Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1474

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE
ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.000.847.101749.642.208797.110.22879,64106,33
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0 
 


 
UKUPNI PRIHODI1.000.847.101749.642.208797.110.22879,64106,33
3RASHODI POSLOVANJA8.707.2869.938.75729.690.128340,98298,73
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE0185.0000

 
UKUPNI RASHODI8.707.28610.123.75729.690.128340,98293,27
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK992.139.815739.518.451767.420.10077,35103,77

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA992.139.815739.518.451767.420.10077,35103,77
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE000

 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE000

 
NETO FINANCIRANJE-992.139.815-739.518.451-767.420.10077,35103,77
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.000.847.101749.642.208797.110.22879,64106,33
64Prihodi od imovine732.237.183721.640.387762.232.027104,10105,62
641Prihodi od financijske imovine732.237.183721.640.387762.232.027104,10105,62
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima7.572.0395.000.0006.789.05989,66135,78
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju10.7986.0439.89491,62
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika50.4380993.2931.969,32
6419Ostali prihodi od financijske imovine724.603.907716.634.344754.439.780104,12105,28
642Prihodi od nefinancijske imovine000
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada268.176.75427.722.69934.598.56612,90124,80
652Prihodi po posebnim propisima268.176.75427.722.69934.598.56612,90124,80
6526Ostali nespomenuti prihodi268.176.75427.722.69934.598.56612,90124,80
Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...268.176.75427.722.69934.598.56612,90124,80
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija433.164279.122279.63564,56100,18
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga433.164279.122279.63564,56100,18
6615Prihodi od pruženih usluga433.164279.122279.63564,56100,18


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA8.707.2869.938.75729.690.128340,98298,73
31Rashodi za zaposlene4.964.6535.283.8504.361.12187,8482,54
311Plaće (Bruto)3.139.7383.365.0002.571.95781,9276,43
3111Plaće za redovan rad3.139.7383.365.0002.571.95781,9276,43
312Ostali rashodi za zaposlene246.454181.00057.01223,1331,50
3121Ostali rashodi za zaposlene246.454181.00057.01223,1331,50
313Doprinosi na plaće1.578.4601.737.8501.732.152109,7499,67
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje981.9181.229.5851.203.712122,5997,90
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje596.542508.265528.44088,58103,97
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti000
32Materijalni rashodi2.051.2103.182.4992.515.045122,6179,03
321Naknade troškova zaposlenima340.114375.24472.48421,3119,32
3211Službena putovanja224.504207.82730.63813,6514,74
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život70.60896.0109.79613,8710,20
3213Stručno usavršavanje zaposlenika45.00171.40732.05071,2244,88
322Rashodi za materijal i energiju203.417324.150132.64765,2140,92
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi103.361105.81755.18153,3952,15
3223Energija92.118197.93173.58879,8837,18
3225Sitni inventar i autogume7.93820.4023.87848,8519,01
323Rashodi za usluge1.054.1452.018.2021.909.963181,1994,64
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza96.643132.61398.061101,4773,95
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja88.58086.206304.934344,25353,73
3233Usluge promidžbe i informiranja28.615265.000202.859708,9176,55
3234Komunalne usluge120.012100.00068.76057,2968,76
3235Zakupnine i najamnine44.111193.64591.972208,5047,50
3236Pregledi radnika000
3237Intelektualne i osobne usluge307.375761.792633.494206,1083,16
3238Računalne usluge224.611260.004316.587140,95121,76
3239Ostale usluge144.197218.942193.297134,0588,29
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja453.535464.903399.95188,1986,03
3292Premije i osiguranja6.09516.0608.374137,3852,14
3293Reprezentacija69.77651.00513.48819,3326,44
3294Članarine175.919295.827232.606132,2278,63
3295Pristojbe i naknade3.535102.01144512,590,44
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja198.2090145.03873,17
34Financijski rashodi188.255498.6201.882.122999,77377,47
343Ostali financijski rashodi188.255498.6201.882.122999,77377,47
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa23.35563.49223.13799,0736,44
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule5.216260.1681.495.45728.667,93574,80
3433Zatezne kamate2.55118.2042349,171,28
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)157.132156.756363.295
38Ostali rashodi1.503.168973.78820.931.8401.392,522.149,53
381Tekuće donacije0025.000
3811Tekuće donacije u novcu0025.000
383Kazne, penali i naknade štete1.503.168973.78820.906.8401.390,852.146,96
3831Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)1.503.168973.78820.906.8401.390,852.146,96
3835Kazne000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE0185.0000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine010.0000
412Nematerijalna imovina010.0000
4123Licence010.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine0175.0000
422Postrojenja i oprema075.0000
4221Uredska oprema i namještaj035.0000
4222Komunikacijska oprema020.0000
4223Oprema za održavanje i zaštitu020.0000
426Nematerijalna proizvedena imovina0100.0000
4262Ulaganja u računalne programe0100.0000


