Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1471

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA3.007.059.4003.430.663.5303.416.384.173113,6199,58
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE446.328200.000930.990208,59465,50
 
UKUPNI PRIHODI3.007.505.7283.430.863.5303.417.315.163113,6399,61
3RASHODI POSLOVANJA2.341.910.0613.264.199.0183.136.451.011133,9396,09
4RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU391.769.545592.713.287529.662.195135,2089,36
 
UKUPNI RASHODI2.733.679.6063.856.912.3053.666.113.206134,1195,05
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK273.826.122-426.048.775-248.798.043-90,8658,40

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA75.351.060670.948.775570.482.275757,1085,03
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA429.709.129244.900.000244.113.15756,8199,68
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE82.502.690000,00-
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-1.970.7430-77.571.0753.936,13-
 
NETO FINANCIRANJE-273.826.122426.048.775248.798.043-90,8658,40
 
 
 
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA3.007.059.4003.430.663.5303.416.384.173113,6199,58
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna757.700.2701.386.034.3061.295.668.987171,0093,48
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU9.200.44629.000.56127.602.262300,0195,18
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija9.200.44627.602.262300,01
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna128.588.027245.014.721237.041.577184,3496,75
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna128.588.027237.041.577184,34
Državni proračun117.788.034217.173.635184,38
Lokalna uprava10.799.99319.867.942183,96
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava619.911.7971.112.019.0241.031.025.148166,3292,72
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.223.52711.790.11477,45
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava604.688.2701.019.235.034168,56
64Prihodi od imovine8.826.7799.600.0005.930.78967,1961,78
641Prihodi od financijske imovine7.054.0487.590.0003.759.15453,2949,53
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju4.7223.37271,41
6414Prihodi od zateznih kamata5.331.9462.466.72446,26
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika85.760259.547302,64
6419Ostali prihodi od financijske imovine1.631.6201.029.51163,10
642Prihodi od nefinancijske imovine1.772.7312.010.0002.171.635122,50108,04
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.772.6312.171.535122,50
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine100100100,00
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.197.163.8521.954.098.0002.046.785.64693,16104,74
652Prihodi po posebnim propisima2.197.163.8521.954.098.0002.046.785.64693,16104,74
6522Prihodi vodnog gospodarstva2.149.029.7651.991.084.03292,65
Naknada za uređenje voda913.262.598871.385.07795,41
Naknada za zaštitu voda263.335.386273.544.425103,88
Naknada za korištenje voda732.683.096721.283.21098,44
Vodni doprinos239.748.685124.871.32052,08
6526Ostali nespomenuti prihodi48.134.08755.701.614115,72
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija43.368.49980.931.22467.998.751156,7984,02
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga010.000.0000-0,00
6614Prihodi od prodaje robe0-
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna43.368.49970.931.22467.998.751156,7995,87
6631Tekuće donacije6.474.0115.066.26778,26
6632Kapitalne donacije36.894.48862.932.484170,57
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE446.328200.000930.990208,59465,50
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine308.728100.000739.690239,59739,69
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata308.728100.000739.690239,59739,69
7211Stambeni objekti308.72846.31915,00
7212Poslovni objekti693.371-
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava137.600100.000191.300139,03191,30
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu137.600191.300139,03


