Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

NN 80/2021 (14.7.2021.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1493

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14. srpnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

U Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 67/21) iza točke V. dodaje se točka V.a koja glasi:

»V.a

Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 17. ove Odluke autoškole mogu teorijski dio i satove vožnje održavati bez ograničenja, ako polaznici, predavači i instruktori posjeduju EU digitalne COVID potvrde.«

II.

Iza točke X. dodaje se točka X.a koja glasi:

»X.a

Iznimno od točke X. ove Odluke za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kinoprojekcije te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima ne mogu se propisivati strože epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom Odlukom.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kinoprojekcije te izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima određena stroža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.«

III.

Točka XI. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. srpnja 2021.«.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. srpnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-405

Zagreb, 14. srpnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.