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-992.139.815-739.518.451-767.420.10077,35103,77
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA992.139.815739.518.451767.420.10077,35103,77
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire992.139.81564.518.45191.999.0269,27142,59
524Izdaci za ostale vrijednosne papire992.139.81564.518.45191.999.0269,27142,59
5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri992.139.81564.518.45191.999.0269,27142,59
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici0675.000.000675.421.074100,06
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0675.000.000675.421.074100,06
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija0675.000.000675.421.074100,06

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
004DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA749.642.207797.110.228106,33
FOND OSIGURANJA DEPOZITA69.580.32895.828.887137,72
4000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE69.580.32895.828.887137,72
A40000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.969.3774.735.15595,29
3RASHODI POSLOVANJA4.969.3774.735.15595,29
31Rashodi za zaposlene2.641.9261.829.57069,25
311Plaće1.682.5001.239.04873,64
3111Plaće za redovan rad1.682.5001.239.04873,64
312Ostali rashodi za zaposlene90.50028.50631,50
3121Ostali rashodi za zaposlene90.50028.50631,50
313Doprinosi na plaće868.926562.01664,68
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje614.793312.48450,83
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje254.133249.53298,19
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti00
32Materijalni rashodi1.591.2481.572.47598,82
321Naknade troškova zaposlenima187.62235.22218,77
3211Službena putovanja103.91414.29913,76
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život48.0044.89810,20
3213Stručno usavršavanje zaposlenika35.70416.02544,88
322Rashodi za materijal i energiju162.07466.83141,23
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi52.90828.09853,11
3223Energija98.96536.79437,18
3225Sitni inventar i autogume10.2011.93919,01
323Rashodi za usluge1.009.1011.184.312117,36
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza66.30649.03173,95
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja43.103152.467353,73
3233Usluge promidžbe i informiranja132.50090.86568,58
3234Komunalne usluge50.00034.38068,76
3235Zakupnine i najamnine96.82349.66151,29
3236Pregledi radnika00
3237Intelektualne i osobne usluge380.896498.459130,86
3238Računalne usluge130.002198.258152,50
3239Ostale usluge109.471111.193101,57
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja232.451286.110123,08
3292Premije osiguranja8.0304.18752,14
3293Reprezentacija25.5036.74426,44
3294Članarine147.913202.649137,01
3295Pristojbe i naknade51.005110,02
3299Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)072.519
34Financijski rashodi249.309632.643253,76
343Ostali financijski rashodi249.309632.643253,76
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa31.74611.63136,64
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule130.083259.861199,77
3433Zatezne kamate9.1021171,28
3434Ostali financijski rashodi78.378361.034
38Ostali rashodi486.894700.467143,86
381Tekuće donacije012.500
3811Tekuće donacije u novcu012.500
383Kazne, penali i naknade štete486.894687.967141,30
3831Troškovi izgubljenih sporova486.894687.967141,30
K400000OPREMANJE37.50000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE37.50000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine37.50000,00
422Postrojenja i oprema37.50000,00
4221Uredska oprema i namještaj17.5000,00
4222Komunikacijska oprema10.00000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu10.00000,00
     
K400001INFORMATIZACIJA55.00000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE55.00000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5.00000,00
412Nematerijalna imovina5.00000,00
4123Licence5.0000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine50.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina50.00000,00
4262Ulaganja u računalne programe50.00000,00
A400001ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE64.518.45191.093.732141,19
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA64.518.45191.093.732141,19
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire64.518.45191.093.732141,19
524Izdaci za ostale vrijednosne papire64.518.45191.093.732141,19
5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri64.518.45191.093.732141,19
     
SANACIJSKI FOND679.555.693700.993.335103,15
     
4002ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE679.555.693700.993.335103,15
     
