Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1478

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Hrvatskih autocesta za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.009.490.3902.089.381.874103,98
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE00
 
UKUPNI PRIHODI2.009.490.3902.089.381.874103,98
3RASHODI POSLOVANJA1.184.884.1151.222.904.269103,21
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE464.581.250477.884.847102,86
 
UKUPNI RASHODI1.649.465.3651.700.789.116103,11
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK360.025.025388.592.758107,93

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA100.000.0001.328.606.6261.328,61
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA812.682.4102.002.818.963246,45
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE655.882.000664.715.538101,35
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-303.224.615-379.095.960125,02
 
NETO FINANCIRANJE-360.025.025-388.592.758107,93
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
 
 
1234=3/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.009.490.3902.089.381.874103,98
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna501.629.174473.401.15194,37
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU28.000.0004.043.97714,44
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU4.043.977
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna467.500.000467.500.000100,00
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna467.500.000
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU6.129.1741.857.17430,30
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava4.994
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.852.181
64Prihodi od imovine66.204.09182.245.842124,23
641Prihodi od financijske imovine3.337.19116.145.430483,80
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju93.932
6414Prihodi od zateznih kamata267.766
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule15.783.732
642Prihodi od nefinancijske imovine62.866.90066.100.412105,14
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine2.263.351
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine47.447.466
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine4.067.107
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine12.322.488
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada297.785311.194104,50
652Prihodi po posebnim propisima297.785311.194104,50
6526Ostali nespomenuti prihodi311.194
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.441.359.3401.533.423.687106,39
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.441.359.3401.533.423.687106,39
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe5.115.079
6615Prihodi od pruženih usluga1.528.308.608


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
 
 
1234=3/2*100
3RASHODI POSLOVANJA1.184.884.1151.222.904.269103,21
31Rashodi za zaposlene484.604.330481.786.08099,42
311Plaće (Bruto)370.691.431366.059.00398,75
3111Plaće za redovan rad362.559.060
3112Plaće u naravi921.293
3113Plaće za prekovremeni rad1.575.744
3114Plaće za posebne uvjete rada1.002.907
312Ostali rashodi za zaposlene57.175.35259.465.049104,00
3121Ostali rashodi za zaposlene59.465.049
313Doprinosi na plaće56.737.54756.262.02799,16
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.969.168
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje54.292.859
32Materijalni rashodi275.450.345281.476.119102,19
321Naknade troškova zaposlenima17.701.32317.505.56198,89
3211Službena putovanja339.361
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život16.880.826
3213Stručno usavršavanje zaposlenika285.374
322Rashodi za materijal i energiju98.832.57897.256.38398,41
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.309.793
3222Materijal i sirovine156.431
3223Energija66.706.532
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje21.954.874
3225Sitni inventar i autogume2.955.638
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.173.115
323Rashodi za usluge123.464.008129.028.908104,51
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.173.008
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja63.500.695
3233Usluge promidžbe i informiranja981.192
3234Komunalne usluge6.474.193
3235Zakupnine i najamnine3.043.259
3236Zdravstvene i veterinarske usluge123.841
3237Intelektualne i osobne usluge26.383.025
3238Računalne usluge9.725.397
3239Ostale usluge12.624.299
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.452.43637.685.266106,30
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično338.984
3292Premije osiguranja3.863.261
3293Reprezentacija131.027
3294Članarine i norme1.019.990
3295Pristojbe i naknade6.000
3296Troškovi sudskih postupaka3.483.246
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.842.760
34Financijski rashodi424.532.709459.353.265108,20
342Kamate za primljene kredite i zajmove413.856.430413.371.45199,88
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru34.554.403
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora241.230.986
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti137.586.062
343Ostali financijski rashodi10.676.27945.981.814430,69
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.035.143
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule26.323.275
3433Zatezne kamate10.436.189
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi8.187.208
38Ostali rashodi296.731288.80697,33
381Tekuće donacije52.44932.83162,60
3811Tekuće donacije u novcu32.831
383Kazne, penali i naknade štete244.282255.975104,79
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama250.558
3835Ostale kazne5.417
      
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE464.581.250477.884.847102,86
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.977.40012.969.78068,34
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva13.500.0007.340.58254,37
4111Zemljište7.340.582
412Nematerijalna imovina5.477.4005.629.198102,77
4123Licence5.629.198
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine215.428.850243.071.655112,83
421Građevinski objekti189.968.350219.163.564115,37
4212Poslovni objekti68.200
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti219.095.364
422Postrojenja i oprema8.678.9008.368.00196,42
4221Uredska oprema i namještaj5.179.760
4222Komunikacijska oprema212.936
4223Oprema za održavanje i zaštitu130.467
4225Instrumenti, uređaji i strojevi2.844.839
423Prijevozna sredstva7.949.1008.584.260107,99
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu8.584.260
426Nematerijalna proizvedena imovina8.832.5006.955.83078,75
4262Ulaganja u računalne programe6.955.830
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini230.175.000221.843.41396,38
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima230.175.000221.843.41396,38
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima221.843.413


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
NETO FINANCIRANJE-712.682.410-674.212.33694,60
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA100.000.0001.328.606.6261.328,61
84Primici od zaduživanja100.000.0001.328.606.6261.328,61
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru100.000.0001.328.606.6261.328,61
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru1.328.606.626
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA812.682.4102.002.818.963246,45
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova812.682.4102.002.818.963246,45
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru239.861.744242.965.763101,29
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru242.965.763
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora572.820.6661.759.853.200307,23
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora72.244.452
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija1.687.608.748


