Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1472

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.703.745.7212.417.302.8792.438.827.42590,20100,89
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE918.9501.147.7001.234.510134,34107,56
 
UKUPNI PRIHODI2.704.664.6712.418.450.5792.440.061.93590,22100,89
3RASHODI POSLOVANJA1.098.521.741980.381.985932.587.31484,8995,12
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.555.039.5491.547.471.3401.654.397.423106,39106,91
 
UKUPNI RASHODI2.653.561.2902.527.853.3262.586.984.73797,49102,34
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK51.103.382-109.402.747-146.922.802-287,50134,30

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0317.110.638330.000.000-104,06
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA137.965.840385.237.465213.007.199154,3955,29
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE283.290.363196.427.905196.427.90569,34100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-196.427.904-18.898.331-166.497.90584,76881,02
 
NETO FINANCIRANJE-51.103.382109.402.747146.922.802-287,50134,30
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.703.745.7212.417.302.8792.438.827.42590,20100,89
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.659.765.6892.367.950.6112.385.911.13689,70100,76
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU0746.584746.584-100,00
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU0746.584-
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna2.215.713.3891.979.596.7902.021.000.26691,21102,09
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna35.29511.50132,59
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna2.215.678.0942.020.988.76591,21
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika00301.187--
 
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika0301.187-
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava444.052.300387.607.237363.863.10081,9493,87
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava264.70965.17224,62
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava443.787.592363.797.92881,98
64Prihodi od imovine21.012.44717.578.64019.848.49194,46112,91
641Prihodi od financijske imovine1.189.0952.044.1472.364.796198,87115,69
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju164.65444.78927,20
6414Prihodi od zateznih kamata856.1731.538.640179,71
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule130.753747.068571,36
6419Ostali prihodi od financijske imovine37.51534.29991,43
642Prihodi od nefinancijske imovine19.823.35115.534.49317.483.69688,20112,55
6422Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine337.482345.157102,27
6424Naknade za ceste19.485.86917.138.53887,95
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.033.09321.000.00025.645.4332.482,39122,12
652Prihodi po posebnim propisima1.033.09321.000.00025.645.4332.482,39122,12
6526Ostali nespomenuti prihodi1.033.09325.645.4332.482,39
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija791.523659.628637.84880,5896,70
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga791.523659.628637.84880,5896,70
6615Prihodi od pruženih usluga791.523637.84880,58
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi21.142.97010.114.0006.784.51732,0967,08
683Ostali prihodi od financijske imovine21.142.97010.114.0006.784.51732,0967,08
6831Ostali prihodi21.142.9706.784.51732,09
        
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE918.9501.147.7001.234.510134,34107,56
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine918.9501.147.7001.234.510134,34107,56
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata0233.500320.310-137,18
7211Stambeni objekti0320.310-
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava918.950914.200914.20099,48100,00
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu918.950914.20099,48

