Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1479

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA520.609.255573.414.180110,14
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE00
 
UKUPNI PRIHODI520.609.255573.414.180110,14
3RASHODI POSLOVANJA270.274.926257.365.81195,22
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU113.647.504102.573.79890,26
 
UKUPNI RASHODI383.922.430359.939.60993,75
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK136.686.825213.474.571

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA528.791.985527.764.30099,81
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA519.010.572498.898.73096,12
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE267.759.591267.759.591100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-414.227.829-510.099.732123,14
 
NETO FINANCIRANJE-136.686.825-213.474.571156,18
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
6PRIHODI POSLOVANJA520.609.255573.414.180110,14
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna87.521.84785.319.83997,48
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU847.389783.34692,44
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU783.346
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna77.220.00077.142.46399,90
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna77.142.463
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU9.454.4587.394.03078,21
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava161.578
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava7.232.452
64Prihodi od imovine28.423.39329.803.771104,86
641Prihodi od financijske imovine100.000115.845115,85
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju115.845
642Prihodi od nefinancijske imovine28.323.39329.687.926104,82
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine29.687.926
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija404.664.015458.290.570113,25
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga404.664.015458.290.570113,25
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe514.720
6615Prihodi od pruženih usluga457.775.850

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
3RASHODI POSLOVANJA270.274.926257.365.81195,22
31Rashodi za zaposlene11.900.00011.820.27899,33
311Plaće (Bruto)8.011.0007.955.03299,30
3111Plaće za redovan rad7.908.414
3112Plaće u naravi46.618
312Ostali rashodi za zaposlene207.500203.80098,22
3121Ostali rashodi za zaposlene203.800
313Doprinosi na plaće3.681.5003.661.44699,46
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje2.006.238
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.655.208
32Materijalni rashodi194.099.582182.947.46794,25
321Naknade troškova zaposlenima719.901435.84160,54
3211Službena putovanja4.842
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život216.859
3214Ostale naknade troškova zaposlenima214.140
322Rashodi za materijal i energiju568.240245.64443,23
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi99.345
3222Materijal i sirovine110.507
3223Energija21.729
3225Sitni inventar i autogume14.062
323Rashodi za usluge160.061.599155.453.50197,12
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza269.105
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja153.326.397
3233Usluge promidžbe i informiranja76.677
3234Komunalne usluge80.920
3235Zakupnine i najamnine1.162.745
3236Zdravstvene i veterinarske usluge11.340
3237Intelektualne i osobne usluge524.951
3239Ostale usluge1.366
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja32.749.84226.812.48281,87
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično190.636
3292Premije osiguranja1.386.299
3293Reprezentacija65.895
3294Članarine i norme4.265.591
3295Pristojbe i naknade157.475
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.746.586
34Financijski rashodi64.105.34462.428.94897,38
342Kamate za primljene kredite i zajmove57.264.55055.565.47397,03
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora38.170.987
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti17.394.486
343Ostali financijski rashodi6.840.7946.863.475100,33
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule6.851.439
3433Zatezne kamate12.036
38Ostali rashodi170.000169.11899,48
381Tekuće donacije170.000169.11899,48
3812Tekuće donacije u naravi169.118
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE113.647.504102.573.79890,26
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.000.0001.861.53146,54
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva4.000.0001.861.53146,54
4111Zemljište1.861.531
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.818.3805.514.42346,66
421Građevinski objekti11.479.9065.252.04545,75
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti5.252.045
422Postrojenja i oprema338.474262.37877,52
4221Uredska oprema i namještaj88.785
4225Instrumenti, uređaji i strojevi173.593
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini97.829.12495.197.84497,31
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima97.829.12495.197.84497,31
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima95.197.844
BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
NETO FINANCIRANJE9.781.41328.865.570295,11
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA528.791.985527.764.30099,81
84Primici od zaduživanja528.791.985527.764.30099,81
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora528.791.985527.764.30099,81
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora527.764.300
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA519.010.572498.898.73096,12
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova519.010.572498.898.73096,12
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora519.010.572498.898.73096,12
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora33.015.490
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija465.883.240II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
     
008AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB902.933.002858.838.33995,12
8000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE57.850.58550.013.45886,45
     
A800000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE57.512.11149.751.08086,51
31Rashodi za zaposlene11.900.00011.820.27899,33
311Plaće (Bruto)8.011.0007.955.03299,30
3111Plaće za redovan rad7.908.414
3112Plaće u naravi46.618
312Ostali rashodi za zaposlene207.500203.80098,22
3121Ostali rashodi za zaposlene203.800
313Doprinosi na plaće3.681.5003.661.44699,46
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje2.006.238
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.655.208
32Materijalni rashodi38.601.31730.898.20980,04
321Naknade troškova zaposlenima719.901435.84160,54
3211Službena putovanja4.842
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život216.859
3214Ostale naknade troškova zaposlenima214.140
322Rashodi za materijal i energiju568.240245.64443,23
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi99.345
3222Materijal i sirovine110.507
3223Energija21.729
3225Sitni inventar i autogume14.062
323Rashodi za usluge4.563.3343.404.24374,60
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza269.105
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.277.139
3233Usluge promidžbe i informiranja76.677
3234Komunalne usluge80.920
3235Zakupnine i najamnine1.162.745
3236Zdravstvene i veterinarske usluge11.340
3237Intelektualne i osobne usluge524.951
3239Ostale usluge1.366
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja32.749.84226.812.48281,87
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično190.636
3292Premije osiguranja1.386.299
3293Reprezentacija65.895
3294Članarine i norme4.265.591
3295Pristojbe i naknade157.475
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.746.586
34Financijski rashodi6.840.7946.863.475100,33
343Ostali financijski rashodi6.840.7946.863.475100,33
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule6.851.439
3433Zatezne kamate12.036
38Ostali rashodi170.000169.11899,48
381Tekuće donacije170.000169.11899,48
3812Tekuće donacije u naravi169.118
     
K800000OPREMANJE338.474262.37877,52
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine338.474262.37877,52
422Postrojenja i oprema338.474262.37877,52
4221Uredska oprema i namještaj88.785
4225Instrumenti, uređaji i strojevi173.593
     
8001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA83.595.85483.486.95399,87
     
A800001IZDANE OBVEZNICE17.394.48617.394.486100,00
342Kamate za primljene kredite i zajmove17.394.48617.394.486100,00
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti17.394.486
     
A800002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA66.201.36866.092.46799,84
342Kamate za primljene kredite i zajmove33.214.06833.076.97799,59
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora33.076.977
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora32.987.30033.015.490100,09
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora33.015.490
     
8002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA492.679.268470.977.25095,60
     
A800003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA492.679.268470.977.25095,60
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.655.9965.094.01076,53
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.094.010
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora486.023.272465.883.24095,86
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija465.883.240
     
8003PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA268.807.295254.360.67894,63
A800004REDOVNO ODRŽAVANJE155.498.265152.049.25897,78
32Materijalni rashodi155.498.265152.049.25897,78
323Rashodi za usluge155.498.265152.049.25897,78
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja152.049.258
K800001IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE87.628.44586.484.36998,69
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini87.628.44586.484.36998,69
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima87.628.44586.484.36998,69
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima86.484.369
K800002GRAĐENJE AUTOCESTA15.479.9067.113.57645,95
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.000.0001.861.53146,54
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva4.000.0001.861.53146,54
4111Zemljište1.861.531
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.479.9065.252.04545,75
421Građevinski objekti11.479.9065.252.04545,75
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti5.252.045
K800003CROCODILE II I III10.200.6798.713.47585,42
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini10.200.6798.713.47585,42
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.200.6798.713.47585,42
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima8.713.475