Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1476

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.602.123.9711.615.832.723100,86
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE00-
 
UKUPNI PRIHODI1.602.123.9711.615.832.723100,86
3RASHODI POSLOVANJA1.085.463.0001.123.058.904103,46
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.397.019.0001.209.510.90186,58
 
UKUPNI RASHODI2.482.482.0002.332.569.80593,96
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-880.358.029-716.737.08281,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA550.000.000609.872.611110,89
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA70.000.00062.829.69289,76
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE406.826.572406.826.572100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-6.468.543-237.132.4093.665,93
 
NETO FINANCIRANJE880.358.029716.737.08281,41
 
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6 
PRIHODI POSLOVANJA1.602.123.9711.615.832.723100,86
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.445.923.9711.386.158.28095,87
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU80.000.00094.342.237117,93
6323Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU94.342.237
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.129.603.5701.116.030.95498,80
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna446.622.824
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna669.408.130
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava236.320.401175.785.08974,38
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.449.295
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava174.335.794
64Prihodi od imovine19.700.00023.971.646121,68
641Prihodi od financijske imovine4.500.0006.600.285146,67
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju30.872
6414Prihodi od zateznih kamata6.569.413
642Prihodi od nefinancijske imovine15.000.00017.361.185115,74
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine17.361.185
643Prihodi od kamata na dane zajmove200.00010.1765,09
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora10.176
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija136.500.000205.702.797150,70
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga136.500.000205.702.797150,70
 
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe 
5.472.212 
 
6615Prihodi od pruženih usluga 
200.230.585 


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100%
3 
RASHODI POSLOVANJA1.085.463.0001.123.058.904103,46
31Rashodi za zaposlene699.000.000686.333.26698,19
311Plaće (Bruto)572.000.000565.882.26798,93
3111Plaće (Bruto)565.882.267
312Ostali rashodi za zaposlene26.000.00025.366.69297,56
3121Ostali rashodi za zaposlene25.366.692
313Doprinosi na plaće101.000.00095.084.30794,14
3132Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje95.084.307
32Materijalni rashodi374.760.000425.459.362113,53
321Naknade troškova zaposlenima26.300.00023.994.33991,23
3211Službena putovanja2.006.203
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život21.218.086
3213Stručno usavršavanje zaposlenika460.310
3214Ostale naknade troškova zaposlenima309.740
322Rashodi za materijal i energiju92.600.000109.372.095118,11
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.764.629
3222Materijal i sirovine63.430.260
3223Energija35.556.884
3225Sitan inventar i autogume1.261.818
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća4.358.504
323Rashodi za usluge205.200.000238.570.892116,26
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza14.752.725
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja171.488.381
3233Usluge promidžbe i informiranja432.237
3234Komunalne usluge12.751.057
3235Zakupnine i najamnine13.520.163
3236Zdravstvene i veterinarske usluge82.878
3237Intelektulane i osobne usluge1.581.046
3238Računalne usluge3.224.089
3239Ostale usluge20.738.316
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000698.45687,31
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa698.456
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja49.860.00052.823.580105,94
3292Premije osiguranja191.875
3293Reprezentacija100.704
3294Članarine i norme1.629.019
3295Pristojbe i naknade41.361.260
3296Troškovi sudskih postupaka2.575.073
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.965.649
34Financijski rashodi7.850.0006.493.67982,72
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.500.0003.169.16890,55
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada3.169.168
343Ostali financijski rashodi4.350.0003.324.51176,43
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa315.386
3433Zatezne kamate3.009.125
38Ostali rashodi3.853.0004.772.597123,87
381Tekuće donacije53.00080.500151,89
3811Tekuće donacije u novcu80.500
383Kazne, penali i naknade štete3.800.0004.692.097123,48
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3.511.340
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta1.180.757
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.397.019.0001.209.510.90186,58
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.000.00022.713.79794,64
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva24.000.00022.713.79794,64
4111Zemljište22.713.797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.373.019.0001.186.797.10486,44
421Građevinski objekti1.305.399.0001.149.287.46788,04
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.140.050.664
4214Ostali građevinski objekti9.236.803
422Postrojenja i oprema35.027.00020.734.59859,20
4221Uredska oprema i namještaj3.406.451
4223Oprema za održavanje i zaštitu65.175
4225Instrumenti, uređaji i strojevi17.262.972
423Prijevozna sredstva11.367.0001.899.51916,71
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu1.899.519
426Nematerijalna proizvedena imovina21.226.00014.875.52070,08
4262Ulaganja u računalne programe2.994.222
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina11.881.298


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
 
 
NETO FINANCIRANJE480.000.000547.042.919113,97
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA550.000.000609.872.611110,89
84Primici od zaduživanja550.000.000609.872.611110,89
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada150.000.000160.499.795107,00
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija160.499.795
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru250.000.000300.000.000120,00
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru300.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora150.000.000149.372.81699,58
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora149.372.816
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA70.000.00062.829.69289,76
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova70.000.00062.829.69289,76
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada70.000.00062.829.69289,76
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija62.829.692

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
011HŽ INFRASTRUKTURA2.552.482.0002.395.399.49793,85
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.111.062.0001.129.569.364101,67
     