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3 
RASHODI POSLOVANJA1.098.521.741980.381.985932.587.31484,8995,12
31 
Rashodi za zaposlene112.068.506124.284.000117.386.436104,7594,45
311 
Plaće (Bruto)91.718.86699.155.10093.864.541102,3494,66
3111Plaće za redovan rad91.718.86693.864.541102,34
312 
Ostali rashodi za zaposlene5.500.8368.759.0008.342.281151,6595,24
3121Ostali rashodi za zaposlene5.500.8368.342.281151,65
313 
Doprinosi na plaće14.848.80416.369.90015.179.614102,2392,73
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.848.80415.179.614102,23
32 
Materijalni rashodi558.376.509551.320.315535.889.82795,9797,20
321 
Naknade troškova zaposlenima3.766.3723.848.0002.827.93475,0873,49
3211Službena putovanja998.350571.52057,25
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.372.7192.237.59794,31
3213Stručno usavršavanje zaposlenika395.30318.8174,76
322 
Rashodi za materijal i energiju17.890.02120.886.00016.544.65692,4879,21
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi884.717355.06440,13
3223Energija16.582.29216.076.25996,95
3225Sitni inventar i autogume282.36013.1844,67
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća140.652100.14971,20
323 
Rashodi za usluge532.418.782522.671.315514.132.23796,5798,37
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.430.2476.434.351118,49
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja502.500.156480.693.91395,66
3233Usluge promidžbe i informiranja923.736686.90174,36
3234Komunalne usluge7.125.2117.406.221103,94
3235Zakupnine i najamnine2.554.2966.412.356251,04
3236Zdravstvene i veterinarske usluge389.010780.450200,62
3237Intelektualne i osobne usluge5.789.1916.084.124105,09
3238Računalne usluge630.9001.715.328271,89
3239Ostale usluge7.076.0363.918.59355,38
324 
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa020.00010.500-52,50
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa010.500-
329 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.301.3353.895.0002.374.50055,2060,96
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično238.841206.66586,53
3292Premije osiguranja786.3631.089.411138,54
3293Reprezentacija283.428118.83941,93
3294Članarine i norme134.211106.77879,56
3295Pristojbe i naknade273.566322.950118,05
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.584.926529.85720,50
34 
Financijski rashodi281.004.465243.957.697235.686.68083,8796,61
342 
Kamate za primljene kredite i zajmove234.570.964231.512.697229.490.43597,8399,13
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora117.016.080123.142.001105,24
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti117.554.884106.348.43490,47
343 
Ostali financijski rashodi46.433.50112.445.0006.196.24513,3449,79
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa194.731156.14880,19
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule31.073.0923.042.8369,79
3433Zatezne kamate5.781.7022.618.52645,29
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi9.383.976378.7354,04
36 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna138.347.38345.000.00029.146.81521,0764,77
363 
Pomoći unutar općeg proračuna138.347.38345.000.00029.146.81521,0764,77
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna20.000.00010.575.98052,88
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna118.347.38318.570.83515,69
38 
Ostali rashodi8.724.87815.819.97314.477.556165,9391,51
381 
Tekuće donacije390.000300.00000,000,00
3811Tekuće donacije u novcu390.00000,00
383 
Kazne, penali i naknade štete8.334.87815.519.97314.477.556173,7093,28
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama7.967.9787.549.73394,75
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta366.900207.85056,65
3835Ostale kazne06.719.973-
 
 
4 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.555.039.5491.547.471.3401.654.397.423106,39106,91
41 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine110.745.618108.954.28390.285.00681,5282,87
411 
Materijalna imovina - prirodna bogatstva102.531.553103.643.28385.435.02283,3382,43
4111Zemljište102.531.55385.435.02283,33
412 
Nematerijalna imovina8.214.0655.311.0004.849.98459,0491,32
4123Licence8.214.065 
4.849.98459,04
42 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.444.293.9311.438.517.0571.564.112.417108,30108,73
421 
Građevinski objekti1.429.702.7471.401.259.8571.540.574.162107,75109,94
4211Stambeni objekti9.80000,00
4212Poslovni objekti11.331.4991.582.25313,96
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.417.507.2921.538.241.452108,52
4214Ostali građevinski objekti854.156750.45787,86
422 
Postrojenja i oprema7.179.47118.880.00014.033.784195,4774,33
4221Uredska oprema i namještaj6.593.15810.716.972162,55
4222Komunikacijska oprema69.632149.447214,62
4223Oprema za održavanje i zaštitu106.990104.21697,41
4225Instrumenti, uređaji i strojevi409.6903.063.149747,67
423 
Prijevozna sredstva06.000.0005.987.000-99,78
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu05.987.000-
426 
Nematerijalna proizvedena imovina7.411.71312.377.2003.517.47147,4628,42
4262Ulaganja u računalne programe7.411.7133.517.47147,46B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-137.965.840-68.126.827116.992.801-84,80-171,73
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0317.110.638330.000.000-104,06
84Primici od zaduživanja0317.110.638330.000.000-104,06
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0317.110.638330.000.000-104,06
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora0330.000.000-
        
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA137.965.840385.237.465213.007.199154,3955,29
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova137.965.840385.237.465213.007.199154,3955,29
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora137.965.840385.237.465213.007.199154,3955,29
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora37.422.854105.098.017280,84
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija100.542.986107.909.182107,33

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
003HRVATSKE CESTE2.913.090.7912.799.991.93696,12
3000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE276.853.893234.895.01584,84
     