A400002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.472.44324.666.967551,53
3RASHODI POSLOVANJA4.472.44324.666.967551,53
31Rashodi za zaposlene2.377.7322.348.59498,77
311Plaće1.514.2501.209.00579,84
3111Plaće za redovan rad1.514.2501.209.00579,84
312Ostali rashodi za zaposlene81.45025.65631,50
3121Ostali rashodi za zaposlene81.45025.65631,50
313Doprinosi na plaće782.0321.113.934142,44
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje553.313859.980
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje228.719253.954111,03
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti00
32Materijalni rashodi1.432.126840.36658,68
321Naknade troškova zaposlenima168.86033.73919,98
3211Službena putovanja93.52214.90915,94
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život43.2054.40810,20
3213Stručno usavršavanje zaposlenika32.13314.42344,88
322Rashodi za materijal i energiju145.86859.23540,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi47.61824.37551,19
3223Energija89.06933.11537,18
3225Sitni inventar i autogume9.1811.74519,01
323Rashodi za usluge908.191644.89271,01
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza59.67644.12873,95
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja38.793137.220353,72
3233Usluge promidžbe i informiranja119.250105.42388,41
3234Komunalne usluge45.00030.94268,76
3235Zakupnine i najamnine87.14038.08043,70
3236Pregledi radnika00
3237Intelektualne i osobne usluge342.806124.56536,34
3238Računalne usluge117.00290.64177,47
3239Ostale usluge98.52473.89475,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja209.207102.50048,99
3292Premije osiguranja7.2273.76852,14
3293Reprezentacija22.9526.07026,45
3294Članarine133.12326.96120,25
3295Pristojbe i naknade45.9054340,95
3299Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)065.267
34Financijski rashodi224.3801.247.883556,15
343Ostali financijski rashodi224.3801.247.883556,15
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa28.57110.37136,30
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule117.0771.235.3721.055,18
3433Zatezne kamate8.1921051,28
3434Ostali financijski rashodi70.5402.035
38Ostali rashodi438.20520.230.1234.616,59
381Tekuće donacije011.250
3811Tekuće donacije u novcu011.250
383Kazne, penali i naknade štete438.20520.218.8734.614,02
3831Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)438.20520.218.8734.614,02
     
K400002OPREMANJE33.75000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE33.75000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine33.75000,00
422Postrojenja i oprema33.75000,00
4221Uredska oprema i namještaj15.75000,00
4222Komunikacijska oprema9.00000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu9.00000,00
     
K400003INFORMATIZACIJA49.50000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4.50000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.50000,00
412Nematerijalna imovina4.50000,00
4123Licence4.50000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine45.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina45.00000,00
4262Ulaganja u računalne programe45.00000,00
A400003ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE675.000.000676.326.368100,20
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA675.000.000676.326.368100,20
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici675.000.000676.326.368100,20
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora675.000.000676.326.368100,20
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija675.000.000676.326.368100,20
     
MANDATNI POSLOVI506.186288.00656,90
     
4004ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE506.186288.00656,90
     
A400004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE496.936288.00657,96
3RASHODI POSLOVANJA496.936288.00657,96
31Rashodi za zaposlene264.192182.95769,25
311Plaće168.250123.90573,64
3111Plaće za redovan rad168.250123.90573,64
312Ostali rashodi za zaposlene9.0502.85131,50
3121Ostali rashodi za zaposlene9.0502.85131,50
313Doprinosi na plaće86.89256.20264,68
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje61.47931.248
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje25.41324.95398,19
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti00#DIV/0!
32Materijalni rashodi159.125102.20364,23
321Naknade troškova zaposlenima18.7623.52218,77
3211Službena putovanja10.3911.43013,76
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.80149010,20
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.5701.60344,89
322Rashodi za materijal i energiju16.2086.58240,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.2912.70851,19
3223Energija9.8973.67937,18
3225Sitni inventar i autogume1.02019419,01
323Rashodi za usluge100.91080.75980,03
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.6314.90373,94
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.31015.247353,75
3233Usluge promidžbe i informiranja13.2506.57149,59
3234Komunalne usluge5.0003.43868,76
3235Zakupnine i najamnine9.6824.23143,70
3236Pregledi radnika00
3237Intelektualne i osobne usluge38.09010.47127,49
3238Računalne usluge13.00027.688212,98
3239Ostale usluge10.9478.21075,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.24511.34148,79
3292Premije i osiguranja80341952,14
3293Reprezentacija2.55067426,45
3294Članarine14.7912.99620,25
3295Pristojbe i naknade5.10100,00
3299Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)07.252
34Financijski rashodi24.9301.5966,40
343Ostali financijski rashodi24.9301.5966,40
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa3.1751.13435,72
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule13.0072241,72
3433Zatezne kamate910121,29
3434Ostali financijski rashodi7.838226
38Ostali rashodi48.6891.2502,57
381Tekuće donacije01.250
3811Tekuće donacije u novcu01.250
383Kazne, penali i naknade štete48.68900,00
3831Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo)48.68900,00
     
K400004OPREMANJE3.75000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.75000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.75000,00
422Postrojenja i oprema3.75000,00
4221Uredska oprema i namještaj1.75000,00
4222Komunikacijska oprema1.00000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.00000,00
     
K400005INFORMATIZACIJA5.50000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE5.50000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50000,00
412Nematerijalna imovina50000,00
4123Licence50000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina5.00000,00
4262Ulaganja u računalne programe5.00000,00