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3 
RASHODI POSLOVANJA2.341.910.0613.264.199.0183.136.451.011133,9396,09
31Rashodi za zaposlene170.835.322199.097.000193.434.249113,2397,16
311Plaće (Bruto)142.684.158164.832.000161.095.324112,9097,73
3111Plaće za redovan rad141.218.437159.904.974113,23
3112Plaće u naravi164.559170.019103,32
3113Plaće za prekovremeni rad857.662576.83167,26
3114Plaće za posebne uvjete rada443.500443.500100,00
312Ostali rashodi za zaposlene4.794.5697.000.0006.163.508128,5588,05
3121Ostali rashodi za zaposlene4.794.5696.163.508128,55
313Doprinosi na plaće23.356.59527.265.00026.175.417112,0796,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje23.356.47526.175.417112,07
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti120000,00
32Materijalni rashodi985.582.6021.017.468.100977.721.73599,2096,09
321Naknade troškova zaposlenima9.184.25510.300.0008.008.08487,19
3211Službena putovanja2.451.440888.63636,25
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.471.1536.454.859117,98
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.261.662664.58952,68
322Rashodi za materijal i energiju19.143.87825.110.00019.263.475100,6276,72
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.701.8016.009.171105,39
3222Materijal i sirovine567.054654.951115,50
3223Energija12.548.95811.124.42988,65
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje174.327221.746127,20
3225Sitni inventar i autogume103.050204.833198,77
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća48.6881.048.3452153,19
323Rashodi za usluge950.369.644971.730.400943.073.93999,2397,05
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza16.270.06119.633.013120,67
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja727.374.771709.415.37097,53
3233Usluge promidžbe i informiranja306.208124.92640,80
3234Komunalne usluge798.020995.898124,80
3235Zakupnine i najamnine7.595.2679.110.940119,96
3236Zdravstvene i veterinarske usluge228.055468.191205,30
3237Intelektualne i osobne usluge6.335.2035.924.49093,52
3238Računalne usluge8.466.6339.474.080111,90
3239Ostale usluge182.995.426187.927.031102,69
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19300,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19300,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.884.63210.327.7007.376.237107,1471,42
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.176.650143.69281,34
3292Premije i osiguranja601.380871.325144,89
3293Reprezentacija479.134195.93140,89
3294Članarine i norme235.100177.20075,37
3295Pristojbe i naknade1.943.4461.866.59796,05
3296Troškovi sudskih postupaka2.114.7322.735.671129,36
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.334.1901.385.821103,87
34Financijski rashodi26.178.66824.280.00024.207.70192,4799,70
342Kamate za primljene kredite i zajmove25.423.90423.400.00023.541.08692,59100,60
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru6.576.9176.119.99293,05
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora9.085.2408.818.73997,07
3428Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun9.761.7478.602.35588,12
343Ostali financijski rashodi754.764880.000666.61588,3275,75
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa718.894624.87986,92
3432Negativne tečajne razlike32.75937.836115,50
3433Zatezne kamate3.1113.900125,36
35Subvencije1.833.6002.057.6002.057.600112,22100,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.6002.057.6002.057.600112,22100,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.6002.057.600112,22
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna34.281.95864.923.71348.708.789142,0875,02
361Pomoći inozemnim vladama534.362180.00000,000,00
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)534.36200,000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna27.304.93855.743.71340.781.889149,3673,16
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.341.572581.08443,31
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna25.963.36640.200.805154,84
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.442.6589.000.0007.926.900123,0488,08
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava6.442.6587.926.900123,04
38Ostali rashodi1.123.197.9111.956.372.6051.890.320.937168,3096,62
381Tekuće donacije667.299347.000332.36049,8195,78
3811Tekuće donacije u novcu667.299332.36049,81
383Kazne, penali i naknade štete541.0421.600.000596.191110,1937,26
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama541.0421.600.000596.191110,1937,26
386Kapitalne pomoći1.121.989.5701.954.425.6051.889.392.386168,4096,67
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.121.989.5701.954.425.6051.889.392.386168,4096,67
        
