Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

NN 80/2021 (14.7.2021.), Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1489

Na temelju članka 72. stavka 6. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 133/2020.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/2019), ministar znanosti i obrazovanja, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ODOBRENJE UKLJUČIVANJA UČENIKA U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE KROZ PROGRAME RAZMJENE UČENIKA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika u trajanju duljem od 90 dana.

(2) Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.).

Članak 2.

U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Učenik je državljanin treće zemlje kojemu je odobren prihvat kako bi pohađao priznati program srednjoškolskog obrazovanja u kontekstu programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta kojim upravlja obrazovna ustanova u skladu s posebnim propisima.

Obrazovni projekt je skup obrazovnih aktivnosti koje razvija obrazovna ustanova u suradnji sa sličnim ustanovama u trećoj zemlji s ciljem kulturne razmjene i razmjene znanja.

Program razmjene učenika je skup aktivnosti u svrhu uključivanja učenika državljana treće zemlje u srednjoškolsko obrazovanje Republike Hrvatske.

Obrazovna ustanova je javna ili privatna srednjoškolska ustanova koja sudjeluje u programu razmjene učenika ili obrazovnom projektu.

Pravna osoba koja posreduje pri razmjeni učenika je osoba koja je ovlaštena obavljati razmjenu učenika u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i koja preuzima odgovornost za učenika tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

Obitelj koja ugošćuje učenika na razmjeni je obitelj koja privremeno prima učenika u kontekstu programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta na temelju sporazuma sklopljenog između obitelji i pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika.

Uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

Članak 3.

Uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika:

– da učenik nije mlađi od 15 godina niti stariji od 18 godina;

– da je srednjoškolska ustanova voljna primiti učenika na razmjeni;

– da je roditelj/skrbnik učenika suglasan sa sudjelovanjem učenika u razmjeni;

– da pravna osoba ovlaštena za obavljanje razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj, posebno troškove uzdržavanja, obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske;

– da će učenik tijekom boravka imati osiguran smještaj u obitelji, odnosno prostor za smještaj u obrazovnoj ustanovi.

Članak 4.

(1) Pravna osoba koja posreduje pri razmjeni učenika (u daljnjem tekstu: Pravna osoba) koja zatraži odobrenje za uključivanje učenika na razmjeni u srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj dužna je ministarstvu nadležnom za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje.

(2) Pravna osoba uza zahtjev iz stavka 1. ovoga članka te uz izvadak iz nadležnog registra iz kojega je razvidno da je ovlaštena za obavljanje razmjene učenika prilaže i sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o tome da učenik nije mlađi od 15 godina niti stariji od 18 godina;

– dokaz da je srednjoškolska ustanova voljna primiti učenika na razmjeni;

– suglasnost roditelja/skrbnika učenika za sudjelovanje učenika u razmjeni;

– dokaz da pravna osoba preuzima odgovornost za učenika tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj, posebno troškove uzdržavanja, obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske;

– dokaz da će učenik koji sudjeluje u razmjeni biti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj smješten u obitelji koja udovoljava uvjetima propisanima ovim pravilnikom te da je odabrana sukladno pravilima pravne osobe ovlaštene za obavljanje djelatnosti razmjene učenika;

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv punoljetnih članova obitelji koja ugošćuje učenika ne vodi kazneni postupak;

– vlasnički list za nekretninu u koju se smješta učenik, a ako nekretnina nije u vlasništvu člana obitelji koja ugošćuje učenika i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za smještaj učenika;

– sporazum o primanju učenika između Pravne osobe i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni iz kojeg je razvidno da je učeniku osiguran vlastiti krevet te dnevni obroci.

(3) Na temelju zahtjeva Pravne osobe i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje suglasnost o uključivanju učenika na razmjeni u srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

(4) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dužna je Ministarstvu podnijeti zahtjev i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka najkasnije do 15. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.

Obavijest o sprječavanju provedbe odobrenja

Članak 5.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dužna je bez odgode obavijestiti Ministarstvo i nadležnu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju koja je odobrila privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja o svim događajima koji bi mogli spriječiti provedbu odobrenja iz članka 4. stavka 4. ovoga pravilnika.

Obavijest o završetku razmjene učenika

Članak 6.

U roku od 30 dana od završetka programa razmjene učenika pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dostavit će Ministarstvu i nadležnoj policijskoj upravi, odnosno postaji koja je odobrila boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja obavijest o završetku razmjene učenika koje je bilo odobreno.

Završne odredbe

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika (»Narodne novine«, broj 99/2018.).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-09/00032

Urbroj: 533-05-21-0001

Zagreb, 28. lipnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.