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
007HRVATSKE AUTOCESTE2.462.147.7753.703.608.079150,42
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE676.448.935708.937.786104,80
     
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE645.477.685679.332.297105,24
31Rashodi za zaposlene484.604.330481.786.08099,42
311Plaće (bruto)370.691.431366.059.00398,75
3111Plaće za redovan rad362.559.060
3112Plaće u naravi921.293
3113Plaće za prekovremeni rad1.575.744
3114Plaće za posebne uvjete rada1.002.907
312Ostali rashodi za zaposlene57.175.35259.465.049104,00
3121Ostali rashodi za zaposlene59.465.049
313Doprinosi na plaće56.737.54756.262.02799,16
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje1.969.168
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje54.292.859
32Materijalni rashodi149.900.345151.275.597100,92
321Naknade troškova zaposlenima17.701.32317.505.56198,89
3211Službena putovanja339.361
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život16.880.826
3213Stručno usavršavanje zaposlenika285.374
322Rashodi za materijal i energiju18.224.00219.583.978107,46
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.309.793
3222Materijal i sirovine156.431
3223Energija11.363.754
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.536.898
3225Sitni inventar i autogume28.600
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća188.503
323Rashodi za usluge78.522.58476.500.79197,43
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.173.008
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.972.577
3233Usluge promidžbe i informiranja981.192
3234Komunalne usluge6.474.193
3235Zakupnine i najamnine3.043.259
3236Zdravstvene i veterinarske usluge123.841
3237Intelektualne i osobne usluge26.383.025
3238Računalne usluge9.725.397
3239Ostale usluge12.624.299
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.452.43637.685.266106,30
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično338.984
3292Premije osiguranja3.863.261
3293Reprezentacija131.027
3294Članarine i norme1.019.990
3295Pristojbe i naknade6.000
3296Troškovi sudskih postupaka3.483.246
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.842.760
34Financijski rashodi10.676.27945.981.814430,69
343Ostali financijski rashodi10.676.27945.981.814430,69
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.035.143
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule26.323.275
3433Zatezne kamate10.436.189
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi8.187.208
38Ostali rashodi296.731288.80697,33
381Tekuće donacije52.44932.83162,60
3811Tekuće donacije u novcu32.831
383Kazne, penali i naknade štete244.282255.975104,79
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama250.558
3835Ostale kazne5.417
     
K700000OPREMANJE8.678.9008.368.00196,42
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.678.9008.368.00196,42
422Postrojenja i oprema8.678.9008.368.00196,42
4221Uredska oprema i namještaj5.179.760
4222Komunikacijska oprema212.936
4223Oprema za održavanje i zaštitu130.467
4225Instrumenti, uređaji i strojevi2.844.839
     
K700001INFORMATIZACIJA14.309.90012.585.02887,95
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5.477.4005.629.198102,77
412Nematerijalna imovina5.477.4005.629.198102,77
4123Licence5.629.198
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.832.5006.955.83078,75
426Nematerijalna proizvedena imovina8.832.5006.955.83078,75
4262Ulaganja u računalne programe6.955.830
     
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA7.949.1008.584.260107,99
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.949.1008.584.260107,99
423Prijevozna sredstva7.949.1008.584.260107,99
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu8.584.260
     
K700003POSLOVNE ZGRADE33.35068.200204,50
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine33.35068.200204,50
421Građevinski objekti33.35068.200204,50
4212Poslovni objekti68.200
     
     
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA417.306.427415.616.13099,59
     
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU143.561.138141.391.25298,49
34Financijski rashodi142.757.376140.587.490
342Kamate za primljene kredite i zajmove142.757.376140.587.49098,48
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3.001.429
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti137.586.062
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova803.762803.762
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru803.762803.762100,00
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru803.762
     
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA273.745.289274.224.877100,18
34Financijski rashodi201.500.837201.980.425100,24
342Kamate za primljene kredite i zajmove201.500.837201.980.425100,24
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora201.980.425
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova72.244.45272.244.452100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora72.244.45272.244.452100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora72.244.452
     
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA809.232.4132.000.574.284247,22
     
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU270.632.989273.714.975101,14
34Financijski rashodi31.575.00731.552.97499,93
342Kamate za primljene kredite i zajmove31.575.00731.552.97499,93
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru31.552.974
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova239.057.982242.162.001101,30
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru239.057.982242.162.001101,30
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru242.162.001
     
A700004ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA538.599.4241.726.859.308320,62
34Financijski rashodi38.023.21039.250.561103,23
342Kamate za primljene kredite i zajmove38.023.21039.250.561103,23
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora39.250.561
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova500.576.2141.687.608.748337,13
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora500.576.2141.687.608.748337,13
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija1.687.608.748
     
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA433.610.000448.279.358103,38
     
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA203.435.000226.435.945111,31
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.500.0007.340.58254,37
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva13.500.0007.340.58254,37
4111Zemljište7.340.582
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine189.935.000219.095.364115,35
421Građevinski objekti189.935.000219.095.364115,35
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti219.095.364
     
K700004IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE230.175.000221.843.41396,38
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini230.175.000221.843.41396,38
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima230.175.000221.843.41396,38
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima221.843.413
     
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA125.550.000130.200.522103,70
     
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE125.550.000130.200.522103,70
32Materijalni rashodi125.550.000130.200.522103,70
322Rashodi za materijal i energiju80.608.57677.672.40496,36
3223Energija55.342.778
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje18.417.976
3225Sitni inventar i autogume2.927.038
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća984.613
323Rashodi za usluge44.941.42452.528.118116,88
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja52.528.118