe i naknade1.500.000685.80545,72
3296Troškovi sudskih postupaka100.00049.45049,45
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.0000-
34Financijski rashodi13.030.00011.633.83889,29
343Ostali financijski rashodi13.030.00011.633.83889,29
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa13.000.00011.624.56989,42
3433Zatezne kamate10.0009.14991,49
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi20.0001200,60
38Ostali rashodi100.0000-
381Tekuće donacije100.0000-
3811Tekuće donacije u novcu100.0000-
     
K600001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA400.0005.8501,46
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.0005.8501,46
422Postrojenja i oprema300.0005.8501,95
4221Uredska oprema i namještaj200.0005.8502,93
4222Komunikacijska oprema50.0000-
4223Oprema za održavanje i zaštitu15.0000-
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene35.0000-
426Nematerijalna proizvedena imovina100.0000-
4262Ulaganje u računalne programe100.0000-
     
6002PROJEKTI EU619.500943.405152,28
     
A600021CEF – eHealth215.500607.727282,01
31Rashodi za zaposlene0439.785-
311Plaće (Bruto)0377.488-
3111Plaće za redovan rad0377.488-
313Doprinosi na plaće062.297-
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje062.297-
32Materijalni rashodi126.63072.52257,27
321Naknade troškova zaposlenima74.80072.52296,95
3211Službena putovanja74.80072.52296,95
322Rashodi za materijal i energiju7.4000-
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.4000-
323Rashodi za usluge44.4300-
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.4000-
3233Usluge promidžbe i informiranja37.0300-
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine88.87095.420107,37
422Postrojenja i oprema14.8100-
4221Uredska oprema i namještaj14.810-
426Nematerijalna proizvedena imovina74.06095.420128,84
4262Ulaganja u računalne programe74.06095.420128,84
A600022e-HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava130.000123.75095,19
32Materijalni rashodi130.000123.75095,19
323Rashodi za usluge130.000123.75095,19
3237Intelektualne i osobne usluge130.000123.75095,19
     
A600023e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima200.000185.72992,86
32Materijalni rashodi200.000185.72992,86
323Rashodi za usluge200.000185.72992,86
3237Intelektualne i osobne usluge200.000185.72992,86
     
A600025eHACTION74.0004.8506,55
32Materijalni rashodi74.0004.8506,55
321Naknade troškova zaposlenima60.0004.8508,08
3211Službena putovanja60.0004.8508,08
322Rashodi za materijal i energiju7.0000-
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.0000-
323Rashodi za usluge7.0000-
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.0000-
     
A600031UNICOM – PROJEKT EU021.349-
31Rashodi za zaposlene021.349-
311Plaće (Bruto)018.325-
3111Plaće za redovan rad018.325-
313Doprinosi na plaće03.024-
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje03.024-