A300000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE229.140.693204.174.06689,10
31Rashodi za zaposlene124.284.000117.386.43694,45
311Plaće (Bruto)99.155.10093.864.54194,66
3111Plaće za redovan rad93.864.541
312Ostali rashodi za zaposlene8.759.0008.342.28195,24
3121Ostali rashodi za zaposlene8.342.281
313Doprinosi na plaće16.369.90015.179.61492,73
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.179.614
32Materijalni rashodi76.591.72066.113.82986,32
321Naknade troškova zaposlenima3.848.0002.827.93473,49
3211Službena putovanja571.520
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.237.597
3213Stručno usavršavanje zaposlenika18.817
322Rashodi za materijal i energiju20.886.00016.544.65679,21
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi355.064
3223Energija16.076.259
3225Sitni inventar i autogume13.184
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća100.149
323Rashodi za usluge47.942.72044.356.23992,52
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.434.351
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja16.221.459
3233Usluge promidžbe i informiranja686.901
3234Komunalne usluge7.406.221
3235Zakupnine i najamnine6.412.356
3236Zdravstvene i veterinarske usluge780.450
3237Intelektualne i osobne usluge780.580
3238Računalne usluge1.715.328
3239Ostale usluge3.918.593
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00010.50052,50
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.895.0002.374.50060,96
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično206.665
3292Premije osiguranja1.089.411
3293Reprezentacija118.839
3294Članarine i norme106.778
3295Pristojbe i naknade322.950
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja529.857
34Financijski rashodi12.445.0006.196.24549,79
343Ostali financijski rashodi12.445.0006.196.24549,79
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa156.148
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule3.042.836
3433Zatezne kamate2.618.526
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi378.735
38Ostali rashodi15.819.97314.477.55691,51
381Tekuće donacije300.00000,00
383Kazne, penali i naknade štete15.519.97314.477.55693,28
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama7.549.733
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta207.850
3835Ostale kazne6.719.973
     
K300000OPREMANJE18.880.00014.033.78474,33
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine18.880.00014.033.78474,33
422Postrojenja i oprema18.880.00014.033.78474,33
4221Uredska oprema i namještaj10.716.972
4222Komunikacijska oprema149.447
4223Oprema za održavanje i zaštitu104.216
4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.063.149
     
K300001INFORMATIZACIJA17.688.2008.367.45547,31
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5.311.0004.849.98491,32
412Nematerijalna imovina5.311.0004.849.98491,32
4123Licence4.849.984
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.377.2003.517.47128,42
426Nematerijalna proizvedena imovina12.377.2003.517.47128,42
4262Ulaganja u računalne programe3.517.471
     
K300002OBNOVA VOZNOG PARKA6.000.0005.987.00099,78
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.000.0005.987.00099,78
423Prijevozna sredstva6.000.0005.987.00099,78
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu5.987.000
     
K300003POSLOVNE ZGRADE5.145.0002.332.71045,34
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.145.0002.332.71045,34
421Građevinski objekti5.145.0002.332.71045,34
4212Poslovni objekti1.582.253
4214Ostali građevinski objekti750.457
     
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA465.892.285292.937.88862,88
     
A30001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA465.892.285292.937.88862,88
34Financijski rashodi189.879.067187.839.87298,93
342Kamate za primljene kredite i zajmove189.879.067187.839.87298,93
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora81.491.438
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti106.348.434
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova276.013.219105.098.01738,08
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora276.013.219105.098.01738,08
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora105.098.017
     
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA150.857.877149.559.74599,14
     
A30002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA150.857.877149.559.74599,14
34Financijski rashodi41.633.63141.650.563100,04
342Kamate za primljene kredite i zajmove41.633.63141.650.563100,04
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora41.650.563
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova109.224.247107.909.18298,80
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora109.224.247107.909.18298,80
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija107.909.182
     
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.499.758.1401.623.676.474108,26
     
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE38.994.20419.422.10049,81
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine733.180449.99861,38
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva733.180449.99861,38
4111Zemljište449.998
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine38.261.02418.972.10249,59
421Građevinski objekti38.261.02418.972.10249,59
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti18.972.102
     