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE391.769.545592.713.287529.662.195135,2089,36
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine55.938.23935.000.00021.117.15137,7560,33
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva55.938.23935.000.00021.117.15137,7560,33
4111Zemljište55.938.23921.117.15137,75
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine147.155.966273.213.287251.187.734170,6991,94
421Građevinski objekti118.357.423252.763.287233.798.611197,5492,50
4212Poslovni objekti4.358.9176.290.351144,31
4214Ostali građevinski objekti113.998.506227.508.260199,57
422Postrojenja i oprema21.047.0384.450.0002.361.34511,2253,06
4221Uredska oprema i namještaj2.382.402984.10641,31
4222Komunikacijska oprema379.388108.12728,50
4224Medicinska i laboratorijska oprema507.769546.077107,54
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene17.777.479723.0354,07
423Prijevozna sredstva1.535.2198.000.0007.998.754521,0299,98
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.535.2195.813.741378,69
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu02.185.013-
426Nematerijalna proizvedena imovina6.216.2868.000.0007.029.024113,0787,86
4262Ulaganja u računalne programe6.216.2867.029.024113,07
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini188.675.340284.500.000257.357.310136,4090,46
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima188.675.340284.500.000257.357.310136,4090,46
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima188.675.340257.357.310136,40


* odjeljak 3682 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 7.926.900 kn sadrži povrate Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
 
 
NETO FINANCIRANJE-354.358.069426.048.775326.369.118-92,1076,60
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA75.351.060670.948.775570.482.275757,1085,03
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici2.355.960466.5000-0,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora2.355.960466.5000-0,00
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora2.355.9600-
84Primici od zaduživanja72.995.100670.482.275570.482.275781,5485,09
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora600.000.000500.000.000--
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora0500.000.00083,33-
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti72.995.10070.482.27570.482.27596,56100,00
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna72.995.10070.482.27570.482.27596,56100,00
5IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA429.709.129244.900.000244.113.15756,8199,68
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova429.709.129244.900.000244.113.15756,8199,68
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.388.364000,00-
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru24.388.364000,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora176.762.482000,00-
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora176.762.482000,00
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti228.558.283244.900.000244.113.157106,8199,68
5471Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna228.558.283244.113.157106,81


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
001HRVATSKE VODE4.101.812.3053.910.226.36395,33
     
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE285.999.700272.542.96595,29
     
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE266.549.700256.862.24596,37
3RASHODI POSLOVANJA266.549.700256.862.24596,37
31Rashodi za zaposlene199.097.000193.434.24997,16
311Plaće (Bruto)164.832.000161.095.32497,73
3111Plaće za redovan rad159.904.974
3112Plaće u naravi170.019
3113Plaće za prekovremeni rad576.831
3114Plaće za posebne uvjete rada443.500
312Ostali rashodi za zaposlene7.000.0006.163.50888,05
3121Ostali rashodi za zaposlene6.163.508
313Doprinosi na plaće27.265.00026.175.41796,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.175.417
32Materijalni rashodi66.482.70062.676.77194,28
321Naknade troškova zaposlenima10.300.0008.008.08477,75
3211Službena putovanja888.636
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.454.859
3213Stručno usavršavanje zaposlenika664.589
322Rashodi za materijal i energiju9.400.0008.209.29387,33
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223Energija
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225Sitni inventar i autogume
323Rashodi za usluge42.530.00042.660.443100,31
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.093.778
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja11.856.491
3233Usluge promidžbe i informiranja124.926
3234Komunalne usluge873.251
3235Zakupnine i najamnine8.790.984
3236Zdravstvene i veterinarske usluge468.191
3237Intelektualne i osobne usluge3.055.106
3238Računalne usluge9.474.080
3239Ostale usluge3.923.636
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.252.7003.798.95189,33
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.143.692
3292Premije i osiguranja846.098
3293Reprezentacija195.931
3294Članarine i norme177.200
3295Pristojbe i naknade1.610.454
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja825.576
34Financijski rashodi870.000665.86576,54
343Ostali financijski rashodi870.000665.86576,54
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa624.878
3432Negativne tečajne razlike37.836
3433Zatezne kamate3.151
38Ostali rashodi100.00085.36085,36
381Tekuće donacije100.00085.36085,36
3811Tekuće donacije u novcu85.360
     
