Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1475

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA45.475.96135.700.00031.702.63169,7188,80
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE171.840500.000166.66596,9933,33
 
UKUPNI PRIHODI45.647.80136.200.00031.869.29669,8288,04
3RASHODI POSLOVANJA23.810.44229.365.00019.802.64583,1767,44
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE390.649400.000307.58078,7476,89
 
UKUPNI RASHODI24.201.09129.765.00020.110.22483,1067,56
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK21.446.7106.435.00011.759.07254,83182,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA43.529.118112.100.00076.667.555176,1368,39
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA001.000.000

 
PRIJENOS DEPOZITA IZ RANIJE GODINE085.953.00064.975.828
75,59
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-64.975.828-225.718.000-152.402.455234,5567,52
 
NETO FINANCIRANJE-21.446.710-6.435.000-11.759.07254,83182,74
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6 
PRIHODI POSLOVANJA45.475.96135.700.00031.702.63169,7188,80
64Prihodi od imovine26.056.21624.700.00021.404.72782,1586,66
641Prihodi od financijske imovine24.346.48522.800.00020.775.63385,3391,12
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju88.27356.14363,60
6414Prihodi od zateznih kamata181.530396.629218,49
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule45.56420,00
6416Prihodi od dividendi23.538.43519.847.73684,32
6419Ostali prihodi od financijske imovine492.683475.12396,44
642Prihodi od nefinancijske imovine1.655.7361.200.000601.68136,3450,14
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.655.736601.68136,34
643Prihodi od kamata na dane zajmove53.995700.00027.41350,773,92
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru53.99527.41350,77
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada1.926100.0005.778300,005,78
652Prihodi po posebnim propisima1.926100.0005.778300,005,78
6526Ostali nespomenuti prihodi1.9265.778300,00
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija15.409.3748.400.0004.993.48332,4159,45
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga15.409.3748.400.0004.993.48332,4159,45
6615Prihodi od pruženih usluga15.409.3744.993.48332,41
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi4.008.4452.500.0005.298.642132,19211,95
683Ostali prihodi4.008.4452.500.0005.298.642132,19211,95
6831Ostali prihodi4.008.4452.000.0005.298.642132,19
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE171.840500.000166.66596,9933,33
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine171.840500.000166.66596,9933,33
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata171.838490.000158.65592,3332,38
7211Stambeni objekti171.838158.65592,33
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme2000,00-
7222Komunikacijska oprema20,00
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava010.0008.010-80,10
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu08.010-


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA23.810.44229.365.00019.802.64583,1767,44
31Rashodi za zaposlene12.980.17318.000.00013.472.704103,7974,85
311Plaće (Bruto)10.721.89715.050.00011.316.202105,5475,19
3111Plaće za redovan rad10.695.63311.274.165105,41
3113Plaće za prekovremeni rad26.26342.037160,06
312Ostali rashodi za zaposlene552.224500.000320.70058,0764,14
3121Ostali rashodi za zaposlene552.224320.70058,07
313Doprinosi na plaće1.706.0532.450.0001.835.802107,6174,93
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.706.0291.835.802107,61
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2400,00
32Materijalni rashodi7.358.28610.130.0005.494.01574,6654,24
321Naknade troškova zaposlenima565.011600.000507.83489,8884,64
3211Službena putovanja41.20217.13141,58
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život410.586434.411105,80
3213Stručno usavršavanje zaposlenika93.62346.58849,76
3214Ostale naknade troškova zaposlenima19.6009.70449,51
322Rashodi za materijal i energiju1.259.0461.610.0001.302.374103,4480,89
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi256.433318.001124,01
3223Energija969.819928.97595,79
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje24.52840.605165,54
3225Sitni inventar i autogume8.26714.793178,95
323Rashodi za usluge3.925.2554.630.0002.515.25864,0854,33
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza233.034149.76764,27
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja209.919147.22370,13
3233Usluge promidžbe i informiranja153.15881.41553,16
3234Komunalne usluge482.958144.30429,88
3235Zakupnine i najamnine27.69413.87550,10
3236Zdravstvene i veterinarske usluge89.5001.0501,17
3237Intelektualne i osobne usluge2.127.7101.148.87954,00
3238Računalne usluge81.013103.935128,30
3239Ostale usluge520.269724.810139,31
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.92610.0005.980310,4459,80
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.9265.980310,44
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.607.0483.280.0001.162.57072,3435,44
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično39.47133.26984,29
3292Premije i osiguranja25.03842.873171,23
3293Reprezentacija21.85915.55571,16
3294Članarine i norme1.4402.200152,78
3295Pristojbe i naknade88.63162.84770,91
3296Troškovi sudskih postupaka1.382.797981.49170,98
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja47.81224.33350,89
34Financijski rashodi3.471.8321.225.000835.92624,0868,24
343Ostali financijski rashodi3.471.8321.225.000835.92624,0868,24
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa69.90657.27481,93
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule8.82100,00
3433Zatezne kamate3.393.105778.65222,95
38Ostali rashodi15010.00000,000,00
383Kazne, penali i naknade štete15010.00000,000,00
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta15000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE390.649400.000307.58078,7476,89
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine14.20430.00020.688145,6468,96
412Nematerijalna imovina14.20430.00020.688145,6468,96
4123Licence14.20420.688145,64
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine376.445370.000286.89276,2177,54
422Postrojenja i oprema203.093220.000157.67377,6471,67
4221Uredska oprema i namještaj119.33976.49364,10
4222Komunikacijska oprema18.3389.40351,28
4223Oprema za održavanje i zaštitu62.35766.054105,93
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.0595.723187,06
423Prijevozna sredstva173.35200--
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu173.3520-
426Nematerijalna proizvedena imovina0150.000129.219-86,15
4262Ulaganja u računalne programe0129.219-