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA129.885.12396.341.99374,17
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine32.452.24515.063.63246,42
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva32.452.24515.063.63246,42
4111Zemljište 
15.063.632
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine97.432.87781.278.36183,42
421Građevinski objekti97.432.87781.278.36183,42
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti81.278.361
     
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA270.640.045256.886.86194,92
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine34.250.80337.747.359110,21
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva34.250.80337.747.359110,21
4111Zemljište 
37.747.359
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine236.389.241219.139.50292,70
421Građevinski objekti236.389.241219.139.50292,70
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti219.139.502
     
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA488.134.037605.576.638124,06
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine12.600.2998.907.61070,69
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva12.600.2998.907.61070,69
4111Zemljište8.907.610
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine475.533.738596.669.028125,47
421Građevinski objekti475.533.738596.669.028125,47
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti596.669.028
     
K300008REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU100.000120.774120,77
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine100.000120.774120,77
421Građevinski objekti100.000120.774120,77
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti120.774
     
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA28.801.72726.142.33090,77
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine101101100,00
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva101101100,00
4111Zemljište101
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.801.62626.142.22990,77
421Građevinski objekti28.801.62626.142.22990,77
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti26.142.229
     
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI24.124.72119.091.94979,14
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.574.2492.396.84693,11
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.574.2492.396.84693,11
4111Zemljište2.396.846
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.550.47116.695.10377,47
421Građevinski objekti21.550.47116.695.10377,47
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti16.695.103
     
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA519.078.284600.093.829115,61
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.032.40520.869.47699,23
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.032.40520.869.47699,23
4111Zemljište20.869.476
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine498.045.879579.224.353116,30
421Građevinski objekti498.045.879579.224.353116,30
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti579.224.353
     
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA474.728.595469.775.99898,96
     
A300003REDOVNO ODRŽAVANJE440.000.000428.447.56697,37
32Materijalni rashodi440.000.000428.447.56697,37
323Rashodi za usluge440.000.000428.447.56697,37
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja428.447.566
     
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE16.000.00021.409.104133,81
32Materijalni rashodi16.000.00021.409.104133,81
323Rashodi za usluge16.000.00021.409.104133,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja21.409.104
     
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME6.456.5955.303.54482,14
32Materijalni rashodi6.456.5955.303.54482,14
323Rashodi za usluge6.456.5955.303.54482,14
3237Intelektualne i osobne usluge5.303.544
A300006SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA12.272.00014.615.784119,10
32Materijalni rashodi12.272.00014.615.784119,10
323Rashodi za usluge12.272.00014.615.784119,10
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.615.784
     
3005SUFINANCIRANJE45.000.00029.146.81564,77
     
A300007SUFINANCIRANJE ŽUC-a25.000.00018.570.83574,28
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna25.000.00018.570.83574,28
363Pomoći unutar općeg proračuna25.000.00018.570.83574,28
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna18.570.835
     
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.00010.575.98052,88
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.000.00010.575.98052,88
363Pomoći unutar općeg proračuna20.000.00010.575.98052,88
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna10.575.980
K300000OPREMANJE18.880.00014.033.78474,33
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine18.880.00014.033.78474,33
422Postrojenja i oprema18.880.00014.033.78474,33
4221Uredska oprema i namještaj10.716.972
4222Komunikacijska oprema149.447
4223Oprema za održavanje i zaštitu104.216
4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.063.149
     
K300001INFORMATIZACIJA17.688.2008.367.45547,31
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5.311.0004.849.98491,32
412Nematerijalna imovina5.311.0004.849.98491,32
4123Licence4.849.984
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.377.2003.517.47128,42
426Nematerijalna proizvedena imovina12.377.2003.517.47128,42
4262Ulaganja u računalne programe3.517.471
     
K300002OBNOVA VOZNOG PARKA6.000.0005.987.00099,78
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.000.0005.987.00099,78
423Prijevozna sredstva6.000.0005.987.00099,78
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu5.987.000
     
K300003POSLOVNE ZGRADE5.145.0002.332.71045,34
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.145.0002.332.71045,34
421Građevinski objekti5.145.0002.332.71045,34
4212Poslovni objekti1.582.253
4214Ostali građevinski objekti750.457
     