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.081.963.0001.119.889.736103,51
31Rashodi za zaposlene699.000.000686.333.26698,19
311Plaće (Bruto)572.000.000565.882.26798,93
3111Plaće (Bruto)565.882.267
312Ostali rashodi za zaposlene26.000.00025.366.69297,56
3121Ostali rashodi za zaposlene25.366.692
313Doprinosi na plaće101.000.00095.084.30794,14
3132Doprinosi na plaće95.084.307
32Materijalni rashodi374.760.000425.459.362113,53
321Naknade troškova zaposlenima26.300.00023.994.33991,23
3211Službena putovanja2.006.203
3212Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život21.218.086
3213Stručno usavršavanje radnika460.310
3214Ostale naknade troškova zaposlenicima309.740
322Rashodi za materijal i energiju92.600.000109.372.095118,11
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.764.629
3222Materijal i sirovine63.430.260
3223Energija35.556.884
3225Sitan inventar i autogume1.261.818
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća4.358.504
323Rashodi za usluge205.200.000238.570.892116,26
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza14.752.725
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja171.488.381
3233Usluge promidžbe i informiranja432.237
3234Komunalne usluge12.751.057
3235Zakupnine i najamnine13.520.163
3236Zdravstvene i veterinarske usluge82.878
3237Intelektulane i ostale usluge1.581.046
3238Računalne usluge3.224.089
3239Ostale usluge20.738.316
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000698.45687,31
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa698.456
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja49.860.00052.823.580105,94
3292Premije osiguranja191.875
3293Reprezentacija100.704
3294Članarine i norme1.629.019
3295Pristojbe i naknade41.361.260
3296Troškovi sudskih postupaka2.575.073
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.965.649
34Financijski rashodi4.350.0003.324.51176,43
343Ostali financijski rashodi4.350.0003.324.51176,43
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa315.386
3433Zatezne kamate3.009.125
38Ostali rashodi3.853.0004.772.597123,87
381Tekuće donacije53.00080.500151,89
3811Tekuće donacije u novcu80.500
383Kazne, penali i naknade štete3.800.0004.692.097123,48
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3.511.340
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta1.180.757
     
K110000OPREMANJE1.251.000273.32121,85
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.251.000273.32121,85
422Postrojenja i oprema1.251.000273.32121,85
4221Uredska oprema i namještaj208.146
4223Oprema za održavanje i zaštitu65.175
     
K110001INFORMATIZACIJA14.251.0006.192.52743,45
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.251.0006.192.52743,45
422Postrojenja i oprema5.606.0003.198.30557,05
4221Uredska oprema i namještaj3.198.305
426Nematerijalna proizvedena imovina8.645.0002.994.22234,64
4262Ulaganja u računalne programe2.994.222
     
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA11.367.0001.899.51916,71
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.367.0001.899.51916,71
423Prijevozna sredstva11.367.0001.899.51916,71
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu1.899.519
     
K110003POSLOVNE ZGRADE2.230.0001.314.26158,94
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.230.0001.314.26158,94
421Građevinski objekti2.230.0001.314.26158,94
4214Ostali građevinski objekti1.314.261
     
     
11001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA73.500.00065.998.86089,79
     
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA73.500.00065.998.86089,79
34Financijski rashodi3.500.0003.169.16890,55
342Kamate za primljene zajmove3.500.0003.169.16890,55
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada3.169.168
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova70.000.00062.829.69289,76
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada70.000.00062.829.69289,76
5413Otplata glavnice priljenih zajmova od međunarodnih organizacija62.829.692
     
11002PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.367.920.0001.199.831.27387,71
     
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET551.923.000457.200.33182,84
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine551.923.000457.200.33182,84
421Građevinski objekti534.469.000446.025.41983,45
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti439.359.352
4214Ostali građevinski objekti6.666.067
422Postrojenja i oprema17.454.00011.174.91264,02
4225Instrumenti, uređaji i strojevi11.174.912
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET274.914.000279.637.737101,72
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine274.914.000279.637.737101,72
421Građevinski objekti274.404.000279.108.921101,71
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti279.108.921
422Postrojenja i oprema510.000528.816103,69
4225Instrumenti, uređaji i strojevi528.816
     
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET8.030.0009.656.472120,25
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.030.0009.656.472120,25
421Građevinski objekti8.030.0009.656.472120,25
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti9.656.472
     
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB9.220.0006.261.13067,91
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.220.0006.261.13067,91
421Građevinski objekti9.220.0006.261.13067,91
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti6.261.130
     
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE46.947.00037.634.18980,16
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine46.947.00037.634.18980,16
421Građevinski objekti24.160.00020.193.64783,58
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti18.937.172
4214Ostali građevinski objekti1.256.475
422Postrojenja i oprema10.206.0005.559.24454,47
4225Instrumenti, uređaji i strojevi5.559.244
426Nematerijalna proizvedena imovina12.581.00011.881.29894,44
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina11.881.298
     
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA476.886.000409.441.41485,86
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.000.00022.713.79794,64
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva24.000.00022.713.79794,64
4111Zemljište22.713.797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine452.886.000386.727.61785,39
421Građevinski objekti452.886.000386.727.61785,39
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti386.727.617