K100000OPREMANJE3.450.0002.129.91361,74
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.450.0002.129.91361,74
422Postrojenja i oprema3.450.0002.129.91361,74
4221Uredska oprema i namještaj752.674
4222Komunikacijska oprema108.127
4224Medicinska i laboratorijska oprema546.077
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene723.035
     
K100001INFORMATIZACIJA9.000.0007.260.45680,67
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.000.0007.260.45680,67
422Postrojenja i oprema1.000.000231.43223,14
4221Uredska oprema i namještaj231.432
426Nematerijalna proizvedena imovina8.000.0007.029.02487,86
4262Ulaganja u računalne programe7.029.024
     
K100002POSLOVNE ZGRADE7.000.0006.290.35189,86
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.000.0006.290.35189,86
421Građevinski objekti7.000.0006.290.35189,86
4212Poslovni objekti6.290.351
     
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI268.300.000267.654.24399,76
     
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU6.120.0006.119.992100,00
34Financijski rashodi6.120.0006.119.992100,00
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.120.0006.119.992100,00
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru6.119.992
     
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA8.700.0008.818.739101,36
34Financijski rashodi8.700.0008.818.739101,36
342Kamate za primljene zajmove8.700.0008.818.739101,36
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora8.818.739
     
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI253.480.000252.715.51299,70
34Financijski rashodi8.580.0008.602.355100,26
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.580.0008.602.355100,26
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti8.602.355
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova244.900.000244.113.15799,68
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti244.900.000244.113.15799,68
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna244.113.157
     
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA957.198.000918.527.58995,96
     
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA665.000.000630.191.66894,77
32Materijalni rashodi664.400.000630.160.00394,85
322Rashodi za materijal i energiju9.300.0005.608.25060,30
3223Energija4.465.300
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje77.140
3225Sitni inventar i autogume26.703
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.039.107
323Rashodi za usluge654.600.000624.279.17095,37
3231Usluge pošte, telefona i prijevoza77.227
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja623.208.702
3234Komunalne usluge44.124
3235Zakupnine i najamnine319.956
3237Intelektualne i osobne usluge70.581
3239Ostale usluge558.580
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000272.58354,52
3292Premije osiguranja25.227
3295Pristojbe i naknade235.732
3299Ostali nespomenuti troškovi11.624
38Ostali rashodi600.00031.6655,28
383Kazne, penali i naknade šteta600.00031.6655,28
3831Naknada štete fizičkim i pravnim osobama31.665
     
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE70.000.00069.589.06699,41
32Materijalni rashodi70.000.00069.589.06699,41
323Rashodi za usluge70.000.00069.589.06699,41
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja69.589.066
3239Ostale usluge0
     
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA60.000.00058.017.86096,70
32Materijalni rashodi57.695.40055.713.26096,56
323Rashodi za usluge57.490.40055.712.53096,91
3237Intelektualne i osobne usluge312.375
3239Ostale usluge55.400.155
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.0007300,36
3295Pristojbe i naknade730
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja0
35Subvencije2.057.6002.057.600100,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru2.057.6002.057.600100,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru2.057.600
38Ostali rashodi247.000247.000100,00
381Tekuće donacije247.000247.000100,00
3811Tekuće donacije u novcu247.000
     
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.0001.461.70448,72
32Materijalni rashodi3.000.0001.461.70448,72
323Rashodi za usluge3.000.0001.461.70448,72
3239Ostale usluge1.461.704
     
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)140.000.000144.868.611103,48
32Mterijalni rashodi138.490.000144.286.777104,19
322Rashodi za materijal i energiju4.000.0003.787.76494,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.787.764
323Rashodi za usluge134.270.000140.444.776104,60
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza15.438.274
3237Intelektualne i osobne usluge702.022
3239Ostale usluge124.304.480
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja220.00054.23724,65
3295Pristojbe i naknade5.746
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja48.491
34Financijski rashodi10.0007507,50
343Ostali financijski rashodi10.0007507,50
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1
3433Zatezne kamate749
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.500.000581.08438,74
363Pomoći unutar općeg proračuna1.500.000581.08438,74
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna581.084
     