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA465.892.285292.937.88862,88
     
A30001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA465.892.285292.937.88862,88
34Financijski rashodi189.879.067187.839.87298,93
342Kamate za primljene kredite i zajmove189.879.067187.839.87298,93
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora81.491.438
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti106.348.434
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova276.013.219105.098.01738,08
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora276.013.219105.098.01738,08
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora105.098.017
     
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA150.857.877149.559.74599,14
     
A30002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA150.857.877149.559.74599,14
34Financijski rashodi41.633.63141.650.563100,04
342Kamate za primljene kredite i zajmove41.633.63141.650.563100,04
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora41.650.563
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova109.224.247107.909.18298,80
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora109.224.247107.909.18298,80
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija107.909.182
     
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.499.758.1401.623.676.474108,26
     
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE38.994.20419.422.10049,81
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine733.180449.99861,38
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva733.180449.99861,38
4111Zemljište449.998
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine38.261.02418.972.10249,59
421Građevinski objekti38.261.02418.972.10249,59
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti18.972.102
     
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA129.885.12396.341.99374,17
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine32.452.24515.063.63246,42
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva32.452.24515.063.63246,42
4111Zemljište 
15.063.632
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine97.432.87781.278.36183,42
421Građevinski objekti97.432.87781.278.36183,42
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti81.278.361
     
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA270.640.045256.886.86194,92
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine34.250.80337.747.359110,21
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva34.250.80337.747.359110,21
4111Zemljište 
37.747.359
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine236.389.241219.139.50292,70
421Građevinski objekti236.389.241219.139.50292,70
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti219.139.502
     
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA488.134.037605.576.638124,06
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine12.600.2998.907.61070,69
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva12.600.2998.907.61070,69
4111Zemljište8.907.610
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine475.533.738596.669.028125,47
421Građevinski objekti475.533.738596.669.028125,47
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti596.669.028
     
K300008REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU100.000120.774120,77
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine100.000120.774120,77
421Građevinski objekti100.000120.774120,77
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti120.774
     
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA28.801.72726.142.33090,77
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine101101100,00
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva101101100,00
4111Zemljište101
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.801.62626.142.22990,77
421Građevinski objekti28.801.62626.142.22990,77
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti26.142.229
     
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI24.124.72119.091.94979,14
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.574.2492.396.84693,11
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.574.2492.396.84693,11
4111Zemljište2.396.846
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.550.47116.695.10377,47
421Građevinski objekti21.550.47116.695.10377,47
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti16.695.103
     
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA519.078.284600.093.829115,61
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.032.40520.869.47699,23
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva21.032.40520.869.47699,23
4111Zemljište20.869.476
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine498.045.879579.224.353116,30
421Građevinski objekti498.045.879579.224.353116,30
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti579.224.353
     
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA474.728.595469.775.99898,96
     
A300003REDOVNO ODRŽAVANJE440.000.000428.447.56697,37
32Materijalni rashodi440.000.000428.447.56697,37
323Rashodi za usluge440.000.000428.447.56697,37
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja428.447.566
     
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE16.000.00021.409.104133,81
32Materijalni rashodi16.000.00021.409.104133,81
323Rashodi za usluge16.000.00021.409.104133,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja21.409.104
     
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME6.456.5955.303.54482,14
32Materijalni rashodi6.456.5955.303.54482,14
323Rashodi za usluge6.456.5955.303.54482,14
3237Intelektualne i osobne usluge5.303.544
     
A300006SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA12.272.00014.615.784119,10
32Materijalni rashodi12.272.00014.615.784119,10
323Rashodi za usluge12.272.00014.615.784119,10
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.615.784
     
3005SUFINANCIRANJE45.000.00029.146.81564,77
     
A300007SUFINANCIRANJE ŽUC-a25.000.00018.570.83574,28
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna25.000.00018.570.83574,28
363Pomoći unutar općeg proračuna25.000.00018.570.83574,28
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna18.570.835
     
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.00010.575.98052,88
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.000.00010.575.98052,88
363Pomoći unutar općeg proračuna20.000.00010.575.98052,88
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna10.575.980