Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1477

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA784.936.306754.168.06096,08
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE300.000181.90060,63
 
UKUPNI PRIHODI785.236.306754.349.96096,07
3RASHODI POSLOVANJA597.959.418570.096.47195,34
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE407.914.018405.351.11599,37
 
UKUPNI RASHODI1.005.873.436975.447.58696,98
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-220.637.130-221.097.626100,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA207.983.786212.371.922102,11
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA19.630.00019.028.41196,94
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE53.972.44653.972.446100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-21.689.102-26.218.331120,88
 
NETO FINANCIRANJE220.637.130221.097.626100,21
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA784.936.306754.168.06096,08
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna590.457.000590.218.27499,96
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.000.0002.011.165100,56
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija2.011.165
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna480.543.500480.506.06699,99
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna461.500.000
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna19.006.066
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava107.913.500107.701.04399,80
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava107.701.043
64Prihodi od imovine35.022.30626.896.26676,80
641Prihodi od financijske imovine3.510.0001.291.24136,79
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju919
6414Prihodi od zateznih kamata373.759
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule320.817
6416Prihodi od dividendi595.746
642Prihodi od nefinancijske imovine31.512.30625.605.02581,25
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine2.712.000
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine9.158.447
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine13.734.578
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija159.457.000137.053.52085,95
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga159.457.000137.053.52085,95
6615Prihodi od pruženih usluga137.053.520
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE300.000181.90060,63
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine300.000181.90060,63
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava300.000181.90060,63
7232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu181.900


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
3RASHODI POSLOVANJA597.959.418570.096.47195,34
31Rashodi za zaposlene235.170.400232.161.51998,72
311Plaće (Bruto)155.075.274152.851.22798,57
3111Plaće za redovan rad152.814.786
3112Plaće u naravi36.441
312Ostali rashodi za zaposlene11.500.00013.303.213115,68
3121Ostali rashodi za zaposlene13.303.213
313Doprinosi na plaće68.595.12666.007.07996,23
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje41.323.071
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.684.008
32Materijalni rashodi340.815.018325.885.83295,62
321Naknade troškova zaposlenima21.200.00017.638.43583,20
3211Službena putovanja1.677.808
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.853.190
3213Stručno usavršavanje zaposlenika92.292
3214Ostale naknade troškova zaposlenima9.015.145
322Rashodi za materijal i energiju91.213.01887.584.65696,02
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.351.608
3222Materijal i sirovine3.320
3223Energija84.485.326
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje34
3225Sitni inventar i autogume26.112
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća718.256
323Rashodi za usluge222.248.000215.491.15996,96
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.800.918
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja117.587.539
3233Usluge promidžbe i informiranja70.401
3234Komunalne usluge2.443.040
3235Zakupnine i najamnine1.947.594
3236Zdravstvene i veterinarske usluge57.462
3237Intelektualne i osobne usluge716.076
3238Računalne usluge16.529.702
3239Ostale usluge74.338.427
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa291.000359.508123,54
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa359.508
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.863.0004.812.07482,08
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično144.025
3292Premije osiguranja2.391.395
3293Reprezentacija72.019
3294Članarine i norme169.051
3295Pristojbe i naknade1.081.074
3296Troškovi sudskih postupaka68.229
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja886.281
34Financijski rashodi16.479.0003.454.70420,96
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.550.0001.620.248104,53
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.620.248
343Ostali financijski rashodi14.929.0001.834.45612,29
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa910.294
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule111.568
3433Zatezne kamate812.594
38Ostali rashodi5.495.0008.594.416156,40
383Kazne, penali i naknade štete5.495.0008.594.416156,40
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama8.432.436
3832Penali, ležarine i drugo161.980
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE407.914.018405.351.11599,37
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine338.480.786337.810.47099,80
423Prijevozna sredstva334.940.786334.690.89399,93
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu334.690.893
426Nematerijalna proizvedena imovina3.540.0003.119.57788,12
4262Ulaganja u računalne programe3.119.577
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini69.433.23267.540.64597,27
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima492.065152.17030,92
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima152.170
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima68.941.16767.388.47597,75
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima67.388.475


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
NETO FINANCIRANJE188.353.786193.343.511102,65
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA207.983.786212.371.922102,11
84Primici od zaduživanja207.983.786212.371.922102,11
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora207.983.786212.371.922102,11
8446Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija212.371.922
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA19.630.00019.028.41196,94
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova19.630.00019.028.41196,94
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora19.630.00019.028.41196,94
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija19.028.411

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ1.025.503.436994.475.99796,97
     
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE596.409.418568.476.22395,32
     
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE596.409.418568.476.22395,32
31Rashodi za zaposlene235.170.400232.161.51998,72
311Plaće (bruto)155.075.274152.851.22798,57
3111Plaće za redovan rad152.814.786
3112Plaće u naravi36.441
312Ostali rashodi za zaposlene11.500.00013.303.213115,68
3121Ostali rashodi za zaposlene13.303.213
313Doprinosi na plaće68.595.12666.007.07996,23
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje41.323.071
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.684.008
32Materijalni rashodi340.815.018325.885.83295,62
321Naknade troškova zaposlenima21.200.00017.638.43583,20
3211Službena putovanja1.677.808
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.853.190
3213Stručno usavršavanje zaposlenika92.292
3214Ostale naknade troškova zaposlenima9.015.145
322Rashodi za materijal i energiju91.213.01887.584.65696,02
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.351.608
3222Materijal i sirovine3.320
3223Energija84.485.326
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje34
3225Sitni inventar i autogume26.112
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća718.256
323Rashodi za usluge222.248.000215.491.15996,96
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.800.918
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja117.587.539
3233Usluge promidžbe i informiranja70.401
3234Komunalne usluge2.443.040
3235Zakupnine i najamnine1.947.594
3236Zdravstvene i veterinarske usluge57.462
3237Intelektualne i osobne usluge716.076
3238Računalne usluge16.529.702
3239Ostale usluge74.338.427
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa291.000359.508123,54
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa359.508
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.863.0004.812.07482,08
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično144.025
3292Premije osiguranja2.391.395
3293Reprezentacija72.019
3294Članarine i norme169.051
3295Pristojbe i naknade1.081.074
3296Troškovi sudskih postupaka68.229
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja886.281
34Financijski rashodi14.929.0001.834.45612,29
343Ostali financijski rashodi14.929.0001.834.45612,29
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa910.294
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule111.568
3433Zatezne kamate812.594
38Ostali rashodi5.495.0008.594.416156,40
383Kazne, penali i naknade štete5.495.0008.594.416156,40
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama8.432.436
3832Penali, ležarine i drugo161.980
     
     
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA21.180.00020.648.65997,49
     
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA21.180.00020.648.65997,49
34Financijski rashodi1.550.0001.620.248104,53
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.550.0001.620.248104,53
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.620.248
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova19.630.00019.028.41196,94
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)19.630.00019.028.41196,94
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija19.028.411
     
     
9002PROGRAM ULAGANJA407.914.018405.351.11599,37
     
K900000NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA334.940.786334.690.89399,93
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine334.940.786334.690.89399,93
423Prijevozna sredstva334.940.786334.690.89399,93
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu334.690.893
     
     
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE68.941.16767.388.47597,75
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini68.941.16767.388.47597,75
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima68.941.16767.388.47597,75
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima67.388.475
     
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE4.032.0653.271.74781,14
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.540.0003.119.57788,12
426Nematerijalna proizvedena imovina3.540.0003.119.57788,12
4262Ulaganja u računalne programe3.119.577
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini492.065152.17030,92
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima492.065152.17030,92
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima152.170