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
 
 
NETO FINANCIRANJE43.529.118112.100.00075.667.555173,8367,50
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA43.529.118112.100.00076.667.555176,1368,39
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita1.211.51860.000.00039.692.4843.276,2666,15
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru221.51860.000.00039.692.48417.918,4266,15
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru221.51839.692.48417.918,42
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa990.0000--
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni990.0000-
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici42.317.60052.100.00036.975.07187,3870,97
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru17.995.7682.000.0002.033.92611,30101,70
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru17.995.7682.033.92611,30
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0100.0000-0,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora24.321.83250.000.00034.941.145143,6669,88
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora24.321.83234.941.145143,66
        
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA001.000.000--
51Izdaci za dane zajmove i depozite001.000.000--
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru001.000.000--
5141Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru01.000.000-


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
5CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU29.765.00021.110.22470,92
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE29.765.00020.110.22467,56
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE29.365.00019.802.64567,44
31Rashodi za zaposlene18.000.00013.472.70474,85
311Plaće (Bruto)15.050.00011.316.20275,19
3111Plaće za redovan rad11.274.165
3113Plaće za prekovremeni rad42.037
312Ostali rashodi za zaposlene500.000320.70064,14
3121Ostali rashodi za zaposlene320.700
313Doprinosi na plaće2.450.0001.835.80274,93
3132Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje1.835.802
32Materijalni rashodi10.130.0005.494.01554,24
321Naknade troškova zaposlenima600.000507.83484,64
3211Službena putovanja17.131
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život434.411
3213Stručno usavršavanje zaposlenika46.588
3214Ostale naknade troškova zaposlenima9.704
322Rashodi za materijal i energiju1.610.0001.302.37480,89
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi318.001
3223Energija928.975
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje40.605
3225Sitni inventar i autogume14.793
323Rashodi za usluge4.630.0002.515.25854,33
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza149.767
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja147.223
3233Usluge promidžbe i informiranja81.415
3234Komunalne usluge144.304
3235Zakupnine i najamnine13.875
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.050
3237Intelektualne i osobne usluge1.148.879
3238Računalne usluge103.935
3239Ostale usluge724.810
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.0005.98059,80
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.980
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.280.0001.162.57035,44
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl33.269
3292Premije i osiguranja42.873
3293Reprezentacija15.555
3294Članarine2.200
3295Pristojbe i naknade62.847
3296Troškovi sudskih postupaka981.491
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja24.333
34Financijski rashodi1.225.000835.92668,24
343Ostali financijski rashodi1.225.000835.92668,24
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa57.274
3433Zatezne kamate778.652
38Ostali rashodi10.00000,00
383Kazne, penali i naknade štete10.00000,00
3834Ugovorne kazne i ostale naknade štete0
     
K500000OPREMANJE400.000307.58076,89
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE400.000307.58076,89
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.00020.68868,96
412Nematerijalna imovina30.00020.68868,96
4123Licence20.688
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine370.000286.89277,54
422Postrojenja i oprema220.000157.67371,67
4221Uredska oprema i namještaj76.493
4222Komunikacijska oprema9.403
4223Oprema za održavanje i zaštitu66.054
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.723
426Nematerijalna proizvedena imovina150.000129.21986,15
4262Ulaganja u računalne programe129.219
     
     
5003DANI ZAJMOVI01.000.000-
     
A500003DANI ZAJMOVI01.000.000-
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA01.000.000-
51Izdaci za dane zajmove i depozite01.000.000-
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru01.000.000-
5141Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.000