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ7.400.0006.615.21489,39
32Materijalni rashodi7.400.0006.615.21489,39
322Rashodi za materijal i energiju2.410.0001.658.16868,80
3222Materijal i sirovine654.951
3223Energija989.030
3225Sitni inventar i autogume4.949
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća9.238
323Rashodi za usluge4.890.0004.952.481101,28
3231Usluge telefona,pošte i prijevoza23.734
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.761.111
3234Komunalne usluge78.523
3237Intelektualne i osobne usluge36.325
3239Ostale usluge52.788
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.0004.5654,57
3295Pristojbe i naknade4.435
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja130
     
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU5.000.0003.983.26979,67
32Materijalni rashodi5.000.0003.983.26979,67
323Rashodi za usluge4.950.0003.973.76980,28
3237Intelektualne i osobne usluge1.748.081
3239Ostale usluge2.225.688
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.500
3295Pristojbe i naknade9.500
3296Troškovi sudskih postupaka0
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja0
     
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.0003.800.19763,34
32Materijalni rashodi5.000.0003.235.67164,71
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.0003.235.67164,71
3296Troškovi sudskih postupaka2.735.671
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000
38Ostali rashodi1.000.000564.52656,45
383Kazne, penali i naknade šteta1.000.000564.52656,45
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama564.526
     
A100012INSTITUT ZA VODE798.00000,00
36Ostali rashodi798.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna798.00000,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna0
     
     
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.590.314.6052.451.501.56694,64
     
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA299.000.000264.175.99488,35
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države13.000.0006.693.47051,49
361Pomoći inozemnim vladama180.00000,00
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)0
363Pomoći unutar općeg proračuna12.820.0006.693.47052,21
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna6.693.470
38Ostali rashodi1.500.000125.2148,35
386Kapitalne pomoći1.500.000125.2148,35
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru125.214
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini284.500.000257.357.31090,46
451Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima284.500.000257.357.31090,46
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima257.357.310
     
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE277.188.000268.306.11196,80
38Ostali rashodi277.188.000268.306.11196,80
386Kapitalne pomoći277.188.000268.306.11196,80
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru268.306.111
     
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA237.300.000216.407.72691,20
38Ostali rashodi237.300.000216.407.72691,20
386Kapitalne pomoći237.300.000216.407.72691,20
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru216.407.726
     
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)35.000.00021.117.15160,33
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine35.000.00021.117.15160,33
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva35.000.00021.117.15160,33
4111Zemljište21.117.151
     
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA14.489.00012.043.35583,12
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države5.625.7135.688.694101,12
363Pomoći unutar općeg proračuna5.625.7135.688.694101,12
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna5.688.694
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.863.2876.354.66171,70
421Građevinski objekti8.863.2876.354.66171,70
4214Ostali građevinski objekti8.863.2876.354.66171,70
     
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.622.337.6051.583.383.13097,60
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.000.0007.926.90088,08
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava9.000.0007.926.90088,08
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava7.926.900
38Ostali rashodi1.368.437.6051.346.303.87798,38
386Kapitalne pomoći1.368.437.6051.346.303.87798,38
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.346.303.877
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine244.900.000229.152.35393,57
421Građevinski objekti236.900.000221.153.59993,35
4214Ostali građevinski objekti221.153.599
423Prijevozna sredstva8.000.0007.998.75499,98
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu5.813.741
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu2.185.013
     
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA70.000.00058.249.45883,21
38Ostali rashodi70.000.00058.249.45883,21
386Kapitalne pomoći70.000.00058.249.45883,21
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
K100010SANACIJA KLIZIŠTA35.000.00027.818.64179,48
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države35.000.00027.818.64179,48
363Pomoći unutar općeg proračuna35.000.00027.818.64179,48
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna27.818.641